logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 10.9.2021

Posledná aktualizácia10.9.2021 11:51

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_11.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 17. 9. 2021 od 11:00 hod. v hoteli AquaCity Poprad. Na svojom zasadnutí dňa 6.9.2021 prerokoval nasledovný návrh programu konferencie, ktorý bude jej delegátom odporučený na schválenie.

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Vystúpenie prezidenta SFZ k činnosti SFZ a plneniu Strategického plánu rozvoja futbalu od konferencie SFZ konanej v septembri 2020

6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

7. Schvaľovanie návrhu na zmenu rozhodnutia  o výške členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ

8. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2021

9. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021

10. Voľby členov volebnej komisie SFZ

11. Diskusia

12. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti konferencie SFZ, konanej dňa 17.9.2021 v Poprade, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2021/2022. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).   

SFZ upozorňuje, že v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ SR k obmedzeniam, týkajúcim sa organizácie hromadných podujatí a rozdelenia okresov podľa COVID automatu, platného od 13.9.2021, je konferencia organizovaná v režime OTP a každý jej účastník je počas celej doby trvania konferencie povinný používať respirátor na prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavať stanovené hygienické opatrenia !

Režim OTP znamená, že každý účastník konferencie sa pri prezentácii musí preukázať:

 • potvrdením o úplnom zaočkovaní; alebo
 • negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 72 hod. od odberu RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hod. od odberu antigénového testu; alebo
 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

KONTROLÓR SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, ods. 6, písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, ods. 3, 4 a 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie dňa 17. septembra 2021 v Poprade.   

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;   

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;   

c) kontaktné údaje kandidáta;    

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas  kandidáta so  spracovaním  jeho osobných údajov  (meno  a priezvisko, adresa  trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom  propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 11. septembra 2021 o 23:59 hod.   

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ elektronickou formou na emailovú adresu stefan.valko@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy Voľby 17.09.2021“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U135: Taofiq Jibril (MŠK Žilina B, II. liga), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera do hlavy nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 5.9.2021.

U136: Adam Lami  (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U17), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 5.9.2021.

U137: Richard Slanina (FC Košice, I. LMD U17), vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera po skončení stretnutia pri schádzaní z hracej plochy otvorenou dlaňou do oblasti zadnej časti zátylku hlavy, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 5.9.2021.

U138: Juraj Kerpčar (FC Lokomotíva Košice, I. LSD U19), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka súpera, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 5.9.2021.

U139: Samuel Jadroň (MŠK FOMAT Martin, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 5.9.2021.

U140: Andrea Komáriková (MFK Zemplín Michalovce, II. liga ženy), vylúčená za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou v PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 6.9.2021.

U141: Sára Dianová (GFC Topoľčany, I. LD WU19), vylúčená za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu hrou rukou v PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 5.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U142: Lukáš Filipiak (MFK Ružomberok, I. LMD U17).

U143: Samuel Vasko (MŠK Žilina, I. LMD U16).

U144: Pál Egri (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LSD U19), všetci od 5.9.2021.

U145: Oliver Gajdoš (FK Tempo Partizánske, II. LSD U19).

U146: Richard Chupáň (MŠK Púchov, II. LSD U19), obaja od 6.9.2021.

U147: FK Železiarne Podbrezová (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 1. kola I. LD WU19 Partizán Bardejov BŠK – FK Železiarne Podbrezová ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/1a, 4 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U148: FK Železiarne Podbrezová (I. LŽ WU15). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 1. kola I. LŽ WU15 Partizán Bardejov BŠK – FK Železiarne Podbrezová ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 4 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U149: FC Nitra (I. LŽ WU15). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 1. kola I. LŽ WU15 FC Nitra – FK DAC 1904 D. Streda ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 4 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U150: Marek Petruš (1072768 / MFK Tatran L. Mikuláš, Fortuna liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U127 a žiada o identifikáciu hráča, ktorý sa mal podľa vyjadrení menovaného dopustiť hrubých nešportových prejavov voči R pred šatňou R po skončení stretnutia 6. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – FK Senica, do 14.9.2021.

U151: MFK Tatran L. Mikuláš (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Správy pozorovateľa rozhodcov a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o podrobné písomné stanovisko k udalostiam pred šatňou rozhodcov (údajná vulgárna kritika R s presnou identifikáciou osoby) po stretnutí 6. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – FK Senica, do 14.9.2021.

U152: Žiada delegované osoby stretnutia (R, AR1, AR2) o podrobné písomné stanovisko k udalostiam pred šatňou R, s presnou identifikáciou osoby, ktorá sa mala dopustiť údajných hrubých nešportových prejavov voči R po skončení stretnutia 6. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – FK Senica, do 14.9.2021.

U153: MŠK Púchov (II. LSD U19). Berie na vedomie  stanovisko  klubu  k udalostiam zo stretnutia 6. kola II. LSD U19 FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov.

U154: Richard Chupáň (1329116 / MŠK Púchov, II. LSD U19). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Zápisu o stretnutí, za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe (vulgárna urážka R pri odchode z hracej plochy) po vylúčení počas stretnutia 6. kola II. LSD U19 FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U146.

U155: Marián Hric (1027269 / JUPIE FŠ Mareka Hamšíka / II. LSD U19 / VD). Na základe podnetu Romana Markoviča doručeného prostredníctvom ISSF, doplneného e-mailom zo dňa 6.9.2021, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k SMS správe zaslanej R po stretnutí 6. kola II. LSD U19 MŠK Novohrad Lučenec – JUPIE FŠ Mareka Hamšíka, do 14.9.2021.

U156: Spartak Myjava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U157: FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutí 1., 2. a 4. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U158: Čermáňsky FK Nitra (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutí 2. a 4. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U159: FK Inter Bratislava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U160: MFK Snina (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U161: FC Lokomotíva Košice (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U162: MŠK Námestovo (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U163: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U164: MFK Ružomberok (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. kola I. ligy žien, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U165: Filip Piroha (1308530 / MFK Skalica / II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U97 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022.

U166: FK Dubnica n. Váhom. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U78 v právnej veci navrhovateľa Tomáš Digaňa, v zastúpení Advokátska kancelária Legal proti odporcovi FK Dubnica n. Váhom, vedenej pod sp. zn. KS/5/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/4d DP. Zároveň ruší ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov.

U167: Berie na vedomie podnet predsedu DK ObFZ Nitra Ladislava Turbu, doručený e-mailom dňa 8.9.2021 a odstupuje vec na doriešenie DK ObFZ Nitra, podľa čl. 71/5e DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.9.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga schvaľuje:

Zmenu poradia stretnutí 9. a 24. kola FC Košice – MŠK Púchov. 9. kolo Púchov – Košice 18.9. o 15:30 a 24. kolo Košice – Púchov o 16:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 3. kolo: Šamorín – Sereď 21.9. o 15:30, Rača – Trenčín 21.9. o 16:00, Kováčová – Slovan BA 9.10. o 15:00.

U19, 7. kolo: B. Bystrica – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Rakytovce.

U17/16:

7. kolo: Podbrezová – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Brezno, Trenčín – Senica 29.9. o 14:00 / 16:15;

8. kolo: Michalovce – Trenčín 22.9. o 11:00 / 13:15 na ihrisku Topoľany;

10. kolo: Michalovce – Slovan BA 2.10. o 10:00 / 12:15.

U15/14:

3. kolo: Michalovce – Trebišov 24.9. o 14:00 / 16:00;

5. kolo: Dubnica – Inter 15.9. o 11:00 / 13:00, Michalovce – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Topoľany.

U13/12, 11. kolo: Poprad – Stropkov 19.9. o 10:00 / 11:30.

Odstupuje na DK SFZ:

FC Lokomotíva Košice, FK Lokomotíva Trnava (U19), MFK Ružomberok, Spartak Myjava (I. liga ženy), za porušenie RS, čl. 27/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

I. liga:

7. kolo: B. Bystrica – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Horná Mičiná;

10. kolo: N. Zámky – Slovan BA 3.10. o 15:00.

II. liga, skupina A:

3. kolo: Topoľčany – Kopčany 11.9. o 14:00 na ihrisku Topoľčany;

4. kolo: Kozmos – Topoľčany 18.9. o 16:00;

5. kolo: Z. Moravce – D. Lužná 26.9. o 14:00 na UT;

9. a 18. kolo: Kozmos – ŠK 2011 sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 9. kolo 23.10. o 15:00 na ihrisku Pečeňady a 18. kolo 28.5. o 15:00 na ihrisku Devínska Nová Ves.

II. liga, skupina B, 5. kolo: Prešov – FC Košice 26.9. o 14:00.

WU19 / WU15:

3. kolo: Žilina – Martin 23.9. o 16:00 / 18:00 na UT;

4. kolo: Trenčín – JUPIE M. Hamšíka 11.9. o 15:00 / 13:00 na UT, Poprad – Michalovce 11.9. o 13:30 / 15:30, Ružomberok – FC Košice, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Černová, Prešov – Bardejov, v pôvodnom termíne, ale na UT (Jazdecká), Senica – NŠK 16.10. o 10:00 / 12:00;

5. kolo: NŠK – D. Streda 19.9. o 9:00 / 11:00;

6. kolo: N. Zámky – Trnava 25.9. o 14:00 / 16:00.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 25.9. 20.11.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 3.10. 11.12. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie vo Zvolene a Žiari n. Hronom, v termíne 6.10. 15.12.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Martine, v termíne 8.11.2021 31.1. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.10.2021.
 • Rekvalifikácia trénerov SFZ GK licencie na UEFA GKB licenciu bude organizovaná v termíne október december 2021. Podrobné informácie dostanú držitelia licencie SFZ GK e-mailom na adresu, ktorú majú uvedenú v ISSF do 19.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA GKB licencie bude organizované v termíne október 2021  február 2022. Podrobné informácie budú zverejnené webovom sídle SFZ do 19.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v B. Bystrici, v termíne 20.11.2021 – 12.4.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že projekt rozvoja futbalu SFZ – „Dajme spolu gól“ pokračuje aj v novom školskom roku 2021/2022. Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu v školskom roku 2021/2022 je spustené a možné do 30.9.2021. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“, môžu štatutári škôl realizovať na linku: https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že VV SFZ dňa 6.9.2021 schválil doplnenie nominačných listín R/AR SFZ a Šance 2021/2022:

Nominačná listina rozhodcov SFZ: Tomáš Batiz a Martin Herdel (obaja SsFZ).

Nominačná listina rozhodcov projektu Šanca SFZ: Tomáš Plavecký (SsFZ).

Nominačná listina asistentov rozhodcov projektu Šanca SFZ: Róbert Šandrik, Ján Lenický (obaja ZsFZ), Ján Šága (SsFZ) a Marek Cisko (VsFZ).

Oznamuje, že VV SFZ dňa 6.9.2021 schválil návrh nominačných listín FIFA pre rok 2022:

Nominačná listina rozhodcov FIFA: Dohál, Glova, Kráľovič, Kružliak, Očenáš.

Nominačná listina asistentov rozhodcov FIFA: Bednár, Ferenc, Hancko, Jekkel, Poláček, Pozor, Straka, Štrbo, Vorel, Weiss.

Nominačná listina rozhodkýň FIFA: Krčová, Matulová, Valentová.

Nominačná listina asistentiek rozhodkýň FIFA: Alezárová, Obertová, Pavlačková, Súkeníková.

Nominačná listina rozhodcov futsalu: Behančín, Budáč, Matula, Peško.

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí WU19 (ihrisko DAC D. Streda Akadémia):

14.9. o 17:00: Slovensko – Bielorusko: Matulová, Pavlačková, Borsányi;

16.9. o 11:00: Slovensko – Bielorusko: Valentová, Zemko, Juhos.

Ospravedlnenia: Mosor od 20.9. nie v pracovné dni, Čiernik 18. – 19.9., Galo 22.9., Mano 25.9., Holas 18.9., Ďurčo 16. – 19.9. (zrušenie ospravedlnenia), 1. – 3.10., Súkeníková 24. – 25.9.

Úsek PR – ospravedlnenie: Likavský 24. – 25.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Repa 24.9. – 3.10., Vansa 25. – 26.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • Schválil na svojom zasadnutí 9.9.2021 úpravu výkladu Rozpisu súťaže, ktorý sa týka prípadu zavedenia takých legislatívnych pravidiel štátnych autorít, ktoré by významne zasahovali do bežnej účasti klubu v súťaži a narušili priebeh základnej časti, prípadne zápasov nadstavby play-off, prihliadajúc na novelizovaný Súťažný poriadok SF. Dokument bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle SF a zaslaný klubom 1. SLF štartujúcich v sezóne 2021/2022 pred štartom 1. kola.
 • Schválil návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov SF pre s. r. 2021/2022.
 • Schválil navrhovanú listinu FIFA R/AR pre rok 2022: Peško Lukáš, Behančin Rastislav, Matula Martin, Budáč Peter ml.

Športovo-technický úsek SF:

U15: Na základe nepredvídateľných okolností upravuje a schvaľuje ÚHČ domácich zápasov oboch bratislavských klubov na 20:30 hod. V prípade klubu Pinerola 1994 s účinnosťou od 3. kola.

 • Všetky futsalové stretnutia 1. SLF 2021/2022 sa odohrajú v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).
 • Organizátor futsalového zápasu je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel a plnenie všetkých podmienok zaslaných v usmernení k organizácií futsalových zápasov súťažného ročníka 1. SLF 2021/2022
 • Žiada trénerov a členov realizačných tímov, aby si uhradili členské na sezónu 2021/2022, ak tak ešte neurobili a skontrolovali si platnosť registračného preukazu. V opačnom prípade nebudú môcť byť na stretnutiach SF na striedačke, nakoľko to ISSF neumožní.
 • Pripomína, že na základe rozhodnutia najvyšších orgánov SFZ, boli v ISSF vykonané úpravy, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania poriadkov SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, t. j. trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. 

Kompletný návod je na: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva -pre-sezonu

Manuál k nahrávaniu zápasov klubmi cez aplikáciu SPORT.VIDEO bol zaslaný klubom. Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov SF:

 • oznamuje nové obsadenie R v stretnutí 1. kola 1. SLF nasledovne:

10.9.2021 o 20:00:

Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice (Fischer, Budáč ml., Hlavenka).

 • oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 2. kola 1. SLF:

Piatok 17.9.2021:  

19:30 Futsal Team Levice – Podpor Pohyb Košice (Matula, S. Nemček, Badura);
20:00 MIBA B. Bystrica – Pinerola 1994 (Šlapka, M. Cisko, Ploštica);
20:00 Futsal Team Komárno – MIMEL Lučenec (Bublávek, Bohun, Krchňavý);
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec – ŠK Makroteam Žilina (Fischer, Budáč ml., Hlavenka).

Sobota 18.9.2021:  

20:00 MŠK Mayerson N. Zámky – CopyLeaders Prievidza (Šeršeň, Marko, Čuhár).  

Ospravedlnenia: Brutvanová celý september, október soboty-nedele, Peško 8.9. – 6.11., Botka 1. – 3.10. a 29. – 31.10., Polomský 18.9., 9.10. a 23.10., Mózer 17. – 18.9. 

Žiada rozhodcov Peško, Belavý, Bereščík, Kopec, T. Nagy, aby si uhradili členské na sezónu 2021/2022 a skontrolovali platnosť registračného preukazu. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia SF, nakoľko to neumožní ISSF.   

Upozorňuje R a D, aby ospravedlnenia posielali iba na email: rozhodcovia@futsalslovakia.sk

Oznamuje, že náhradný seminár R a D SF sa uskutoční 1.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste.

 • od 15:30 hod. fyzické previerky absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Budáč st., Kopec, Havrila, Grom.
 • od 16:30 hod. písomný test absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bajči, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Kopec, Havrila, Antalík, Jablonický, Kubinec.

Každý účastník uhradí poplatok 20 eur (ŠH, tartan, večera).

Komisia žiada všetkých o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť a upozorňuje, že seminár bude organizovaný v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Komisia upozorňuje funkcionárov klubov, že nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly D/1/a-f Rozpisu súťaží. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný len v prípade, ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na komisiu je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený alebo nenariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kapitoly C/3/a Rozpisu súťaží bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na www.futbalnet.sk. Komisia sa bude zaoberať námietkami, sťažnosťami, podnetmi podanými výlučne cez ISSF. Námietky, sťažnosti, podnety podané e-mailom, prípadne inými komunikačnými cestami nebudú prerokované.

Matrika SF:

Základná registrácia:

1240854  Dávid Šuhajda          TNF Prievidza

1249054  František Nagy         Pinerola 1994 Futsal Academy

1279237  Tomáš Suchánek     TNF Prievidza

1248634  Miroslav Chudý        TNF Prievidza

1156994  Dalibor Tkáč             TNF Prievidza

1311408  Oliver Hegedüs         Futsal Team Komárno

Prestup:

1258356  Michal Jakubec       ŠK Makroteam Žilina

1181967  Maroš Sasák            Podpor Pohyb Košice

1304361  Besmir Toči              Pinerola 1994 Futsal Academy

1300207  Milan Nestorik         Pinerola 1994 Futsal Academy

Prestup s obmedzením: do 30.6.2022

1268281  Jozef Koricina         4FSC, o. z.

1267886  Ľubomír Baško       TNF Prievidza

1323986  Adrián Kováčik       TNF Prievidza

1315637  Andreas Fraňo        TNF Prievidza

1282867  Juraj Laco               TNF Prievidza

1249627  Martin Štrbák         TNF Prievidza

1310222  Matej Palacka         Futsal Team Komárno

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa