Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 5.11.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 5.11.2021

Posledná aktualizácia5.11.2021 10:51

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu.

2021-22_US_19.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

1. V súlade s čl. 59 ods. 8 Stanov SFZ, čl. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len Komora) a čl. 22 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, vyhlasuje riadne voľby na nasledovné neobsadené funkcie v Komore:

  • 2 členov Komory zástupcov profesionálnych klubov
  • 2 členov Komory zástupcov profesionálnych hráčov

na 5-ročné funkčné obdobie,

ktoré sa v súlade s čl. 46 ods. 6 Stanov SFZ, v úzkej súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len ISSF) vykonajú elektronickou formou prostred-níctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ

v termíne od 00:01 hod., dňa 23. novembra 2021, do 23:59 hod., dňa 3. decembra 2021.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory, aby návrhy kandidátov, podľa čl. 2 ods. 4 Volebného priadku SFZ na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory, s prílohami podľa čl. 2 ods. 5 písm. a), b), c), d), e) a f) Volebného poriadku SFZ, vrátane motivačného listu, doručili na SFZ

výlučne elektronickou formou – na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Riadne voľby členov Komory SFZ“.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory začína o 00:01 hod., dňa 2. novembra 2021 a končí o 23:59 hod., dňa 12. novembra 2021.

Návrh kandidáta na člena Komory nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Spočítavanie hlasov elektronicky sa podľa čl. 23 ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ vykoná s použitím počítačovej aplikácie v rámci ISSF, pod dohľadom volebnej komisie SFZ.

2. V súlade s čl. 59 ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len Komora), vyhlasuje doplňujúcu voľbu na nasledovnú neobsadenú funkciu v Komore:

  • 1 člena Komory zástupcu profesionálnych klubov,

s funkčným obdobím do októbra 2023,

ktorá sa v súlade s čl. 46 ods. 6 Stanov SFZ a v súlade s čl. 6 ods. 7 Poriadku Komory, v úzkej súčinnosti so správcom ISSF, vykoná elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ

v termíne od 00:01 hod., dňa 23. novembra 2021, do 23:59 hod., dňa 3. decembra 2021.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidáta na člena Komory – zástupcu profesionálnych klubov, aby návrhy kandidátov, podľa čl. 2 ods. 4 Volebného priadku SFZ na vyššie uvedenú neobsadenú funkciu člena Komory, s prílohami podľa čl. 2 ods. 5 písm. a), b), c), d), e) a f) Volebného poriadku SFZ, vrátane motivačného listu, doručili na SFZ

výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Doplňujúca voľba člena Komory SFZ“.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory začína o 00:01 hod., dňa 2. novembra 2021 a končí o 23:59 hod., dňa 12. novembra 2021.

Návrh kandidáta na člena Komory nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Spočítavanie hlasov elektronicky sa podľa čl. 23 ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ vykoná s použitím počítačovej aplikácie v rámci ISSF, pod dohľadom volebnej komisie SFZ.

3.

a) Členov Komory, podľa článku 5 ods. 1 písm. c) prvého bodu Poriadku Komory – za kluby profesionálneho futbalu, podľa článku 6 ods. 3 Poriadku Komory navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu.

Za klub profesionálneho futbalu sa v zmysle predpisov SFZ považuje športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a súťaží v prvej a druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži v kategórii dospelých.

b) Kandidátov na členov Komory, podľa článku 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu Poriadku Komory – za hráčov profesionálneho futbalu, podľa článku 6 ods. 5 Poriadku Komory navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

c) Členov Komory, podľa článku 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu Poriadku Komory – za hráčov profesionálneho futbalu, podľa článku 6 ods. 4 Poriadku Komory volia aktívni hráči profesionálneho futbalu.

V zmysle predpisov SFZ je aktívnym hráčom profesionálneho futbalu športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v prvej a druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži v kategórii dospelých.

Ďalšie informácie a pokyny k voľbám členov Komory budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“ a prostredníctvom ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U369: Juraj Lacko (ŠK Slovan Bratislava 21, II. liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 30.10.2021.

U370: Samuel Svetlík (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19). Na základe Zápisu o stretnutí a písomného stanoviska KR SFZ k vylúčeniu za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou do brucha v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 30.10.2021.

U371: Dávid Gabriel Matis (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 30.10. 2021.

U372: Samuel Polomčák (FK Humenné, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.10.2021.

U373: Slavomír Pagáč (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera rukou do oblasti hlavy v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou, podľa čl. 49/1a DP a za hrubé nešportové prejavy (vyhrážanie R), podľa 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 3.11.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U374: Matúš Ončák (MFK Dolný Kubín, Slovnaft cup), od 3.11.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Stred, podľa čl. 37/10 DP.

U375: Matúš Mader (MFK Skalica, II. liga).

U376: Ondřej Rudzan (MFK Skalica, II. liga), obaja od 4.11.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U377: Dávid Keresteš (Partizán Bardejov BŠK, II. liga).

U378: Miroslav Petko (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), obaja od 31.10.2021.

U379: Michal Hargaš (SDM Domino, II. LSD U19), od 29.10.2021.

U380: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov, urážlivé pokrikovanie v priestoroch VIP na adresu delegovaných osôb a pokus o fyzické napadnutie delegovanej osoby v stretnutí 13. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 9.11.2021. Zároveň žiada klub o identifikáciu osôb, ktoré sa dopustili HNS vo VIP priestoroch voči delegovaným osobám.

U381: Frederik Bilovský (FK Dubnica n. Váhom, II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 12. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – FK Železiarne Podbrezová zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U382: FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 12. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U383: Martin Nagy (1198811 / MFK Skalica / II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS voči delegovanej osobe (vulgárna urážka R pri odchode z hracej plochy) po stretnutí 10. kola II. ligy Slavoj Trebišov – MFK Skalica, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 4.11.2021.

U384: Juraj Piroska (1159936 / FK Senica, Fortuna liga). Na základe žiadosti menovaného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS udelenej v U318 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U385: Adam Žulevič (1375317 / MFK Zemplín Michalovce / I. LSŽ U15). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za udretie súpera rukou do tváre nad-mernou silou v neprerušenej hre, bez snahy hrať s loptou počas stretnutia 8. kola I. LSŽ U15 FK Humenné – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 4.11.2021.

U386: Miroslav Spišiak (1311494). Berie na vedomie podanie menovaného zo dňa 3.11.2021, doručené prostredníctvom e-mailu o späťvzatí podnetov na začatie disciplinárneho konania, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U387: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za porušenie čl. 10, písm. f) RS ÚLK 2021/2022 (neúčasť hlavného trénera na tlačovej konferencii) po stretnutí 13. kola FL FC Spartak Trnava – FK Senica, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/2 a čl. 10 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.11.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Schvaľuje:

15. kolo: B. Bystrica – Rohožník 18.11. o 16:30;

16. kolo: Podbrezová – Humenné 20.11. o 16:00;

17. kolo: B. Bystrica – Námestovo 21.11. o 13:00, Humenné – Košice 27.11. o 13:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19/17:

12. kolo: Humenné – Jupie M. Hamšíka 17.11. o 12:00 / 14:30;

14. kolo: Ružomberok – Petržalka 27.11. o 11:00 / 13:15 na UT;

15. kolo: Lučenec – Prešov 23.11. o 11:00 / 13:30, Šamorín – Domino 17.11. o 10:00 / 12:30, Námestovo – Spišská Nová Ves 12.12. o 11:00 / 13:30, Jupie M. Hamšika – Lokomotíva Košice, v pôvodnom termíne, ale na UT (Štiavničky), Zvolen – Kysucké Nové Mesto 1.12. o 11:00 / 13:30, Bardejov – Martin 8.12. o 11:00 / 13:30 na UT;

17. kolo: Lučenec – Martin 20.11. o 11:00 / 13:30, Brezno – Kysucké Nové Mesto 21.11. o 11:00 / 13:30 na UT;

18. kolo: Brezno – Martin 28.11. o 11:00 / 13:30.

U15/14:

8. kolo: Stropkov – Bardejov 26.11. o 12:00 / 14:00, Žilina – Lučenec 20.11. o 10:00 / 12:00

10. kolo: Nitra – Dubnica 17.11. o 10:00 / 12:00, Podbrezová – Martin 28.11. o 10:00 / 12:00 na UT;

11. kolo: Inter – Nitra 14.11. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

9. kolo: Poprad – Bardejov 17.11. o 10:00 / 11:30 na UT (Spišská Belá);

10. kolo: Púchov – Petržalka 7.11. o 10:00 / 11:30, Bardejov – Košice, v pôvodnom termíne, ale v obrátenom poradí na UT (Užhorodská), Námestovo – Pohronie, v obrátenom poradí 6.11. o 9:30 / 11:00 na UT (Žiar n. Hronom), Jupie M. Hamšíka – Ružomberok 7.11. o 11:00 / 12:30, Trenčín – D. Streda 20.11. o 10:00 / 11:30, Lučenec – L. Mikuláš 16.11. o 12:00 / 13:30, B. Bystrica – Zvolen 20.11. o 10:00 / 11:30.

Odkladá (RS, čl. 17/e a SP, čl. 37/1):

U19, 14. kolo: Podbrezová – Poprad, Michalovce – B. Bystrica.

U17/16, 14. kolo: B. Bystrica – Michalovce.

ŠTK ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 2. kolo: Michalovce – Košice, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Čermeľ (Košice).

I. liga:

13. kolo: Nitra – Myjava 16.11. o 18:00 na UT;

14. kolo: N. Zámky – Nitra 20.11. o 10:00 na UT (Radava).

II. liga, skupina B:

10. kolo: Martin – Prešov v obrátenom poradí, t. z. Prešov – Martin 21.11. o 11:00 (Ličartovce).

11. kolo: Beluša – Košice v obrátenom poradí, t. z. Košice – Beluša 17.11. o 12:30.

WU19 / WU15:

9. kolo: NŠK – Trnava 17.11. o 10:30 (len WU15);

10. kolo: Zlaté Moravce – Trnava 13.11. o 11:00 / 13:00, Ružomberok – Bardejov 20.11. o 11:00 / 13:00 na UT.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. 

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Nitre, v termíne 27.11.2021 25.4. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.11.2021.
  • Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Bratislave, v termíne 20.11.2021 3.5. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.11.2021.
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 5.12.2021 12.3.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.11.2021.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • 17.11.2021, Trenčín Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 6 hodín) – organizátor TMK ObFZ TN.
  • 12.12.2021, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlásiť sa na seminár je možné do 5.12.2021.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Lalo 21. a 27.11., Vitko od 30.10. PN, do prihlásenia, Vitko 1. – 10.11., Vorel od 4.11., do prihlásenia.

Úsek PR ospravedlnenia: Samotný 20.11.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie komisie sa bude konať 26. 27.11.2021 v Komárne. Pozvánka s programom bude zaslaná elektronickou poštou.

Seminár pre lektorov vzdelávania sa bude konať 10. 11.12.2021 v Rajeckých Tepliciach. Pozvánka s programom bude prihláseným účastníkom zaslaná elektronickou poštou.

Licenčné semináre pre delegátov zväzu Licencia "A" sa budú konať 15.1.2022 (BFZ) a 23.1.2022 (SsFZ). Bližšie informácie k seminárom budú uverejnené v ÚS príslušných RFZ, resp. ObFZ.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek:

U45: Na základe dohody klubov súhlasí so zmenou termínu stretnutia 9. kola 1. SLF MIMEL Lučenec – MŠK Mayerson N. Zámky na 11.11.2021 o 20:00 v obrátenom poradí v ŠH Milénium Nové Zámky.   

U46: Na základe dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 9. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Podpor Pohyb Košice na 12.11.2021 o 19:15.

U47: Na základe dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 9. kola 1. SLF Pinerola 1994 FA – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava na 22.11.2021 o 20:00.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje nové obsadenie R v stretnutiach 9. kola 1. SLF:

11.11.2021:

20:00 MŠK Mayerson N. Zámky – MIMEL Lučenec (Behančin, Michna, Nagy, Čuhár);
20:30 Futsal Team Levice – CopyLeaders Prievidza (Polomský, Filkus, Rečka, Kubinec).

12.11.2021:

19:15 ŠK Makroteam Žilina – PP Košice (M. Cisko, Š. Cisko, S. Nemček, Ježík);        
20:00 MIBA B. Bystrica – Futsal team Komárno (Marko, Havrila, Polomský, Kuspán);     
20:30 Pinerola 1994 FA – 4FSC FTVŠ UK (Botka, Šlapka, Fischer, Badura).

Ospravedlnenia: Antalík PN od 3.11., Čuhár 12.11., 19 – 21.11., 5. – 18.12., M. Cisko 25 – 28.11., Mózer 12. – 14.11., Polomský 17. a 27.11.

Zimný seminár R a D SF sa uskutoční v termíne 12. 13.2.2022.

Matrika:

Základná registrácia:

1441980 Michal Polgár MŠK Mayerson Nové Zámky

1314344 Róbert Simon Futsal Team Komárno 

 SEKRETARIÁT

Oznamuje, že Slovenský futbalový zväz organizuje odbornú prípravu bezpečnostných manažérov a hlavných usporiadateľov klubov FORTUNA ligy a II. ligy. Certifikované školenie sa uskutoční v dňoch 15. 16.11.2021 v NTC Senec. Všetky potrebné informácie a doklady sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://futbalsfz.sk/sfz-certifikovane-skolenie-pre-klubovych-bezpecakov-a-hlavnych-usporiadatelov/ a boli FK zaslané aj e-mailom, prostredníctvom riadiacich orgánov súťaží.

Oznamuje uchádzačom o získanie licencie sprostredkovateľa, že pohovor sa uskutoční dňa 18. novembra 2021 (štvrtok) o 10:30 hod. Forma pohovoru bude v závislosti od pandemickej situácie a bude včas oznámená všetkým prihláseným. Záujemcovia o pohovor sú povinní do 12.11.2021 doručiť matrike SFZ dokumentáciu, v zmysle článku 4 Smernice o činnosti sprostredkovateľov.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa