logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 22. 9. 2023

Posledná aktualizácia22.9.2023 09:54

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_12.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 29. septembra 2023 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci.

Na svojom septembrovom zasadnutí prerokoval nasledovný návrh programu riadnej konferencie, predložený generálnym sekretárom SFZ, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Informácia prezidenta SFZ o činnosti SFZ od ostatnej konferencie
 6. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2022
 7. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
 8. Schvaľovanie návrhu Stratégie spoločenskej zodpovednosti SFZ
 9. Informácia o založení SFZ Event, s.r.o. a jej činnosti pri zabezpečení organizácie ME hráčov do 21 rokov v roku 2025
 10. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Event, s.r.o. za rok 2023
 11. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2022
 12. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2023
 13. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 15. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2023
 16. Informácia o príprave návrhu na zriadenie Športového tribunálu
 17. Voľba kontrolóra SFZ
 18. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ
 19. Schvaľovanie návrhu výšky odmeny kontrolóra SFZ
 20. Diskusia
 21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29.9.2023 v Senci, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ a v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2023/2024. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 42, ods. 3 písm. b) a čl. 46, ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ sa uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29. 9. 2023 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 23. 9. 2023 o 23:59 hod.

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu, v zmysle čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, musí obsahovať nasledovné náležitosti :

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta;
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania  konferencie, za  účelom  propagácie SFZ  a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Návrhy kandidátov na vyše uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ výlučne elektronicky, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta s prílohami sú k dispozícii na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U252: Ondrej Duda (1218035 / FC Košice / Niké liga / AT), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážky delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.9.2023. 

U253: Matej Rehák (OFK Malženice, 2. liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 18.9.2023.

U254: Kornel Telek (FTC Fiľakovo, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 18.9.2023.

U255: Ľuboš Uhlár (TJ Baník Kalinovo, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 18.9.2023.

U256: Annamária Peciarová (GFC reg. akadémia, Demišport liga), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážlivé a hanlivé výroky na adresu delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.9.2023.

U257: Jakub Zemko (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 16.9.2023. 

U258: Matej Belička (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LMD U17), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážka delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 16.9.2023.

U259: Marko Začka (FC Petržalka, I. LMD U16), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 16.9.2023.

U260: Lukáš Bartoš (MFK Zvolen, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 18.9.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U261: Ján Vlasko (MFK Skalica, Niké liga), od 16.9.2023.

U262: Michal Faško (FC Košice, Niké liga), od 17.9.2023.

U263: Marek Baričiak (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, 2. liga), od 16.9.2023.

U264: Vladyslav Myskiv (AFC Nové Mesto n. Váhom, III. liga), od 17.9.2023.

U265: Tadeáš Zeleňák (FK Humenné, I. LMD U17), od 21.9.2023.

U266: Šimon Šoltys (FC Petržalka, I. LMD U17).

U267: Andrej Knapčík (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LMD U16).

U268: Róbert Očenáš (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LMD U16), všetci od 16.9.2023.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U269: Naphthalene Frank Appiah (MFK Tatran L. Mikuláš, 2. liga), od 18.9.2023.

U270: Marek Ujlaky (OFK Malženice, 2. liga), od 18.9.2023.

U271: Adam Ondruš (FK Spišská Nová Ves, II. LMD U17), od 17.9.2023.

Disciplinárne konania:

U272: FC Košice (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS priaznivcov (opakované vulgárne pokriky a vhadzovanie plastových pohárov s nápojom smerom k HP a sektoru domácich) v stretnutí 7. kola NL MFK Ružomberok – FC Košice, podľa čl. 58/1a, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U273: Ondrej Duda (1218035 / FC Košice / Niké liga / AT). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a vyjadrení klubov, za hrubé nešportové prejavy po vylúčení (hrubé urážky delegovaných osôb a členov US) a sotenie do HU po vylúčení v stretnutí 7. kola NL MFK Ružomberok – FC Košice, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP. DS si menovaný vykoná až po vykonaní DS uloženej na základe U252.

U274: MFK Dukla Banská Bystrica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS priaznivcov (opakované vulgárne pokriky a poškodenie sedadiel v sektore hostí) v stretnutí 7. kola NL MŠK Žilina – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie vo forme príkazu vysporiadať vzniknutú škodu na majetku, v zmysle záverov Správy delegáta zo stretnutia, podľa čl. 43/2p, DP.

U275: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (opakované vulgárne a provokatívne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 7. kola NL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2ab DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U276: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne a provokatívne pokriky protinárodnostného charakteru a poškodzovanie zariadenia štadióna v sektore hostí) v stretnutí 7. kola NL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, c, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenia vo forme:

 1. príkazu vysporiadať vzniknutú škodu na majetku v zmysle záverov Správy delegáta zo stretnutia, podľa čl. 43/2p, DP; a
 2. zákazu objednať vstupenky do sektoru hostí na najbližšie majstrovské stretnutie Niké ligy proti FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 43/2d, DP, od 22.9.2023, s podmienečným odkladom do 30.6.2024, podľa čl. 40/1, 2 DP.

U277: Spyridon Risvanis (1461521 / FK DAC 1904 D. Streda / Niké liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U191 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U278: Spartak Myjava (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 8. kola 2. ligy Spartak Myjava – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U279: 1. FC Tatran Prešov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky a vhodenie  plastového  pohára  s nápojom na HP smerom k hráčom domácich) v stretnutí 8. kola 2. ligy Spartak Myjava – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/1a, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3, 36/2a a čl. 12/6 DP.

U280: Radim Pobořil (1473401 / MŠK Púchov / 2. liga). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 21.9.2023, za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v stretnutí 8. kola 2. ligy MŠK Púchov – FK Humenné, podľa čl. 46/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 17.9.2023.

U281: FK Dubnica n. Váhom (III. liga). Na základe doručeného uznesenia Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/4/2023, zo dňa 23.6.2023 v právnej veci navrhovateľa Jan Somberg proti odporcovi FK Dubnica n. Váhom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8. 2023 a vykonateľnosť dňa 5.8.2023, začína voči klubu disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov do klubu, podľa čl. 43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 3 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o splnení povinnosti alebo dohodu o splátkach uloženej povinnosti.

U282: Adam Lami (1339393 / FK DAC 1904 D. Streda / I. LSD U19). Na základe stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK (2. ŽK) v stretnutí 5. kola I. LSD U19 FC Košice – FK DAC 1904 D. Streda zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 37/13 DP.

U283: René Štrkáč (1366352 / MŠK Fomat Martin / II. LSD U19). Na základe stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 6. kola II. LSD U19 FK Inter Bratislava – MŠK Fomat Martin zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U284: MFK Snina (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie video-záznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola II. LSD U19 MFK Snina – MFK Vranov n. Topľou, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

II. Oznamy DK:

Vo veci vylúčenia hráča Matej Rehák (1202532 / OFK Malženice / 2. liga) berie na vedomie stanovisko KR SFZ k situácii z 64. minúty stretnutia 8. kola 2. ligy FC Petržalka – OFK Malženice a odkazuje na U253.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.9.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Schvaľuje:

16. kolo: L. Mikuláš – Malženice 11.11. o 10:30 na UT (MŠK Žilina),

17. kolo: L. Mikuláš – Prešov 19.11. o 10:30 na UT (MŠK Žilina).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
Slovnaft Cup:

3. kolo: Poprad – Stropkov, v pôvodnom termíne, ale o 16:30, Piešťany – Myjava 10.10. o 15:00, Lehota pod Vtáčnikom – Trnava 11.10. o 15:15, Sereď – Slovan BA 18.10. o 15:00

III. liga:

7. kolo: Snina – Spišské Podhradie 18.10. o 14:30

U19:

6. kolo: Pohronie – Z. Moravce, v pôvodnom termíne, ale v Žiari n. Hronom,

7. kolo: FC Košice – Pohronie 30.9. o 15:00 v KFA,

9. kolo: Podbrezová – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale v ZELPO aréne,

11. kolo: Podbrezová – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16:

6. kolo: FC Košice – Michalovce 23.9. o 10:00 / 12:15,

7. kolo: Pohronie – Košice, v pôvodnom termíne, ale o 13:00 / 15:15, Prešov – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale o 10:00 / 13:15 na UT (Prostějovská),

8. kolo: Podbrezová – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na UT, Ružomberok – Slovan BA 7.9. o 13:00 / 15:15 na UT,

12. kolo: Podbrezová – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U19/17:

7. kolo: Stropkov – Spišská Nová Ves, v pôvodnom termíne, ale na UT (Mlynská),

8. kolo: Šamorín – Hamsik Academy 30.9. o 11:00 / 13:30, Kysucké N. Mesto – Námestovo 30.9. o 10:30 / 13:00 na UT, L. Mikuláš – Bytča, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku L. Hrádok.

U15/14:

5. kolo: Bardejov – Spišská Nová Ves 4.10. o 10:00 / 12:00,

6. kolo: Michalovce – Stropkov 2.10. o 15:00 / 17:00 na UT, Prešov – Vranov 4.10. o 13:30 / 15:30 na UT (Prostějovská),

7. kolo: Skalica – Senec 6.10. o 10:00 / 12:00 (na UT), Podbrezová – Námestovo, v pôvodnom termíne, ale na UT,

12. kolo: FC Košice – Lokomotíva Košice 8.11. o 13:00 / 15:00 na UT (Užhorodská).

U13/12:

6. kolo: Vranov – Prešov 30.9. o 10:00 / 11:30 na UT,

8. kolo: Stropkov – Vranov 12.10. o 15:30 / 14:00 na UT,

9. kolo: Petržalka – Inter 24.10. o 17:00 / 18:30,

10. kolo: Bardejov – Michalovce 4.10. o 14:00 / 15:30,

11. kolo: Hamsik Academy – Podbrezová 5.11. o 10:00 / 11:30 na UT (Rudlová),

12. kolo: Lokomotíva Košice – FC Košice 9.11. o 15:00 / 16:30 na UT (Užhorodská).

ŠTK ženský futbal:

Upozorňuje všetky kluby v súťaži WU19 na povinnosť nahrávania videozáznamu na úložisko SFZ do 24 hodín po každom stretnutí.

Schvaľuje:
Slovenský pohár:

2. kolo: Komárno – Slovan BA 3.10. o 15:30 (Okoličná na Ostrove)

Demišport liga:

7. kolo: Myjava – Trnava 30.9. o 19:00

II. liga:

4. kolo: Košice – Martin 11.11. o 11:00 (Čermeľ)

WU19 / WU15:

5. kolo: Bardejov – Michalovce 11.10. o 14:00 / 16:00, Trnava – Častkovce 19.10. o 17:00 / 19:00 na UT,

6. kolo: Trnava – Petržalka 12.10. o 15:00 / 17:00 na UT,

7. kolo: Hamsik Academy – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radvaň).

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA B licencie v Nitre, v termíne 21.10.2023 14.4.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Banskej Bystrici, v termíne 15.11.2023 1.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 2.10.2023, Zlaté Moravce Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK ZsFZ/TMK ObFZ NR. Prihlášky do 25.9.2023.

 KOMISIA ROZHODCOV

Nominácie rozhodcov na prípravné medzištátne stretnutia:

5.10. o 11:00 Slovensko U16 – Česko U16

Batiz, Štepanovský, Farkaš, Šafárik (MOL Academy D. Streda)

12.10. o 18:00 Slovensko U21 – Poľsko U21

Machálek / CZE, Kmec, Pacák, Ziemba, VAR / Benedik, AVAR / Straka (KFA Košice)

Oznamuje:

Konanie jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR Šance): 10.10.203 v Krásne n. Kysucou. Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia:

Zemko 30.9. – 1.10., Farkaš 7. – 8.10. a 20. – 27.10., Košecký 25. – 28.9., Polák 6. – 8.10., Horváth 10.10., S. Krivošík 5. – 8.10. a 26. – 29.10., Vitko 5. – 6.10., Hrobárik 3. – 6.10., Roszbeck 4. – 6.10., M. Krivošík 5. – 8.10. a 26. – 29.10., Kolofík 7.10., Maslen 1.10.

Úsek PRospravedlnenia:

Kopča 29.9. – 4.10., Koníček 30.9. – 1.10., Ádám 10. – 14.10.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:

Repa 2. – 20.10., Vansa 11. – 15.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

Pripomína termíny na prihlásenie do súťaží riadených SF:      
Niké Futsal liga žien – do 30.9.2023     
Prihlášku do súťaží treba podať cez ISSF.

2. liga západo-stred – do 30.9.2023

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Obsadenie R a D 1. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 22.9.2023:

19:00 MIMEL Lučenec – Futsal Team Levice (Polomský, Filkus, Hrmo),         
19:30 MŠK Nové Zámky – FSC Prievidza (Fischer, Mózer, Hlavenka),  
20:00 Podpor Pohyb Košice – MIBA B. Bystrica (Botka, Matula, Kuspán),         
20:15 Pinerola 1994 FA – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Peško, Nagy, Krchňavý).

Sobota 23.9.2023:

18:30 ŠK Makroteam Žilina – Partizán Bardejov BŠK-futsal (Bublávek, Antalík, Badura)

Obsadenie 2. kola:

Piatok 29.9.2023:

18:15 FSC Prievidza – Podpor Pohyb Košice (Šlapka, Michna, Ježík),  
19:00 Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina (
Polomský, Mózer, Krchňavý),  
20:00 MIBA B. Bystrica – Partizán Bardejov BŠK-futsal (
Behančin, Nemček, Cimprich),
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – MIMEL Lučenec (
Belavý, Fischer, Čuhár).

Piatok 6.10.2023:

19:30 MŠK Nové Zámky – Pinerola 1994 FA (Peško, Bohun, Kubinec)

Ospravedlnenia:

Bohun 22.9.  – oneskorene, 29.9. Šlapka, Behančin, Matula soboty / nedele do 5.11., Bohun, Fischer soboty / nedele do 26.11., Šlapka 22. – 23.9., Belavý 22. – 24.9., Filkus 29. – 30.9.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa