logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 17. 11. 2023

Posledná aktualizácia17.11.2023 09:11

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_20.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ, čl. 6 ods. 3,4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“):

 • 4 členov Komory – za kluby profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za kluby amatérskeho futbalu,
 • 4 členov Komory – za hráčov profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za hráčov amatérskeho futbalu,

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 7 Poriadku Komory, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) vykonajú elektronickou formou v ISSF, v súlade s predpismi SFZ,

v termíne od 18. novembra 2023, 00:01 hod., do 21. novembra 2023, 23:59 hod.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby profesionálneho futbalu navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu[1]. Každý klub má jeden hlas.

[1] Klub profesionálneho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a súťaží v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých (muži). Podľa čl. 2, písm. i) Stanov SFZ, najvyššia súťaž je najvyššia majstrovská súťaž v kategórii dospelých (muži) na území SR.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu[2]. Každý klub má jeden hlas.

[2] Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za hráčov profesionálneho futbalu navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu[3], vrátane hráčov, pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

[3] Aktívny hráč profesionálneho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením / hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých (muži).

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za hráčov amatérskeho futbalu navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu[4], vrátane hráčov pôso-biacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením, hráčok ženského futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

[4] Aktívny hráč amatérskeho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube amatérskeho futbalu v rámci prestupu s obmedzením / hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v III. lige a nižšie v kategórii dospelých (muži) a v ženskej súťaži SFZ v kategórii ženy.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, štyroch (4) členov Komory za hráčov profesionálneho futbalu volia aktívni hráči profesionálneho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením. Každý aktívny hráč profesionálneho futbalu môže dať pri voľbe hlas štyrom (4) kandidátom.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, dvoch (2) členov Komory za hráčov amatérskeho futbalu volia aktívni hráči amatérskeho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci hosťovania / prestupu s obmedzením a hráčok ženského futbalu. Každý aktívny hráč amatérskeho futbalu môže dať pri voľbe hlas dvom (2) kandidátom.

Podľa čl. 38 ods. 2) písm. c) Stanov SFZ, v SFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom.
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov.
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov; alebo
 6. S účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.  

Podľa čl. 59, ods. 5 Stanov SFZ v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu[5]

[5] Ku dňu vyhlásenia riadnych volieb členov Komory v nej majú zastúpenie nasledujúce kluby: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a FK DAC 1904 Dunajská Streda.

Ďalšie informácie k voľbám členov Komory budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a budú poskytnuté aj prostredníctvom ISSF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U649: Samuel Vavrúš (MŠK Púchov, 2. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.11.2023.

U650: Bozhidar Krstich (MŠK Rimavská Sobota, III. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou do nohy v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 12.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky, podľa čl. 34/7 DP. DS si menovaný vykoná v jarnej časti súťažného ročníka.

U651: Matúš Kuruc (FK Galaktik, II. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti bránením súperovi v hre podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.11.2023.

U652:Juraj Perďoch (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 12.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (2 týždne v jarnej časti súťažného ročníka), podľa čl. 34/7 DP.

U653: Jozef Fabian (FK Galaktik / II. LSD U19 / AT), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – úmyselné opustenie TZ vykonané konfrontačným spôsobom smerom k delegovanej osobe podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 15.11.2023.

U654: Kamil Pavlenko (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nie zanedbateľnou silou do krku v prerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 15.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (2 týždne v jarnej časti súťažného ročníka), podľa čl. 34/7 DP.

U655: Lukáš Maliňák (1237452 / FC Lokomotíva Košice / II. LSD U19 / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vstup na HP po stretnutí pre konfrontáciu s delegovanou osobou s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 15.11.2023. 

U656: Jaroslav Jarošinec (ŠK Slovan Bratislava, I. LMD U17), vylúčenie za hrubé nešportové  prejavy – vulgárna urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 12.11.2023.

U657: Tobias Daniel (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 12.11.2023. 

U658: Patrik Kuchár (ŠK Odeva Lipany, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.11. 2023.

U659: Matej Čorba (MŠK Tesla Stropkov, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.11.2023.

U660: Maroš Chovan (FK Galaktik, II. LMD U17), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 15.11.2023.

U661: Adam Barroso (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LMD U16), vylúčenie za telesné napadnutie – sotenie do súpera nadmernou silou na HP po skončení stretnutia, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 12.11.2023.

U662: Ladislav Krčmárik (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LMD U16), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera päsťou do tváre nadmernou silou na HP po skončení stretnutia, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 12.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (1 týždeň v jarnej časti súťažného ročníka), podľa čl. 34/7 DP.

U663: Peter Visokay (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U16), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera päsťou do tváre nadmernou silou na HP po skončení stretnutia, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 49/2b a čl. 36/2a DP, od 12.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (2 týždne v jarnej časti súťažného ročníka), podľa čl. 34/7 DP.

U664: Andrej Knapčík (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LMD U16), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.11.2023. 

U665: Šimon Králik (FC Petržalka, I. LSŽ U15), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.11.2023. 

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U666: Marko Tolić (ŠK Slovan Bratislava, Niké liga), od 13.11.2023.

U667: Šimon Šmehyl (KFC Komárno, 2. liga), od 12.11.2023.

U668: Matúš Koseček (ŠK Slovan Bratislava B, 2. liga), od 12.11.2023.

U669: Matej Hudek (FK Dubnica n. Váhom, III. liga), od 12.11.2023.

U670: Samuel Orság (FC Slovan Duslo Šaľa, III. liga), od 13.11.2023.

U671: Andrej Kmeť (TJ Tatran Oravské Veselé, III. liga), od 13.11.2023.

U672: Patrik Debnár (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U17), od 12.11.2023.

U673: Kristián Lisý (FK Poprad, II. LSD U19), od 12.11.2023.

U674: Július Saitz (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), od 12.11.2023.

U675: Marek Filo (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), od 12.11.2023.

U676: Adrián Takács (SDM Domino, II. LSD U19), od 4.11.2023. DS už bola vykonaná.

U677: Oliver Gliganič (FK Galaktik, II. LMD U17), od 15.11.2023.

U678: Daniel Pokoželec (MFK Zemplín Michalovce, I. LSŽ U14), od 13.11.2023.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U679: Ján Novák (1154656 / Slavoj Trebišov / II. LMD U17 / AT), od 13.11.2023.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U680: Patrik Šurnovský (FC Petržalka, 2. liga), od 11.11.2023.

U681: Arthur Angelo Legnani (Spartak Myjava, 2. liga).

U682: Marek Zlacký (FK Humenné, 2. liga).

U683: Sebastian Gembický (MŠK Rimavská Sobota, III. liga).

U684: Michal Berecký (Partizán Bardejov BŠK, III. liga) – všetci od 12.11.2023.

U685: Jakub Štefánik (MŠK Tesla Stropkov, III. liga), od 13.11.2023.

U686: Filip Polčák (FK Dubnica n. Váhom, III. liga), od 12.11.2023.

U687: Metodija Delov (FK Duslo Šaľa, III. liga), od 13.11.2023.

U688: Timur Poľančík (FK Poprad, II. LSD U19), od 12.11.2023.

U689: Dominik Michalčík (Slavoj Trebišov, II. LSD U19), od 13.11.2023.

U690: Tadeáš Zeleňák (FK Humenné, II. LSD U19), od 13.11.2023.

U691: David Pastyrčák (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), od 15.11.2023.

U692: Radim Augustín (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U16), od 12.11.2023.

Disciplinárne konania:

U693: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu delegovanej osoby a hrubé urážky súpera) v stretnutí 14. kola NL ŠK Slovan Bratislava – MFK Skalica, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U694: FC Košice (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera) v stretnutí 14. kola NL FC Košice – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U695: FC Spartak Trnava (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera) v stretnutí 14. kola NL FC Košice – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U696: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (prejavy hanobiace príslušnosť k farbe pleti) v stretnutí 16. kola 2. ligy FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Petržalka, podľa čl. 58/2g DP, ukladá DS – finančnú pokutu 700 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U697: FTC Fiľakovo (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vizuálne prejavy/transparent hanobiaci príslušnosť k farbe pleti) v stretnutí 15. kola III. ligy FTC Fiľakovo – MŠK Rimavská Sobota, podľa čl. 58/2g DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U698: Oliver Pavelka (1377089 / MFK Bytča / II. LMD U17). Na základe podnetu DK SsFZ zo dňa 14.11.2023, za neoprávnený štart v stretnutí 13. kola 5. ligy U19 skupina “A” OFK Kotešová – ŠK Javorník Makov, hraného dňa 5.11.2023, podľa čl. 53/1 DP a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z U533, podľa čl. 64/1b ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 53/2b, od 19.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (4 týždne v jarnej časti súťažného ročníka), podľa čl. 34/7 DP.

U699: 1. FC Tatran Prešov (I. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 12. kola I. LSD U19 1. FC Tatran Prešov – MFK Dukla B. Bystrica podľa, čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

U700: Maxim Kapsdorfer (1343161 / FK Poprad / II. LSD U19). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U591 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U701: FK Galaktik (II. LMD U17). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie čl. 4 Pravidiel futbalu (štart hráčov s rovnakým číslom na drese) v stretnutí 11. kola II. LMD U17 FK Galaktik – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U702: FK Rača (I. LSŽ U14). Berie na vedomie stanovisko klubu FK Inter Bratislava k U644 a rozhodcu stretnutia p. Martina Hajnalu k U645 a podnet klubu FK Rača odkladá bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U703: Na základe podnetu DK ObFZ Humenné (HE-DK-2023/2024-0033) začína konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia narušenia integrity súťaže, podľa čl. 52/3a DP vo veci neodohratých turnajov – I. trieda mladší žiaci U13 ObFZ Humenné v súťažnom ročníku 2022/2023. 

FUTSAL:
Vylúčenie po ČK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U704: Richard Marík (MŠK Mayerson Nové Zámky, Niké Futsal Extraliga), vylúčenie za hrubé nešportové správanie – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 4.11.2023. DS už bola vykonaná.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U705: Gabriel Švec (Futsal Team Levice, Niké Futsal Extraliga), od 4.11.2023. DS už bola vykonaná.

U706: Valerii Vlasovych (Futsal Team Levice, Niké Futsal Extraliga), od 11.11.2023.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.11.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • že bolo zverejnené vyžrebovanie nadstavbových častí U15/14 – stred a východ a žiada kluby, aby si skontrolovali celé vyžrebovanie a prípadné kolízie, či zmeny hracích plôch, ako aj ÚHČ riešili komplexne a v dostatočnom časovom predstihu.
 • že žiadosť na ostaršenie hráča, ktorá nebude mať vyplnené všetky potrebné údaje, resp. bude predložená na starom tlačive s nesprávnym článkom SP (čl. 45, nie 46), bude zamietnutá.
 • že námietky, resp. sťažnosti sa podávajú výlučne cez ISSF na príslušný riadiaci orgán (ŠTK – nie DK, KR), v zmysle SP, čl. 85 a 86. Podania nespĺňajúce náležitosti vyššie spomenutých článkov budú zamietnuté.
Schvaľuje:
III. liga:

7. kolo: Námestovo – Lipany 17.11. o 13:00 na UT,

15. kolo: Hamsik Academy – Nové Mesto 21.11. o 13:00 na UT (Radvaň).

U17/16:

11. kolo: Prešov – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská ul.),

13. kolo: Prešov – Podbrezová, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská ul.).

U19/17:

15. kolo: Domino – Skalica 18.11. o 11:00 / 13:30 na UT (Prievoz), Spišská Nová Ves – Lokomotíva Košice 17.11. o 12:00 / 14:30 na UT (Janigova ul.), Humenné – Vranov, v pôvodnom termíne, ale na UT,

15. a 30. kolo: LipanyPoprad sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 15. kolo 18.11. o 10:30 / 13:00 na UT (T. Lomnica) a 30. kolo 8.6.2024 o 10:00 / 12:30 v Lipanoch, Spišská Nová Ves Lokomotíva Košice sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 15. kolo 17.11. o 12:00 / 14:30 v Košiciach (UT – Janigova ul.) a 30. kolo 8.6.2024 o 11:00 / 13:30 v Spišskej Novej Vsi, PartizánskeKarlova Ves sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 15. kolo 18.11. o 10:00 / 12:30 na UT (Kalinčiakova) a 30. kolo 9.6.2024 o 10:00 / 12:30 v Partizánskom.

U15/14:

11. kolo: Púchov – Levice 29.11. o 10:00 / 12:00,

13. kolo: FC Košice – Lipany 21.11. o 13:00 / 15:00 na UT (Užhorodská ul.), Senec – Púchov 18.11. o 9:00 / 11:00 na UT (NTC), Prievidza – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT (Nováky),

14. kolo: Rača – Komárno 26.11. o 10:00 / 12:00 na UT (Pasienky)

U13/12:

13. kolo: Poprad – Humenné 17.11. o 11:00 / 12:30,

14. kolo: Zlaté Moravce – Trnava 26.11. o 10:00 / 11:30 na UT.

ŠTK – ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

12. kolo: GFC reg. akadémia – Trenčín 22.11. o 17:30 na UT (Bánovce),

13. kolo: GFC reg. akadémia – Prešov, v pôvodnom termíne, ale na UT (Bánovce).

WU19 / WU15:

13. kolo: Petržalka – Myjava 19.11. o 19:00 / 17:00,

14. kolo: Prešov – Spišská Nová Ves, v pôvodnom termíne, ale na UT (Jazdecká ul.)

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie SFZ Goalkeeper C licencie v Poprade, v termíne 2.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 26.11.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 1.12.2023 30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.11.2023.
 • Školenie UEFA A licencie, v termíne február 2024 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.12.2023.
 • Školenie UEFA PRO licencie, v termíne február 2024 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.12.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 22.11.2023, Žilina Seminár trénerov A/EYA/PRO licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 21.11.2023.
 • 4.12.2023, Šamorín Konferencia trénerov SFZ 2023 (plánovaný rozsah 8 hodín, prioritne pre trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie). Záznam z konferencie bude zverejnený a uznaný v rámci kontinuálneho vzdelávania aj pre trénerov UEFA B licencie. Podrobné informácie budú zverejnené najneskôr do 13.11.2023. Prihlášky od 14.11. do 30.11.2023.
 • 9.12.2023, Topoľčany Prevencia zranení (pre trénerov UEFA B/A, SFZ FIT licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor DEVA Gym.
 • 9.12.2023, Prievidza Seminár trénerov GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky do 3.12.2023.
 • 11.12.2023, Žilina Seminár „Využitie herných foriem v tréningovom procese mládeže“ (pre trénerov C/B/A licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 9.12.2023.
 • 20.1.2024, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/C/B/A licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor MFC Spartak Bánovce n. B. Prihlášky do 15.1.2024.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje:
 • Termín konania seminára ROZVOJ a T&M SFZ: 8. 10.12.2023 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.
 • Termíny zimných doškoľovacích seminárov:
 1. TOP skupina R/AR SFZ: 13. 20.1.2024 v Tenerife, Španielsko,
 2. PR SFZ: 27.1.2024 v Banskej Bystrici,
 3. II. skupina R/AR SFZ a ženy FIFA: 2. 4.2.2024 v Starom Smokovci,
 4. III. skupina R/AR SFZ a R/AR Šance: 24. 25.2.2024 v Starom Smokovci.
Ospravedlnenia:

Zemko 25. – 26.11., Mokrý 30.11. – 3.12., Cabaj 1. – 5.12., 6. – 18.2. 2024 a 28.2. – 4.3.2024.

Úsek PRospravedlnenia:

Pavlíková 16. – 19.11., Kakaščík 24. – 30.11., Zábranský 1. – 2.12.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Vansa 2. – 3.12.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

U24: Po dohode klubov upravuje hrací čas v zápase 8. kola Niké FE FSC PrievidzaFutsal Team Levice a zápas sa odohrá 17.11.2023 o 17:30 hod. v ŠH Olympionikov v Prievidzi.

U25: Po vzájomnej dohode klubov z dôvodu prerábky v ŠH Mier odkladá zápas 7. kola Niké FE Partizán BardejovFSC Prievidza a zápas sa odohrá 22.12.2023 o 18:30 hod. v ŠH Olympionikov v Prievidzi.    
U26: Na základe dohody klubov a z dôvodu nemožnosti hrať zápas v pôvodnom termíne odkladá zápas 8. kola Niké FE Podpor Pohyb Košice4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava na 23.2.2024 o 19:00 hod. v ŠH Stará Jazdiareň v Košiciach.      
U27: Po dohode klubov schvaľuje zmenu konania stretnutia z dôvodu obsadenosti ŠH Mier v Bardejove a zápas 9. kola Niké FE sa odohrá 24.11.2023 o 19:00 hod. v ŠH ARENA v Lučenci.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Oznamuje obsadenie R 9. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 24.11.2023:

19:00 Mimel Lučenec – Partizán Bardejov BŠK-futsal (Matula, Nemček, Hrmo)

19:00 Futsal Team Levice – Pinerola 1994 FA (Bohun, Bublávek, Krchňavý)

19:30 MŠK N. Zámky – Podpor Pohyb Košice (Fischer, Antalík, Hlavenka)
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – FSC Prievidza (Polomský, Mózer, Kubinec)

Sobota 25.11.2023:

19:15 ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica (Šlapka, Marko, Cimprich)

Oznamuje obsadenie R a D 3. bloku FEJ U20:

Streda 22.11.2023, ŠH Milénium Nové Zámky:

11:00 MŠK N. Zámky – MIBA B. Bystrica (Bublávek, Kováčik, Krchňavý)
12:15 Pinerola 1994 FA – MIBA B. Bystrica (Kováčik, Bublávek, Krchňavý)

13:30 MŠK N. Zámky – Pinerola 1994 FA (Bublávek, Kováčik, Krchňavý)

Oznamuje obsadenie R a D 1. bloku FEJ U17:

Streda 22.11.2023, ŠH Arena Lučenec:

10:00 Mimel Lučenec – Podpor Pohyb Košice (Filkus, Antalík)

11:15 Podpor Pohyb Košice – Futsal Academy Žilina (Antalík, Filkus)

12:30 Mimel Lučenec – Futsal Academy Žilina (Filkus, Antalík)

Oznamuje obsadenie R a D 2. bloku FEJ U17:

Pondelok 27.11.2023, ŠH SOŠ Šaca:

10:30 Podpor Pohyb Košice – Mimel Lučenec (Polomský, Mózer)
11:45 Mimel Lučenec – Futsal Academy Žilina (Mózer, Polomský)

13:00 Podpor Pohyb Košice – Futsal Academy Žilina (Polomský, Mózer)

Oznamuje obsadenie R a D 1. bloku FEJ U15:

Nedeľa 26.11.2023, ŠH Rosinky Žilina:

10:30 FSC Prievidza – Mimel Lučenec (Botka, Janidžár)

11:30 Futsal Academy Žilina – Mimel Lučenec (Botka, Janidžár)

12:30 FSC Prievidza – Podpor Pohyb Košice (Botka, Janidžár)

13:30 Futsal Academy Žilina – Podpor Pohyb Košice (Botka, Janidžár)

Ospravedlnenia:

R: Filkus 24. – 25.11., Behančin 24. – 28.11., Polomský 25.11., Marko 2. – 4.2.2024,

DZ: Badura 20.11. – 2.12. , Kuspán a Čuhár 24.11.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa