SFZ vyškolil ďalších 27 športových odborníkov

SENEC (SFZ) - V priestoroch Národného tréningového centra sa školili bezpečnostní manažéri a hlavní usporiadatelia

SFZ organizoval odbornú prípravu prioritne pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov. Školenie sa uskutočnilo koncom minulého mesiaca v priestoroch NTC Senec a zúčastnili sa ho prevažne zástupcovia dvoch najvyšších súťaží vo futbale, ale aj iných športov. Účastníci boli preškolení z piatich oblastí (právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí, verbálna a neverbálna komunikácia, základné vedomosti a praktické zručnosti pre poskytnutie prvej pomoci, zabezpečenie požiarnej ochrany a riešenie praktických núdzových a modelových situácií).

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky, ktorá sa skladá z písomnej časti a to testu a ústnej odpovedi pred komisiou. "Príprava na školenie spočíva najmä vo samoštúdiu uchádzača, kde je potrebné si naštudovať materiály z viacerých oblastí, aby samotná odborná časť školenia bola zameraná už na zdokonalenie praktických postupov a riešenie incidentov. Veľký dôraz sa kladie na fázu prípravy, praktické a modelové situácie a integrovaný prístup všetkých zložiek k organizácii podujatia. V minulom roku sme na kluboch Fortuna ligy a 2. ligy spolu s lektormi UEFA vyškolili 30 školiteľov pre následné vzdelávanie usporiadateľov na úrovni klubov, ktorí tvoria prvú a najdôležitejšiu líniu kontaktu s fanúšikmi. Teraz pracujeme na tom, aby sme im pomohli sprostredkovať tieto prevzaté vedomosti a spoločne ich preniesli do praxe“ uviedol bezpečnostný manažér SFZ Peter France

Značky