SPOLOČENSKÁ NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ DO FUTBALU NA SLOVENSKU

Streda, 13.5.2020 08:55 | Posledná aktualizácia 18.5.2020 13:01

BRATISLAVA (SFZ) - Medzinárodná futbalová únia UEFA v spolupráci s renomovanými univerzitami (ako napr. Univerzita v Birminghame, Malmö, St. Gallen-e), medzinárodnými inštitútmi (ako napr. Watherford Institute, SevenLeague) a úspešnými futbalovými asociáciami (ako napr. Anglicko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko) a mnohými ďalšími vytvorila metodiku štúdie SROI MODEL na čo najpresnejšie meranie SPOLOČENSKEJ NÁVRATNOSTI INVESTÍCIÍ DO FUTBALU. Túto štúdiu potom UEFA realizovala v spolupráci s národnými asociáciami v jednotlivých krajinách Európy. V roku 2019 v spolupráci so SFZ aj na Slovensku.

METODIKA A VÝSLEDKY ŠTÚDIE

Keďže v každej skúmanej oblasti Ekonomika, Sociálne veci, Zdravotníctvo a Športový výkon boli využívané iné výskumné nástroje, opisujeme ich podľa tejto štruktúry spolu s hlavným posolstvom.


EKONOMIKA: 54,1 milióna Eur ročne je priamy príspevok futbalu do ekonomiky štátu

A: 19,5 mil. € - Celkový súčet nákladov spojených s výstavbou a rekonštrukciou ligových štadiónov, regionálnej infraštruktúry, ihrísk s umelou trávou a ich prenájmom (údaje SFZ spracované výskumným tímom UEFA a Substace co.).

B: 34,6 mil. € - Celkový súčet útrat futbalistov spojených s hraním futbalu (štandardizovaná dotazníková štúdia 1009 respondentov z kategórie futbalistov, rodičov a futbalových odborníkov).

C: 14 tis. - Celkový počet hráčov a futbalových odborníkov, ktorí vykazujú príjmy z činnosti spojenej s futbalom (údaje z internej štúdie SFZ).


ZDRAVOTNÍCTVO: 105 miliónov Eur ročne je úspora štátu, ktorá vyplýva z hrania futbalu na prevenciu, liečbu chorôb a ďalších spojených nákladov.

A: 5 mil. € – predstavuje ročnú úsporu štátu na prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky a rakoviny pľúc a hrubého čreva. (Prebehla analýza štúdií slovenských univerzít, kde sa zistili náklady na liečbu spojená s jednotnou celoeurópskou metodikou, kde sa zistilo %  zníženie riziko výskytu choroby).

B: 6,6 mil. € – predstavuje zníženie ročných nákladov na prevenciu a liečbu psychických ochorení a strát spojených s práceneschopnosťou chorých. (Jednotná celoeurópska sadzba prepočítaná na počet občanov a HDP krajiny).

C: 97,5 mil. € - je hodnota pocitu šťastia, ktorú sú ochotní ľudia zaplatiť za iné činnosti v prípade, že by nebola možnosť hrať futbal. (Jednotná celoeurópska sadzba prepočítaná na počet občanov a HDP krajiny).

D: - 4,1 mil. € - sú náklady zdravotníctva spojené so zraneniami vyplývajúcimi z hrania futbalu (analýza počtu zranení,  nákladov na liečbu a ich neskorších dopadov).


SOCIÁLNE VECI: 18,9 milióna Eur ročne je úspora štátu, ktorá plynie z hrania futbalu na sociálnych opatreniach v oblasti vzdelávania, inklúzie či dobrovoľníctva

A: 3,5 mil. € - sú úspory štátu na prevenciu kriminality a spoločensky nezaradených ľudí napr. bezdomovcov. Medzinárodné štúdie preukazujú, že ľudia hrajúci futbal sú menej kriminalizovaní a lepšie začlenení do spoločnosti. (Jednotná celoeurópska sadzba prepočítaná na počet občanov a HDP krajiny).

B: 6,6 mil. € - je hodnota vzdelávacieho systému SFZ a jeho neskorších prínosov. prebehla analýza počtu vzdelávaní, počtu školených osôb a počtu detí v mimoškolskej činnosti. (Údaje poskytnuté SFZ podrobené prepočtu jednotnou celoeurópskou metodikou).

C: 8,8 mil. € - je hodnota činnosti dobrovoľníkov, za ktorú neinkasujú plat. Organizácia, správa futbalu, trénovanie, vzdelávanie a pod. (Údaje poskytnuté SFZ podrobené prepočtu jednotnou celoeurópskou metodikou).

ŠPORTOVÝ VÝKON: Hranie futbalu prináša spoločnosti spolupatričnosť, hrdosť na svoju krajinu a nevšednú zábavu. Slovenské reprezentácie sú aktuálne na 17 – 29. priečke v medzinárodných rebríčkoch UEFA. Štúdie preukazujú, že zvýšenie počtu hráčov ovplyvňuje aj výsledky národných reprezentácií a kvalitu hry tímov na všetkých úrovniach. SFZ v aktuálnej situácií dokáže za každých investovaných 120 Eur získať ďalšieho hráča/hráčku futbalu.

ZÁVER

Slovenský futbalový zväz dokáže za každých investovaných 120 Eur doručiť slovenskej spoločnosti hodnotu v celkovej výške 1664 Eur. To, akým spôsobom to realizuje, opisuje Strategický plán "Futbal pre ľudí".

Kompletnú metodiku a výsledky štúdie nájdete v prezentácii


výskumná štúdia podľa metodiky UEFA GROW SRoI MODEL

autori štúdie za SFZ: Peter Melek, Peter Dedík

spolupracovali: Jozef Kliment, Juraj Čurný, Lucia Petrincová, Monika Jurigová

SFZ

Značky