Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 29.10.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 29.10.2021

Posledná aktualizácia29.10.2021 13:22
2021-22_US_18.pdf

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

VOLEBNÁ KOMISIA

1. V súlade s čl. 59 ods. 8 Stanov SFZ, čl. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len Komora) a čl. 22 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, vyhlasuje riadne voľby na nasledovné neobsadené funkcie v Komore:

·     2 členov Komory zástupcov profesionálnych klubov

·     2 členov Komory zástupcov profesionálnych hráčov

na 5-ročné funkčné obdobie,

ktoré sa v súlade s čl. 46 ods. 6 Stanov SFZ, v úzkej súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len ISSF) vykonajú elektronickou formou prostred-níctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ v termíne od 00:01 hod., dňa 23. novembra 2021, do 23:59 hod., dňa 3. decembra 2021.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory, aby návrhy kandidátov, podľa čl. 2 ods. 4 Volebného priadku SFZ na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory, s prílohami podľa čl. 2 ods. 5 písm. a), b), c), d), e) a f) Volebného poriadku SFZ, vrátane motivačného listu, doručili na SFZ

výlučne elektronickou formou – na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Riadne voľby členov Komory SFZ“.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory začína o 00:01 hod., dňa 2. novembra 2021 a končí o 23:59 hod., dňa 12. novembra 2021.

Návrh kandidáta na člena Komory nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Spočítavanie hlasov elektronicky sa podľa čl. 23 ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ vykoná s použitím počítačovej aplikácie v rámci ISSF, pod dohľadom volebnej komisie SFZ.

2. V súlade s čl. 59 ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len Komora), vyhlasuje doplňujúcu voľbu na nasledovnú neobsadenú funkciu v Komore:

·     1 člena Komory zástupcu profesionálnych klubov,

s funkčným obdobím do októbra 2023,

ktorá sa v súlade s čl. 46 ods. 6 Stanov SFZ a v súlade s čl. 6 ods. 7 Poriadku Komory, v úzkej súčinnosti so správcom ISSF, vykoná elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ v termíne od 00:01 hod., dňa 23. novembra 2021, do 23:59 hod., dňa 3. decembra 2021.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidáta na člena Komory – zástupcu profesionálnych klubov, aby návrhy kandidátov, podľa čl. 2 ods. 4 Volebného priadku SFZ na vyššie uvedenú neobsadenú funkciu člena Komory, s prílohami podľa čl. 2 ods. 5 písm. a), b), c), d), e) a f) Volebného poriadku SFZ, vrátane motivačného listu, doručili na SFZ

výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Doplňujúca voľba člena Komory SFZ“.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory začína o 00:01 hod., dňa 2. novembra 2021 a končí o 23:59 hod., dňa 12. novembra 2021.

Návrh kandidáta na člena Komory nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Spočítavanie hlasov elektronicky sa podľa čl. 23 ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ vykoná s použitím počítačovej aplikácie v rámci ISSF, pod dohľadom volebnej komisie SFZ.

3.

a) Členov Komory, podľa článku 5 ods. 1 písm. c) prvého bodu Poriadku Komory – za kluby profesionálneho futbalu, podľa článku 6 ods. 3 Poriadku Komory navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu.

Za klub profesionálneho futbalu sa v zmysle predpisov SFZ považuje športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a súťaží v prvej a druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži v kategórii dospelých.

b) Kandidátov na členov Komory, podľa článku 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu Poriadku Komory – za hráčov profesionálneho futbalu, podľa článku 6 ods. 5 Poriadku Komory navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

c) Členov Komory, podľa článku 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu Poriadku Komory – za hráčov profesionálneho futbalu, podľa článku 6 ods. 4 Poriadku Komory volia aktívni hráči profesionálneho futbalu.

V zmysle predpisov SFZ je aktívnym hráčom profesionálneho futbalu športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v prvej a druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži v kategórii dospelých.

Ďalšie informácie a pokyny k voľbám členov Komory budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“ a prostredníctvom ISSF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U341: Adam Morong (ŠKF Sereď, Fortuna liga), vylúčený za surovú hru – kopnutie do hlavy súpera v súboji o loptu (ohrozenie bezpečnosti súpera), podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 23.10.2021.

U342: David Gáč (FK Senica, Fortuna liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry –zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 24.10.2021.

U343: Richard Bartoš (MFK Tatran L. Mikuláš, Fortuna liga), vylúčený za zakázanú hru rukou (zmarenie dosiahnutia gólu súpera), podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.10.2021.

U344: Marián Šarmír (1315106 / Partizán Bardejov BŠK / II. liga / T). Vylúčený za vulgárne okríknutie rozhodcu, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby, podľa čl. 48/2b, 16/1, 19/1 DP, od 24.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U345: Dejan Trajkovski (FC Spartak Trnava, Slovnaft cup), od 27.10.2021.

U346: Alen Mustafić (ŠK Slovan Bratislava 21, II. liga). 

U347: Jakub Baláž (ŠK Slovan Bratislava 21, II. liga).

U348: Richard Pečarka (MŠK Žilina, I. LSD U19), všetci od 24.10.2021.

U349: Patrik Dvorák (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19), od 25.10.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U350: Matúš Čonka (FC ViOn Zlaté Moravce, Fortuna liga), od 24.10.2021.

U351: Roman Haša (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 23.10.2021.

U352: Matúš Begala (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), od 25.10.2021.

U353: Viktor Maťaš (FK Humenné, II. liga), od 24.10.2021.

U354: Pedro Guilherme Chaves Batista Da Silva (Partizán Bardejov BŠK, II. LSD U19), od 26.10.2021.

U355: Juraj Martinček (MŠK Púchov, II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 14. kola II. ligy Slavoj Trebišov – MFK Púchov zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U356: Samuel Šuľák (FK Humenné, II. LSD U19). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 13. kola II. LSD U19 FK Pohronie – FK Humenné zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U357: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 12. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – AS Trenčín, bez prijatia DS.

U358: Ivan Šimko (MFK Dukla B. Bystrica / II. liga / VD). Na základe oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za vhodenie fľaše na hraciu plochu počas stretnutia 14. kola II. ligy FK Humenné – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 36/1a, 47/2a a čl. 11 DP.

U359: FK Železiarne Podbrezová (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky na delegované osoby a funkcionárov SFZ) a nedostatočnú US (umožnenie vstupu osoby nezúčastnenej na hre do šatne R) v stretnutí 4. kola SC FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1c, 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U360: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U330 a osobné stanovisko zástupcov klubu na zasadnutí DK SFZ a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, hromadné vbehnutie divákov na HP, s následnou fyzickou konfrontáciou s divákmi H) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, hromadného vniknutia divákov na ihrisko a dopustenie fyzickej konfrontácie s divákmi H) počas stretnutia 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1a, b, c, d, e DP a čl. 58/2a, b, c, d, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 35 000 € a DS – odohratie najbližších 3 domácich súťažných stretnutí Fortuna ligy bez divákov, podľa čl. 12/6, 26/1, 2, 5, čl. 57/2, 3b a čl. 58/3 DP. Zároveň, vo vzťahu k uloženej DS, spočívajúcej v odohratí najbližších 3 súťažných stretnutí Fortuna ligy bez divákov určuje, že povoľuje účasť na uvedených stretnutiach osobám mladším ako 15 rokov s doprovodom dospelej osoby (1 dospelý na 10 detí), podľa čl. 26/3 DP. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky u súpera vo vzájomnom stretnutí s ŠK Slovan Bratislava do konca súťažného ročníka 2021/2022, podľa čl. 43/2d DP SFZ.

U361: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U332 a osobné stanovisko zástupcov klubu na zasadnutí DK SFZ a za HNS divákov (vnesenie a použitie pyrotechniky, hromadné vbehnutie divákov na HP s následnou fyzickou konfrontáciou s divákmi D) počas stretnutia 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1b, c, d, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 20 000 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/3 DP a ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky u súpera na 4 najbližšie súťažné stretnutia Fortuna ligy, podľa čl. 43/2d DP SFZ. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky u súpera vo vzájomnom stretnutí s FC Spartak Trnava do konca súťažného ročníka 2021/2022, podľa čl. 43/2d DP SFZ. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené v U333.

U362: Berie na vedomie stanovisko KD SFZ k opodstatnenosti prítomnosti osôb, ktoré sa nachádzali pri delegovaných osobách pri vstupe na HP po prerušení stretnutia 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava.

U363: Patrik Myslovič (MŠK Žilina, II. liga). Na základe žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS udelenej v U308, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022, podľa čl. 41 DP.

U364: Marek Petrúfka (FK Senica, I. LMD U16). Na základe žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS udelenej v U234, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022, podľa čl. 41 DP.

U365: Filip Vaško (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Podanému odvolaniu zo strany previnilca k U325 vyhovuje a disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/4a DP.

U366: Marcel Maličký (1082686 / R). Na základe žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS udelenej v U317 rozhodla, že žiadosť zamieta.

FUTSAL: 

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1,2 DP:                                                                                          

U367: Dominik Podhájeczký (Pinerola 1994 Futsal Academy, 1. SLF), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti hraním rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP: DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 23.10.2021.                                                                                                     

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:                                 

U368: Tomáš Oršolík (Futsal Team Komárno, 1. SLF), od 23.10.2021.                              

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.11.2021 v sídle SFZ.                               

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Odkladá (RS, čl. 17/e a SP, čl. 37/1):

15. kolo: B. Bystrica – Rohožník, náhradný termín bude uverejnený v nasledujúcej ÚS.

Schvaľuje:

11. kolo: Košice – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku FK Humenné;

15. kolo: Košice – Bardejov, v obrátenom poradí, t. z. Bardejov – Košice 30.10. o 14:30.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 4. kolo: Bešeňová – Senica, v pôvodnom termíne, ale v L. Mikuláši.

U19:

12. kolo: Košice – Petržalka 13.11. o 11:00 na UT (Janigova);

13. kolo: Senica – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT, Michalovce – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Vranov n. Topľou;

14. kolo: Senica – Trnava, v pôvodnom termíne, ale o 10:00, Košice – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova).

U17/16:

13. kolo: B. Bystrica – Senica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Štiavničky), Trnava – Nitra 17.11. o 11:00 / 13:15 na UT.

U19/17:

13. kolo: Šamorín – Dubnica 11.11. o 10:00 / 12:30, Lipany – L. Mikuláš 17.11. o 11:00 / 13:30;

14. kolo: Dubnica – Partizánske 17.11. o 11:00 / 13:30 na UT, L. Mikuláš – Jupie M. Hamšíka 24.11. o 11:00 / 13:30, Kysucké N. Mesto – Bardejov 4.12. o 12:30 / 15:00 na UT, Prešov – Zvolen 10.11. o 12:00 / 14:30, Lok. Trnava – Senec 11.11. o 11:00 / 13:30.

U15/14:

6. kolo: Stropkov – Spišská Nová Ves 23.11. o 12:00 / 14:00 na UT;

7. kolo: Martin – R. Sobota 20.11. o 10:00 / 12:00 na UT, Spišská Nová Ves – Poprad 10.11. o 15:00 / 13:00 na UT;

9. kolo: Lučenec – Podbrezová 10.11. o 13:00 / 15:00, Martin – Žilina 17.11. o 10:00 / 12:00 na UT;

10. kolo: Jupie M. Hamšíka – Ružomberok 6.11. o 11:00 / 13:00.

U13/12:

6. a 17. kolo: Michalovce – FC Košice sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 6.kolo 10.11. o 13:00 / 14:30 na ihrisku Vyšné Opátske a 17. kolo 8.5.2022 o 10:00 / 11:30 na ihrisku Michalovce, Trnava – Petržalka 20.11. o 11:00 / 12:30;

9. kolo: L. Mikuláš – Námestovo 10.11. o 10:00 / 11:30, Podbrezová – Lučenec 9.11. o 10:00 / 11:30 na UT, Senica – Prievidza 3.11.o 13:30 / 15:00 na UT;

10. a 21. kolo: Stropkov – Lok. Košice sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 10. kolo 27.10. o 14:00 / 15:30 na ihrisku Košice-Barca a 21. kolo 4.6.2022 o 10:00 / 11:30 na ihrisku Stropkov.

Odstupuje na DK SFZ FK Lokomotíva Trnava (U19 – 12. kolo), za porušenie RS, čl. 27/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK ženský futbal:

Schvaľuje:

II. liga, skupina B:

10. kolo: Košice – P. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova);

11. kolo: Michalovce – P. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Veľké Revištia.

WU19 / WU15:

9. kolo: Bardejov – Poprad 17.11. o 14:00 / 16:00;

10. kolo: Senica – N. Zámky 14.11. o 10:00 / 12:00 na UT.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. 

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Nitre, v termíne 27.11.2021 25.4.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.11.2021.

Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Bratislave, v termíne 20.11.2021 3.5. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.11.2021.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 5.12.2021 12.3.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.11.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

17.11.2021, Trenčín Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 6 hodín) – organizátor TMK ObFZ TN.

12.12.2021, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlásiť sa na seminár je možné do 5.12.2021.

 KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Plavecký od 26.10. do prihlásenia, Perát 26.10., Hudy 26.10., Budáč 26.10., Marhefka od 26.10. do prihlásenia, Valent 19. – 20.11.

Úsek PR ospravedlnenia: Špila 20.11., Balko od 21.10. do prihlásenia, Brendza 29. – 30.10.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Počas novembra a decembra 2021 – v rámci vzdelávacieho systému delegátov – pripravuje lektorské vzdelávanie. Ukončenie vzdelávania je plánované na 11.12.2021 „licenčným seminárom“ lektorov vzdelávania delegátov v SFZ. 

Záujemcovia o túto odbornú činnosť sa môžu prihlásiť u predsedu komisie na tel. č. 0904 545 797 do 1.11.2021. Podmienkou účasti na odbornej príprave lektora vzdelávania je minimálne 10-ročná prax v pozíciách delegáta (držiteľ licencie), spôsobilosť prednášania (dlhoročná prax v prednášaní v podmienkach SFZ, držiteľ osvedčenia vzdelávania pre dospelých, pedagóg, vysokoškolské vzdelanie, vzdelanie z odborných predmetov – napr. lekár, psychológ). Miesto záverečného licenčného seminára bude upresnené neskôr.

V januári 2022 pripravuje vzdelávanie delegátov pre získanie licencie A v BFZ a SsFZ. Všetci (aj noví) záujemcovia o vzdelávanie a získanie licencie delegáta zväzu A pre amatérsky futbal, sa môžu predbežne prihlásiť u svojich oblastných alebo regionálnych KR a D. Termíny zaslania záväzných prihlášok komisia oznámi v ÚS SFZ a informáciou sekretárom ObFZ a RFZ.

Príprava prihlásených sa začne koncom roka 2021. Licenčné semináre sú predbežne plánované na 15. 16.1.2022 BFZ22. 23.1.2022 SsFZ. Miesto a termíny budú ešte upresnené. Predbežný poplatok za licenciu je 55 eur v prípade jednodňového seminára a 85 eur, ak sa bude konať dvojdňový seminár.

Komisia upozorňuje, že každý účastník seminára musí mať lekársku správu o spôsobilosti vykonávať funkciu delegáta. Noví účastníci predkladajú aj doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Formuláre „záväzná prihláška“ a „potvrdenie o lekárskej prehliadke“ sú dostupné na webovom sídle SFZ, v sekcii https://futbalsfz.sk/komisia-delegatov-kd/

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek:

Dôrazne žiada o prísne dodržiavanie vládnych nariadení pre organizáciu hromadných podujatí podľa usmernenia SF. Všetky stretnutia sa hrajú v režime OTP. Dodržiavanie opatrení budú zaznamenávať delegáti v správach o stretnutiach.       

U39: Na základe dohody klubov a riadiaceho orgánu schvaľuje zmenu termínu stretnutia 9. kola 1. SLF Futsal Team Levice – CopyLeaders Prievidza na 11.11.2021 o 20:30 (TV). 

U40: Na základe žiadosti 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA odkladá stretnutie 8. kola 1. SLF 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA – Mimel Lučenec na neurčito, z dôvodu účasti viacerých hráčov na reprezentačnom zraze U19 (RS B/3/j).         

U41: Na základe žiadosti Pinerola 1994 Futsal Academy odkladá stretnutie 8. kola 1. SLF Podpor Pohyb Košice – Pinerola 1994 Futsal Academy na neurčito, z dôvodu účasti viacerých hráčov na reprezentačnom zraze U19 (RS B/3/j).

U42: Na základe Správy delegáta zo stretnutia 6. kola 1. SLF Futsal Team Komárno – Podpor Pohyb Košice, za nezabezpečenie včasného uvoľnenia hracej plochy udeľuje finančnú pokutu 20 € (RS B/5/e).     

U43: Poplatky za delegované osoby za 10/21 podľa uznesenia.  

U44: Berie na vedomie podanie klubu ŠK Makroteam Žilina a z dôvodu rozhodnutia RÚVZ odkladá stretnutie 7. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – TNF Prievidza na neurčito.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje nové obsadenie R v stretnutiach 7. kola 1. SLF:

29.10.2021:

20:00 Podpor Pohyb Košice – 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Marko, Šeršeň, Havrila, Hrmo); 20:30 Pinerola 1994 FA – Futsal Team Komárno (Bohun, Rečka, Bublávek, Hlavenka).

Oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 8. kola 1. SLF:

5.11.2021:

20:00 Mayerson N. Zámky – Futsal Team Levice (Polomský, Angyal, R. Nagy, Ježík);        
20:15 CopyLeaders Prievidza – MIBA B. Bystrica (Bublávek, Kováčik, Filkus, Kubinec). 

Ospravedlnenia: P. Budáč ml. 29. – 31.10., Botka 1. – 7.11., Hlavenka 5.11., Šlapka 5. – 7.11., Filkus 12.11., Bereščík PN do prihlásenia.                                                     

Zimný seminár R a D SF sa uskutoční v termíne 12. 13.2.2022.

Matrika:

Upozorňuje na článok 7 Registračné obdobia:

Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.7. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie);

b) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.1., zimné registračné obdobie sa končí týmto termínom posledného kola.

SEKRETARIÁT

Oznamuje uchádzačom o získanie licencie sprostredkovateľa, že pohovor sa uskutoční dňa 18. novembra 2021 (štvrtok) o 10:30 hod. Forma pohovoru bude v závislosti od pandemickej situácie a bude včas oznámená všetkým prihláseným. Záujemcovia o pohovor sú povinní do 12.11.2021 doručiť matrike SFZ dokumentáciu, v zmysle článku 4 Smernice o činnosti sprostredkovateľov.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa