logo
SFZ

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

PREROZDELENIE PRÍSPEVKOV PODĽA ZÁKONA O ŠPORTE

Prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

SFZ je na rok 2019 poskytnutý na základe zmluvy č. 0080/2019/SŠ (zo dňa 24.1.2019) a jedo dodatku č.1 (zo dňa 12.7.2019) o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019 poskytnutý príspevok uznanému športu vo výške 12 017 113 €. Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o športe je SFZ povinný vyčleniť na účely podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe minimálne 1 802 567 € na účely podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe minimálne čiastku 2 403 423 €

Finálny prehľad prerozdelenia príspevku pre rok 2019 - po zväzoch podľa matričnej príslušnosti klubov

Príspevok v celkovom objeme 1 802 567 € bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 za podmienky že majú v ISSF uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23. V roku 2019 je to 2 870 družstiev mládeže a príspevok na jedno družstvo je vo výške 628,10€.

V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300 futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania.

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať a

b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v predošlých rokoch jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať na nákup cez katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u partnerov SFZ cez predajný portál futbalnet.shop, pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu.

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým klubom umožnené od 1.3.2019. 

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 10.12.2019. 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu. 

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400,- eur. 

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletný prehľad použitia "kreditov" nájdete na http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Príspevok v minimálnej výške 2 403 423 € bude rozdelený medzi futbalové akadémie mládeže a ÚTM v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ. 

Financovanie futbalových akadémií mládeže a ÚTM je ekonomicky omnoho náročnejšie ako výška finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna hranica upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a oblastných výberov). 

Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov bude vychádzať zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2019. Keďže SFZ v rámci zostaveného rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených výdavkov a ich potrebu zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom každoročného vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 2 403 423 € budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže a podpory regionálnych a oblastných výberov:

a) Pre súťažný ročník 2019/2020:

  • 13 akadémií mládeže (U6 - U19) – 100.000,- eur/akadémia mládeže (1 FA v ochrannej lehote)
  • 21 ÚTM (U6 - U15) – 35.000,- eur/ÚTM
  • 14 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 5.000,- eur/čakateľ

b) Program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15. 

Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti futbalových klubov a programu podpory talentov SFZ.

Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na:

a) odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže,

b) cestovné, ubytovanie a stravné,

c) prenájom priestorov, zariadení a techniky,

d) materiálno-technické zabezpečenie,

e) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít. 

Na záver uvádzame, že v prípade, že v priebehu roka 2019 dôjde k navýšeniu sumy príspevku dodatkom k zmluve so štátom, finančné prostriedky vo výške navýšenej sumy príspevku uznanému športu sa prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v bodoch 1. a 2. tohto materiálu.


Značky