Stanovisko SFZ k petícii za práva futbalových hráčov

Štvrtok, 12.12.2019 11:15 | Posledná aktualizácia 12.12.2019 11:31

Na úvod chce SFZ poukázať na skutočnosť, že zo strany zástupcov ÚFP bol predložený iba menný zoznam osôb bez podpisov jednotlivých hráčov, čo považuje za veľmi neštandardný postup. Odhliadnuc od uvedeného si však SFZ dovoľuje vyjadriť sa  k obsahu danej “petície”.

SFZ rešpektuje miesto hráčov v rámci SFZ, kde majú svoje pevné postavenie a ich práva sú rešpektované a zabezpečené niekoľkými stupňami ochrany v rámci jednotlivých predpisov SFZ. Ich práva boli niekoľkokrát predmetom diskusie v rámci rokovaní so zástupcami ÚFP a vždy bola zástupcom ÚFP ponúknutá možnosť adresovania návrhov na novelizáciu predpisov SFZ. Každá jedna pripomienka na zmenu predpisov SFZ bola komunikovaná vo vzťahu k hráčom alebo zástupcom ÚFP a nikdy sa nestalo, že by sa SFZ nezaoberal predloženými pripomienkami na novelizáciu predpisov zo strany hráčov alebo zástupcov ÚFP. Ak im aj SFZ nevyhovel, bolo to zdôvodnené.

“Petíciou” sa podpísaní dožadujú zaraďovania zástupcov ÚFP do pracovných skupín SFZ. Pracovné skupiny sú vytvorené prevažne z administratívy SFZ a výstup z pracovnej skupiny je komunikovaný vo vzťahu k dotknutým subjektom. Vo vzťahu k hráčom alebo zástupcom ÚFP bol vždy komunikovaný obsah jednotlivých novelizovaných predpisov SFZ, preto SFZ nerozumie opodstatnenosti tejto požiadavky, keď s obsahom predpisov SFZ sú zástupcovia ÚFP oboznámení a aj v prípade Registračného a prestupového poriadku SFZ (“RaPP SFZ”)  bol prezident ÚFP vyzvaný, aby hráči zaslali svoje návrhy na zmenu RaPP SFZ, aby mohli byť vecne posúdené a prerorokované. Doposiaľ však zo strany hráčov ani ÚFP neboli zaslané žiadne návrhy na zmenu RaPP SFZ.

V rámci obsahu predloženej “petície” je požiadavka meniť personálne obsadenie dočasne povereného podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov. Podpísaní hráči neposkytli žiadny vecný dôvod na to, aby SFZ odvolával dočasne povereného podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a neuviedli ani to, čo má vyriešiť otázka zmeny osoby. Preto sa SFZ pýta čo sa vyrieši výmenou dočasne povereného podpredsedu? Sú (Boli) konania pred Komorou SFZ pre riešenie sporov, kde by nebol dodržaný správny procesný postup alebo by Komora SFZ pre riešenie sporov rozhodla mimo právneho rámca? Zo strany hráčov ani ÚFP nebol poskytnutý žiadny dôvod na to, aby bol odvolaný nezávislý a nestranný dočasný podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorý bol riadne dočasne poverený v zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ ako najvyššieho orgánu SFZ.

Poukazujeme na to, že v liste z 22.7.2019 adresovanom podpredsedovi Komory SFZ pre riešenie sporov, v ktorom bol dočasne poverený podpredseda komory požiadaný prezidentom ÚFP, aby sa do 24 hodín vzdal svojej funkcie, prezident ÚFP zároveň uviedol "... hoci sme sa pri Vašej osobe nestretli so skutočnosťou, ktorá by vzbudila pochybnosť o Vami doposiaľ vykonávanej práci, tak faktom zostáva, že nie ste kandidátkou profesionálnych hráčov a ani ste nezískali našu podporu na dočasné poverenie výkonom funkcie podpredsedníčky Komory SFZ.", z čoho je zrejmé, že zo strany ÚFP nejde o žiadne opodstatnené odborné výhrady voči podpredsedovi komory, ale výlučne o politickú požiadavku mať vo vedení komory "svojho" nominanta, a nie nezávislého a nestranného odborníka.

SFZ nerozumie zmyslu požiadavky podpísaných hráčov na zverejnenie jednotlivých zmlúv uzavretých so športovými reprezentantmi, na základe ktorých SFZ alebo SFZ Marketing plní povinnosti voči športovým reprezentantom. Ako má táto požiadavka vyriešiť postavenie hráčov a uplatňovanie ich práv?

Celú túto iniciatívu vnímame ako zbytočné vytváranie toxického prostredia vo vnútri futbalového hnutia. SFZ sa vždy postavil za práva hráčov a uplatňovanie jednotlivých práv majú hráči garantované niekoľkými stupňami ochrany v rámci predpisov SFZ. Preto možno považovať uvedenú “petičnú” iniciatívu za zbytočnú vo vzťahu k tomu, že hráčom je garantovaný významný rozsah práv v predpisoch SFZ a aj možnosti ich uplatňovania. Záujmová organizácia hráčov (ÚFP) odmieta členstvo v SFZ a preto práva hráčov neuplatňuje v takom rozsahu, ako by bolo podľa predpisov možné, je na škodu presadzovania práv a záujmov hráčov. SFZ rešpektuje, že ÚFP sa nechce stať jeho členom: Na druhej strane však očakáva, že ÚFP bude rešpektovať, že ÚFP ako organizácia, ktorá je nečlen SFZ, nemôže očakávať privilegované postavenie voči iným združeniam záujmových skupín pôsobiacich vo futbale (tréneri, rozhodcovia, kluby 2. ligy, kluby 1. ligy), ktoré členstvo v SFZ prijali ako logický a prirodzený dôsledok toho, že sú súčasťou slovenského futbalu. Táto petičná  iniciatíva je podľa nášho názoru len iniciatívou konkrétnych zástupcov ÚFP, ktorí sa uvádzaním nepresných informácií svojim členom dožadujú uplatňovania práv, pričom hráčov pravdepodobne neinformujú o tom, ako významne SFZ hráčom zabezpečil práva a ich uplatňovanie nielen v jednotlivých predpisoch SFZ ale aj v národnej legislatíve, či už pri jej tvorbe alebo aj pri uplatňovaní pripomienok, ktoré sú v prospech hráčov.

Predmetná “petícia” navyše prichádza v čase novelizácie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, kde nebudú hráči mať novelou garantované svoje postavenie zamestnanca. Odporúčame preto zástupcom ÚFP sa zamerať viac na riešenie tohto konkrétneho problému ako na boj so SFZ, nakoľko novela bude mať zásadný dopad na postavenie hráčov v zdravotnom a sociálnom systéme. SFZ sa totiž aj v tomto prípade postavil na stranu hráčov.

SFZ

Značky