logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 10. 11. 2023

Posledná aktualizácia10.11.2023 08:16

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_19.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ, čl. 6 ods. 3,4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“):

 • 4 členov Komory – za kluby profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za kluby amatérskeho futbalu,
 • 4 členov Komory – za hráčov profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za hráčov amatérskeho futbalu,

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 7 Poriadku Komory, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) vykonajú elektronickou formou v ISSF, v súlade s predpismi SFZ,

v termíne od 18. novembra 2023, 00:01 hod., do 21. novembra 2023, 23:59 hod.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby profesionálneho futbalu navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu[1]. Každý klub má jeden hlas.

[1] Klub profesionálneho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a súťaží v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých (muži). Podľa čl. 2, písm.  i) Stanov SFZ, najvyššia súťaž je najvyššia majstrovská súťaž v kategórii dospelých (muži) na území SR.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu[2]. Každý klub má jeden hlas.

[2] Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za hráčov profesionálneho futbalu navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu[3], vrátane hráčov, pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

[3] Aktívny hráč profesionálneho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením / hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých (muži).

Podľa  čl. 6,  ods. 5  Poriadku  Komory,  kandidátov  na  funkciu  člen  Komory  za  hráčov amatérskeho futbalu navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu⁴, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením, hráčok ženského futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

Aktívny hráč amatérskeho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube amatérskeho futbalu v rámci prestupu s obmedzením / hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v III. lige a nižšie v kategórii dospelých (muži) a v ženskej súťaži SFZ v kategórii ženy.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, štyroch (4) členov Komory za hráčov profesionálneho futbalu volia aktívni hráči profesionálneho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením. Každý aktívny hráč profesionálneho futbalu môže dať pri voľbe hlas štyrom (4) kandidátom.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, dvoch (2) členov Komory za hráčov amatérskeho futbalu volia aktívni hráči amatérskeho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením a hráčok ženského futbalu. Každý aktívny hráč amatérskeho futbalu môže dať pri voľbe hlas dvom (2) kandidátom.

Podľa čl. 38 ods. 2) písm. c) Stanov SFZ, v SFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom.
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov.
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov; alebo
 6. S účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.  

Podľa čl. 59, ods. 5 Stanov SFZ v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu⁵.

⁵ Ku dňu vyhlásenia riadnych volieb členov Komory v nej majú zastúpenie nasledujúce kluby: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a FK DAC 1904 Dunajská Streda.

l Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 3. kontaktné údaje kandidáta,
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení, športovej činnosti + motivačný list,
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory, s požadovanými prílohami, doručili na SFZ

výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk,

s označením predmetu správy „Riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov 2023“.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory pre riešenie sporov začína dňa 2. novembra 2023 o 00:01 hod. a končí dňa 12. novembra 2023 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta na člena Komory nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. Ďalšie informácie a inštrukcie k voľbám členov Komory budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a budú poskytnuté aj prostredníctvom ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U581: Michal Kukučka (1228777 / FC Spartak Trnava / Niké liga / KT), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 36/2a DP, od 5.11.2023.

U582: Tomáš Marušin (ŠK Slovan Bratislava futbal B, 2. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 6.11.2023.

U583: Tomáš Lešňovský (MŠK Námestovo, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 5.11.2023. 

U584: Matúš Bellay (FK Rača, III. liga), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 36/2a DP, od 5.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (2 týždne), podľa čl. 34/7 DP.

U585: Vinicius De Oliveira Veneranda (MFK Snina, III. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou mimo súboja o loptu v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 6.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (2 týždne), podľa čl. 34/7 DP.

U586: Martin Svatík (Spartak Myjava, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 49/2b DP, od 9.11.2023. DS si menovaný vykoná v najbližšom stretnutí 2. ligy mužov.

U587: Tomáš Lukáč (Lokomotíva Devínska Nová Ves, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 9.11.2023. DS si menovaný vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy BFZ.

U588: Martin Petro (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 5.11.2023. 

U589: Samuel Rusňák (MFK Dukla B. Bystrica, I. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 5.11.2023. 

U590: Dárius Vašičkanin (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U16), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 5.11.2023. 

U591: Maxim Kapsdorfer (FK Poprad, II. LSD U19), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna kritika delegovanej osoby, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 5.11.2023. 

U592: Ladislav Mikita (1351288 / FK Inter Bratislava / II. LSD U19 / VD), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna kritika delegovanej osoby, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 5.11.2023. DS si menovaný vykoná až po vykonaní DS uloženej U611.

U593: Jakub Pomajbo (FK Dubnica n. Váhom, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti vrazením do súpera mimo PÚ podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 4.11.2023.

U594: Dominik Gajdoš (SDM Domino, II. LMD U17), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 4.11.2023. 

U595: Matej Možješ (MFK Bytča, II. LMD U17), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 5.11.2023. 

U596:  Igor Gažovič (1039889 / ŠK 2011 / II. liga – ženy / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – opakované vulgárne urážky delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 36/2a DP, od 5.11.2023 s prerušením od 6.11.2023 do 17.3.2024, podľa čl. 34/7 DP. DS si menovaný vykoná v jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024.

U597: Adam Višvader (MFK Skalica, I. LSŽ U15), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera riskantným spôsobom podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 6.11.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U598: Vladimír Barbora (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, 2. liga), od 4.11.2023.

U599: Cletus Daho Nombil (FC Petržalka, 2. liga), od 5.11.2023.

U600: Patrik Hanes (MFK Dolný Kubín, 2. liga), od 5.11.2023.

U601: Máté Vass (FC Slovan Galanta, III. liga), od 5.11.2023.

U602: Marián Šarmír (FC Slovan Duslo Šaľa / III. liga / T), od 6.11.2023.

U603: Daniel Pavúk (MFK Zemplín Michalovce, Slovnaft Cup), od 9.11.2023.

U604: Matej Geschnábel (FK Nitra, II. LSD U19), od 5.11.2023.

U605: Patrik Majkút (OK Častkovce, III. liga), od 5.11.2023.

U606: Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19), od 5.11.2023.

U607: Patrik Lazár (Slavoj Trebišov, II. LSD U19), od 6.11.2023.

U608: Matej Geschnábel (FK Nitra, II. LSD U19), od 5.11.2023.

U609: Vladimir Gligic (ŠK Slovan Bratislava / Demišport liga / T), od 5.11.2023.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/9 DP na 1 pohárové stretnutie:

U610: Ľuboš Reiter (1065921 / FK Humenné, 2. liga / T), od 5.11.2023.

U611: Ladislav Mikita (1351288 / FK Inter Bratislava / II. LSD U19 / VD), od 5.11.2023.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U612: Rash Rahim Ibrahim (AS Trenčín, Niké liga).

U613: Tomáš Gerát (MFK Tatran L. Mikuláš, 2. liga).

U614: Martin Baran (1. FC Tatran Prešov, 2. liga).

U615: Miroslav Petko (1. FC Tatran Prešov, 2. liga).

U616: Erik Streňo (FK Humenné, 2. liga) – všetci od 5.11.2023.

U617: Gabriel Halabrín (Spartak Myjava, 2. liga), od 6.11.2023.

U618: Jakub Čunta (FC ŠTK 1914 Šamorín, 2. liga), od 6.11.2023.

U619: Patrik Forrai (1. FC Tatran Prešov, I. LSD U19).

U620: Peter Šuľák (MFK Vranov nad Topľou, III. liga).

U621: Michal Cehula (FC Slovan Galanta, III. liga).

U622: Tibor Ďungel (MŠK Fomat Martin, III. liga)

U623: Marek Sokol (FK Rača, III. liga) – všetci od 5.11.2023

U624: Mateus De Oliveira Silva (MFK Snina, III. liga).

U625: Norbert Grejták (1. FK Svidník, III. liga).

U626: Peter Jánošík (FK Beluša, III. liga).

U627: Frederik Domasta (TJ Družstevník Veľké Ludince, III. liga).

U628: Patrik Sekerka (TJ Jednota Bánová, III. liga).

U629: Rogério Amaro Batista Da Luz (FK Slovan Duslo Šaľa, III. liga).

U630: Filip Škrteľ (OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, III. liga).

U631: Kristián Černák (FC Žolík Malacky, III. liga) – všetci od 6.11.2023

U632: Šimon Held (MŠK Senec, II. LSD U19), od 5.11.2023.

U633: Samuel Solík (MŠK Považská Bystrica, II. LSD U19), od 5.11.2023.

Disciplinárne konania:

U634: MFK Dukla Banská Bystrica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky)  v  stretnutí 13. kola  NL MFK Dukla  Banská  Bystrica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U635: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga).  Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 13. kola NL MFK Dukla B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U636: Ridwan Sanusi (FK Železiarne Podbrezová, Niké liga), Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U571, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 10.11.2023 do 31.3.2024.

U637: 1. FC Tatran Prešov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera a delegovaných osôb) v stretnutí 15. kola 2. ligy 1. FC Tatran Prešov – FK Humenné, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U638: FC Petržalka (2. liga). Berie na vedomie odvolanie klubu zo dňa 5.11.2023 (podané prostredníctvom ISSF, ID: 178142) voči U573. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/7 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U639: Marián Zimen (1158300 / MŠK Púchov / 2. liga / T). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U458 rozhodla, že žiadosť zamieta, nakoľko žiadosť nespĺňa náležitosti podľa čl. 41/1 DP.

U640: Tomáš Kachnič (1318424 / FC Žolík Malacky / III. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U479 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U641: 1. FK Svidník (III. liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu delegovaných osôb a prejavy hanobiace príslušnosť k farbe pleti hráčov hostí) a nedostatočnej US (neprijatie opatrení na zabránenie prejavov hanobiacich príslušnosť k farbe pleti) v stretnutí 13. kola III. ligy 1. FK Svidník – MFK Snina, podľa čl. 57/1g a čl. 58/2a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

DK zároveň ukladá klubu ochranné opatrenia, spočívajúce v zákaze vstupu osobe – Martin Pustý (1084907) na štadión klubu počas všetkých domácich stretnutí, podľa čl. 43/2h DP, do 31.12.2024, od 10.11.2023.

U642: OK Častkovce (I. LD WU19, I. LŽ WU15). Na základe podnetu ŠTK SFZ vo veci odhlásenia družstiev WU19 a WU15 zo súťaže I. LD WU19, I. LŽ WU15 a písomného stanoviska klubu zo dňa 8.11.2023, za porušenie povinností vyplývajúcej z čl. 39 písm. d) Súťažného poriadku futbalu, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 64/4 DP.

U643: FC Union Nové Zámky (II. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie na stretnutie 9. kola II. ligy FC Union Nové Zámky – KFC Komárno, podľa čl. 82/1b SP a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U644: FK Inter Bratislava (I. LSŽ U14). Na základe podnetu klubu FK Rača, prostredníctvom podania v ISSF zo dňa 8.11.2023, žiada klub o písomné stanovisko k údajným hrubým nešportovým prejavom (rasistické prejavy hráča domácich č. 4 na hráča hostí č. 3) v stretnutí 11. kola I. LSŽ U14, sk. Západ FK Inter Bratislava – FK Rača, do 15.11.2023.

U645: Martin Hajnala (1311945, R). Na základe podnetu klubu FK Rača, prostredníctvom podania v ISSF zo dňa 8.11.2023 žiada menovaného o písomné stanovisko k údajným hrubým nešportovým prejavom (rasistické prejavy hráča domácich č. 4 na hráča hostí č. 3) v stretnutí 11. kola I. LSŽ U14, sk. Západ FK Inter Bratislava – FK Rača, do 15.11.2023.

FUTSAL:
Vylúčenie po ČK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U646: Marko Beran (Mimel Lučenec, FEJ U20), vylúčenie za telesné napadnutie – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 17.10.2023. DS už bola vykonaná.

U647: Samuel Kaštan (MŠK Žilina Futsal, FEJ U20), vylúčenie za hrubé nešportové správanie – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 6.11.2023. DS už bola vykonaná.

U648: Lukáš Černák (MŠK Mayerson Nové Zámky, FEJ U20), vylúčenie za hrubé nešportové správanie – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera mimo PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 46/2 DP, od 7.11.2023.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.11.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Schvaľuje:

16. kolo: Myjava – Púchov 11.11. o 18:00,

17. kolo: Malženice – P. Bystrica 18.11. o 13:00.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

Na základe uznesenia DK SFZ U578 (US č.18) odpočítava družstvu FK Dubnica n. Váhom 3 body (III. liga západ).

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):
III. liga:

8.  kolo: Oravské Veselé – Bardejov 18.11. o 13:00

Schvaľuje:
Slovnaft Cup, 5. kolo:

Ružomberok – Pohronie 29.11. o 16:00

U19:

9.  kolo: Podbrezová – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica)

U17/16:

10. kolo: Z. Moravce – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT,

11. kolo: Trenčín – D. Streda 17.11. o 11:00 / 13:15 na UT (This is my sen academy),

13. kolo: Žilina – B. Bystrica 25.11. o 12:30 / 14:45 na UT (Strážov),

14. kolo: Slovan BA – Michalovce 6.12. o 11:00 / 13:15 na UT (Prievoz).

U19/17:

13. kolo: Galaktik – L. Košice 14.11. o 15:00 / 17:30 na UT (Janigova ul.), Zvolen – Vranov 15.11. o 13:30 / 16:00 na UT,

14. kolo: Skalica – L. Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT, L. Košice – Kys. Nové Mesto, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.), Vranov – Lipany 12.11. o 10:00 / 12:30 na UT, Trebišov – Stropkov, v pôvodnom termíne, ale na UT, L. Mikuláš – Námestovo, v pôvodnom termíne, ale na UT, Bytča – Bardejov 12.11. o 12:00 / 14:30 na UT (Strážov),

15. kolo: Hamsik Academy – Žolík Malacky 17.11. o 11:00 / 13:30 na UT (Rudlová), P. Bystrica – Šamorín, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U15/14:

10. kolo: Rača – Púchov 22.11. o 11:00 / 13:00 na UT (Pasienky),

11. kolo: Púchov – Levice 15.11. o 12:00 / 14:00, Spiš. Nová Ves – Michalovce 16.11. o 14:00 (len U14),

12. kolo: Prešov – Spiš. Nová Ves 12.11. o 10:00 / 12:00 na UT (Prostějovská), Michalovce – Snina 18.11. o 10:00 / 12:00 na UT, Hamsik Academy – Zvolen 10.11. o 13:00 / 15:00 na UT (Rudlová),

13. kolo: L. Košice – Michalovce 12.11. o 10:00 / 12:00 na UT (Užhorodská),

14. kolo: Trenčín – Domino, v pôvodnom termíne, ale na UT (This is my sen academy).

U13/12:

12. kolo: Martin – Pohronie 11.11. o 9:00 / 10:30 na UT, Snina – Michalovce 10.11. o 14:30 / 16:00, Z. Moravce – Senec 12.11. o 10:00 / 11:30 na UT, Domino – D. Streda 12.11. o 10:00 / 11:30 na UT,

13. kolo: Vranov – Spiš. Nová Ves 16.11. o 14:30 / 13:00 na UT.

Zamieta:

Námietku ŠK Odeva Lipany (U17) na neoprávnený štart hráča v stretnutí 11. kola Galaktik – Lipany, kde hráč D13 nastúpil do stretnutia s číslom 16. Hráč s nesprávnym číslom na drese bol uvedený v zápise o stretnutí už pred stretnutím, preto sa nejednalo o neoprávnený štart hráča.

Odstupuje na DK SFZ:

FK Galaktik (U17), za porušenie PF č. 4, výklad a pokyny SFZ: Číslo brankára, ktorý musí byť v zápise o stretnutí uvedený na prvom mieste, ako aj čísla ostatných hráčov, musia zodpovedať číslam a menám uvedeným v zápise o stretnutí. V stretnutí U17, 11. kolo, Galaktik – Lipany nastúpil striedajúci hráč s číslom, ktoré už mal iný hráč (2x hráč s číslom 16).

1. FC Tatran Prešov (U19) za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ do 24 hodín po stretnutí 12. kola Prešov – B. Bystrica)

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

12. kolo: Prešov – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská ul.),

13. kolo: GFC reg. akadémia – Prešov 18.11. o 13:30, Trnava – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT, Trenčín – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT.

WU19 / WU15:

10. kolo: Martin – B. Bystrica 12.11. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Košťany n. Turcom.

Kontumuje:

II. liga, 10. kolo: Košice N. Zámky 3:0, podľa SP, čl.10/2, s poukazom na čl. 82/1/b

Odstupuje na DK SFZ:

Union N. Zámky (II. liga žien), za nenastúpenie na stretnutie 10. kola.

 TECHNICKÝ ÚSEK - ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie  sa  budú  vydávať  na  vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie SFZ Goalkeeper C licencie v Poprade, v termíne 2.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 26.11.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 1.12.2023 30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.11.2023.
 • Školenie UEFA A licencie, v termíne február 2024 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.12.2023.
 • Školenie UEFA PRO licencie, v termíne február 2024 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.12.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 17.11.2023, B. Bystrica Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ/TMK ObFZ BB/FK Dukla BB. Prihlášky do 12.11.2023.
 • 17.11.2023, Bratislava Seminár trénerov UEFA GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 14.11.2023.
 • 22.11.2023, Žilina Seminár trénerov A/EYA/PRO licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 21.11.2023.
 • 4.12.2023, Šamorín Konferencia trénerov SFZ 2023 (plánovaný rozsah 8 hodín, prioritne pre trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie). Záznam z konferencie bude zverejnený a uznaný v rámci kontinuálneho vzdelávania aj pre trénerov UEFA B licencie. Podrobné informácie budú zverejnené najneskôr do 13.11.2023. Prihlášky od 14.11. do 30.11.2023.
 • 9.12.2023, Topoľčany Prevencia zranení (pre trénerov UEFA B/A, SFZ FIT licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor DEVA Gym.
 • 9.12.2023, Prievidza Seminár trénerov GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky do 3.12.2023.
 • 11.12.2023, Žilina Seminár „Využitie herných foriem v tréningovom procese mládeže“ (pre trénerov C/B/A licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 9.12.2023.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie:

Prípravné stretnutie (ihrisko MOL Akadémia D. Streda):

14.11. o 16:00 D. Streda U16 – Slovensko U15 Šafárik, Foltín, Vargová

Medzištátne prípravné stretnutie U21 (ihrisko FC Nitra):

16.11. o 17:00 Slovensko – Chorvátsko HUN, Straka, Štofik, Valent (aj doprovod R)

Oznamuje:
 • Termín konania seminára rozhodkýň SR: 17. 18.11.2023 v Liptovskom Jáne.
 • Termín konania seminára T&M SFZ: 8. 10.12.2023 v Tatranskej Lomnici.
 • Termíny zimných doškoľovacích seminárov:
 1. TOP skupina R/AR SFZ: 13. 20.1.2024 v Tenerife, Španielsko,
 2. PR SFZ: 27.1.2024 v Banskej Bystrici,
 3. II. skupina R/AR SFZ a ženy FIFA: 2. 4.2.2024 v Starom Smokovci,
 4. III. skupina R/AR SFZ a R/AR Šance: 24. 25.2.2024 v Starom Smokovci.
Ospravedlnenia:

Juhos 23.11. – 4.12. a 6. – 11.1.2023, Kolofík 12.11., Sučka 7. – 8.11., Horváth 17. – 18.11., Čiernik 17. – 19.11., 2.12. a 16.12., Barát 22. – 27.11., Obertová 25.11., Husár od 7.11. do prihlásenia, Verdžák 25. – 30.11., Vitko 23. – 24.11., Poruban 24. – 26.11.

Úsek PR ospravedlnenia:

Bacsa 1. – 3.12., Vais 25.11., Hracho 28. – 29.11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Oznamuje zmenu obsadenia R 7. kola Niké Futsal Extraligy:

Sobota 11.11.2023:

18:30 ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy (Budáč za Polomský)

Oznamuje obsadenie R a D 8. kola Niké Futsal Extraligy:

Štvrtok 16.11.2023:

19:00 Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina (Polomský, Nagy, Kubinec)

Piatok 17.11.2023:

17:30 FSC Prievidza – Futsal Team Levice (Budáč, Bublávek, Ježík)

19:00 Pinerola 1994 FA – Partizán Bardejov BŠK-futsal (Bohun, Antalík, Krchňavý)

20:00 MIBA B. Bystrica – MŠK Mayerson N. Zámky (Belavý, Fischer, Hrmo)

Oznamuje obsadenie R a D 3. bloku FEJ U20:

Utorok 14.11.2023, ŠH Rosinky ZA:

11:00 ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Behančin, Ďuriník, Ježík)

12:15 Futsal Academy Žilina – Mimel Lučenec (Ďuriník, Behančin, Ježík)

13:30 ŠK Makroteam Žilina – Podpor Pohyb Košice (Behančin, Ďuriník, Ježík)

14:45 Futsal Academy Žilina – Podpor Pohyb Košice (Ďuriník, Behančin, Ježík)

Oznamuje obsadenie R a D 1. bloku FEJ U15:

Nedeľa 19.11.2023, ŠH Arena Lučenec:

10:00 Podpor Pohyb Košice – FSC Prievidza (Antalík)

11:00 Mimel Lučenec – FSC Prievidza (Antalík)

12:00 Podpor Pohyb Košice – Futsal Academy Žilina (Antalík)

13:00 Mimel Lučenec – Futsal Academy Žilina (Antalík)

Oznamuje obsadenie R a D na prípravné medzištátne stretnutia:

Utorok 21.11.2023, ŠH Nový dom športu BA:

13:00 Slovensko U23 – Francúzsko U23 (Behančin, FRA, Bohun)

Streda 22.11.2023, ŠH Nový dom športu BA:

15:45 Slovensko U23 – Francúzsko U23 (FRA, Budáč, Bohun)

Ospravedlnenia:

Polomský 11.11. oneskorene, Belavý 24. – 26.11., Marko 15.12. – 15.1., Čuhár 17. – 19.11., Hlavenka k dispozícii 24.11.

 SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz organizuje v dňoch 7. 8.12.2023 odborný metodický seminár s názvom „Manažment davu a zvyšovanie komfortu a bezpečnosti na futbalových štadiónoch“, určený pre hlavných usporiadateľovbezpečnostných manažérov futbalových klubov Niké ligy a 2. ligy mužov. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie smerovania manažmentu davu, bezpečnosti, komfortu, poskytovaniu prvej pomoci, k platnej novele zákona č. 1/2014 Z. z. a potrebám vylepšenia aplikačnej praxe v oblasti prípravy bezpečnostných opatrení a odbornej prípravy US.

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNOVyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 15.11.2023 ju zaslať na email marek.majercak@futbalsfz.sk (kópiu na peter.france@futbalsfz.sk). Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk). 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa