logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 2.7.2021

Posledná aktualizácia2.7.2021 13:18

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_01.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 2. júla 2021 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Podnet na preskúmanie uznesenia VV SFZ zo dňa 1.12.2020 od FC VSS Košice  z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

Podnet na preskúmanie rozhodnutia OOLK SFZ o neudelení licencie na FORTUNA ligu a klubové súťaže UEFA v licenčnej sezóne 2021/2022, z dôvodu nesplnenia požiadaviek licenčných kritérií podľa čl. 32, 59 a 60 Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 – novelizácia od FC Nitra  z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že začiatok nového súťažného ročníka II. ligy mužov je stanovený na 24.7.2021.

Žrebovacie čísla: 1. B. Bystrica, 2. Skalica, 3. Podbrezová, 4. Košice, 5. Šamorín, 6. Púchov, 7. Komárno, 8. Petržalka, 9. Trebišov, 10. Dubnica, 11. Žilina B, 14. Humenné. Celé vyžrebovanie bude zverejnené v 27. týždni.

Pracovné stretnutie klubov II. ligy pred začiatkom nového súťažného ročníka sa uskutoční 14.7.2021 v sídle SFZ v Bratislave. Pozvánka bude klubom zaslaná elektronickou poštou.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že začiatok súťaží je naplánovaný nasledovne: dorast ( U19, 17, 16 ) – 31.7. 2021, žiaci ( U15, 14, 13, 12) – 21.8.2021. Na Futbalnete je už zverejnené priebežné vyžrebovanie. Požadované hracie dni a časy budú upravované v 27. týždni (t. j. do 11.7.2021).

Vyžrebovanie Slovnaft cupu a pavúk – od predkola až do 3. kola – bude zverejnený na Futbalnete do 6.7.2021.

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje, že začiatok súťaží je naplánovaný nasledovne: I. liga žien 1.8.2021, II. liga žien 28.8.2021, WU19/15 21.8.2021. Na Futbalnete bude zverejnené priebežné vyžrebovanie a v 27. týždni budú upravené hracie dni a časy, podľa požiadaviek klubov uvedených v prihláškach.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 17. 18.7.2021 v Starom Smokovci (bez ubytovania) a Tatranskej Lomnici (FP).

Ospravedlnenia: Zemko 24.7., Čiernik od 27.7. k dispozícii KR, Očenáš od 28.6. k dispozícii KR, Capík od 16.7. k dispozícii KR, Holas od 16.7. k dispozícii KR, Perát od 1.7. do prihlásenia.

Úsek PR oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 16.7.2021 v Starom Smokovci (bez ubytovania).

Ospravedlnenie: Bacsa 23. – 30.7.

KOMISIA DELEGÁTOV

Letný seminár delegátov SFZ sa bude konať 3.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bola účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Licenčné semináre ( prezenčné časti ) pre odbornú prípravu, resp. opakovanú odbornú prípravu Delegátov zväzu licencia A sa budú konať 24.7.2021 v Košiciach ( VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice ) a 31.7.2021 v Nitre (Hotel Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra). Výška platby za seminár je 50 eur.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať na emailovej adrese člena KD Jaroslava Švarca jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 4.7.2021 (pre seminár v Nitre). Súčasne so zaslaním prihlášky, je potrebné uskutočniť platbu na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno prihláseného účastníka.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov. Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie ). Ďalšie pokyny, ako aj študijné materiály k seminárom, budú prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou. Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Ospravedlnenie: Jaška 21.7. – 8.8.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa