logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 3.9.2021

Posledná aktualizácia3.9.2021 10:29

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_10.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 17. 9. 2021 od 11:00 hod. v hoteli AquaCity Poprad. Na svojom zasadnutí dňa 6.9.2021 prerokuje nasledovný návrh programu konferencie, ktorý bude jej delegátom odporučený na schválenie.

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

6. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2021

7. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021

8. Voľby členov volebnej komisie SFZ

9. Diskusia

10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 7. septembra 2021 na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).    

Slovenský futbalový zväz upozorňuje, že delegáti konferencie SFZ, konanej dňa 17.9.2021 v Poprade, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2021/2022. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

KONTROLÓR SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, ods. 6, písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, ods. 3, 4 a 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie dňa 17. septembra 2021 v Poprade.   

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;   

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;   

c) kontaktné údaje kandidáta;    

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas  kandidáta so  spracovaním  jeho osobných údajov  (meno  a priezvisko, adresa  trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo  audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 11. septembra 2021 o 23:59 hod.    

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ elektronickou formou na emailovú adresu stefan.valko@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy Voľby 17.09.2021“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U113: Michal Trnovský (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera neopatrným spôsobom pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.8.2021.

U114: Vladyslav Terentiev (MŠK Námestovo, II. liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/b DP, od 30.8.2021.

U115: Patrik Malý (1230980 / FC Spartak Trnava / I. LMD U17 / T), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 29.8.2021.

U116: Samuel Dornai (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD U16), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka súpera, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 29.8.2021.

U117: David Káčerík (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – vulgárna kritika AR1, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 29.8.2021.

U118: Marek Hajdoni (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.8.2021.

U119: Matúš Seifert (FK Brezno, II. LMD U17), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou brankára mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.8.2021.

U120: Dávid Kalanin (FC Košice, I. LSŽ U15), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 30.8.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U121: František Sitarčík (Slavoj Trebišov, II. liga).

U122: Stanislav Lacko (MŠK Púchov, II. liga).

U123: Oliver Patrnčiak (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LSD U19).   

U124: Kristián Dadík (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), všetci od 29.8.2021.  

U125: Michal Kompiš (MFK Tatran L. Mikuláš, II. LSD U19).  

U126: Patrik Švajka (MFK Snina, II. LSD U19), obaja od 30.8.2021.

U127: Marek Petruš (1072768 / MFK Tatran L. Mikuláš, Fortuna liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Správy pozorovateľa rozhodcov a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (údajná vulgárna kritika R pred šatňou R) po stretnutí 6. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš –  FK Senica, podľa čl. 71/3a, b, c, d DP, do 7.9.2021.

U128: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľačl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 57/2, čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U129: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U110 a za porušenie čl. 10, písm. f) RS ÚLK 2021/2022 (neúčasť hlavného trénera na tlačovej konferencii bez ospravedlnenia) po stretnutí 5. kola FL MFK Zemplín Michalovce – MFK Tatran L. Mikuláš, podľa čl. 641/a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/2 a čl. 10 DP.

U130: MŠK Kysucké Nové Mesto (II. LSD U19). Berie vedomie podnet klubu a odstupuje vec na doriešenie KR SFZ, podľa čl. 71/5e DP.

U131:  MFK Skalica (II. liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia, podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženú fotodokumentáciu, bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií, podľa čl. 71/5c DP.

U132: Upozorňuje kluby, členov realizačných tímov, delegátov zväzu a náhradných rozhodcov na dôsledné dodržiavanie povinnosti umiestnenia identifikačného preukazu (IPRT) na viditeľnom mieste počas stretnutia. V prípade neplnenia uvedenej povinnosti DK pristúpi k uloženiu DS, podľa príslušných ustanovení DP.

U133: Martin Peško (1047464). Na základe U82 rozhodla, že konanie voči menovanému zastavuje, podľa čl. 78/4c DP.

FUTSAL:

U134: Dominik Mokrý (TNF Prievidza, VARTA Futsal liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U834) a žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.9.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga schvaľuje:

8. kolo: Dubnica – Humenné 12.9. o 16:00;

9. kolo: Slovan BA 21 – Bardejov 18.9. o 15:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje preloženie 4. kola U15/14 a U13/12, iba skupiny východ, na 8.9.o 15:00 / 17:00, resp. 15:00 / 16:30, na základe požiadavky VsFZ.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

Slovnaft cup, 2. kolo: Bánová – Žilina 22.9. o 15:30;

Slovnaft cup, 3. kolo: P. Bystrica – Bánová / Žilina 29.9. o 15:30.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 3. kolo: Sabinov – Michalovce 14.9. o 16:00, Senec – Skalica 29.9. o 17:30.

U19:

4. kolo: Košice – Senica 15.9. o 11:00;

6. kolo: Žilina – Poprad 15.9. o 13:00.

U19/17:

6. kolo: Inter – Domino 5.9. o 10:00 / 12:30, Kysucké N. Mesto – Spišská N. Ves 22.9. o 11:00 / 13:30;

7. kolo: Domino – Dubnica 12.9. o 10:30 / 13:00, Myjava – ČFK Nitra, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Turá Lúka;

9. kolo: Krakovany – Lokomotíva Trnava 26.9. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

4. kolo: Petržalka – D. Streda 6.10. o 17:00 / 19:00;

5. kolo: Trenčín – Senica 15.9. o 10:00 / 12:00 na MFŠ na Sihoti.

ŠTK ženský futbal:

I. liga, 8. kolo: Nové Zámky – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale o 16:00.

II. liga, skupina A:

2. kolo: Kozmos – Zlaté Moravce 5.9. o 10:00 na ihrisku BA – Devínska Nová Ves;

3. kolo: Komárno – D. Lužná, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Okoličná na Ostrove.

II. liga, skupina B, 2. kolo: Poprad – P. Bystrica 5.9. o 13:30, Košice – Michalovce,  v pôvodnom termíne, ale na UT Janigova.

WU19 / WU15:

3. kolo: NŠK – Zlaté Moravce 4.9. o 9:00 / 11:00;

4. kolo: Myjava – Zlaté Moravce 9.9. o 14:00 / 16:00 na UT;

5. kolo: Petržalka – Slovan BA 13.10. o 19:00 / 17:00.

Kontumuje:

WU19/15, 1. kolo Bardejov – Podbrezová 3:0 (obe stretnutia), podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie).

WU15, 1. kolo Nitra – D. Streda 0:3, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie).

Odstupuje na DK SFZ:

FK Železiarne Podbrezová (WU19/15), za spôsobenie neodohrania stretnutí 1. kola a FC Nitra (WU15), za spôsobenie neodohrania stretnutia 1. kola.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trebišove, v termíne 1.9. 26.10.2021 je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 25.9. 20.11.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.9.2021.
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 3.10. 11.12.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2021.
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie vo Zvolene a Žiari n. Hronom, v termíne 6.10. 15.12.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2021.
  • Rekvalifikácia trénerov SFZ GK licencie na UEFA GKB licenciu bude organizované v termíne október december 2021. Podrobné informácie držitelia licencie SFZ GK obdržia e-mailom na adresu, ktorú majú uvedenú v ISSF do 19.9.2021.
  • Školenie trénerov UEFA GKB licencie bude organizované v termíne október 2021  február 2022. Podrobné informácie budú zverejnené webovom sídle SFZ do 19.9.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že projekt rozvoja futbalu SFZ – „Dajme spolu gól“ pokračuje aj v novom školskom roku 2021/2022. Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu v školskom roku 2021/2022 je spustené a možné do 30.9.2021. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“, môžu štatutári škôl realizovať na linku: https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Jankovič 13. – 14.9., Kráľovič 27. – 31.8., Galo 18. – 19.9., Košecký 13. – 17.9., Bereš 18. – 21.9., Matulová 16. – 26.9.

Úsek PR ospravedlnenie: Hracho 11.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Kiss 9. – 12.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Schválil usmernenie k organizácií futsalových zápasov súťažného ročníka 1. SLF 2021/2022. Všetky futsalové stretnutia 1. SLF 2021/2022 sa odohrajú v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Športovo-technický úsek SF:

Schvaľuje:

U3: Zmenu ÚHČ ŠK Makroteam Žilina nasledovne: 3.,11. a 17. kolo o 18:30; 5.,7.,9.,10. a 13. kolo o 17:30; 15. kolo o 19:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v ŠH pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina (ŠH Rosinky).
U4: Zmenu ÚHČ CopyLeaders Prievidza – piatok o 20:15. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v City Aréna Prievidza, Olympionikov 2.  
U5: ÚHČ MIMEL Lučenec – piatok o 19:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v ŠH Arena, Námestie artézskych prameňov 49, Lučenec.

U6: ÚHČ Futsal Team Komárno – piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v ŠH Komárno, Športová 1.

U7: Zmenu ÚHČ Pinerola Futsal 1994 Academy Bratislava – piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v ŠH prof. Rovného (FTVŠ, Bratislava-Staré Mesto).  
U8: ÚHČ 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava – piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v ŠH prof. Rovného (FTVŠ, Bratislava-Staré Mesto).

U9: Žiadosť o odohranie stretnutí MIMEL Lučenec a Futsal Team Komárno v obrátenom poradí nasledovne: 2. kolo 17.9.2021 o 20:00 v Komárne a 26.11.2021 o 19:00 v Lučenci.

U10: Zmenu termínu stretnutia 1. kola MŠK Mayerson N. Zámky – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava na 13.9.2021 o 20:00.

U11: ÚHČ Ridop MIBA B. Bystrica – piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v hale Dukla (Cesta na štadión 28, B. Bystrica).

U12: ÚHČ MŠK MAYERSON N. Zámky – piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v hale Milénium Jiráskova 2317, Nové Zámky.

U13: ÚHČ Podpor Pohyb Košice – piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v Angels aréne, Pri jazdiarni 1, Košice.
U14: Zmenu termínu stretnutia 3. kola Podpor Pohyb Košice – MIMEL Lučenec na 2.10.2021 o 18:00.

Oznamuje ÚHČ 1. kola 1. SLF 2021/2022:

Podpor Pohyb Košice – Ridop MIBA B. Bystrica, 10.9. o 20:00, Angels Aréna;

Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice, 10.9. o 20:00, ŠH Komárno;

Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makroteam Žilina, 10.9. o 20:00, ŠH prof. Rovného, BA;

Copy Leaders Prievidza – MIMEL Lučenec, 10.9. o 20:15, City Aréna Prievidza;

MŠK Mayerson N. Zámky – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava, 13.9. o 20:00, ŠH Milénium N. Zámky.

Pripomína, že na základe rozhodnutia najvyšších orgánov SFZ, boli v ISSF vykonané úpravy, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania poriadkov SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, t. j. trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. 

Kompletný návod je na: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva -pre-sezonu

Manuál k nahrávaniu zápasov klubmi cez aplikáciu SPORT.VIDEO bude klubom zaslaný najneskôr do 6.9.2021.

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov SF:

Oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 1. kola 1. SLF:

10.9.2021:

20:00 Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice (Peško, Fischer, Hlavenka);

20:00 Podpor Pohyb Košice – MIBA B. Bystrica (Marko, Šeršeň, Kuspán);

20:00 Pinerola 1994 – ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Bublávek, Krchňavý);

20:15 TNF Prievidza – MIMEL Lučenec (Botka, Behančín, Ježík).

13.9.2021:

20:00 MŠK Mayerson N. Zámky – 4FSC FTVŠ Prírodovedec (Polomský, Mózer, Hrmo).

Ospravedlnenia: Polomský 10.9., Matula 10. – 12.9., M. Cisko 10. – 13.9., Brutvanová celý september, október piatky-soboty.

Oznamuje, že náhradný seminár R a D SF sa uskutoční 1.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste.

- od 15:30 hod. fyzické previerky absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bajči, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Budáč st., Kopec, Havrila, Grom.

- od 16:30 hod. písomný test absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bajči, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Kopec, Havrila, Antalík, Jablonický, Kubinec.

Každý účastník uhradí poplatok 20 eur (ŠH, tartan, večera).

Komisia žiada všetkých o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť a upozorňuje, že seminár bude organizovaný v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Komisia upozorňuje funkcionárov klubov, že nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly D/1/a-f Rozpisu súťaží. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný len v prípade, ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na komisiu je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený alebo nenariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kapitoly C/3/a Rozpisu súťaží bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na www.futbalnet.sk. Komisia sa bude zaoberať námietkami, sťažnosťami, podnetmi podanými výlučne cez ISSF. Námietky, sťažnosti, podnety podané e-mailom, prípadne inými komunikačnými cestami nebudú prerokované.

Matrika SF:

Základná registrácia:

1273408  Karol Hilko           4FSC, o. z.          

1450878  Filip Fazekaš        FC Spartak Tlmače

1450879  Tamara Kissimonyiová  FC Spartak Tlmače

1450880  Lea Dobšovičová FC Spartak Tlmače

1450881  Marco Valach       FC Spartak Tlmače

1428124  Dušan Novák        FC Spartak Tlmače

1427343  Samuel Lipták      FC Spartak Tlmače

1370502  Matej Butkovič    FC Spartak Tlmače

1404509  Viktor Fixel           FC Spartak Tlmače

1382187  Martin Bojda        FC Spartak Tlmače

1450891  Dominika Klimeková  FC Spartak Tlmače

1157269  Stanislav Glofák  Futsal Team Levice

Prestup:

1249189  Stanislav Pella     Podpor Pohyb Košice

1287751  Šimon Ftorek       ŠK Makroteam Žilina

1343457  Dávid Krško          ŠK Makroteam Žilina

1301661  Peter Ebringer      4FSC, o. z.

Prestup s obmedzením: do 30.6.2022:

1280305  Pavol Pecho          MIBA B. Bystrica

1253066  Rudolf Gál             Futsal Team Komárno

1204751  Tomáš Oršolík      Futsal Team Komárno

1216775  Matúš Genčúr      4FSC, o. z.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa