logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 24. 11. 2023

Posledná aktualizácia24.11.2023 08:55

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_21.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 23. novembra 2023 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 • Rozhodnutie Športovo-technickej komisie SFZ zo dňa 25.8.2023 o odpočítaní 3 bodov FK Dubnica n. Váhom, v zmysle článku 83, ods. 1 Súťažného poriadku SFZ zrušuje, podľa čl. 60, ods. 13 písm. d) Stanov SFZ.
 • Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SFZ U189 zo dňa 31.8.2023, ktorým uložila Jozefovi Kováčovi (ISSF: 1257864) disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP mení, podľa čl. 60, ods. 13, písm. c) Stanov SFZ tak, že ukladá disciplinárnu sankciu – pokarhanie, podľa čl. 11/2 a čl. 48/2b DP.
 • Odvolanie FC Petržalka proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ č. U573 zo dňa 2.11.2023 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13 písm. b) Stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 59, ods. 8 Stanov SFZ, čl. 6, ods. 3, 4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov a čl. 22 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, vyhlásila riadne voľby na nasledovné neobsadené funkcie :

 • 4 členov Komory SFZ pre riešenie sporov – za kluby profesionálneho futbalu
 • 2 členov Komory SFZ pre riešenie sporov – za kluby amatérskeho futbalu
 • 4 členov Komory SFZ pre riešenie sporov – za hráčov profesionálneho futbalu
 • 2 členov Komory SFZ pre riešenie sporov – za hráčov amatérskeho futbalu

s funkčným obdobím 5 rokov, ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“),  v úzkej súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) vykonali elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ v termíne:

od 18. novembra 2023, 00:01 hod., do 21. novembra 2023, 23:59 hod.

Volebná komisia SFZ na základe „Správy o príprave, priebehu a výsledku hlasovania v riadnych voľbách členov Komory, predloženej správcom ISSF dňa 22.11.2023 a na základe vlastných zistení:

 1. Konštatuje, že  riadne voľby  členov  Komory, vykonané elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v termíne od 18.11.2023 do 21.11.2023, boli realizované v súlade s predpismi SFZ a potvrdzuje výsledky hlasovania.
 2. Vyhlasuje nasledovné výsledky hlasovania v riadnych voľbách členov Komory:

1. V riadnych voľbách bol klubmi profesionálneho futbalu kandidátom na členov Komory – za kluby profesionálneho futbalu daný počet hlasov 27.

P. č. / meno a priezvisko / počet hlasov

1. Michal Bobák 7

2. Martin Hermanovský 7

3. Ladislav Jakubec 6

4. Ľubomír Messinger 7

Z vyššie uvedených kandidátov boli v riadnych voľbách za členov Komory – za kluby profesionálneho futbalu – zvolení nasledovní štyria (4) kandidáti (v abecednom poradí): Michal Bobák, Martin Hermanovský, Ladislav Jakubec Ľubomír Messinger.

2.  V  riadnych  voľbách  bol  klubmi  amatérskeho  futbalu  jedinému  kandidátovi  na člena Komory – za kluby amatérskeho futbalu – daný počet hlasov 25.

P. č. / meno a priezvisko / počet hlasov

1. Andrej Poruban 25

V riadnych voľbách bol za člena Komory – za kluby amatérskeho futbalu – zvolený jeden (1) kandidát: Andrej Poruban.

3.  V riadnych voľbách bol hráčmi profesionálneho futbalu kandidátom na členov Komory – za hráčov profesionálneho futbalu – daný počet hlasov 64.

P. č. / meno a priezvisko / počet hlasov

1. Lucia Chmeľová 16

2. Peter Lukášek 17

3. Jakub Mihálik 15

4. Michael Válek 16

Z vyššie uvedených kandidátov boli v riadnych voľbách za členov Komory – za hráčov profesionálneho futbalu – zvolení nasledovní štyria (4) kandidáti (v abecednom poradí): Lucia Chmeľová, Peter Lukášek, Jakub Mihálik a Michael Válek.

4.  V riadnych voľbách bol hráčmi amatérskeho futbalu kandidátom na členov Komory – za hráčov amatérskeho futbalu – daný počet hlasov 289.

P. č. / meno a priezvisko / počet hlasov

1. Diana Macková 105

2. Peter Majerník 90

3. Peter Sokol 94

Z vyššie uvedených kandidátov boli v riadnych voľbách za členov Komory – za hráčov amatérskeho futbalu – zvolení nasledovní dvaja (2) kandidáti (v abecednom poradí): Diana Macková a Peter Sokol.

Kandidát na člena Komory za hráčov amatérskeho futbalu JUDr. David Vöröš – sa dňa 17.11.2023 o 19:56 hod. písomným oznámením adresovaným na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk vzdal kandidatúry. Volebná komisia SFZ konštatuje, že na hlasy odovzdané JUDr. Davidovi Vöröšovi sa neprihliada.

Poučenie: Subjekt, dotknutý rozhodnutím Volebnej komisie SFZ, je oprávnený podať proti jej rozhodnutiu odvolanie, ktoré doručí Volebnej komisii SFZ (čl. 60, ods. 8, Stanov SFZ). 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U707: Martin Mišovič (ŠK Slovan Bratislava futbal 21, 2. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 20.11.2023.

U708: Dominik Tkačik (MFK Vranov n. Topľou, II. LSD U19), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do hrude nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 20.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (DS sa vykoná v jarnej časti súťažného ročníka), podľa čl. 34/7 DP.

U709: Alex Jančíková (MFK Dukla Banská Bystrica, I. LD WU19), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súperky nadmernou silou v prerušenej hre v rámci vzájomnej konfrontácie s hráčkou hostí č. 7, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 20.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (DS sa vykoná v jarnej časti súťažného ročníka), podľa čl. 34/7 DP.

U710: Karin Širková (GFC regionálna akadémia, I. LD WU19), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súperky nadmernou silou v prerušenej hre v rámci vzájomnej konfrontácie s hráčkou domácich č. 2, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 20.11.2023 s prerušením počas súťažnej prestávky (DS sa vykoná v jarnej časti súťažného ročníka), podľa čl. 34/7 DP.

U711: Šimon Ondrušík (MŠK Púchov, I. LSŽ U15), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 19.11.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U712: Erik Mikeš (ŠKF Sereď, III. liga), od 18.11.2023.

U713: Vladyslav Myskiv (AFC Nové Mesto n. Váhom, III. liga), od 22.11.2023.

U714: Daniel Onufer (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), od 18.11.2023.

U715: Amine Mohamed Kouadri (RSC Hamsik Academy B. Bystrica, II. LSD U19), od 23.11.2023.

U716: Adrián Mach (MFK Snina, I. LSŽ U14), od 19.11.2023.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U717: Cletus Daho Nombil (FC Petržalka, 2. liga), od 20.11.2023.

U718: Lukáš Micherda (ŠK Odeva Lipany, III. liga).

U719: Andrej Mizerák (OK Častkovce, III. liga).

U720: Milovan Kapor (Hamsik Academy B. Bystrica, III. liga).

U721: Marek Netolický (Hamsik Academy B. Bystrica, III. liga) – všetci od 18.11.2023.

U722: Ján Garaj (TJ Tatran Oravské Veselé, III. liga), od 21.11.2023.

U723: Denis Vanek (MFK Skalica, II. LSD U19), od 19.11.2023.

U724: Róbert Makeľ (Partizán Bardejov BŠK, II. LSD U19), od 19.11.2023.

U725: Šimon Škovranko (FK Humenné, II. LSD U19).

U726: Tomáš Krasňan (MŠK Považská Bystrica, II. LSD U19).

U727: Dominik Polomčák (FK Humenné, II. LMD U17).

U728: Adam Vidiščák (MŠK Tesla Stropkov, II. LMD U17) – všetci od 20.11.2023.

Disciplinárne konania:

U729: FC Slovan Galanta (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 4. kola Slovnaft Cupu FC Slovan Galanta – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U730: ŠK Slovan Bratislava futbal (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vhadzovanie pyrotechniky a predmetov na antukovú dráhu) v stretnutí 4. kola Slovnaft Cupu FC Slovan Galanta – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/2a, b, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U731: 1. FC Tatran Prešov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a poškodzovanie zariadenia štadióna) v stretnutí 17. kola 2. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie v podobe príkazu nahradiť poškodenému klubu – MFK Tatran L. Mikuláš spôsobenú škodu, podľa čl. 43/2p DP, a to v lehote do 13.12.2023. Zároveň v stanovenej lehote žiada klub o zaslanie dokladu k vysporiadaniu vzniknutej škody.

U732: FC Petržalka (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky po stretnutí) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 17. kola 2. ligy FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava 21, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U733: ŠK Slovan Bratislava futbal (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a opakované vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí 17. kola 2. ligy FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava 21, podľa čl. 58/1a, b, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U734: Aleksei Shliakhov (ŠK Odeva Lipany, III. liga), Na základe stanoviska KR SFZ zo dňa 23.11.2023, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 7. kola III. ligy MŠK Námestovo – ŠK Odeva Lipany zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U735: Jozef Fabian (FK Galaktik / II. LSD U19 / AT). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U653, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 24.11.2023 do 31.3.2024.

U736: Tobias Daniel (FC Spartak Trnava, I. LMD U17). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U657, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 24.11.2023 do 31.3.2024.

FUTSAL:
Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U737: Matúš Poljak (MŠK Žilina Futsal, FEJ U20), od 15.11.2023.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.11.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

17. kolo: Trebišov – Myjava 2.12. o 13:00 na UT (Vranov), Dolný Kubín – Pohronie 26.11. o 13:00.

Schvaľuje:

17. kolo: Humenné – Žilina B 25.11. o 13:00

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • že bolo zverejnené vyžrebovanie nadstavbových častí U15/14 – stred a východ. Žiada kluby, aby si skontrolovali celé vyžrebovanie a prípadné kolízie, či zmeny hracích plôch, ako aj ÚHČ riešili komplexne a v dostatočnom časovom predstihu.
 • že žiadosť na ostaršenie hráča, ktorá nebude mať vyplnené všetky potrebné údaje, resp. bude predložená na starom tlačive s nesprávnym článkom SP (čl. 45, nie 46), bude zamietnutá. Ostaršenie je platné 365 dní. Správne tlačivo sa nachádza na linku:

https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/09/ostars-enie-hra-c-a.pdf

 • že námietky, resp. sťažnosti sa podávajú výlučne cez ISSF na príslušný riadiaci orgán (ŠTK – nie DK, KR ...), v zmysle SP, čl. 85 a 86. Podania nespĺňajúce náležitosti vyššie spomenutých článkov budú zamietnuté.
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

U17/16, 10. kolo: Michalovce – B. Bystrica 10.12. o 11:00 / 13:15

Schvaľuje:
U15/14:

14. kolo: Inter – Dubnica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Kalinčiakova),

1. kolo NČ: B. Bystrica – Pohronie 26.11. o 10:00 / 12:00 na UT, Humenné – Stropkov 23.11. o 15:00 / 17:00 na UT.

Odstupuje na DK SFZ:

Fomat Martin (III. liga západ, 15. kolo), MFK Skalica (U19, 14. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e – neuloženie videozáznamu do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ.

ŠTK – ženský futbal:
Schvaľuje:
WU19 / WU15:

14. kolo: Bardejov – Humenné 29.11. o 12:00 / 14:00 na UT.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF –Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie  sa  budú  vydávať  na  vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie SFZ Goalkeeper C licencie v Poprade, v termíne 2.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 26.11.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 1.12.2023 30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.11.2023.
 • Školenie UEFA A licencie, v termíne február 2024 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.12.2023.
 • Školenie UEFA PRO licencie, v termíne február 2024 január 2025. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.12.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú  uznávané aj  webináre dištančnou formou.  Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 4.12.2023, Šamorín Konferencia trénerov SFZ 2023 (plánovaný rozsah 8 hodín, prioritne pre trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie). Záznam z konferencie bude zverejnený a uznaný v rámci kontinuálneho vzdelávania aj pre trénerov UEFA B licencie. Podrobné informácie budú zverejnené najneskôr do 13.11.2023. Prihlášky od 14.11. do 30.11.2023.
 • 9.12.2023, Topoľčany Prevencia zranení (pre trénerov UEFA B/A, SFZ FIT licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor DEVA Gym.
 • 9.12.2023, Prievidza Seminár trénerov GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky do 3.12.2023.
 • 11.12.2023, Žilina Seminár „Využitie herných foriem v tréningovom procese mládeže“ (pre trénerov C/B/A licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 9.12.2023.
 • 20.1.2024, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/C/B/A licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor MFC Spartak Bánovce n. B. Prihlášky do 15.1.2024.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje:
 • Termín konania seminára ROZVOJ a T&M SFZ: 8. 10.12.2023 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.
 • Termíny zimných doškoľovacích seminárov:
 1. TOP skupina R/AR SFZ: 13. 20.1.2024 v Tenerife, Španielsko,
 2. II. skupina R/AR SFZ a ženy FIFA: 2. 4.2.2024 v Starom Smokovci,
 3. III. skupina R/AR SFZ a R/AR Šance: 24. 25.2.2024 v Starom Smokovci.
Ospravedlnenia:

Vitko od 17.11. do prihlásenia, Kolesnáč 2. – 3.12., Ralbovský 8. – 10.12 a 16. – 17.12., Halíček 7. – 8.12.

Úsek PR:
Oznamuje:

Termín zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 27.1.2024 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia:

Vician 2.12., Suchý od 20.11. do prihlásenia, Kopča 13. – 22.12., Perát 25.11. – 8.12.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:

Džubák 8. – 10.12., Dadykin 23.11 – 23.12.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

U28: Na žiadosť klubu MŠK Futsal Nové Zámky akceptuje zmenu farebnej kombinácie dresov na domáce zápasy v sezóne 2023/2024, podľa B/5/k, a klub bude hrať nasledovne: hráči komplet čierna farba, brankár néonovo-žltý dres – biele trenírky – biele štulpne.

Žiada kluby v juniorských a žiackych súťažiach, aby dodržiavali RS 3/c o nahlasovaní termínov blokov. Usporiadateľ príslušného bloku zápasov je povinný najneskôr 14 dní pred prvým dňom, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný blok zápasov FEJ a FEŽ, oznámiť na email: mladez@futsalslovakia.sk, exekutiva@futsalslovakia.sk a na oficiálne emailové adresy zúčastnených klubov termín hracieho dňa a ÚHČ podľa stanoveného rozpisu zápasov. ŠTK SF bude následne postupovať podľa RS 5/e.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Oznamuje obsadenie R a D v dohrávkach 5. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 1.12.2023:

19:00 Mimel Lučenec – FSC Prievidza (Behančin, Filkus, Hrmo)

Nedeľa 3.12.2023:

15:30 ŠK Makroteam Žilina – Podpor Pohyb Košice (Bublávek, Belavý, Ježík)

Oznamuje obsadenie R a D na 1. a 2. blok Niké Futsal Extraligy žien:

Nedeľa 3.12.2023, ŠH Rosinky Žilina:

11:00 ŠK Makroteam Žilina – FSC Prievidza (Behančin, Charbuliak, Cimprich)   
12:15 SLC B. Bystrica – FSC Prievidza (Behančin, Charbuliak, Cimprich)

13:30 ŠK Makroteam Žilina – SLC B. Bystrica (Behančin, Charbuliak, Cimprich)

Nedeľa 3.12.2023, ŠH Baštová Prešov:

09:30 FK Prešov futsal – Futsal Košice (Marko, Š. Cisko, Kuspán)
10:45 Partizán Bardejov Futsal – Futsal Košice (Š. Cisko, Marko, Kuspán)
12:00FK Prešov futsal – Partizán Bardejov Futsal (Marko, Š. Cisko, Kuspán)

Oznamuje obsadenie R a D 4. bloku FEJ U20:

Pondelok 4.12.2023, ŠH Badín:

11:00 MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina (Botka, Šlapka, Hrmo)

12:15 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Academy Žilina (Šlapka, Botka, Hrmo)

13:30 MIBA B. Bystrica – Futsal Academy Žilina (Botka, Šlapka, Hrmo)

Oznamuje obsadenie R v krajských kolách SŠ:

Streda 29.11.2023, Námestovo:

08:00 (Matula, Nemček)

Štvrtok 30.11.2023, ŠH Bánovce n. Bebravou:

09:00 (Matula, Nemček)

Ospravedlnenia:

Botka 1. – 3.12., Filkus 2. – 3.12., Charbuliak 8. – 10.12., Ďuriník 8.12., Kubinec 8. – 10.12.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa