logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 18. 11. 2022

Posledná aktualizácia18.11.2022 11:38

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_21.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 stanov SFZ, čl. 6, ods. 3 a nasl. poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, vyhlasuje doplňujúcu voľbu na nasledovnú neobsadenú funkciu v komore SFZ pre riešenie sporov:

jedného člena komory SFZ pre riešenie sporov zástupcu profesionálnych klubov,

ktorá sa v súlade s čl. 46, ods. 6 stanov SFZ, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len ISSF) vykoná elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ v termíne od 00:01 hod. dňa 5.12.2022 (pondelok) do 23:59 hod. dňa 11.12.2022 (nedeľa).

Podľa čl. 6, ods. 6 poriadku komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len komora SFZ), ak zanikne funkcia člena komory SFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia a nie je zvolený náhradník, vykoná sa doplňujúca voľba.

Podľa čl. 6, ods. 3 poriadku komory SFZ, kandidátov na jej člena – zástupcu profesionálnych klubov – navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu.* Každý klub má jeden hlas.

* Klub profesionálneho futbalu je časť organizovaného futbalu, ktorá sa spája s futbalovými klubmi, súťažiacimi v prvej a druhej najvyššej súťaži v kategórii mužov, ako aj s ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane Únie ligových klubov.

Podľa čl. 59, ods. 5 stanov SFZ v komore SFZ nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu. V komore SFZ už aktuálne majú zvolených zástupcov tieto kluby profesionálneho futbalu: FK DAC 1904 D. Streda, MŠK Žilina, Inter Bratislava, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a MFK Dukla B. Bystrica.

Podľa čl. 2, ods. 4 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta;
 4. označenie navrhovateľa, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, jeho podpis a kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov komory SFZ, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedenú neobsadenú funkciu člena komory SFZ, so všetkými prílohami doručili na SFZ výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Doplňujúca voľba člena komory SFZ“.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedenú neobsadenú funkciu člena komory SFZ začína dňa 18.11.2022 (piatok) o 00:01 hod. a končí dňa 27.11.2022 (nedeľa) o 23:59 hod.

Návrh kandidáta na člena komory SFZ nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Spočítavanie hlasov elektronicky sa vykoná s použitím elektronickej aplikácie v rámci ISSF, pod dohľadom volebnej komisie SFZ – v zmysle čl. 23, ods. 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ.

Oznámenie o výsledku hlasovania zverejní volebná komisia SFZ dňa 13.12.2022 na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a členom SFZ, oprávneným navrhovať a voliť členov komory SFZ, aj prostredníctvom ISSF.

Ďalšie informácie, inštrukcie a pokyny k doplňujúcej voľbe člena komory SFZ – zástupcu profesionálnych klubov, budú priebežne zverejňované na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“ a členom SFZ, oprávneným navrhovať kandidátov a voliť členov komory SFZ, aj prostredníctvom ISSF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U596: Michal Ščasný (1343341 / MFK Dukla B. Bystrica / Fortuna liga / T) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – kritika delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 39/2 a čl. 48/2a DP od 13.11.2022. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U619.

U597: Lukáš Kaplan (1140469 / Spartak Myjava / II. liga / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – kritika delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 14.11.2022.

U598: Niko Páriš (FTC Fiľakovo, III. liga) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 14.11.2022.

U599: Robert Stareček (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LSD U19) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.11.2022.

U600: Patrik Forrai (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka delegovaných osôb s použitím vulgarizmu, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP od 14.11.2022, s prerušením podľa čl. 34/7 DP od 21.11.2022, do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023.

U601: Matúš Tomčala (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD U17) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.11.2022.

U602: Daniel Lepot (MŠK Fomat Martin, II. LMD U17) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.11.2022.

U603: Filip Boldizsár (MŠK Žilina, I. LSŽ U15) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zahraním lopty rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 17.11.2022.

U604: Zora Obertová (AS Trenčín, Demišport I. liga ženy) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.11.2022.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U605: Chinonso Emeka (AS Trenčín, Fortuna liga).

U606: Lazar Stojsavljević (AS Trenčín, Fortuna liga).

U607: Timotej Záhumenský (MFK Dukla B. Bystrica, Fortuna liga).

U608: Marko Totka (MFK Tatran L. Mikuláš, Fortuna liga) – všetci od 13.11.2022.

U609: Ivan Anokye Mensah (MŠK Žilina B, II. liga), od 12.11.2022.

U610: Lukáš Horváth (1. FC Tatran Prešov, II. liga), od 13.11.2022.

U611: Ferenc Bögi (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 18.11.2022.

U612: Ľuboš Horecký (TJ Jednota Bánová, III. liga), od 14.11.2022.

U613: Filip Šurian (MŠK Púchov, II. LSD U19), od 18.11.2022.

U614: Viktor Drozd (FK Inter Bratislava, II. LSD U19), od 18.11.2022.

U615: Jakub Mikita (FC Petržalka, I. LMD U17), od 13.11.2022.

U616: Dominik Mihalovič (MFK Skalica, I. LSŽ U14), od 13.11.2022.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U617: Juraj Jarábek (1156384 / MFK Skalica / Fortuna liga / T), od 12.11.2022.

U618: Norbert Hrnčár (1156772 / MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga / T), od 13.11.22.

U619: Michal Ščasný (1343341 / MFK Dukla B. Bystrica, Fortuna liga / T), od 13.11.2022.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U620: Matúš Rusnák (MŠK Žilina Fortuna liga).

U621: Filip Bainović (AS Trenčín, Fortuna liga).

U622: Tomáš Gerát (MFK Tatran L. Mikuláš, Fortuna liga).

U623: Stanislav Danko (Slavoj Trebišov, II. liga).

U624: Peter Rokyta (Slavoj Trebišov, II. liga).

U625: Tobiáš Slovák (MŠK Púchov, II. liga) – všetci od 13.11.2022.

U626: Samuel Habodasz (ŠK Slovan Bratislava futbal (21), II. liga), od 12.11.2022.

U627: Ľuboš Uhlár (TJ Baník Kalinovo, III. liga), od 14.11.2022.

U628: Matej Kunzo (FK Spišská Nová Ves, III. liga), od 13.11.2022.

U629: Marián Migaš (MFK Slovan Giraltovce, III. liga), od 13.11.2022.

U630: Patrik Krivošík (FK Slovan Duslo Šaľa, III. liga), od 14.11.2022.

U631: Miroslav Barčík (MŠK Fomat Martin, III. liga), od 13.11.2022.

U632: Lukáš Beňo (FK Beluša, III. liga), od 12.11.2022.

U633: Július Varga (FKM Nové Zámky, III. liga), od 13.11.2022.

U634: Filip Baranovič (TJ Družstevník Veľké Ludince, III. liga).

U635: Šimon Káčer (TJ Jednota Bánová, III. liga).

U636: Juraj Mráz (TJ Jednota Bánová, III. liga), všetci od 14.11.2022.

U637: Maximilián Marko (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LSD U19).

U638: Adrián Berky (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19).

U639: Marko Sudimak (MFK Zvolen, II. LSD U19).

U640: Jozef Halcin (FK Inter Bratislava, II. LSD U19).

U641: Sebastián Polák (FK Inter Bratislava, II. LSD U19), všetci od 13.11.2022.

U642: Ivan Doroshenko (SDM Domino, II. LSD U19).

U643: Marek Puškár (RSC Hamsik Academy B. Bystrica, II. LSD U19).

U644: Adrián Jagnešák (MŠK Námestovo, II. LMD U17), všetci od 14.11.2022.

Disciplinárne konania:

U645: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Doplnku správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera a delegovaných osôb a použitie pyrotechniky s vhodením do ihriska) a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 18. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 750 eur, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U646: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Doplnku správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 18. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U647: Kelvin Spencer Pires (AS Trenčín, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK (2x ŽK) v stretnutí 18. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U648: Lazar Stojsavljević (1451526 / AS Trenčín / Fortuna liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, Doplnku správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (hrubé urážky delegovaných osôb) po skončení stretnutia 18. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/4 DP.

U649: Spyridon Risvanis (1461521 / FK DAC 1904 D. Streda / Fortuna liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, Doplnku správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (hrubá urážka člena RT domácich) po skončení stretnutia 18. kola FL Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 47/2b a čl. 12/4 DP.

U650: Balázs Borbély (1110290 / FK DAC 1904 D. Streda / Fortuna liga / AT). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, Doplnku správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a písomného stanoviska menovaného, za hrubé nešportové prejavy (hrubá urážka člena RT domácich) po skončení stretnutia 18. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 47/2b a čl. 12/4 DP.

U651: Njegoš Kupusović (1452319 / AS Trenčín / Fortuna liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, Doplnku správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (kopnutie do fľaše, s následkom zasiahnutia delegovanej osoby) po skončení stretnutia 18. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.

U652: MFK Dukla Banská Bystrica (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 18. kola FL FC ViOn Z. Moravce-Vráble – MFK Dukla B. Bystrica, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U653: MFK Skalica (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 18. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Skalica, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň žiada klub o písomné stanovisko k poškodeniu zariadenia v šatni hostí po stretnutí 18. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Skalica, do 22.11.2022.

U654: Juraj Jarábek (1156384 / MFK Skalica / Fortuna liga / T). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za spôsobenie oneskoreného začatia stretnutia, z dôvodu oneskoreného nástupu na kontrolu výstroja hráčov pred stretnutím 18. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Skalica, podľa čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 10/f Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2022/23 ukladá DS – upozornenie podľa čl. 64/2 a čl. 10 DP.

U655: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 18. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Skalica, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U656: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (opakované vulgárne pokriky na adresu súpera a prejavy propagujúce hnutia potláčajúce základné práva a slobody) v stretnutí 18. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 58/2a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 2 000 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U657: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Opätovne žiada klub o písomné stanovisko k spôsobu vysporiadania spôsobenej škody v stretnutí 11. kola FL v súťažnom ročníku 2021/2022 FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1 DP, do 22.11.2022.

U658: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky po skončení stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 17. kola II. ligy FC Petržalka – Spartak Myjava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U659: 1. FC Tatran Prešov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé pokriky na adresu súpera s použitím vulgarizmov a použitie pyrotechniky po skončení stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 17. kola II. ligy 1. FC Tatran Prešov – FC Košice, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U660: MFK Dolný Kubín (II. liga). Na základe podnetu ORS SFZ, za porušenie čl. 28/c, bod 7 Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2022/23 (nedostavenie sa na pozápasový rozhovor) po stretnutí 16. kola II. ligy FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa – MFK Dolný Kubín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 eur, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U661: Vladimír Cifranič (MŠK Púchov / II. liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovaných osôb s použitím vulgarizmu) v stretnutí 17. kola II. ligy MŠK Púchov – Slavoj Trebišov, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.

U662: TJ Družstevník Veľké Ludince (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu delegovaných osôb) po skončení stretnutia 15. kola III. ligy TJ Družstevník Veľké Ludince – FK Slovan Duslo Šaľa, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U663: MFK Slovan Giraltovce (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 15. kola III. ligy MFK Slovan Giraltovce – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U664: ŠK Odeva Lipany (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za HNS divákov (použitie pyrotechniky po ukončení stretnutia) po skončení stretnutia 15. kola III. ligy MFK Slovan Giraltovce – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U665: Peter Macho (1031750 / OFK Malženice / III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta prostredníctvom ISSF, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovanej osoby s použitím vulgarizmu) v stretnutí 13. kola III. ligy OFK Malženice – RSC Hamsik Academy B. Bystrica, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.

U666: ŠK Vrakuňa (III. liga). Na základe čl. 75/1 DP ukladá klubu za rušenie priebehu disciplinárneho konania (opakované nerešpektovanie žiadosti DK SFZ o vyjadrenie k skutočnostiam dôležitým pre disciplinárne konanie) poriadkovú pokutu 100 eur. Zároveň žiada klub o zaslanie potvrdenia o náhrade vzniknutej škody zo stretnutia 13. kola III. ligy KFC Kalná n. Hronom – ŠK Vrakuňa, do 22.11.2022.
U667: Benjamín Ilovský (1344135 / MŠK Fomat Martin / II. LSD U19). Berie na vedomie odvolanie voči U590 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 14.11.2022) a odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje (autoremedúra), s poukazom na čl. 84/6 DP. Zároveň ruší U590.
U668: Benjamín Ilovský (1344135 / MŠK Fomat Martin / II. LSD U19). Na základe písomného stanoviska KR SFZ zo dňa 10.11.2022, za surovú hru (kopnutie súpera nadmernou silou ohrozujúce jeho zdravie a bezpečnosť so zranením) v stretnutí 13. kola II. LSD U19 MŠK Fomat Martin – SDM Domino, podľa čl. 46/1 ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 46/2b DP, od 7.11.2022, s prerušením podľa čl. 34/7 DP od 20.11.2022, do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023.

U669: Peter Repaský (1007532, D). Na základe podnetu ŠTK SFZ žiada menovaného o písomné stanovisko k dôvodom nedostavenia sa na stretnutie 9. kola II. LSD U19 FC Lokomotíva Košice – MFK Snina, do 22.11.2022

U670: Jozef Oláh (1049817 / MŠK R. Sobota, I. LSŽ U14 / AT). Na základe Zápisu o stretnutí a podnetu delegovanej osoby, začína disciplinárne konanie pre hrubé nešportové prejavy (vyhrážanie a hrubé urážky na adresu delegovaných osôb a pokus o fyzické napadnutie delegovanej osoby) v stretnutí 11. kola I. LSŽ U14 MŠK R. Sobota – MFK Dukla B. Bystrica a žiada menovaného o písomné stanovisko k veci, do 22.11.2022.

U671: Vladimír Čan (1007599, D). Na základe vlastných zistení, podľa čl. 71/3d DP začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z porušenia povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ (nerešpektovanie DS, uloženej na základe U350 v stretnutí 16. kola II. ligy FK Humenné – FK Rača, hraného dňa 5.11.2022) a žiada menovaného o písomné stanovisko k veci do 22.11.2022 a žiada KD SFZ o stanovisko k nominácii menovaného na uvedené stretnutie 16. kola II. ligy. Zároveň menovanému ukladá, podľa čl. 43/2a, 4 DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu funkcie delegáta, až do rozhodnutia vo veci samej od 17.11.2022.

U672: Peter Lukášek (1414411). Vo veci disciplinárneho konania, vedeného v spoločnom konaní na základe U81 a s poukazom na U353, podľa čl. 78/4b DP rozhodla, že disciplinárne konanie zastavuje.

FUTSAL:
Vylúčenie po ČK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U673: Jakub Mahút (ŠK Makroteam Žilina, Niké Futsal Extraliga) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera mimo BÚ, podľa čl. 45/1b DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP od 12.11.2022.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.11.2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
U19:

13. kolo: Poprad – Žilina 3.12. o 11:00 na UT, Ružomberok – D. Streda 23.11. o 12:00 na UT;

14. kolo: Michalovce – B. Bystrica 26.11. o 13:00 na UT.

U17/16:

13. kolo: D. Streda – Ružomberok 30.11. o 12:00 / 14:15.

U19/17:

15. kolo: ČFK Nitra – Dubnica 17.11. o 10:00 / 12:30, L. Košice – Bytča 20.11. o 11:00 / 13:30 na UT (Janigova), Trebišov – L. Mikuláš, v pôvodnom termíne, ale na UT.

Odstupuje na DK SFZ:

ŠK Slovan Bratislava futbal (U17, 11. kolo) a AS Trenčín (Demišport I. liga ženy, 13. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
WU19 / WU15:

10. kolo: Poprad – Michalovce 19.11. o 11:45 / 13:45, B. Bystrica – Martin 4.12. o 10:00 / 12:00 na UT.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  ruší  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA B licencie v Nitre, v termíne 3.12.2022 21.5.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.11.2022.
 • Školenie UEFA Goalkeeper A licencie, v termíne december 2022 – november 2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.11.2022.
 • Školenie UEFA A licencie, v termíne február 2023 január 2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 2.12.2022.
 • Školenie UEFA PRO licencie, v termíne február 2023 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 2.12.2022.
 • Školenie UEFA C licencie v B. Bystrici, v termíne 11.1. 27.3.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.12.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
 • 29.11.2022, Žilina Seminár trénerov C/B/A licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 20.11.2022.
 • 3.12.2022, Levice – Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor FK Slovan Levice.
 • 7. 8.12.2022, Šamorín Konferencia trénerov SFZ 2022 (plánovaný rozsah 5 + 5 hodín, prioritne pre trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie). Záznam z konferencie bude zverejnený a uznaný v rámci kontinuálneho vzdelávania aj pre trénerov UEFA B licencie.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie R + AR SFZ na stretnutia „Zimní Tipsport Ligy 2023“.

Skupina D (NTC Senec UT):

25.11. o 10:30 Zbrojovka Brno – Spartak Trnava Mastiš, Košecký, Halíček / Kišš, Straka;

2.12. o 10:30 Prostějov – FC ViOn Z. Moravce Micheľ, Vass, Straka / Dzivjak, Kmec;

2.12. o 13:00 Spartak Trnava – FC Trinity Zlín Dzivjak, Kmec, Straka / Micheľ, Vass.

Skupina D (Z. Moravce, ViOn Aréna UT):

30.11. o 10:30 FC ViOn Z. Moravce – MFK Skalica Marhefka, Hrmo, Poláček.

Skupina E (Trenčín, Na Sihoti UT):

25.11. o 11:00 FC Trinity Zlín – AS Trenčín Papuča, Vorel, Jánošík;

29.11. o 10:30 AS Trenčín – Spartak Trnava Ruc, Roszbeck, Štofik (rtvs);

2.12. o 14:00 AS Trenčín – Zbrojovka Brno Kišš, Štrbo, Ferenc.

Oznamuje termín seminára T&M SFZ: 25. 27.11.2022 v Liptovskom Jáne. Program bol zaslaný elektronickou poštou.

Oznamuje termín seminára lektorov vzdelávania R a PR: 10. – 11.12.2022 v Liptovskom Jáne. Pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Vass 17. – 20.11., Maliňák 20.11. a 26. – 27.11., Husár 16.11., Vorel 21.11. – 2.1.2023, Ochotnický 24.11.,Tokoš 30.11. – 2.12., Kuba 2. – 4.12.

Úsek PRospravedlnenia: Minárčik 19.11.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje zloženie skúšobnej komisie licenčného seminára pre delegátov zväzu licencie "A" a licencie "P", ktorý sa bude konať 20.11.2022 v Rumanovej: Štefan Korman – predseda, Miroslav Schneider a Ján Farbula – členovia.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia:

U29: Po dohode klubov schvaľuje termín dohrávky 2. kola Niké Futsal Extraligy CopyLeaders Prievidza – MIBA B. Bystrica na 18.11. o 19:15 v CITY aréne v Prievidzi.

U30: Schvaľuje termín predohrávky 12. kola Niké Futsal Extraligy Futsal Team Komárno – MIBA B. Bystrica, z dôvodu koncertu v hale, na 15.12. o 20:00 v ŠH Komárno.

U31: Schvaľuje termín predohrávky 10. kola Niké Futsal Extraligy MIBA B. Bystrica – Futsal team Levice, z dôvodu obsadenia ŠH, na 24.11. o 20:00 v ŠH na Štiavničkách v B. Bystrici.

U32: Schvaľuje zmenu termínu stretnutia 11. kola Niké Futsal Extraligy ŠK Makroteam Žilina – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK na 11.12.2022 o 18:00 v ŠH Rosinky v Žiline.

U33: Kontumuje stretnutia 1. bloku U15 CopyLeaders Prievidza – Futsal Team Komárno a CopyLeaders Prievidza – Mimel Lučenec, priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech Futsal Team Komárno a Mimel Lučenec, v zmysle SP, čl. 81/1, písm. b), s použitím SP, čl. 11/2.

U34: Kontumuje stretnutia 1. bloku U15 FC Spartak Tlmače – ŠK Makroteam Žilina, Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina a priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech FC Spartak Tlmače a Futsal Team Levice, v zmysle SP, čl. 81/1, písm. b), s použitím SP čl. 11/2.

U35: Schvaľuje nový termín stretnutia 10. kola Niké Futsal Extraligy Futsal Team Komárno – Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava, z dôvodu obsadenia ŠH, na 5.1.2023 o 20:45 v Komárne.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje obsadenie R a D 10. kola Niké Futsal Extraligy:

Štvrtok 24.11.2022:

20:00 MIBA B. Bystrica – Futsal Team Levice (Behančin, Havrila, Mózer, Ploštica).

Piatok 25.11.2022:

19:00 Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina (Cisko, Šeršeň, Hrmo);    
20:15 CopyLeaders Prievidza – Podpor Pohyb KE (Budáč, Fischer, Polomský, Hlavenka);

20:30 4FSC FTVŠ UK BA – MŠK Mayerson N. Zámky (Michna, Angyal, Bohun, Kubinec).

Oznamuje obsadenie R a D 2. bloku FEJ U15:

Nedeľa 20.11.2022, ŠH Levice:

12:00 Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (Polomský, Filkus); 
13:15 FC Spartak Tlmače – Mimel Lučenec (Filkus, Polomský);  
14:30 Futsal Team Levice – CopyLeaders Prievidza (Polomský, Filkus);
15:45 FC Spartak Tlmače – CopyLeaders Prievidza (Filkus, Polomský).

Nedeľa 27.11.2022, ŠH Žilina:

13:00 Futsal Academy Žilina – Futsal Team Komárno (Michna, Botka, Ploštica);    
14:15 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Komárno (Botka, Michna, Ploštica);    
15:30 Futsal Academy Žilina – ŠK Makroteam Žilina (Michna, Botka, Ploštica).

Oznamuje obsadenie R a D 1. bloku FEJ U17:

Štvrtok 24.11.2022, ŠH Lučenec:

10:00 Mimel Lučenec – Futsal Academy Žilina (Polomský, Mózer, Kuspán);         
11:15 Podpor Pohyb Košice – Futsal Academy Žilina (Mózer, Polomský, Kuspán);     
12:30 Mimel Lučenec – Pinerola 1994 FA (Polomský, Mózer, Kuspán);

13:45 Podpor Pohyb Košice – Pinerola 1994 FA (Mózer, Polomský, Kuspán).

Štvrtok 24.11.2022, ŠH Levice:

11:00 Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica (Behančin, Kováčik, Hrmo);         
12:15 Futsal Team Komárno – MIBA B. Bystrica (Kováčik, Behančin, Hrmo);         
13:30 Futsal Team Levice – CopyLeaders Prievidza (Behančin, Kováčik, Hrmo);        
14:45 Futsal Team Komárno – CopyLeaders Prievidza (Kováčik, Behančin, Hrmo).

Oznamuje obsadenie R a D 2. bloku FEJ U17:

Pondelok 28.11.2022, ŠH Žilina:

11:00 Futsal Academy Žilina – CopyLeaders Prievidza (Michna, Nemček, Badura);     
12:15 Pinerola 1994 FA – CopyLeaders Prievidza (Nemček, Michna, Badura);

13:15 Futsal Academy Žilina – MIBA B. Bystrica (Michna, Nemček, Badura);         
14:30 Pinerola 1994 FA – MIBA B. Bystrica (Nemček, Michna, Badura)

Ospravedlnenia: Šlapka 25. – 26.11., Belavý 26.11.

Matrika:
Základná registrácia:

1380576 Samuel Gerát Mimel Lučenec, 1424975 Kevin Doboš, 1385154 Tobiaš Hurtiš, 1358147 Jakub Ján Perniš,1444686 Miroslav Gerdenich,1408575 Martin Mokrý, 1408608 Ľuboš Zbiňovec,1415937 Hugo Ficel,1354760 Marek Húska,1396865 Cedrik Hausner, 1410877 Sebastián Gajdoš, 1248625 Lukáš Dzurik  – všetci CopyLeaders Prievidza, 1409033 Adam Ondruška,1386290 René Poláček, 1389104 Nicolas Slúčik, 1373381 Eduard Borák, 1330153 Dávid Macháček – všetci MŠK Žilina Futsal,1407716 Máté Rónai Futsal Team Komárno,1436951 Vincent Rigó Futsal Team Komárno,1397667 Samuel Dudáš,1388615 Adam Štrba,1351664 Maximilián Mizerák – všetci Futsal Team Levice,1347212 Marcus Féder Pinerola 1994 Futsal Academy.         

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa