logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 3. 11. 2023

Posledná aktualizácia3.11.2023 11:19

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_18.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ, čl. 6 ods. 3,4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“):

 • 4 členov Komory – za kluby profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za kluby amatérskeho futbalu,
 • 4 členov Komory – za hráčov profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za hráčov amatérskeho futbalu,

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 7 Poriadku Komory, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) vykonajú elektronickou formou v ISSF, v súlade s predpismi SFZ,

v termíne od 18. novembra 2023, 00:01 hod., do 21. novembra 2023, 23:59 hod.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby profesionálneho futbalu navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu[1]. Každý klub má jeden hlas.

[1] Klub profesionálneho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a súťaží v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých (muži). Podľa čl. 2, písm. i) Stanov SFZ, najvyššia súťaž je najvyššia majstrovská súťaž v kategórii dospelých (muži) na území SR.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu[2]. Každý klub má jeden hlas.

[2] Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za hráčov profesionálneho futbalu navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu[3], vrátane hráčov, pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

[3] Aktívny hráč profesionálneho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením / hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých (muži).

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za hráčov amatérskeho futbalu navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu[4], vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením, hráčok ženského futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

[4] Aktívny hráč amatérskeho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube amatérskeho futbalu v rámci prestupu s obmedzením / hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v III. lige a nižšie v kategórii dospelých (muži) a v ženskej súťaži SFZ v kategórii ženy.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, štyroch (4) členov Komory za hráčov profesionálneho futbalu volia aktívni hráči profesionálneho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením. Každý aktívny hráč profesionálneho futbalu môže dať pri voľbe hlas štyrom (4) kandidátom.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, dvoch (2) členov Komory za hráčov amatérskeho futbalu volia aktívni hráči amatérskeho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením a hráčok ženského futbalu. Každý aktívny hráč amatérskeho futbalu môže dať pri voľbe hlas dvom (2) kandidátom.

Podľa čl. 38 ods. 2) písm. c) Stanov SFZ, v SFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom.
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov.
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov; alebo
 6. S účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.  

Podľa čl. 59, ods. 5 Stanov SFZ v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu[5].

[5] Ku dňu vyhlásenia riadnych volieb členov Komory v nej majú zastúpenie nasledujúce kluby: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a FK DAC 1904 Dunajská Streda.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 3. kontaktné údaje kandidáta,
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení, športovej činnosti + motivačný list,
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory, s požadovanými prílohami, doručili na SFZ

výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk,

s označením predmetu správy „Riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov 2023“.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory začína

dňa 2. 11. 2023 o 00:01 hod. a končí dňa 12. 11. 2023 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta na člena Komory nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. Ďalšie informácie a inštrukcie k voľbám členov Komory budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a budú poskytnuté aj prostredníctvom ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U528: Ervín Matta (Slavoj Trebišov, 2. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.10.2023.

U529: Nassim Aliouat (MŠK Námestovo, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.10.2023.

U530: Marián Fedor (1. FK Svidník, III. liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 30.10.2023. 

U531: Juraj Toman (1269697 / GFC reg. akadémia / Demišport liga / M) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka súperky s použitím vulgarizmov, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 2.11.2023. 

U532: Jonáš Gerboc (MFK Snina, II. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.10.2023.

U533: Oliver Pavelka (MFK Bytča, II. LMD U17), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 29.10.2023. 

U534: Filip Frolo (MŠK Považská Bystrica, II. LMD U17), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 30.10.2023. 

U535: Bohuš Žifčák (1126089 /  MŠK Púchov / II. LMD U17 / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – opakované vulgárne urážky delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 23.10.2023.

U536: Mário Rosenberg (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, I. LSŽ U15), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 29.10.2023. 

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U537: Slavomír Kapusniak (MŠK Púchov, 2. liga), od 29.10.2023.

U538: Ľuboš Kupčík (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, 2. liga), od 29.10.2023.

U539: Máté Szolgai (FC ŠTK 1914 Šamorín, 2. liga), od 30.10.2023.

U540: Michal Berecký (Partizán Bardejov BŠK, III. liga), od 29.10.2023.

U541: Matej Zavadzan (TJ Jednota Bánová, III. liga).

U542: Miroslav Vegh (MŠK Senec, II. LSD U19).

U543: Jakub Horváth (FK Spišská Nová Ves, II. LMD U17).

U544: Adrián Bučák (FK Spišská Nová Ves, II. LMD U17) – všetci od 30.10.2023.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/9 DP:

U545: Dušan Durkaj (1098764 / MFK Vranov n. Topľou / II. LSD U19 / T), od 23.10.2023.

DS bola vykonaná.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U546: Marek Zsigmund (MFK Ružomberok, Niké liga), od 29.10.2023.

U547: Damián Bariš (AS Trenčín, Niké liga), od 30.10.2023.

U548: Ľuboslav Laura (MFK Tatran L. Mikuláš, 2. liga).

U549: Adam Horvát (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, 2. liga).

U550: Slavomír Pagáč (MŠK Považská Bystrica, 2. liga).

U551: Lukáš Slávik (MŠK Považská Bystrica, 2. liga) – všetci od 29.10.2023.

U552: Kamil Zekucia (FK Spišská Nová Ves, 2. liga), od 30.10.2023.

U553: Roman Holíček (FK Beluša, III. liga), od 29.10.2023.

U554: Adam Laurinec (OK Častkovce, III. liga), od 29.10.2023.

U555: Alex Olejár (MŠK Tesla Stropkov, III. liga), od 30.10.2023.

U556: Viktor Koták (TJ Baník Kalinovo, III. liga), od 30.10.2023.

U557: Mário Baláž (TJ Družstevník Veľké Ludince, III. liga), od 30.10.2023.

U558: Daniel Brösztl (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), od 29.10.2023.

U559: Adrián Zelenay (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19), od 29.10.2023.

U560: Andrej Magoč (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), od 30.10.2023.

U561: Tomáš Pohlod (MFK Vranov n. Topľou, II. LSD U19), od 30.10.2023.

U562: Eduard Kozyk (MŠK Senec, II. LSD U19), od 30.10.2023.

U563: Tomáš Pastorek (FK Dubnica n. Váhom, II. LMD U17), od 29.10.2023.

Disciplinárne konania:

U564: MFK Dukla Banská Bystrica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky súpera a delegovaných osôb) v stretnutí 12. kola NL MFK Dukla B. Bystrica – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 10 DP.

U565: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky pred začatím stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 12. kola NL FK DAC 1904 D. Streda – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U566: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky súpera a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 12. kola NL ŠK Slovan Bratislava – FC Košice, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U567: FC Košice (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky súpera) v stretnutí 12. kola NL ŠK Slovan Bratislava – FC Košice, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 10 DP.

U568: FC Spartak Trnava (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (hrubé urážky súpera a vulgárne pokriky) v stretnutí 12. kola NL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 10 DP.

U569: MŠK Považská Bystrica (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 4. kola Slovnaft Cupu MŠK P. Bystrica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U570: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (hrubé urážky súpera a použitie pyrotechniky) v stretnutí 4. kola Slovnaft Cupu MŠK P. Bystrica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U571: Ridwan Sanusi (1444654 / FK Železiarne Podbrezová / Niké liga). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 2.11.2023, za surovú hru – udretie súpera rukou do oblasti krku nadmernou silou v stretnutí 12. kola NL FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 46/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 3.11.2023.

U572: Jozef Pastorek (KFC Komárno, 2. liga). Na základe stanoviska KR SFZ zo dňa 31. 10.2023, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK (2. ŽK) v stretnutí 14. kola 2. ligy FC Petržalka – KFC Komárno zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U573: FC Petržalka (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera a opakované vhadzovanie predmetov do priestoru ihriska a HP) v stretnutí 14. kola 2. ligy FC Petržalka – KFC Komárno, podľa čl. 58/2a, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U574: Martin Klabník (1209030 / MŠK Púchov / 2. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U416 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U575: Roman Gašpar (FK Beluša, III. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U421, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 3.11.2023 do 31.3.2024.

U576: 1. FK Svidník (III. liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia, podľa čl. 57/1f a čl. 58/2a, g DP a zároveň žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu delegovaných osôb a prejavy hanobiace príslušnosť k farbe pleti hráčov hostí) a nedostatočnej US (neprijatie opatrení na zabránenie prejavov hanobiacich príslušnosť k farbe pleti) v stretnutí 13. kola III. ligy 1. FK Svidník – MFK Snina, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 7.11.2023.

U577: Martin Pustý (1084907). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia, podľa čl. 58/2a, g DP a zároveň žiada menovaného o písomné stanovisko k vulgárnym urážkam delegovaných osôb a prejavom hanobiacim príslušnosť k farbe pleti hráčov hostí v stretnutí 13. kola III. ligy 1. FK Svidník – MFK Snina, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 7.11.2023.

U578: FK Dubnica nad Váhom (III. liga). Berie na vedomie správu p. Jana Somberga a na základe U472, za nesplnenie povinnosti dodržať uzatvorený splátkový kalendár, podľa čl. 64/1b DP ukladá klubu DS – odobratie 3 bodov, podľa čl. 64/4 a čl. 32/1 DP. DK zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov do klubu, podľa čl. 43/2c DP, ktoré trvá až do splnenia finančnej povinnosti, vyplývajúcej z uznesenia Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/4/2023, zo dňa 23.6.2023 voči p. Janovi Sombergovi. DK zároveň žiada ŠTK SFZ o vykonanie DS – odpočet bodov.

U579: OK Častkovce (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie na stretnutie 5. kola I. LD WU19 FC Spartak Trnava – OK Častkovce, podľa čl. 82/1b SP a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

FUTSAL:
Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U580: Filip Kaľavský (MIBA B. Bystrica, Niké Futsal Extraliga), od 28.10.2023.

II. Oznamy:

DK opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že akékoľvek námietky voči vylúčeniu hráča a člena RT (príp. žiadosti o prehodnotenie uloženého osobného trestu) je potrebné v zmysle príslušných ustanovení Súťažného poriadku futbalu (čl. 85 a 86) adresovať riadiacemu orgánu príslušnej súťaže.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.11.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Schvaľuje:

15. kolo: Žilina B – Petržalka 4.11. o 14:30

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

12. kolo: Beluša – Hamsik Academy 17.11. o 13:00

Schvaľuje:
Slovnaft Cup:

4. kolo: Galanta – Slovan BA 18.11. o 13:00

5. kolo: Spišská Nová Ves – D. Streda 7.11. o 13:00, Skalica – Komárno 8.11. o 16:00, Zlaté Moravce – Podbrezová 17.11. o 14:00.

III. liga:

15. kolo: Podkonice – Žolík Malacky 11.11. o 13:00

U19:

9. kolo: FC Košice – Žilina 9.12. o 12:00 na UT (Janigova)

U19/17:

13. kolo: Lokomotíva Trnava – Martin, v pôvodnom termíne, ale na UT, Galaktik – Lokomotíva Košice 5.11. o 9:00 / 11:30, Humenné – Trebišov 5.11. o 10:00 / 12:30, Spišská Nová Ves – Lipany 15.11. o 11:00 / 13:30,

15. kolo. Galaktik – L. Mikuláš 18.11. o 10:30 / 12:45 na UT (Užhorodská), Nitra – Dubnica 17.11. o 10:00 / 12:30 na UT (FC Nitra), Senec – Inter 17.11. o 10:00 / 12:30 na UT.

U15/14:

12. kolo: Trenčín – Skalica 11.11. o 12:00 / 10:00,

13. kolo: Snina – Prešov 15.11. o 13:00 / 15:00.

U13/12:

10. kolo: Inter – Trenčín 6.11. o 12:30 / 14:00 (Drieňová), Trebišov – Vranov 13.11. o 14:00 / 15:30 na UT.

ŠTK ženský futbal:
Oznamuje:

Odhlásenie OK Častkovce zo súťaží WU19/15. Doterajšie výsledky oboch družstiev, dosiahnuté v aktuálnom súťažnom ročníku, sa anulujú (SP, čl. 11/2/b).

Schvaľuje:
Demišport liga:

11. kolo: Myjava – GFC reg. akadémia 7.11. o 18:00,

12. kolo: GFC reg. akadémia – Trenčín 11.11. o 13:30 (Tesáre).

WU19 / WU15:

7. kolo: B. Bystrica – GFC reg. akadémia 19.11. o 13:30 / 15:30 na UT (Radvaň),

10. kolo: Pohronie – Žilina 12.11. o 14:00 / 16:00 na UT,

11. kolo: Nitra – D. Streda 25.11. o 12:00 / 14:00 na UT,

13. kolo: Ružomberok – FC Košice, v pôvodnom termíne, ale na UT.

Kontumuje:

9. kolo: Nové Zámky Komárno 0:3, podľa SP, čl. 10/2, s poukazom na čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ:

OK Častkovce, za odhlásenie sa zo súťaží WU19/15 a Union Nové Zámky (II. liga žien), za nenastúpenie na stretnutie 9. kola.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie SFZ Goalkeeper C licencie v Poprade, v termíne 2.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 26.11.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 1.12.2023 30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.11.2023.
 • Školenie UEFA A licencie, v termíne február 2024 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.12.2023.
 • Školenie UEFA PRO licencie, v termíne február 2024 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.12.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 8.11.2023, Bratislava Seminár trénerov C/B/A licencie (v rozsahu 3 hodín) – organizátor Futbalové turnaje, o. z. Prihlášky do 7.11.2023.
 • 17.11.2023, B. Bystrica Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ/TMK ObFZ BB/FK Dukla BB. Prihlášky do 12.11.2023.
 • 17.11.2023, Bratislava Seminár trénerov UEFA GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 14.11.2023.
 • 22.11.2023, Žilina Seminár trénerov A/EYA/PRO licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 21.11.2023.
 • 4.12.2023, Šamorín Konferencia trénerov SFZ 2023 (plánovaný rozsah 8 hodín, prioritne pre trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie). Záznam z konferencie bude zverejnený a uznaný v rámci kontinuálneho vzdelávania aj pre trénerov UEFA B licencie. Podrobné informácie budú zverejnené najneskôr do 10.11.2023.
 • 9.12.2023, Topoľčany Prevencia zranení (pre trénerov UEFA B/A, SFZ FIT licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor DEVA Gym.
 • 9.12.2023, Prievidza Seminár trénerov GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky do 3.12.2023.
 • 11.12.2023, Žilina Seminár „Využitie herných foriem v tréningovom procese mládeže“ (pre trénerov C/B/A licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 9.12.2023.

 KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie:
Prípravné stretnutia (ihrisko MOL Akadémia D. Streda):

7.11. o 14:00 Slovensko U18 – Maďarsko U18 Somoláni, Lalo, Farkaš, Bláha

14.11. o 16:00 D. Streda U16 – Slovensko U15 Šafárik, Foltín, Vargová

Medzištátne prípravné stretnutie U21 (ihrisko FC Nitra):

16.11. o 17:00 Slovensko – Chorvátsko HUN, Straka, Štofik, Kišš (aj doprovod R).

Oznamuje:
 • Termín konania seminára rozhodkýň SR: 17. 18.11.2023 v Liptovskom Jáne.
 • Termín konania seminára T&M SFZ: 8. 10.12.2023 v Tatranskej Lomnici.
 • Termíny zimných doškoľovacích seminárov:
 1. TOP skupina R/AR SFZ: 13. 20.1.2024 v Tenerife, Španielsko,
 2. PR SFZ: 27.1.2024 v Banskej Bystrici,
 3. II. skupina R/AR SFZ a ženy FIFA: 2. 4.2.2024 v Starom Smokovci,
 4. III. skupina R/AR SFZ a R/AR Šance: 24. 25.2.2024 v Starom Smokovci.
Ospravedlnenia:

Borsányi od 27.10. nie v prac. dni, Fúsek 27.10. – 3.11., Glova 27.10. – 3.11., Slovák 18. – 19.11., Maslen 4.11., 11.11. a 17. – 19.11., Obertová 28. – 29.10., Košecký 6. – 10.11., Vašš 18. – 29.11., Bočková od 30.10. do prihlásenia, Poruban 22.12.23 – 7.1.24, Mokrý 18. – 19.11., Vrábeľ od 1.11. do prihlásenia, Krčová 2.11. – 31.12.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie:

Kubačka 17. – 20.11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

U21: Poplatky za delegované osoby v Niké FE 2023/24 a extralige U20 2023/24 za mesiac október 2023 nájdu kluby v zberných faktúrach.        
U22: Po dohode klubov upravuje začiatok stretnutia zápasu 8. kola Niké FE Pinerola 1994 FA Bratislava – Partizán Bardejov na 17.11.2023 o 19:00 hod. v ŠH prof. Rovného FTVŠ v Bratislave.
U23: Po dohode klubov schvaľuje termín dohrávky 5. kola Niké FE ŠK Makroteam Žilina – Podpor Pohyb Košice na 3.12.2023 o 15:30 hod. v ŠH Rosinky Žilina.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Obsadenie R a D 7. kola Niké FE:

Piatok 10.11.2023:

19:00 Mimel Lučenec – MIBA B. Bystrica (Budáč, Marko, Kuspán)        
19:00 Partizán Bardejov BŠK-futsal – FSC Prievidza (Behančin, Filkus, Cimprich)   

19:00 Futsal Team Levice – Podpor Pohyb Košice (Botka, Šlapka, Čuhár)         
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA – MŠK N. Zámky (Bublávek, Michna, Ježík)

Sobota 11.11.2023:

18:30 ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 FA (Matula, Polomský, Hlavenka)

Ospravedlnenia:

Matula 10.11. k dispozícii, Filkus 11. – 20.11.

 SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz organizuje v dňoch 7. 8. decembra 2023 odborný metodický seminár s názvom „Manažment davu a zvyšovanie komfortu a bezpečnosti na futbalových štadiónoch“, určený pre hlavných usporiadateľovbezpečnostných manažérov futbalových klubov Niké ligy a 2. ligy mužov.

Seminár bude zameraný na oblasť stratégie smerovania manažmentu davu, bezpečnosti, komfortu, poskytovaniu prvej pomoci, k platnej novele zákona č. 1/2014 Z. z. a potrebám vylepšenia aplikačnej praxe v oblasti prípravy bezpečnostných opatrení a odbornej prípravy US.

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNOVyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 15. novembra 2023 ju zaslať na email marek.majercak@futbalsfz.sk (kópiu na peter.france@futbalsfz.sk). Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk). 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa