Projekt „Dajme spolu gól“ s rekordným počtom prihlásených škôl čaká na pokračovanie | Slovenský futbalový zväz

Projekt „Dajme spolu gól“ s rekordným počtom prihlásených škôl čaká na pokračovanie


autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Jeden z článkov magazínu technického úseku SFZ „Asistent trénera“ bol venovaný aktuálnej situácii v súvislosti s projektom „Dajme spolu gól“. Záujem materských a základných škôl bol eminentný a SFZ zaevidoval postupne 327 prihlášok. Aktuálne si deti v žltých tričkách s maskotom „Gólikom“ musia na svoje najbližšie góly v dôsledku opatrení počkať.

"Odštartovali sme podľa predpokladaného scenára, no tak ako v minulom školskom roku, aj v tomto nám urobili škrty v plánoch opatrenia v súvislosti s pandémiou. Na konci októbra sme v súlade s nariadeniami vlády SR projekt pozastavili na neurčito a tak ako celá spoločnosť, aj my čakáme na zelenú a reštart,“ ozrejmil aktuálnu situáciu koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Opatrenia vydané ministrom školstva platné od 26.10. 2020 neumožňujú v školách realizovať krúžkovú činnosť a nie sú povolené ani kurzy pohybových aktivít v prírode, resp. akékoľvek športové kurzy a výcviky v prírode. A práve do tejto kategórie, ako pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal, patrí aj projekt  "Dajme spolu gól".

Napriek okolnostiam, o náraste popularity projektu hovoria samotné čísla. V minulom školskom roku 2019/20, ktorý bol prelomový aj z pohľadu premiérového zaradenia základných škôl, sa do projektu zapojilo 262 materských škôl a 104 základných škôl. Spolu sa tak do športového diania zapojilo 6500 detí, kým v predošlom školskom roku 2018/19 to bolo 3000 detí. Stúpajúcu krivku nárastu záujemcov podčiarkol počet prihlášok na začiatku tohto školského roka. „Počet prihlásených škôl prekročil hranicu troch stoviek. Konkrétne hovoríme celkovo o 327 školách, z toho 221 materských škôl a 106 základných škôl,“ prezradil aktuálne čísla ku koncu kalendárneho roka 2021 Vladimír Lupták.

Ak by sme čísla rozmenili na drobné, z 221 materských škôl obnovilo účasť v projekte 176 škôl a 45 škôl je nových. Zo 106 základných škôl je pomer obnovených a nových 57 ku 49. „Dôvera škôl nás samozrejme teší. Materské školy, ktoré sú do projektu zapojené päť rokov, si projekt veľmi pochvaľujú aj preto, že v kluboch im narastá členská základňa v kategóriách do 8 a do 10 rokov. Deti majú väčší záujem o futbal, keďže už od materskej školy majú vytvorené priaznivé podmienky pod dohľadom kvalifikovaného trénera. Z každej časti Slovenska máme pozitívne ohlasy. Týmto sa chceme zároveň poďakovať všetkým zapojeným trénerom, trénerkám, že chodia do škôl a venujú sa deťom, pretože sú kľúčovým článkom pri rozvoji členskej základne v kluboch do budúcnosti,“ zdôrazňuje koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Projekt tak napriek vysokému počtu prihlásených škôl a zapojených detí čaká na svoj reštart. „Situáciu musíme akceptovať a reagovať na aktuálne nariadenia vlády SR. Veríme, že sa situácia čoskoro zmení k lepšiemu a pohybovo-športové aktivity na materských školách, a záujmovú činnosť – futbal na základných školách, budeme môcť opäť pre chlapcov a dievčatá rozbehnúť,“ dodal na záver koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.


zdroj: SFZ

CIELE PROJEKTU:

1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity.
2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu.
3. Podporiť zdravý životný štýl detí.
4. Ponúknuť deťom možnosť osvojiť si základné pohybové návyky.
5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku.
6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí.
7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu.
8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl s materskou školou a základných škôl pre futbalové kluby v obciach a mestách.

VÝHODY PROJEKTU PRE MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

- Možnosť nadviazania spolupráce s lokálnym futbalovým klubom
- Každá zapojená MŠ a ZŠ bude materiálne podporená športovými potrebami (lopty č.1 a č.3, prekážky, klobúčiky, kruhy, bránky a iní tréningové pomôcky )

Personálne zabezpečenie projektu:

- Za celkovú prípravu, organizáciu, vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity pre deti so zameraním na FUTBAL je zodpovedný tréner s platnou trénerskou licenciou.
- Tréneri preberajú zodpovednosť za deti počas realizácie projektu - pohybovo-športové aktivity so zameraním na FUTBAL
-  na základe zmluvy trénera/trénerov s materskou školou o prevzatí zodpovednosti za  bezpečnosť detí počas realizácie pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL v areáli školského dvora materskej školy, resp. v jeho blízkosti.

Mapa znázorňuje zapojené školy do projektu „Dajme spolu gól“ v rámci Slovenska.

Materiálno – technické zabezpečenie projektu:

Na jednu pohybovo-športovú aktivitu pre deti so zameraním na futbal budú potrebné nasledovné tréningové pomôcky:

- futbalové lopty – veľkosť č.1 - v počte 15 ks
- futbalové lopty – veľkosť č.3 odľahčená - v počte 6 ks
- sieťka na lopty - v počte 2 ks
- rozlišovacie tričko (2 farby po 10 ks) - v počte 20 ks
- označovacie méty (klobúčiky – 4 sady po 10 ks) - v počte 40 ks
- prekážka (15cm) - v počte 10 ks
- plochý kruh (2 farby) - v počte 10 ks
- set kužeľov (10 kužeľov + 5 tyčí) - v počte 1 ks
- koordinačný rebrík (4m) - v počte 2 ks
- malé bránky prenosné (pop up) - v počte 2 ks
- taška na materiálne zabezpečenie (na všetky pomôcky) - v počte 1 ks
- tričká pre deti (žlté – univerzálna veľkosť) – v počte 30 ks (2 skupiny po 15 detí), ktoré zostávajú deťom v trvalom vlastníctve


autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Značky