logo
SFZ

Senát DK SFZ potrestal pokus o narušenie integrity futbalu v 1. lige U19

Utorok, 28.3.2023 08:41 | Posledná aktualizácia 31.3.2023 07:45

Na svojom zasadnutí dňa 16.3.2023 senát pre ochranu integrity vydal rozhodnutie v prípade pokusu o narušenie integrity futbalu v 1. lige U19 v sezóne 2021/2022. 

Na základe podnetu oddelenia integrity SFZ senát v októbri 2022 pozastavil činnosť dvom hráčom, Jozefovi Christopherovi Tvrdíkovi a Larionovi Menyhártovi, ktorí sa v tom čase ako hráči FC Petržalka pokúsili o manipuláciu zápasu 1. ligy U19, hraného 21.5.2022, FC Petržalka – FC Košice 0:4, zo stávkových dôvodov. Hráči pred zápasom oslovili spoluhráča s ponukou na finančnú odmenu výmenou za pomoc pri manipulácií zápasu. Oddelenie integrity sa na základe podnetov z viacerých zdrojov začalo prípadom okamžite zaoberať a zbierať všetky potrebné podklady. V rámci prípadu oddelenie integrity SFZ spolupracovalo s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré v tomto prípade vzniesli obvinenia z trestného činu športovej korupcie. 

Senát DK SFZ po vyhodnotení všetkých skutočností rozhodol a uložil nasledovné sankcie za to, že svojím konaním narušili regulárnosť súťaže podľa čl. 52:

Tvrdík               3 roky  pozastavenie výkonu športu

Menyhárt        3 roky  pozastavenie výkonu športu

Tresty nie sú právoplatné a obom členom SFZ plynie lehota na podanie odvolania. Predbežné ochranné opatrenie uložené trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie (DS).

Vyjadrenie predsedu DK SFZ Petra Mihála:  „Na základe dostatočného dôkazného materiálu sa nám podarilo v podstate bez akýchkoľvek pochybností podozrenia z pokusu o manipuláciu stretnutia voči obom hráčom preukázať. Možno zhrnúť, že obaja hráči si v rámci disciplinárneho konania uvedomili svoju chybu a zároveň ju aj oľutovali. Dĺžka uložených trestov by mala slúžiť nielen výchovne voči samotným potrestaným, ale aj ako výstraha pre ostatných, ktorí by sa o takéto konanie chceli pokúsiť. Do úvahy sme zobrali skutočnosť, že obaja páchatelia sa priznali ako aj ich vek. Skutočnosť, že pokus o manipuláciu stretnutia v súvislosti s tipovaním na toto stretnutie sa vyskytol už aj v dorasteneckej súťaži, je alarmujúca pre futbalové hnutie. DK SFZ opätovne deklaruje nulovú toleranciu akýchkoľvek korupčných konaní a v prípade čo by len pokusu o ich uskutočnenie, ich bude nekompromisne trestať v kontexte princípu „padni komu padni“.

Vyjadrenie oddelenia integrity:

„Touto cestou by som chcel oceniť postup hráča U19, ktorý odmietol ponúkanú čiastku. Tá bola vysoká. Hráč sa zachoval správne a v súlade s predpismi a túto ponuku nahlásil predstaviteľom klubu, ktorý túto informáciu odovzdali nášmu oddeleniu. Rovnako by som rád ocenil postoj klubu FC Petržalka, ktorý v tomto prípade preukázal nulovú toleranciu voči takémuto konaniu a oboch hráčov okamžite vyhodil z klubu a počas celého konania poskytol plnú súčinnosť pri objasňovaní prípadu. Úprimne verím, že keďže išlo o prvý preukázaný prípad v mládežníckej súťaži, tak to bol ojedinelý prípad a v budúcnosti sa už nič podobné nebude vyskytovať. Prevencii v tejto oblasti venujeme veľkú pozornosť a pred sezónou 2022/2023 absolvovali školenia z integrity futbalu hráči všetkých klubov akadémii SFZ a ÚTM. “ uviedol manažér integrity futbalu Jakub Čavoj. 

SFZ

Značky