logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 9.7.2021

Posledná aktualizácia9.7.2021 09:16

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_02.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1: Alexander Mojžiš (1282275 / MFK Ružomberok / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U808) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U2: Boris Godál (1157116 / FK Železiarne Podbrezová / II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U810) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 150 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U3: András Schäfer (1430309 / FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U807) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U4: Peter Lukášek (1414411). Na základe podnetu člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky, doručeného emailom dňa 30.6.2021, podľa 71/3g DP začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z porušenia ustanovení predpisov SFZ, podľa čl. 64/1a DP.

U5: Branislav Bolech (1154752). Na základe podnetu člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky, doručeného emailom dňa 30.6.2021, podľa 71/3g DP začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z porušenia ustanovení predpisov SFZ, podľa čl. 64/1a DP.

U6: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.   V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk

U7: Na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 19.5.2021, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2020/2021, v prípade hráčov a členov realizačných tímov mládežníckych súťaží a súťaží ženského futbalu na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o predčasnom ukončení všetkých súťaží mládeže a ženského futbalu riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.

U8: Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022, s výnimkou DS uvedených v U7.

FUTSAL:

U9: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga – 50 €.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.7.2021 v sídle SFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje, že začiatok nového súťažného ročníka je stanovený na 24.7.2021.

Žrebovacie čísla: 1. B. Bystrica, 2. Skalica, 3. Podbrezová, 4. Košice, 5. Šamorín, 6. Púchov, 7. Komárno, 8. Petržalka, 9. Trebišov, 10. Dubnica, 11. Žilina B, 14. Humenné, 15. Rohožník, 16. Námestovo. Celé vyžrebovanie bude zverejnené v 28. týždni.

Pracovné stretnutie klubov pred začiatkom nového súťažného ročníka sa uskutoční 14.7.2021 od 11:00 hod. v sídle SFZ, v tlačovej miestnosti na 5. poschodí. Pozvánka bude klubom zaslaná elektronickou poštou.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že na Futbalnete je priebežne uverejňované vyžrebovanie jednotlivých súťaží. Požadované hracie dni a časy v zmysle prihlášok budú upravované do 11.7.2021.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že začiatok súťaží je naplánovaný nasledovne: I. liga žien 1.8.2021, II. liga žien 28.8.2021, WU19/15 21.8.2021. Na Futbalnete bude priebežne zverejnené vyžrebovanie a v 28. týždni upravené hracie dni a časy podľa požiadaviek klubov uvedených v prihláškach.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 17. 18.7.2021 v Starom Smokovci (bez ubytovania) a Tatranskej Lomnici (FP).

Ospravedlnenia: Foltán 24.7. – 6.8., Smolák 19. – 23.7. a 30.7. – 6.8., Budáč 23. – 26.7.

Úsek PR oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 16.7.2021 v Starom Smokovci (bez ubytovania).

Ospravedlnenia: Vais 31.7. – 1.8., Vician 31.7. – 7.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“ a „P“, ktorý sa bude konať 24.7.2021 v Košiciach, bude organizovaný v Technickej univerzite Košice, Letná ulica 1/9, Košice. Prednášky sa budú konať v Aule Maxima (vchod do auly je vpravo od hlavného vchodu).

Zloženie skúšobnej komisie licenčného seminára: František Košičár – predseda, Jaroslav Švarc, Marcel Eperješi, Gabriel Ádám, Jozef Kakaščík a Pavol Chmura – členovia.

Informácie k Licenčnému semináru pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“, ktorý sa pripravuje na 31.7.2021 v Nitre, budú uverejnené v nasledujúcej ÚS.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa