SFZ - Od 1. apríla 2023 je v platnosti novela zákona v súvislosti s dobrovoľníckou činnosťou

Dobrovoľníci počas ME do 19 rokov 2022.
zdroj: UEFA

BRATISLAVA (SFZ) – Zverejnenie vzorových dokumentov potrebných k výkonu dobrovoľníckej činnosti a novela zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou svetových športových podujatí a ich angažovanosť zohráva významnú úlohu najmä v súvislosti s ich organizáciou. Aj vďaka ich vkladu sa mohol Slovenský futbalový zväz zhostiť v minulom roku organizácie európskeho futbalového šampionátu hráčov do 19 rokov a je pripravený osloviť ďalších futbalových a športových nadšencov pri príležitosti ME do 21 rokov v roku 2025 a v spojitosti s organizáciou ďalších eventov a projektov.

Slovenský futbalový zväz v tejto súvislosti zverejňuje vzorové dokumenty potrebné k výkonu dobrovoľníckej činnosti, ktoré môžu byť nápomocné členom SFZ pri uzatváraní zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti, ale aj s tým spojenej zákonnej evidenčnej povinnosti. Vo všeobecnosti zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti musí obsahovať nasledujúce údaje:

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu.

- Označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla organizácie a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba.

- Miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa písmena b), ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou; ak to povaha dobrovoľníckej činnosti umožňuje, možno dohodnúť aj výkon dobrovoľníckej činnosti z domácnosti dobrovoľníka.

- Materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä poskytovanie náhrad podľa osobitného predpisu, poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia.

- Náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy.

- Dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti.

- Iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľníci v okolí štadióna s QR kódom na online kúpu vstupeniek.
zdroj: SFZ

Dňa 1.4.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie k zmenám nám poskytla zástupkyňa Legislatívno-právneho oddelenia SFZ, Natália Močárová. "Touto novelou zákona o dobrovoľníctve došlo k vymedzeniu verejného záujmu pre výkon dobrovoľníckej činnosti, úprave výkonu krátkodobej dobrovoľníckej činnosti a dlhodobej dobrovoľníckej činnosti, ustanovenie povinnosti pre vysielajúcu organizáciu určiť fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov, ustanovenie povinnosti pre vysielajúcu organizáciu vystaviť písomné potvrdenie o zručnostiach, schopnostiach a skúsenostiach, ktoré nadobudol dobrovoľník počas dobrovoľníckej činnosti, a to za predpokladu, že o to dobrovoľník požiada. Zákonodarca tiež explicitne ustanovil, že miestom výkonu dobrovoľníckej činnosti môže byť aj domácnosť dobrovoľníka.“

Slovenská futbalový zväz zareagoval na situáciu v spojitosti s výkonom dobrovoľníckej činnosti vytvorením dokumentov. „SFZ v záujme zjednodušiť prístup k dobrovoľníckej činnosti pre jeho členov vytvoril v spolupráci s Legislatívno-právnym oddelením vzorové dokumenty, ktoré môžu byť nápomocné pri uzatváraní zmluvných vzťahov medzi vysielajúcimi organizáciami a dobrovoľníkmi, a rovnako môžu byť nápomocné pri plnení evidenčných povinností vyplývajúcich zo zákona o dobrovoľníctve,“ doplnila informáciu Natália Močárová.

Evidencia dobrovoľníkov.xlsx
Potvrdenie o dobrovolníckej činnosti.docx
Zmluva o vykone dobrovolnickej cinnosti.docx
Výkaz dobrovolnícka činnosť.docx
Dobrovoľníci počas výdaja novinárskych akreditácií na domácom európskom šampionáte.
zdroj: SFZ

Značky