logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 14. 7. 2023

Posledná aktualizácia14.7.2023 08:44

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_02.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:

U3: Mikuláš Bakaľa (1307285 / FK Železiarne Podbrezová / Niké liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o podmienečný odklad výkonu disciplinárnej sankcie, uloženej U1511 (súťažný ročník 2022/2023) a rozhodla, že žiadosť zamieta, z dôvodu nesplnenia podmienok, podľa čl. 40 DP.

U4: Radim Pobořil (1473401 / MŠK Púchov / 2. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1519 (súťažný ročník 2022/2023) a rozhodla, že žiadosť zamieta, z dôvodu nesplnenia podmienok, podľa čl. 37/7 DP.

U5: Michal Horodník (1260613 / KFC Komárno / 2. liga). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP rozhodla, že za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1535 (súťažný ročník 2022/2023) určuje pokutu vo výške 200 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U6: FK Slovan Duslo Šaľa (III. liga). Na základe podnetu klubu, doručeného dňa 11.7.2023 prostredníctvom podania v ISSF, odporúča klubu obrátiť sa so svojím nárokom v súvislosti s odstupným za amatéra na Komoru SFZ pre riešenie sporov.

II. Oznamy DK SFZ:

Opätovne oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futbal sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga: 300 eur

2. liga: 200 eur

III. liga: 100 eur

Dorast a žiaci: 30 eur

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur

FEJ: 20 eur

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20.7.2023 v sídle SFZ.                                         

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Schvaľuje:

1. kolo: FC Petržalka – FK Pohronie 29.7. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje: Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia komisie, dňa 10.7.2023 v Bratislave:

 1. Podnet FK Poprad k aplikácii SP, čl. 83 v prípade FK MŠK Novohrad Lučenec.
 2. Na základe dôvodov uvedených v diskusii k uvedenému bodu, ŠTK SFZ prijala, že podnetu FK Poprad v znení neskorších doplnení nevyhovuje a predkladá vec odvolacej komisii SFZ.
 3. Kontrola postupu pri zaradení družstiev vo všetkých súťažiach riadených SFZ, ktoré VV SFZ predložilo Oddelenie riadenia súťaží SFZ.       
 4. Po podrobnej kontrole postupu zaradenia družstiev ŠTK dospela k záveru, že predložený návrh bol v súlade s článkami SP a dohodnutými zásadami, prijatými na predchádzajúcom zasadnutí komisie.

K bodu 1:

Nad rámec uvedeného ŠTK poukazuje, že sa uvedenou vecou v jesennej časti III. ligy zaoberala. K bodu neprijala žiadne stanovisko, lebo bola informovaná, že v prípade sa postupovalo uzatvorením splátkového kalendára, čím ekonomické oddelenie považovalo zbernú faktúru za uhradenú. Zároveň poukazuje na svoje rozhodnutie zo dňa 24.11.2022, ktoré bolo zverejnené v ÚS SFZ č. 24, dňa 9.12.2022, v ktorom v zmysle SP, čl. 23 schválila všetky výsledky po jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023, vrátane výsledkov III. ligy. V určenej lehote, podľa SP, čl. 87 predmetné rozhodnutie ŠTK SFZ nenapadol žiaden z klubov III. ligy, vrátane FK Poprad. V ďalšom priebehu súťažného ročníka ŠTK k uvedenej veci nedostala žiaden podnet, vecou sa nezaoberala a neprijala žiadne rozhodnutie. 

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov zrušilo vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2023 Zvolen / Žiar n. Hronom, v termíne 23.8. 3.10.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.7.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Do 31.7.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň konferencie samostatne) trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:

Janček 9.7., Pozor 4.8., Krčová 9.7., Horváth 21. – 23.7. a 26.7. – 4.8., Obertová 13. – 22.7., Ziemba 11. – 20.7., Čiernik 29. – 30.7., Mano 12.8., Gabštur 29.7. – 5.8., Kuba 27.7. – 3.8., Eperješi 12. – 13.8., Hrebeňár 25.7. – 10.8., Kružliak 29.7. – 5.8., Kolofík 28.7., 31.7. – 4.8. a 7. – 11.8.

Úsek PR ospravedlnenia:

Perát 18. – 26.7., Špila 19. – 29.7., Zábranský 30.7.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmeny názvov klubom (v zátvorke je uvedený starý názov):

ZsFZ: TJ Družstevník Kunov o. z. (TJ Družstevník Senica, časť Kunov).

VsFZ: FK Ptava Ptičie (TJ Ptava NV Ptičie), OFK Marhaň-Koprivnica, o. z. (TJ Družstevník Koprivnica), Stará Ľubovňa Redfox Football Club (MFK ADV Stará Ľubovňa).

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

Pripomína extraligovým klubom povinnosti, vyplývajúce zo schváleného Rozpisu súťaže pre sezónu 2023/2024:

 • Kluby sú povinné najneskôr do 15.7.2023 oznámiť na e-mailovú adresu riadiaceho orgánu (exekutiva@futsalslovakia.sk) úradné hracie časy, platné pre súťažný ročník 2023/2024;
 • Pred začiatkom súťaže, najneskôr do 1.8.2023, si každý klub určí farbu dresov, trenírok a štulpní hráčov, brankárov a hráčov pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy;
 • Najneskôr do 15.8.2023 platí povinnosť prihlásiť do súťaže minimálne jedno žiacke alebo juniorské mužstvo.

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur  

FEJ: 20 eur

Komisia rozhodcov a komisia delegátov SF:
 • Oznamuje, že predsezónny seminár R a D SF sa uskutoční 26.8.2023 od 9:00 hod. Žiline. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • Potencionálni noví rozhodcovia futsalu sa môžu prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk
 • Žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:
 • Uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získať vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 • Platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

 SEKRETARIÁT

Oznamuje, že „Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024“, schválený VV SFZ dňa 12.7.2023, je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy/

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa