logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 27. 10. 2023

Posledná aktualizácia27.10.2023 10:14

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_17.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ, čl. 6 ods. 3,4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“):

 • 4 členov Komory – za kluby profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za kluby amatérskeho futbalu,
 • 4 členov Komory – za hráčov profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za hráčov amatérskeho futbalu,

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 7 Poriadku Komory, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) vykonajú elektronickou formou v ISSF, v súlade s predpismi SFZ,

v termíne od 18. novembra 2023, 00:01 hod., do 21. novembra 2023, 23:59 hod.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby profesionálneho futbalu navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu[1]. Každý klub má jeden hlas.

[1] Klub profesionálneho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a súťaží v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých (muži). Podľa čl. 2, písm.  i) Stanov SFZ, najvyššia súťaž je najvyššia majstrovská súťaž v kategórii dospelých (muži) na území SR.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu[2]. Každý klub má jeden hlas.

2] Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za hráčov profesionálneho futbalu navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu[3], vrátane hráčov, pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

[3] Aktívny hráč profesionálneho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením / hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých (muži).

Podľa  čl. 6,  ods. 5  Poriadku  Komory,  kandidátov  na  funkciu  člen  Komory  za  hráčov amatérskeho futbalu navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu[4], vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením, hráčok ženského futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

(⁴) Aktívny hráč amatérskeho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube amatérskeho futbalu v rámci prestupu s obmedzením / hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v III. lige a nižšie v kategórii dospelých (muži) a v ženskej súťaži SFZ v kategórii ženy.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, štyroch (4) členov Komory za hráčov profesionálneho futbalu volia aktívni hráči profesionálneho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením. Každý aktívny hráč profesionálneho futbalu môže dať pri voľbe hlas štyrom (4) kandidátom.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, dvoch (2) členov Komory za hráčov amatérskeho futbalu volia aktívni hráči amatérskeho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením a hráčok ženského futbalu. Každý aktívny hráč amatérskeho futbalu môže dať pri voľbe hlas dvom (2) kandidátom.

Podľa čl. 38 ods. 2) písm. c) Stanov SFZ, v SFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom.
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov.
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov; alebo
 6. S účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.  

Podľa čl. 59, ods. 5 Stanov SFZ v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu[5].

(⁵) Ku dňu vyhlásenia riadnych volieb členov Komory v nej majú zastúpenie nasledujúce kluby: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a FK DAC 1904 Dunajská Streda.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 3. kontaktné údaje kandidáta,
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení, športovej činnosti + motivačný list,
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory, s požadovanými prílohami, doručili na SFZ

výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk,

s označením predmetu správy „Riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov 2023“.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory pre riešenie sporov začína dňa 2. novembra 2023 o 00:01 hod. a končí dňa 12. novembra 2023 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta na člena Komory nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. Ďalšie informácie a inštrukcie k voľbám členov Komory budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a budú poskytnuté aj prostredníctvom ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U476: Filip Kaša (FK DAC 1904 D. Streda, Niké liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.10.2023.

U477: Vladimír Červený (1389008 / FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble / Niké liga / VD), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – opustenie TZ za účelom konfrontačného vyjadrenia nesúhlasu s rozhodnutím R, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a a čl. 36/2a DP, od 21.10.2023. 

U478: Jan Kaufman (MŠK Púchov, 2. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.10.2023. 

U479: Tomáš Kachnič (FC Žolík Malacky, III. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera lakťom do hrudníka nadmernou silou, čím bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť súpera, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.10.2023.  

U480: Viktor Úradník (MFK Ružomberok, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.10.2023. 

U481: Samuel Pavlík (MFK Ružomberok, I. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.10. 2023. 

U482: Adrián Adamica (MFK Bytča, II. LSD U19), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – opakované vulgárne urážky delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 23.10.2023. 

U483: Artem Rudenko (FK Galaktik, II. LSD U19), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou do oblasti tváre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 36/1d DP, od 23.10.2023. 

U484: Oliver Smik (MŠK Fomat Martin, II. LSD U19), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 21.10.2023. 

U485: Daniel Kollár (Slavoj Trebišov, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti ťahaním súpera za dres, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 23.10. 2023. 

U486: Sebastian Bodák (Slavoj Trebišov, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 23.10.2023. 

U487: Jakub Hláčik (MŠK Žilina, I. LSŽ U15), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárne urážky delegovaných osôb, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 22.10.2023. 

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U488: Maroš Čurik (Spartak Myjava, 2. liga).

U489: Filip Oršula (FC Petržalka, 2. liga).

U490: Rastislav Kupec (1131492 / 1. FK Svidník / III. liga / AT).

U491: Chidiebere Romanus Madubuegwu (FK Rača, III. liga).

U492: Sebastian Šíp (FC Petržalka, I. LSD U19) – všetci od 22.10.2023.

U493: Simon Arnold (MŠK Senec, II. LSD U19), od 23.10.2023.

U494: Kamila Kernačová (FC Petržalka, I. LŽ WU15), od 23.10.2023.

U495: Peter Morvai (FK Slovan Levice, I. LSŽ U14), od 24.10.2023.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/9 DP:

U496: Marek Janečka (FK Spišská Nová Ves, Slovnaft Cup), od 26.10.2023.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U497: Ján Mizerák (FC Košice, Niké liga).

U498: Boris Godál (MFK Dukla B. Bystrica, Niké liga).

U499: Timotej Kudlička (MŠK Žilina B, 2. liga).

U500: Abov Avetisian (FK Humenné, 2. liga).

U501: Denis Martinko (FK Spišská Nová Ves, 2. liga).

U502: Martin Sabol (MFK Vranov n. Topľou, III. liga).

U503: Dávid Selecký (FK Podkonice, III. liga) – všetci od 22.10.2023.

U504: Hugo Ciprus (MŠK R. Sobota, III. liga), od 23.10.2023.

U505: Bright Donkor (FK Dubnica n. Váhom, III. liga), od 23.10.2023.

U506: Erik Jambrich (FK Dubnica n. Váhom, III. liga), od 23.10.2023.

U507: Lucas De Carvalho Serra Carvalho (FC Žolík Malacky, III. liga), od 23.10.2023.

U508: Botond Angyal (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), od 22.10.2023.

Disciplinárne konania:

U509: FC Spartak Trnava (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Doplnku Správy delegáta, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie a stanoviska zástupcu klubu na zasadnutí, za HNS divákov (vyvesenie transparentu provokatívneho charakteru, vulgárne pokriky, hrubé urážky súpera, prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti, opakované použitie pyrotechniky, s následkom opakovaného prerušenia stretnutia a spôsobenie požiaru v sektore domácich) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky a nezabránenie provokatívnym prejavom v sektore domácich) v stretnutí 11. kola NL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b, g a čl. 58/2a, b, g DP ukladá DS:

 1. finančnú pokutu 6 000 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP;
 2. odohratie domáceho stretnutia Niké ligy bez divákov, podľa čl. 26/1, 2, od 27.10.2023 na 1 súťažné stretnutie, s podmienečným odkladom do 31.3.2024, podľa čl. 40/1, 2 DP;
 3. odohratie domáceho stretnutia Niké ligy proti klubu ŠK Slovan Bratislava v súťažnom ročníku 2023/2024 bez divákov v sektoroch 01 až 05 a 29 až 33, podľa čl. 26/1 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 26/2, 4 DP, od 27.10.2023.

U510: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania, za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky súpera, prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti a zapálenie šálu súpera v sektore hostí) v stretnutí 11. kola NL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U511: Denis Duga (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Niké liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U404, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 27.10.2023 do 31.3.2024.

U512: 1. FC Tatran Prešov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 13. kola 2. ligy 1. FC Tatran Prešov – FC Petržalka, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U513: Vladimír Gála (1028125 / ŠK Slovan Bratislava B / 2. liga / T). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (vulgárna kritika delegovaných osôb) po skončení stretnutia 13. kola 2. ligy ŠK Slovan Bratislava B – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U514: Tomáš Juriš (ŠKF Sereď, III. liga). Na základe stanoviska KR SFZ zo dňa 26.10. 2023, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 12. kola III. ligy ŠKF Sereď – MŠK Fomat Martin zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U515: Igor Slezák (1129618 / OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom / III. liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a stanoviska klubu, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ (nerešpektovanie DS uloženej na základe U444) v stretnutí 12. kola III. ligy OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom – FK Rača, podľa čl. 64/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 64/5 DP, od 23.10.2023.

U516: Peter Sládek (OK Častkovce, III. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej  U381,  podľa čl. 41/1, 2 DP  podmienečne  upúšťa  od  výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 27.10.2023 do 31.03.2024.

U517: 1. FK Svidník (III. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 11. kola III. ligy 1. FK Svidník – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U518: MFK Vranov n. Topľou (I. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 10. kola I. LSD U19 MFK Vranov n. Topľou – MŠK Kysucké Nové Mesto, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U519: Martin Šaro (1407876 / ŠK Odeva Lipany / II. LSD U19). Na základe stanoviska KR SFZ zo dňa 26.10.2023, za telesné napadnutie – udretie súpera do krku nie zanedbateľnou silou v stretnutí 11. kola II. LSD U19 FK Galaktik – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 27.10.2023.

U520: FK Nitra (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za opakované nenahratie videozáznamu do videoarchívu z domácich stretnutí, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U521: FC Union Nové Zámky (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za opakované nenahratie videozáznamu do videoarchívu z domácich stretnutí, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U522: Futbalový klub Senica (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za opakované nenahratie videozáznamu do videoarchívu z domácich stretnutí, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U523: OK Častkovce (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za opakované nenahratie videozáznamu do videoarchívu z domácich stretnutí, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U524: TJ Sokol Medzibrod (Slovnaft Cup). Berie na vedomie podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 4. kola Slovnaft Cupu TJ Sokol Medzibrod – MŠK Žilina, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U525: FK Beluša (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie, za HNS divákov (urážlivé pokriky na adresu delegovaných osôb) v stretnutí 4. kola Slovnaft Cupu FK Beluša – MFK Skalica, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U526: MFK Snina (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 4. kola Slovnaft Cupu MFK Snina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U527: Lokomotíva Devínska Nová Ves Slovnaft Cup). Berie na vedomie podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 4. kola Slovnaft Cupu Lokomotíva Devínska Nová Ves – AS Trenčín, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

II. Oznamy:

DK opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že akékoľvek námietky voči vylúčeniu hráča a člena RT (príp. žiadosti o prehodnotenie uloženého osobného trestu) je potrebné v zmysle príslušných ustanovení Súťažného poriadku futbalu (čl. 85 a 86) adresovať riadiacemu orgánu príslušnej súťaže.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2.11.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Schvaľuje:

16. kolo: Slovan B – Trebišov 11.11. o 10:30;

17. kolo: Trebišov – Myjava 17.11. o 13:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
III. liga:

12. kolo: Beluša – Hamsik Academy 17.11. o 13:00 na MFŠ na Sihoti UT (Trenčín);

13. kolo: Hamsik Academy – Častkovce 28.10. o 15:00 na UT (Radvaň);

15. kolo: Fiľakovo – R. Sobota 11.11. o 13:00.

U19:

11. kolo: Michalovce – Žilina 29.10. o 13:00 na UT, Pohronie – B. Bystrica 28.10. o 14:00 na UT.

U17/16:

11. kolo: Žilina – Michalovce 17.11. o 13:00 / 15:15, Slovan BA – Zlaté Moravce 17.11. o 11:00 / 13:15 na UT (Prievoz);

13. kolo: Slovan BA – D. Streda, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prievoz).

U19/17:

12. kolo: P. Bystrica – Partizánske, v pôvodnom termíne, ale na UT, L. Mikuláš – Stropkov, v pôvodnom termíne, ale na UT, Skalica – Púchov, v pôvodnom termíne, ale na UT, Lokomotíva Košice – Námestovo 28.10. o 13:45 / 16:15 na UT (Janigova ul.);

15. kolo: Domino – Skalica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prievoz).

U15/14:

10. kolo: B. Bystrica – Pohronie 28.10. o 9:30 / 11:30 na UT (Radvaň), Levice – Zlaté Moravce, v pôvodnom termíne, ale o 12:00 (U15) a o 10:00 (U14), Trenčín – Inter, v pôvodnom termíne, ale na UT (This is my sen academy), Slovan BA – Domino, v pôvodnom termíne, ale na UT (Pasienky);

11. kolo: L. Košice – Lipany 16.11. o 13:00/15:00 na UT (Užhorodská), Trebišov – Stropkov 31.10. o 12:00 / 14:00 na UT, Námestovo – Kysucké N. Mesto 4.11. o 9:00 / 11:00 na UT;

12. kolo: B. Bystrica – Lučenec, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radvaň), Senec – Zlaté Moravce, v pôvodnom termíne, ale na UT, Slovan BA – Prievidza, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prievoz), Prešov – Spiš. N. Ves, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská ul.);

13. kolo: Humenné – Poprad 31.10. o 10:00 / 12:00, Zlaté Moravce – Slovan BA 17.11. o 10:00 / 12:00 na UT, Domino – Petržalka 19.11. o 10:00 / 12:00 na UT (Prievoz), Skalica – Inter 17.11. o 10:00 / 12:00 na UT;

14. kolo: Slovan – Púchov, v pôvodnom termíne, ale na UT (Pasienky).

U13/12:

10. kolo: Poprad – Stropkov 2.11. o 14:30 / 13:00, Trebišov – Vranov 2.11. o 14:30 / 16:00 na UT, Domino – Slovan BA 28.10. o 9:00 / 10:30 na UT, Spišská Nová Ves – FC Košice 2.11. o 15:00 / 16:30;

11. kolo: Lipany – Lokomotíva Košice 2.11. o 13:30 / 15:00 na ihrisku Dubovica, Slovan BA – Karlova Ves 5.11. o 10:00 / 11:30 na UT (Prievoz), B. Bystrica – Martin 5.11. o 10:00 / 11:30 na UT (Radvaň);

13. kolo: Slovan BA – Zlaté Moravce 23.11. o 15:30 / 17:00 na UT (Pasienky), B. Bystrica – Podbrezová 19.11. o 10:00 / 11:30 na UT (Radvaň).

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

12. kolo: Slovan BA – Trnava 11.11. o 15:30 na UT (Pasienky);

13. kolo: B. Bystrica – Slovan  BA 17.11. o 15:00 na UT (Radvaň), Myjava – Žilina 17.11. o 18:00.

II. liga:

9. kolo: P. Bystrica – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na UT, Poprad – Košice, v pôvodnom termíne, ale o 15:30 (Poprad-Veľká).

WU19 / WU15:

8. kolo: B. Bystrica – Prievidza 29.10. o 15:30 / 17:30 na UT (Radvaň), Martin – GFC reg. akadémia, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Košťany n. Turcom;

9. kolo: B. Bystrica – Pohronie 5.11. o 13:30 / 15:30 na UT (Radvaň);

11. kolo: FC Košice – Prešov 29.10. o 12:00 / 10:00, Ružomberok – Bardejov, v pôvodnom termíne, ale na UT;

13. kolo: N. Zámky – Senica 17.11. o 11:00 / 13:00.

Kontumuje:

5. kolo WU19 TrnavaČastkovce 3:0, podľa SP, čl. 10/2, s použitím čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie).

Odstupuje na DK SFZ:

OK Častkovce (WU19), za nenastúpenie na stretnutie 5. kola (SP, čl. 82/1/b)

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 8.11.2023, Bratislava Seminár trénerov C/B/A licencie (v rozsahu 3 hodín) – organizátor Futbalové turnaje, o. z. Prihlášky do 7.11.2023.
 • 17.11.2023, B. Bystrica Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ/TMK ObFZ BB/FK Dukla BB. Prihlášky do 12.11.2023.
 • 22.11.2023, Žilina Seminár trénerov A/EYA/PRO licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 21.11.2023.
 • 4.12.2023, Šamorín Konferencia trénerov SFZ 2023 (plánovaný rozsah 8 hodín, prioritne pre trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie). Záznam z konferencie bude zverejnený a uznaný v rámci kontinuálneho vzdelávania aj pre trénerov UEFA B licencie. Podrobné informácie budú zverejnené najneskôr do 10.11.2023.
 • 9.12.2023, Topoľčany Prevencia zranení (pre trénerov UEFA B/A, SFZ FIT licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor DEVA Gym.
 • 9.12.2023, Prievidza Seminár trénerov GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky do 3.12.2023.
 • 11.12.2023, Žilina Seminár „Využitie herných foriem v tréningovom procese mládeže“ (pre trénerov C/B/A licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 9.12.2023.

 KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie:

Prípravné stretnutia (ihrisko MOL Akadémia D. Streda):

7.11. o 14:00 Slovensko U18 – Maďarsko U18 Somoláni, Lalo, Farkaš, Krčová

14.11. o 16:00 D. Streda U16 – Slovensko U15 Šafárik, Foltín, Vargová

Obsadenie:

Prípravného medzištátneho stretnutia U21 (ihrisko FC Nitra):

16.11. o 17:00 Slovensko – Chorvátsko HUN, Straka, Štofik, Kišš (aj doprovod R)

Oznamuje:
 • Termín konania seminára rozhodkýň SR: 17. 18.11.2023 v Liptovskom Jáne.
 • Termín konania seminára T&M SFZ: 8. 10.12.2023 v Tatranskej Lomnici.
 • Termíny zimných doškoľovacích seminárov:
 1. TOP skupina R/AR SFZ: 13. 20.1.2024 v Tenerife, Španielsko,
 2. PR SFZ: 27.1.2024 v Banskej Bystrici,
 3. II. skupina R/AR SFZ a ženy FIFA: 2. 4.2.2024 v Starom Smokovci,
 4. III. skupina R/AR SFZ a R/AR Šance: 24. 25.2.2024 v Starom Smokovci. 
Ospravedlnenia:

Šuba 4.11., Ochotnický 25. – 27.10., Janček od 24.10. do prihlásenia, Šandrik 11.11., Valentová 11.11., Fúsek od 27.10. do prihlásenia.

Úsek PR – ospravedlnenia:

Makový od 24.11. do prihlásenia.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:

Kiss 11. – 12.11., Tomášová 3. – 5.11. a 13. – 22-11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

U19: Po vzájomnej dohode klubov schvaľuje predohrávku 8. kola Niké Futsal Extraligy Mimel LučenecŠK Makroteam Žilina na 16.11.2023 o 19:00 v ŠH ARENA Lučenec.
U20: Pre technické problémy v ŠH Rosinky odkladá zápas 5. kola Niké Futsal Extraligy ŠK Makroteam Žilina Podpor Pohyb Košice na neurčito. Nový termín zápasu bude oznámený po dohode klubov.

Žiada kluby v ŽNFL 2023/2024, aby usporiadateľ príslušného bloku zápasov najneskôr do 1.11.2023 oznámil na email: zeny@futsalslovakia.sk a exekutiva@futsalslovakia.sk a na oficiálne emailové adresy zúčastnených klubov termín hracieho dňa bloku.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Obsadenie R a D 6. kola Niké FE:

Piatok 3.11.2023:

18:30 FSC Prievidza – ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Fischer, Krchňavý)

19:00 Partizán Bardejov BŠK-futsal – Podpor Pohyb Košice (Matula, Polomský, Hrmo)

19:30 MŠK N. Zámky – Futsal Team Levice (Behančin, Nemček, Ježík)

20:00 MIBA B. Bystrica – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA (Belavý, Filkus, Kubinec)

20:15 Pinerola 1994 FA – Mimel Lučenec (Botka, Michna, Cimprich)

Obsadenie R a D 2. bloku FEJ U20:

Pondelok 6.11.2023, ŠH Rosinky Žilina:

11:00 Futsal Academy Žilina – Pinerola 1994 FA (Behančin, Šlapka, Ježík)

12:15 ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 FA (Šlapka, Behančin, Ježík)

13:30 Futsal Academy Žilina – MŠK Mayerson N. Zámky (Behančin, Šlapka, Ježík)

14:45 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Mayerson N. Zámky (Šlapka, Behančin, Ježík)

Pondelok 6.11.2023, ŠH Arena Lučenec:

10:00 Mimel Lučenec – MIBA B. Bystrica (Mózer, Polomský, Hrmo)

11:15 Podpor Pohyb Košice – MIBA B. Bystrica (Polomský, Mózer, Hrmo)

12:30 Mimel Lučenec – Podpor Pohyb Košice (Mózer, Polomský, Hrmo)

Ospravedlnenia:

Behančin 27. – 28.10., Matula 10.11.

Matričná komisia SF:
Základná registrácia:

Alexander Sadloň 1386437 – MŠK Žilina Futsal, Peter Blaško 1334971, Oliver Špilár 1229763, Daniel Čabala 1249509, Matej Škrepták 1289439, Matúš Loskot 1265684, Stanislav Soroka 1363116, Kristián Gmitter 1339528, Juraj Kuhajdík 1156700 – všetci Partizán Bardejov BŠK-futsal, Filip Kovár 1381725, Alex Kotrus 1413380 – obaja FC Spartak Tlmače, Adam Takáč 1381498, Ján Imrich 1353662 – obaja Podpor Pohyb Košice, Viktor Vaš 1366633, Šimon Glič 1361562, Ufuk Kreci 1314590, Peter Luzar 1326347 – všetci MŠK Mayerson N. Zámky, Stanislav Holeš 1375322, Patrik Pojezdala 1326925 – obaja ŠK Makroteam Žilina, Justína Babínová 1360861 – Sport Ladies Club B. Bystrica, Dominik Adamec 1364949 – Mimel Lučenec, Ján Varga 1354117 – Pinerola 1994 Futsal Academy.

Meno, reg. č., druh transferu, cieľový klub:

Marek Paštrnák (1159546), prestup s obmedzením – 4FSC, o. z.

Martin Štrbák (1249627), prestup s obmedzením – 4FSC, o. z.

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa