logo
SFZ

Štatút súťaže - HLASUJ ZA HRÁČA ZÁPASU A VYHRAJ

Pondelok, 17.6.2024 12:48 | Posledná aktualizácia 17.6.2024 12:48

Štatút súťaže: HLASUJ ZA HRÁČA ZÁPASU A VYHRAJ

V Bratislave 17. 6. 2024

I. Predmet súťaže

(1) SFZ Marketing, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 02 Bratislava, IČO: 46320768 (ďalej len „SFZM“ alebo „organizátor“) vyhlasuje podľa týchto pravidiel súťaže túto súťaž o výhercov odpovedajúcich v ankete: Hlasuj za hráča zápasu Belgicko - Slovensko a vyhraj!

(2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž skrátiť, prerušiť, zmeniť jej pravidlá, zrušiť ju i bez určenia výhercov zverejnením tejto skutočnosti na stránke https://sk-sk.facebook.com/sfzofficial/ (ďalej len „facebooková stránka SFZ“) a na https://www.instagram.com/sfzofficial/? (ďalej len „instagramová stránka SFZ“)

(3) Cieľom súťaže je vyžrebovať výhercov, ktorí na facebookovej stránke SFZ prostredníctvom svojej facebookovej adresy a na instagramovom profile SFZ prostredníctvom svojho IG profilu odpovedali na anketovú otázku: Hlasuj za hráča zápasu Belgicko - Slovensko a vyhraj!

II. Súťažiaci a osobné údaje

(1) Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba, ktorá splní ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

(2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako ani osoby týmto osobám blízke (§ 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že výherca v súťaži je osobou podľa predchádzajúcej vety, nemá nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

(3) Zapojením alebo prihlásením sa do súťaže súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca bez výhrad súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a berie na vedomie, že organizátor bude na účely účasti súťažiaceho v súťaži spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: a) facebookové meno, / facebooková adresa, prípadne b) meno a priezvisko, c) poštová adresa a d) telefónne číslo (ďalej spolu len „osobné údaje“) za účelom vyžrebovania výhercu, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry. Ak si výherca výhru osobne neprevezme, za účelom jej doručenia je potrebné spracovanie mena a priezviska, poštovej adresy na doručenie výhry, prípadne telefónneho čísla, ak sa bude výhra doručovať poštovým kuriérom, bez ktorých nebude možné výhru doručiť a výhra zostane organizátorovi. V súvislosti s doručovaním výhry poštou alebo kuriérom budú osobné údaje výhercu (meno, priezvisko, poštová adresa, prípadne aj telefónne číslo) poskytnuté doručovateľovi výhry za účelom vykonania jej doručenia.

(4) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži

a) vyhlasuje, že

1. je plnoletý/nie je plnoletý a všetky súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca,

2. všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobil a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,

b) udeľuje organizátorovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov a na zverejnenie jeho facebookového mena alebo mena a priezviska na facebookovej stránke SFZ a na profile SFZ na Instagrame, ak sa stane výhercom.

III. Priebeh a trvanie súťaže 

(1) Súťaž sa uskutoční od 19.30 hod. 17. 6. 2024 do 10.00 hod. 18. 6. 2024 na Facebooku a Instagrame SFZ.

(2) Úlohou súťažiaceho je prostredníctvom svojej facebookovej adresy/instagramového profilu odpovedať v ankete: Hlasuj za hráča zápasu Belgicko - Slovensko a vyhraj!

(3) Po skončení súťaže organizátor vyžrebuje prostredníctvom náhodného generátora 1 výhercu na FB a 1 výhercu na IG, ktorí budú do 12 hodín od skončenia súťaže oslovení na svojej facebookovej adrese/instagramovom profile, a ktorí si budú môcť prevziať výhry uvedené v čl. IV ods. 1. Zároveň organizátor rovnakým spôsobom vyžrebuje rovnaký počet náhradníkov, ako je počet výhercov, ktorí budú kontaktovaní iba v prípade, ak sa výherca do 12 hodín od oznámenia jeho vyžrebovania organizátorovi neozve, že výhru chce, prípadne ak výhru odmietne.

(4) Ak sa po skončení súťaže neprihlási o výhru do 20. 6. 2024 ani žiadny náhradník alebo, ak náhradník výhru odmietne, výhra prepadne v prospech organizátora.

IV. Výhra

(1) Výhrami pre výhercov súťaže sú

Facebook

  • 1 x dres slovenskej futalovej reprezentácie

Instagram

  • 1 x dres slovenskej futalovej reprezentácie

(2) Výhry uvedené v odseku 1 dostane výherca poštou od organizátora

(3) Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene výhercu.

(4) Výherca berie na vedomie, že ak hodnota výhry presahuje sumu 350 eur, hodnota nad 350 eur podlieha dani z príjmov. Organizátor za týmto účelom poskytne výhercovi informáciu o hodnote výhry.

V. Oznámenie výhry

(1) Za účelom realizácie výhry je výherca povinný poskytnúť organizátorovi potrebnú súčinnosť.

(2) V prípade výhry organizátor oznámi výhercovi túto skutočnosť spôsobom uvedeným v čl. III ods. 3.

(3) Ak výherca do 24 hodín od momentu, kedy bol výherca organizátorom prvýkrát kontaktovaný spôsobom uvedeným v odseku 2, neodpovie organizátorovi, či si výhru preberie, tak dôjde k zániku jeho nároku na výhru a nárok na výhru prejde na vyžrebovaného náhradníka. Náhradníci budú oslovovaní postupne v poradí, v akom boli vyžrebovaní.

(4) Ak výherca neposkytne organizátorovi správne kontaktné údaje (napr. poštovú adresu), považuje sa to za neposkytnutie potrebnej súčinnosti a výhra zostane organizátorovi.

VI. Práva súťažiaceho súvisiace s jeho osobnými údajmi

Organizátor najmä informuje súťažiaceho, že

a) jeho osobné údaje bude uchovávať po dobu nevyhnutnú do skončenia súťaže alebo odovzdania výhry,

b) má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR),

c) môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

d) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

e) poskytovanie jeho osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytne, tak buď nebude môcť hlasovať alebo si nebude môcť prevziať výhru,

f) neexistuje automatizovaného rozhodovanie vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 (za automatizované rozhodovanie sa nepovažuje náhodný výber výhercu),

g) má právo na to, aby organizátor bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, so zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,

h) má právo dosiahnuť u organizátora bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a organizátor je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR.

VII. Záverečné ustanovenia

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, nie je na ne právny nárok. Výhry nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť výhru inému záujemcovi, ktorý má rovnaké práva a povinnosti ako výherca. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

SFZ Marketing, s.r.o.

Značky