logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 8. 7. 2022

Posledná aktualizácia8.7.2022 08:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_02.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK SFZ:

U1: Roland Buhaj (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1075) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U2: Michal Horodník (KFC Komárno, II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1026) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 200 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).                

U3: Lazar Stojsavljević (AS Trenčín, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1073) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 300 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U4: Berie na vedomie správu o úhrade dlžnej sumy a zároveň žiada navrhovateľa Michala Petráša, v zast. Andrea Janová o písomné potvrdenie k splneniu povinnosti, v zmysle rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/70/2021, zo dňa 24.3.2022.

Oznamy DK SFZ:

Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga: 300 eur

II. liga: 200 eur

Dorastenci: 30 eur 

Opätovne upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14. 7. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Oznamuje:
  • Spartak Myjava bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať vždy v piatok o 19:00, s výnimkou 17. kola;
  • FK Pohronie bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať vždy v piatok o 18:00.
Schvaľuje:
  • odohrať stretnutia Prešov – Komárno v obrátenom poradí, t. j. 1. kolo v Komárne a 16. kolo v Prešove;
  • odohrať stretnutia Petržalka – Myjava v obrátenom poradí, t. j.  2. kolo v Myjave a 17. kolo v Petržalke;
  • 1. kolo: Myjava – Šamorín 15.7. o 18:00.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že žrebovacie čísla v jednotlivých súťažiach sú určené na základe umiestnenia klubov v súťažnom ročníku 2021/2022 a už sa meniť nebudú, okrem novovzniknutej III. ligy mužov, kde aktuálne pozície družstiev v tabuľke na jednotlivých miestach sú aj žrebovacími číslami. Vyžrebovanie bude vykonané podľa Bergerových tabuliek.

Slovnaft Cuppredkolo 27. 7. 2022 – kluby si môžu, na základe dohody cez ISSF, tento termín zmeniť (poplatok za zmenu sa nebude udeľovať). Termín 1. kola SC je 9. 8. 2022.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerovPeter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávaniatrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1. 6. 2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1. 1. 2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Trenčíne, v termíne 27.8. 30.10.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 Čadci, v termíne 7.9. 21.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Senici, v termíne 10.9. 17.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formouformou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ, (Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané emailom registrovaným trénerov v ISSF.

 KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Plavecký od 22.7. do prihlásenia, Tokoš 15.7., P. Zemko 23. – 31.7., Sučka 11. – 17.7., Farkaš od 3.7. do prihlásenia, Foltán 11. – 19.7., Lenický 28.7. – 8.8., Pati Nagy 22. – 31.7., Mano 28.7. – 5.8., Polák 29. – 31.7., J. Eperješi od 7.7. do prihlásenia, Janček od 27.6. do prihlásenia

Úsek PR ospravedlnenia: Bacsa 23. – 24.7., Kováč 8.7., Suchý od 7.7. k dispozícii KR.

KOMISIA DELEGÁTOV

Dňa 1. 7. 2022 sa vo Zvolene konal Licenčný seminár pre delegátov zväzu licencie "P". Licenciu "P" s platnosťou štyri roky (do roku 2026) získali:

BENOVIČ Arpád, BUDÁČ Marcel, DŽUBÁK Ján, EPERJEŠI Marcel, FÖLDES Richard, GRÓF Ivan, HORÁK Roman, KELLER Jozef, KISS Ervín, KORMAN Štefan, LABANC Ján, PINČEK Juraj, REPA Igor, SCHNEIDER Miroslav, SZERENCSÉS Ľudovít, TRUCHLÝ Miroslav, VANSA Vladimír, ZDECHOVAN Dušan.

Ospravedlnenia: Kiss 12. – 22.7., Kubačka 22. – 29.7., Džubák 3. – 11.8., Repa 14.7. – 8.8., Tomášová 15. – 24.7., Fajčík 10. – 24.7., Dadykin 12. – 21.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF oznamuje klubom, že prihlášku do extraligy je nutné poslať výlučne prostredníctvom ISSF do 15.7.2022.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ / ÚLK na súťažný ročník 2022/2023 je dostupná na webovom sídle SFZ, v sekcii:        https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy/

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa