logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 15. 9. 2023

Posledná aktualizácia15.9.2023 18:13

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_11.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 29. septembra 2023 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci.

Na svojom septembrovom zasadnutí prerokoval nasledovný návrh programu riadnej konferencie, predložený generálnym sekretárom SFZ, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Informácia prezidenta SFZ o činnosti SFZ od ostatnej konferencie
 6. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2022
 7. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
 8. Schvaľovanie návrhu Stratégie spoločenskej zodpovednosti SFZ
 9. Informácia o založení SFZ Event, s.r.o. a jej činnosti pri zabezpečení organizácie ME hráčov do 21 rokov v roku 2025
 10. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Event, s.r.o. za rok 2023
 11. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2022
 12. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2023
 13. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 15. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2023
 16. Informácia o príprave návrhu na zriadenie Športového tribunálu
 17. Voľba kontrolóra SFZ a určenie výšky odmeny kontrolóra SFZ
 18. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ
 19. Diskusia
 20. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29.9.2023 v Senci, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ a v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2023/2024. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie písomne na SFZ doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

 VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 42, ods. 3 písm. b) a čl. 46, ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ sa uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29. 9. 2023 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 23. 9. 2023 o 23:59 hod.

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu, v zmysle čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, musí obsahovať nasledovné náležitosti :

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta;
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audio-vizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Návrhy kandidátov na vyše uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ výlučne elektronicky, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta s prílohami sú k dispozícii na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U218: Martin Šulek (OFK Malženice, 2. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.9.2023. 

U219: Ifechukwu Okechukwu Amobi (MFK Dolný Kubín, 2. liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou s ohrozením zdravia a bezpečnosti súpera podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 10.9.2023.

U220: Lukáš Ondrek (TJ Tatran Oravské Veselé, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti vrazením do súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.9.2023. 

U221: Jakub Luka (MŠK Rimavská Sobota, III. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera lakťom nadmernou silou do oblasti hrudníka v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 10.9.2023.

U222: Marek Sokol (FK Rača, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.9.2023.

U223: Ľuboš Závodný (1390125 / FK Rača / III. liga / VD), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 11.9.2023.

U224: Branislav Slobodník (1069600 / FK Podkonice / III. liga / F), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – úmyselné opustenie TZ a preukázanie protestu voči rozhodnutiu delegovanej osoby, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 10.9.2023.

U225: Filip Blaško (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 9.9.2023.

U226: Adam Fítala (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 9.9.2023.

U227: Jakub Slebodník (FK Poprad, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 10.9.2023.

U228: Marek Šandor (MFK Zvolen, II. LMD U17), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou do hrudníka v súboji o loptu so zranením, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 46/2b DP, od 11.9.2023.

U229: Tereza Žiaková (FC Košice, II. liga ženy), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera mimo PÚ v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 10.9.2023.

U230: Marcus Kubačka (MFK Ružomberok, I. LSŽ U15), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.9.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U231: Derrick Bonsu (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, 2. liga).

U232: Šimon Dibala (FC Slovan Galanta, III. liga).

U233: Matúš Krištof (MŠK Rimavská Sobota, III. liga).

U234: Michal Krajňak (MFK Vranov n. Topľou, III. liga) – všetci od 10.9.2023.

U235: Irakli Akirtava (FTC Fiľakovo, III. liga), od 11.9.2023.

U236: Timotej Beliančin (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), od 11.9.2023.

U237: Pavol Gregora (1184497 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. LSD U19 / T), od 10.9.2023.

U238: Peter Burák (1100296 / FK Nitra, II. LSD U19 / VD), od 10.9.2023.

U239: Vratko Šálek (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), od 9.9.2023.

U240: Martin Valigura (MFK Ružomberok, I. LMD U17), od 10.9.2023.

U241: Samuel Anton Šipoš (MFK Zvolen, II. LMD U17), od 11.9.2023.

U242: Ján Tréfa (FC Lokomotíva Košice, I. LSŽ U15), od 10.9.2023.

Disciplinárne konania:

U243:  MFK Považská Bystrica (2. liga). Na základe podnetu ORS SFZ, za porušenie čl. 4 Pravidiel futbalu (nesúlad čísla dresu hráča s menom hráča v zápise o stretnutí v prípade hráča Marek Václav /1262329/) v stretnutí 6. kola 2. ligy MFK P. Bystrica – MFK D. Kubín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U244: Patrik Papuča (1228322, NR). Na základe podnetu ORS SFZ a s poukazom na U243 odstupuje menovaného na doriešenie KR SFZ.

U245: FK Humenné (2. liga). Berie na vedomie podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 7. kola 2. ligy FK Humenné – MŠK P. Bystrica, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/ 5c DP.

U246: ŠK Slovan Bratislava futbal (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie čl. 13, písm. d) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024 (neuvedenie asistenta trénera do zápisu o stretnutí) v stretnutí 2. kola I. LD WU19 Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U247: Peter Peržeľ (MŠK Fomat Martin, I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky Emma Rajčanová /1426427/ v stretnutí 1. kola I. LD WU19 GFC regionálna akadémia – MŠK Fomat Martin, hraného dňa 3.9.2023, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 53/3b a čl. 39/1, 2 DP, od 15.9.2023.

U248: MŠK Fomat Martin (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky Emma Rajčanová /1426427/ v stretnutí 1. kola I. LD WU19 GFC regionálna akadémia – MŠK Fomat Martin, hraného dňa 3.9.2023, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 53/5 a čl. 12/6 DP.

U249: ŠK Svätý Jur (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 2. kola Slovnaft Cupu ŠK Svätý Jur – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U250: ŠK Slovan Bratislava futbal (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 2. kola Slovnaft Cupu ŠK Svätý Jur – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U251: Peter Kokočák (1196474 / ŠK Nacina Ves / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U152 rozhodla, že žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.9.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):
III. liga:

7. kolo: Stropkov – Oravské Veselé 19.9. o 16:00

Schvaľuje:
Slovnaft Cup:

3. kolo: Prievidza – P. Bystrica 26.9. o 15:30

III. liga:

7. kolo: Hamsik Academy – Zvolen 18.10. o 15:00, Častkovce – Sereď 17.11. o 13:00, Námestovo – Lipany 17.11. o 13:00, Podkonice – Lehota pod Vtáčnikom 4.10. o 15:30, Beluša – Malacky 4.10. o 15:00, Martin – Rača 19.9. o 16:00 na UT.

7. a 22. kolo: V. Ludince – Galanta sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 7. kolo 17.11. o 13:00 v Galante a 22. kolo 14.4.2024 o 16:30 vo V. Ludinciach,

9. kolo: TU Košice – Oravské Veselé 29.9. o 15:00,

15. kolo: St. Ľubovňa – Oravské Veselé 12.11. o 13:00.

U19:

6. a 19. kolo: Prešov – D. Streda sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 6. kolo 23.9. o 11:00 v D. Strede a 19. kolo 13.4.2024 o 11:00 v Ličartovciach.

U19/17:

6. kolo: Galaktik – Bardejov, v pôvodnom termíne, ale o 10:00 / 12:00,

7. kolo: Bardejov – Kysucké N. Mesto 26.9. o 12:00 / 14:30, Púchov – Šamorín 22.9. o 13:00 / 15:30,

9. kolo: Skalica – Dubnica 8.10. o 10:00 / 12:30 na UT.

U15/14:

5. kolo: Trenčín – Slovan BA 27.9. o 14:00 / 16:00, Humenné – Snina 22.9. o 15:00 / 17:00, Stropkov – FC Košice 27.9. o 15:00 / 17:00,

6. kolo: FC Košice – Poprad 1.10. o 9:00 / 11:00.

U13/12:

5. kolo: Slovan BA – Trenčín 21.9. o 16:00 (obe kategórie)

Odstupuje na DK SFZ:

MFK Snina (U19), za porušenie RS, čl. 28/e (videozáznam na úložisko SFZ – 5.kolo)

ŠTK – ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

5. kolo: GFC reg. akadémia – Petržalka 23.9. o 15:00,

7. kolo: GFC reg. akadémia – Slovan BA 30.9. o 16:00.

WU19 / WU15:

3. kolo: Nitra – Senica 20.9. o 12:00 / 14:00,

6. kolo: Košice – Ružomberok 22.9. o 13:00 / 15:00 (Čermeľ).

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA B licencie v Nitre, v termíne 21.10.2023 14.4.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Banskej Bystrici, v termíne 15.11.2023 1.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 2.10.2023, Zlaté Moravce Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK ZsFZ/TMK ObFZ NR. Prihlášky do 25.9.2023.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje:
 • konanie workshopu PR SFZ (SsFZ + VsFZ) 22.9.2023 od 10:00 v Poprade. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.
 • konanie jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR Šance): 10.10.2023Krásne n. Kysucou. Vykonávať sa budú nasledovné testy: rozhodcovia NL a 2. ligy (SDS), asistenti rozhodcov NL a 2. ligy (Ariet), rozhodcovia a asistenti rozhodcov III. ligy (75-25m).
Ospravedlnenia:

Čiernik od 13.9. k dispozícii KR, Bočková 24.9. a 30.9., Pozor 26.9., Štepanovský 25. – 29. 9., Šafárik 23. – 24.9., Poruban 15.9., Židišin 8.10., Švolík 19. – 23.10. a 1. – 5.11., Vörös 30.9.

Úsek PRospravedlnenia:

Vician 5. – 20.10., Udvardy 12. – 23.9., Gádoši 16.9. a 28.9. – 1.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:

Zdechovan od 11.9., do prihlásenia, Švarc 28. – 29.9. a 10. – 15.11., Bóc 12. – 14.10.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

U8: Schvaľuje po dohode klubov a z dôvodu nemožnosti hrať zápas v pôvodne navrhovanej hale zmenu hracej plochy a času zápasu 1. kola NFE Podpor Pohyb KošiceMIBA B. Bystrica na 22.9.2023 o 20:00 v ŠH v Šaci.   
U9: Po dohode klubov schvaľuje výmenu domáceho prostredia v 2. kole NFE. Zápas FSC Prievidza – Podpor Pohyb Košice sa odohrá 29.9.2023 o 18:15 v Prievidzi.

Pripomína termíny na prihlásenie do súťaží riadených SF:      
Slovenský pohár muži – do 15.9.2023

Prihlášku treba podať cez ISSF.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:

Oznamuje, že obsadenie R a D 1. kola NFE bude zaslané na email po náhradnom seminári:

Ospravedlnenia: Botka 29.9. a soboty/nedele do 5.11., Ploštica, Šeršeň 15.9., Behančin 18. – 21.9., Antalík 29. – 30.9., Matula 18. – 21.9.

Matrika SF:

Základná registrácia:       
Dávid Antálek 1249092 MŠK Mayerson Nové Zámky, Hugo Drábek 1318262 4FSC, o. z.,
Branislav Babej 1231906, Jiří Hejda 1292242, Michal Varešinský 1382413, Stanislav Soroka 1363116, Radoslav Elizeuš 1293923, Rudolf Beliš 1188516, Tomáš Mikluš 1258711, Erik Burcák 1229770 – všetci Partizán Bardejov BŠK futsal.

Prestupy:
Roman Rusnák 1305699 prestup 4FSC, o. z., Sebastián Bačo 1282405 prestup Podpor Pohyb Košice.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa