logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 7. 7. 2023

Posledná aktualizácia7.7.2023 08:46

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_01.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:

U1: Matej Jakúbek (1252905). Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U1621 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia - narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2, 3a DP, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 30 mesiacov, podľa čl. 52/4a a čl. 36/1b, d DP, od 6.7.2023. Predbežné ochranné opatrenie uložené U1621, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

U2: Dragan Andrič (1319623). Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U1622 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia - narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2, 3a DP ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 18 mesiacov, podľa čl. 52/4b a čl. 36/1b DP, od 6.7.2023. Predbežné ochranné opatrenie uložené U1622, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

II. Oznamy DK SFZ:

Berie na vedomie písomnú správu Futbalového klubu Humenné (II. liga) k splneniu ochranného opatrenia U1083, v spojení s U1288, v dôsledku čoho predmetné ochranné opatrenia zaniklo, s poukazom na čl. 43/8 DP.

Opätovne oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futbal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ liga: 300 eur

2. liga: 200 eur

III. liga: 100 eur

Dorast a žiaci: 30 eur

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:
NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur   
FEJ: 20 eur

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.7.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že pracovné stretnutia klubov III. ligy, pred začiatkom súťažného ročníka 2023/2024, sa budú konať 11. a 12.7.2023 v B. Bystrici. Pozvánka s programom bola zaslaná emailom.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov zrušilo vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencie 2023 Zvolen / Žiar n. Hronom, v termíne 23.8. 3.10.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.7.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
  • Do 31.7.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň konferencie samostatne) trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:

Hrenák 15. – 27.7., Tokoš 14. – 27.7., Gorel 10. – 27.7., Maslen 15. – 16.7., 22. – 23.7. a 29.7., Husár 17. – 27.7. a 19. – 20.8., Hamadej 9.7., Haring 22. – 23.7.

Úsek PRospravedlnenia:

Jančoková Žáčiková 7.7., Pastorek 10. – 22.7., Vaňo 7.7.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Jaška 18. – 31.7., Zdechovan 14. – 26.7.

 MATRIKA

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 4.7.2023 prijal za riadnych členov SFZ tieto futbalové kluby: TJ vo Veľkom Kamenci (občianske združenie, ObFZ Trebišov), FK Sokol Svätý Anton (občianske združenie, ObFZ Žiar n. Hronom), FC AC UNIZA Žilina (občianske združenie, ObFZ Žilina), FK Inter Bratislava (spoločnosť s ručením obmedzeným, ObFZ Bratislava-mesto).

Výkonný výbor SFZ schválil aj tieto právno-organizačné zmeny v kluboch: TJ Družstevník Malá Mača – FC Slovan Galanta (prevod práv a povinností vo vzťahu k družstvu dospelých – čl. 11, v spojení s čl. 6 smernice); ŠK Hrochoť – RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica (zánik klubu v dôsledku zlúčenia – čl. 6 smernice); FK Inter Bratislava mládež – FK Inter Bratislava, s.r.o. (prevod práv a povinností z OZ na obchodnú spoločnosť – čl. 11 smernice); TJ Mladosť Lučatín – FK Podkonice (zánik klubu v dôsledku zlúčenia – čl. 6 smernice); MFK Slovan Záhorská Bystrica – MFK Záhorská Bystrica (zánik klubu v dôsledku zlúčenia – čl. 6 smernice); FK Turani, s.r.o. – FK Stará Myjava (prevod práv a povinností z obchodnej spoločnosti na občianske združenie)“.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF oznamuje, že predsezónny seminár R a D SF sa uskutoční 26.8.2023 od 9:00 hod. v Žiline. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa