logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 8. 9. 2023

Posledná aktualizácia8.9.2023 09:28

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_10.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 29. septembra 2023 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci.

Na svojom júlovom zasadnutí prerokoval nasledovný návrh programu riadnej konferencie, predložený generálnym sekretárom SFZ, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2022
 6. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
 7. Informácia o založení SFZ Event, s.r.o. a jej činnosti pri zabezpečení organizácie ME hráčov do 21 rokov v roku 2025
 8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2022
 9. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2023
 10. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 11. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 12. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2023
 13. Voľba kontrolóra SFZ
 14. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ
 15. Diskusia
 16. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29.9.2023 v Senci, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ a v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2023/2024. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie písomne na SFZ doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14.9.2023, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (min. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a e-mailový kontakt).

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 42, ods. 3 písm. b) a čl. 46, ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ sa uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29. 9. 2023 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 23. 9. 2023 o 23:59 hod.

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu, v zmysle čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, musí obsahovať nasledovné náležitosti :

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta;
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania  konferencie, za  účelom  propagácie SFZ  a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Návrhy kandidátov na vyše uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ výlučne elektronicky, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta s prílohami sú k dispozícii na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 7.9.2023 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Spája OK/10/2023 a OK/11/2023 na spoločné konanie s tým, že vec bude viesť pod spoločnou spisovou značkou OK/10/2023.

Odvolanie Mateja Jakúbeka, podané v zast. JUDr. Michal Hvozda, advokát voči uzneseniu DK SFZ č. U1, zo dňa 6.7.2023 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie Dragana Andriča, podané v zast. JUDr. Jozef Krenický, advokát voči uzneseniu DK SFZ č. U2, zo dňa 6.7.2023 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U191: Spyridon Risvanis (FK DAC 1904 D. Streda, Niké liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa čl. 45/2 a čl. 36/2a DP, od 3.9.2023.

U192: Pavol Hrnčiarik (1155376 / FK DAC 1904 D. Streda / Niké liga / TB), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – kritika delegovaných osôb s použitím vulgarizmu, podľa čl. 48/1a DP. DS – finančná pokuta 300 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U193: Janka Belicová (FC Spartak Trnava, Demišport liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.9.2023.

U194: Ján Ducár (1. FK Svidník, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP.  DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 4.9.2023.

U195: Tamara Solárová (Partizán Bardejov BŠK, II. liga ženy), vylúčenie za surovú hru – podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu mimo PÚ, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 2.9.2023.

U196: Andrej Štefanka (1102605 / FC ViOn Z. Moravce-Vráble / I. LSD U19 / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna urážka delegovaných osôb, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 2.9.2023.

U197: Miloš Hila (Slavoj Trebišov, II. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.9.2023. 

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U198: Rash Rahim Ibrahim (AS Trenčín, Niké liga), od 3.9.2023.

U199: Lenka Mazuchová (MFK Dukla B. Bystrica, Demišport liga), od 3.9.2023.

U200: Slavomír Kraľovič (ŠK Odeva Lipany, III. liga), od 4.9.2023.

U201: Adrián Berky (FC ViOn Z. Moravce-Vráble, I. LSD U19), od 2.9.2023.

U202: Adam Orság (MFK Zvolen, II. LSD U19), od 3.9.2023.

U203: Tobias Pavlus (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), od 3.9.2023.

U204: Dávid Štefančin (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U16), od 2.9.2023.

Disciplinárne konania:

U205: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a pokus o vniknutie na HP) v stretnutí 6. kola NL ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 58/2a, d DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U206: MFK Dukla Banská Bystrica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé a vulgárne pokriky) v stretnutí 6. kola NL  MFK Dukla  B. Bystrica – MFK Ružomberok,  podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U207: Rash Rahim Ibrahim (1442125 / AS Trenčín / Niké liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti NR, za hrubé nešportové prejavy (kopnutie do fľaše smerom k LN hostí) v stretnutí 6. kola NL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U208: Berie na vedomie podnet NR, podaný prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 6. kola NL ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U209: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 6. kola 2. ligy FK Pohronie – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U210: 1. FC Tatran Prešov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie a následné vhodenie pyrotechniky zo sektoru hostí) v stretnutí 6. kola 2. ligy FK Pohronie – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3, 36/2a a čl. 12/6 DP.

U211: Lokomotíva Devínska Nová Ves (Slovnaft Cup). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. kola Slovnaft Cupu, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U212: Jozef Kováč (1257864 / AFC Nové Mesto n. Váhom / III. liga / T). Berie na vedomie odvolanie menovaného zo dňa 5.9.2023 voči U189 a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/7 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U213: Šimon Buranovský (1322150 / 1. FC Tatran Prešov / 2. liga / VD). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U159 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U214: Peter Kokočák (1196474 / ŠK Nacina Ves / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U152 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U215: Kristián Černák (1302882 / FC - Žolík Malacky / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U130 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U216: Matúš Hipki (1431609 / FC Petržalka / I. LSŽ U15). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U170, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 8.9.2023 do 31.10.2023.

U217: Berie na vedomie podnet p. Pavla  Havrillu, doručený  prostredníctvom e-mailu dňa 5.9.2023, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

II. Oznamy DK:

Berie na vedomie stanovisko KR SFZ k zákroku hráča – Aldo Omar Baez (1227217 / FC ŠTK 1914 Šamorín, 2. liga) zo 74. minúty stretnutia 6. kola 2. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Humenné, bez prijatia ďalších opatrení.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.9.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Oznamuje:

Člen realizačného tímu družstva 2. ligy, ktorý vykonáva odbornú činnosť fyzioterapeuta, je povinný predložiť platný doklad o absolvovaní kompletného štúdia v odbore fyzioterapia do 10. septembra 2023. Ako prílohu k diplomu je vhodné priložiť popis doterajšej praxe v odbore. Doklady zaslať na adresu: malovic@pobox.sk

Schvaľuje:

8. kolo: Trebišov – D. Kubín 15.9. o 16:00, Slovan BA (B) – Komárno 16.9. o 10:30

Odstupuje na DK SFZ:

MFK Považská Bystrica, za porušenie PF č. 4. Výklad a pokyny SFZ: Číslo brankára, ktorý musí byť v zápise o stretnutí uvedený na prvom mieste, ako aj čísla ostatných hráčov, musia zodpovedať číslam a menám uvedeným v zápise o stretnutí. V stretnutí 6. kola 2. ligy, P. Bystrica – D. Kubín hral hráč Marek Václav v prvom polčase s číslom 4 a v druhom s číslom 14.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • zmenu ÚHČ 3. kola Slovnaft Cupu, 27.9. o 15:30, z dôvodu svetelných podmienok v danom období.
 • že, prerokovala odvolanie FK Dubnica n. Váhom voči odrátaniu 3 bodov podľa SP, čl. 83, za stretnutie 6. kola, hraného dňa 20.8.2023. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa SP, čl. 87/4 predkladá vec odvolacej komisii SFZ.
Upozorňuje:

že v zmysle RS, čl. 28/e v súťažiach III. LZV, I. a II. LSD U19, I. LMD U17, je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného videozáznamu (príp. filmového záznamu), s trvalým údajom plynúceho času, vykonaného z pozície (úrovne) stredovej čiary minimálne jednou kamerou. V Slovnaft Cupe je vyhotovenie videozáznamu povinné od stretnutí 1. kola. Záznam z každého súťažného stretnutia vkladá poriadajúci FK povinne do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archivovanie, kde ho majú k svojej činnosti k dispozícii odborné komisie (DK, KR a pod.) i orgány SFZ.

Schvaľuje:
Slovnaft Cup:

3. kolo: Siladice – Skalica 26.9. o 16:00, Podkonice – B. Bystrica 26.9. o 16:30, Lipany – D. Kubín 3.10. o 15:30, Oravské Veselé – Žilina 3.10. o 16:00, Spišský Štiavnik – FC Košice 11.10. o 15:00, Medzibrod – R. Sobota 20.9. o 16:00

Prezidentský pohár:

2. kolo: Preseľany – Komoča 15.9. o 16:00

III. liga:

6. kolo: Dubnica – V. Ludince 10.9. o 16:30

7. kolo: Bardejov – Stará Ľubovňa 13.9. o 16:00, Bánová – Šaľa 4.10. o 15:30

U19/17:

4. kolo: Galaktik – Humenné 20.9. o 14:00 / 16:30

5. kolo: Trebišov – Lipany 10.9. o 10:00 / 12:30

6. kolo: Senec – Hamsik Academy 15.9. o 11:00 / 13:30 na UT, Poprad – Trebišov 19.9. o 15:00 / 17:30

7. kolo: Púchov – Šamorín 24.9. o 10:00 / 12:00 (Nosice)

10. kolo: Karlova Ves – Hamsik Academy 15.10. o 11:00 / 13:30 na UT

U15/14:

5. kolo: Lučenec – R. Sobota, v pôvodnom termíne, ale na UT, Dubnica – Púchov 23.9. o 9:30 / 11:30

6. kolo: Komárno – Skalica 14.9. o 14:00 / 16:00 (Okoličná na Ostrove)

8. kolo: Žilina – Lučenec 14.10. o 12:00 / 14:00 na UT (Strážov)

9. kolo: Bardejov – FC Košice 1.11. o 10:00 / 12:00

U13/12:

4. kolo: Lučenec – Zvolen 9.9. o 10:00 / 11:30 na UT

5. kolo: Lipany – Poprad 21.9. o 15:30 / 17:00 na UT

13. kolo: Stropkov – Bardejov 15.9. o 10:00 / 11:30

Kontumuje:

Slovnaft Cup: Nacina VesBardejov 0:3, podľa SP, čl. 10/2, s poukazom na čl. 82/1/d.

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

5. kolo: B. Bystrica – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radvaň)

6. kolo: Trnava – B. Bystrica 15.9. o 16:00, Slovan BA – Trenčín 16.9. o 16:00

9. kolo: Žilina – Slovan BA 14.10. o 10:00 na UT

II. liga:

2. kolo: Kozmos – Martin 10.9. o 14:00 na ihrisku FC Petržalka, Poprad – P. Bystrica 8.9. o 18:00, Bardejov – Poprad 16.9. o 11:00

5. kolo: Bardejov – ŠK 2011 30.9. o 11:00

7. kolo: Bardejov – Komárno 14.10. o 11:00

9. kolo: Bardejov – Martin 28.10. o 11:00

WU19 / WU15:

4. kolo: Senica – N. Zámky 15.9. o 11:00 / 13:00

6. kolo: FC Košice – Ružomberok 24.9. o 10:30 / 12:30

Kontumuje:

WU19, 1. kolo: GFCMartin 3:0, podľa SP, čl. 10/2, s poukazom na čl. 82/1/f a čl. 51/o.

Odstupuje na DK SFZ:

ŠK Slovan Bratislava (WU19), za porušenie RS, čl. 13/d v stretnutí 2. kola Myjava – Slovan (neuvedenie asistenta trénera).

Fomat Martin (WU19), za neoprávnený štart hráčky (Emma Rajčanová /1426427/, na reg. preukaz Denisa Jeleňová) v stretnutí 1. kola GFC – Martin.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie v Prievidzi, v termíne 15.9. 16.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.9.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Bratislave, v termíne 17.9.2023 6.1.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.9.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Nitre, v termíne 21.10.2023 14.4.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

 KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie

prípravných stretnutí (MOL Academy D. Streda):

13.9. o 11:00 Slovensko U16 – Györ U16 Husár, Vörös, Slatárovič

13.9. o 15:00 Slovensko WU17 – Grécko WU17 Bočková, Vargová, Farkaš

15.9. o 10:00 Slovensko WU17 – Grécko WU17  Šinka, Uhrin, Soboňa

Oznamuje:

Konanie jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR Šance): 10.10.2023Krásne n. Kysucou. Vykonávať sa budú nasledovné testy: rozhodcovia NL a 2. ligy (SDS), asistenti rozhodcov NL a 2. ligy (Ariet), rozhodcovia a asistenti rozhodcov III. ligy (75-25m).

Ospravedlnenia:

Maslen 9.9., Hudy 15. – 17.9., Slatárovič 23.9., Horváth 23.9., Štofik 24. – 28.9., Cvengroš 23.9.

Úsek PRospravedlnenia:

Straka 15.9., Makový 23.9., Špila 15. – 17.9., Sekereš 12. – 19.9., Likavský 23.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Kovalčík 6. – 8.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

U6: Po dohode klubov schvaľuje termín dohrávky 2. kola NFE MŠK N. ZámkyPinerola 1994 FA Bratislava, ktorá sa odohrá 6.10.2023 o 19:30 hod. v ŠH Milénium N. Zámky.

U7: Zápas 1. kola NFE MIMEL LučenecFutsal Team Levice sa z dôvodu obsadenosti ŠH ARENA odohrá v pôvodnom ÚHČ – 22.9.2023 o 19:00 hod. v ARENA Lučenec.

Pripomína termíny na prihlásenie do súťaží riadených SF:    
Ženská Niké Futsal Liga – do 31.9.2023         
Slovenský pohár muži – do 15.9.2023

Prihlášku do súťaží treba podať cez ISSF.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
 • Oznamuje termín náhradného seminára R a D SF, ktorý sa uskutoční 15.9.2023 v Kysuckom Novom Meste. Od 09:00 hod. fyzické previerky R v MŠH a od 10:15 hod. písomný test R a D na adrese v Suľkovská piváreň, Neslušská cesta 639, Kysucké Nové Mesto. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • Fyzické previerky absolvujú: Angyal, Antalík, Belavý, Budáč ml., Cisko, Janidžár, Kováčik, Mózer, Peško, Polomský, Šeršeň. Pred fyzickými previerkami je R povinný predložiť potvrdenie všeobecného lekára, že je po zdravotnej stránke schopný vykonávať funkciu rozhodcu futsalu. Bez potvrdenia fyzické previerky rozhodca neabsolvuje.
 • Písomný test absolvujú: Angyal, Antalík, Belavý, Budáč ml., Cisko, Ďuriník, Michna, Mózer, Nagy, Polomský, Šeršeň, Šlapka, Budáč st., Hrmo, Kubinec, Ploštica.
 • Žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:
 • uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získať vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 • platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).
 • Oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R stratili platnosť dňom 31.5.2023. Zároveň si kluby môžu v termíne do 13.9.2023 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: rozhodcovia@futsalslovakia.sk
 • Ospravedlnenia: Charbuliak pracovné dni okrem piatkov, Kováčik 15.9.

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa