logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 19.11.2021

Posledná aktualizácia19.11.2021 10:09

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_21.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 16.11.2021, po preskúmaní návrhov kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len Komora) s ich prílohami, doručených v lehote na predloženie návrhov kandidátov, do zoznamu kandidátov zaradila a schválila nasledovných kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry v rámci riadnych a doplňujúcich volieb členov Komory, ktoré sa uskutočnia v termíne od 00:01 hod. dňa 23.11.2021, do 23:59 hod. dňa 3.12.2021, elektronickou formou, prostredníctvom ISSF.

I. Riadne voľby členov Komory na 5-ročné funkčné obdobie:

A. Kandidáti na dve voľné pozície členov Komory – zástupcov profesionálnych klubov:

1) Ivan Biacovský – navrhovateľ: FK DAC 1904 Dunajská Streda

2) Anna Peťovská – navrhovateľ: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa

B. Kandidáti na dve voľné pozície členov Komory – zástupcov profesionálnych hráčov:

1)   Soňa Gewisslerová – navrhovatelia: Erik Jendrišek a Libor Hrdlička

2)   Ivan Kojnok – navrhovateľ: Michal Obročník

3)   Vojtech Milošovič – navrhovateľ: Erik Jendrišek

4)   Miroslav Viazanko – navrhovateľ: Libor Hrdlička

II. Doplňujúca voľba člena Komory na funkčné obdobie do októbra 2023:

A. Kandidát na jednu voľnú pozíciu člena Komory – zástupcu profesionálnych klubov

1)   Michal Bobák – navrhovateľ: MŠK Žilina

Ďalšie informácie k voľbám členov Komory, spolu so „Zoznamom kandidátov“, sú dostupné na oficiálnom webovom sídle futbalsfz.sk, v sekcii “Voľby” a v ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U415: René Paraj (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), od 15.11.2021.

U416: Daniel Pilný (MŠK Púchov, II. liga).

U417: Gábor Tóth (KFC Komárno, II. liga).

U418: Martin Cisko (ŠK Odeva Lipany, II. LMD U17), všetci od 14.11.2021.

U419: FK Senica (Fortuna liga). Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/22/2021 v právnej veci navrhovateľa Anton Šoltis proti odporcovi FK Senica, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.11.2021 a vykonateľnosť dňa 9.11.2021. Začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky.

U420: Denis Baumgartner (1259525). Berie na vedomie odvolanie voči U339 (doručené dňa 15.11.2021) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U421: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie odvolanie voči U360 (doručené dňa 12.11.2021) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U422: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostred-níctvom podania v ISSF k stretnutiu 14. kola II. ligy MŠK Žilina B – KFC Komárno, bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií, podľa čl. 71/5c DP.

U423: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie podanie klubu FC Spartak Trnava zo dňa 8.11.2021, týkajúce sa vyčíslenia škody vzniknutej v sektore hostí počas stretnutia 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (faktúra č. 2021085 vystavená 3.11.2021) a žiada klub o doručenie potvrdenia o úhrade škody, do 25.11.2021.

U424: Miroslav Spišiak (1311494). Na základe U288 začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia, podľa čl. 51 DP a zároveň žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k podnetu na začatie disciplinárneho konania zo dňa 6.10.2021, do 30.11.2021.

U425: Branislav Bolech (1154752). Na základe U5 žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k podnetu na začatie disciplinárneho konania zo dňa 30.6.2021, do 30.11.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.11.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

15. kolo: B. Bystrica – Rohožník 28.11. o 13:00;

16. kolo: B. Bystrica – Námestovo 24.11. o 16:00;

17. kolo: B. Bystrica – Skalica 20.11. o 13:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

17.18. kolo U19/17 (II. LSMD), skupina východodložené na neurčito.

Schvaľuje:

U19/17, 14. kolo: Lokomotíva Trnava – Senec 27.11. o 10:00 / 12:30 na UT.

U15/14:

9. kolo: Slovan BA – Karlova Ves 24.11. o 15:00 / 17:00 na UT (Prievoz);

10. kolo: Nitra – Dubnica 24.11. o 10:00 / 12:00 na UT;

11. kolo: Petržalka – Dubnica 27.11. o 10:00 / 12:00, Trenčín – Karlova Ves 21.11. o 10:00 / 12:00 na UT.

ŠTK ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

12. kolo: N. Zámky – Myjava, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Chotíne;

14. kolo: N. Zámky – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Okoličná na Ostrove.

II. liga, skupina B, 11. kolo: Prešov – Poprad 28.11. o 10:00 na ihrisku Ličartovce.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. 

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Bratislave, v termíne 20.11.20213.5.2022 je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 5.12.2021 12.3.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.11.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Pro licencie 2022/2023 (február 2022 – december 2023). Prijímacie skúšky sú plánované v termíne 14.1.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.12.2021.
 • Školenie trénerov UEFA A licencie 2022 (február – december). Prijímacie skúšky sú plánované v termíne 15.1.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.12.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • 12.12.2021, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlásiť sa na seminár je možné do 5.12.2021.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude „Konferencia trénerov SFZ 2021 orga- nizovaná dištančnou formou formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek na predĺženie všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na webovom sídle a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín seminára T&M SFZ4.12.2021. Informácie o programe a forme seminára budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích / licenčných seminárov R a PR SFZ:

 • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 27. 29.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
 • seminár PR SFZ, 30. 31.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
 • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 3. 5.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ);
 • seminár PR SFZ, 6. 7.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ).

Ospravedlnenia: Marsal 4.12., Marhefka od 15.11. k dispozícii KR.

Úsek PR ospravedlnenie: Kopča 19. – 22.11.

  KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie KD sa bude konať 26. 27.11.2021 v Komárne. Pozvánka s programom bola zaslaná elektronickou poštou.

Seminár pre lektorov vzdelávania sa bude konať 4. 5.12.2021 v Rajeckých Tepliciach (Penzión Daniela, Osloboditeľov 83). Pozvánka s programom bude prihláseným účastníkom zaslaná elektronickou poštou.

Licenčné semináre pre delegátov zväzu Licencia "A" sa budú konať 15.1.2022 (BFZ) a 23.1.2022 (SsFZ). Bližšie informácie k seminárom budú uverejnené v ÚS príslušných RFZ, resp. ObFZ.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

 • Na svojom zasadnutí dňa 15.11.2021 klubom schválil možnosť odohrať zápasy 1. SLF 2021/2022 v režime OP (očkovaní, prekonaní do 180 dní), s podmienkou súhlasu oboch družstiev. Na oficiálnom webovom sídle bude zverejnený dokument, ktorý podpísaný oboma družstvami bude treba odovzdať delegátovi stretnutia pred duelom.
 • Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a úpravu športového covid automatu, boli do konca kalendárneho roka 2021 pozastavené nezačaté súťaže v kategóriách U17 a U20.

Športovo-technický úsek:

 • Umožňuje klubom odohrať zápasy 1. SLF 2021/2022 aj na ihrisku súpera, ak to epidemická situácia na Slovensku dovolí.
 • Z rozhodnutia vládnych autorít budú môcť futsalové súťaže na Slovensku pokračovať od 22.11.2021 iba v režime OP (očkovaní, prekonaní do 180 dní), s podmienkou súhlasu oboch družstiev.

Komisia rozhodcov a delegátov:

 • Oznamuje zmenu v obsadení R v stretnutí 10. kola 1. SLF:

19.11.2021:

20:30 4FSC FTVŠ UK – MŠK Mayerson Nové Zámky (Peško za Polomského), bez divákov, v režime OTP.

 • Potvrdzuje obsadenie R a D v stretnutiach 10. kola 1. SLF:

20.11.2021:

17:30 ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 FA (Šlapka, Šeršeň, S. Nemček, Ploštica), v režime OTP.

21.11.2021:

16:00 CopyLeaders Prievidza – Mimel Lučenec (Bublávek, Kováčik, Mózer, Krchňavý), v režime OTP.

 • Oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 11. kola 1. SLF:

26.11.2021:

20:00 Podpor Pohyb Košice – Futsal Team Levice (Marko, M. Cisko, Brutvanová, Kuspán), v režime OP.

 • Ospravedlnenia: Bohun 27. – 28.11., M. Cisko 25. – 28.11., Peško 4. – 6.12., zrušené.

Matrika:

Základná registrácia:

1320635 David Horák Futsal Team Komárno  

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa