logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 26.11.2021

Posledná aktualizácia26.11.2021 10:31

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_22.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 16.11.2021, po preskúmaní návrhov kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len Komora) s ich prílohami, doručených v lehote na predloženie návrhov kandidátov, do zoznamu kandidátov zaradila a schválila nasledovných kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry v rámci riadnych a doplňujúcich volieb členov Komory, ktoré sa uskutočnia v termíne od 00:01 hod. dňa 23.11.2021, do 23:59 hod. dňa 3.12.2021, elektronickou formou, prostredníctvom ISSF.

I. Riadne voľby členov Komory na 5-ročné funkčné obdobie:

A. Kandidáti na dve voľné pozície členov Komory – zástupcov profesionálnych klubov:

1) Ivan Biacovský – navrhovateľ: FK DAC 1904 Dunajská Streda

2) Anna Peťovská – navrhovateľ: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa

B. Kandidáti na dve voľné pozície členov Komory – zástupcov profesionálnych hráčov:

1)   Soňa Gewisslerová – navrhovatelia: Erik Jendrišek a Libor Hrdlička

2)   Ivan Kojnok – navrhovateľ: Michal Obročník

3)   Vojtech Milošovič – navrhovateľ: Erik Jendrišek

4)   Miroslav Viazanko – navrhovateľ: Libor Hrdlička

II. Doplňujúca voľba člena Komory na funkčné obdobie do októbra 2023:

A. Kandidát na jednu voľnú pozíciu člena Komory – zástupcu profesionálnych klubov

1)   Michal Bobák – navrhovateľ: MŠK Žilina

Ďalšie informácie k voľbám členov Komory, spolu so „Zoznamom kandidátov“, sú dostupné na oficiálnom webovom sídle futbalsfz.sk, v sekcii “Voľby” a v ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U426: Marian Pišoja (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 21.11.2021.

U427: Barbora Valová (MŠK Žilina, I. liga ženy), vylúčená za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.11.2021, s prerušením podľa čl. 34/7 DP.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U428: Vladimír Weiss (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), od 22.11.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U429: Bamidele Isa Yusuf (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 21.11.2021.

U430: Kelvin Spencer Pires (AS Trenčín, Fortuna liga), od 20.11.2021.

U431: Šimon Šumbera (FK Senica, Fortuna liga), od 21.11.2021.

U432: Patrik Voleský (MFK Skalica, II. liga), od 21.11.2021.

U433: FK Dubnica nad Váhom (II. liga). Berie na vedomie podanie navrhovateľa Rastislav Kružliak, v zastúpení Advokátska kancelária Monika Hubocká & Partners, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U434: FK Senica (Fortuna liga). Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/15/2020 zo dňa 30.12.2020, v právnej veci navrhovateľa Denis Baumgartner, v zastúpení Advokátska kancelária Monika Hubocká & Partners proti odporcovi FK Senica, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2021 a vykonateľnosť dňa 7.10.2021 (v spojení s uznesením KS-O/2/2021 zo dňa 2.8.2021). Začína disciplinárne konanie podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 4 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky.

U435: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 15. kola FL MFK Ružomberok – AS Trenčín, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U436: Miroslav Schneider (1045881). Berie na vedomie písomné stanovisko menova-ného k U414 a pokračuje v ďalšom šetrení veci.

U437: Miroslav Spišiak (1311494). Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U424 a pokračuje v ďalšom šetrení veci.

U438: Ivan Roštár (1311863). Na základe U413 žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k podnetu na začatie disciplinárneho konania zo dňa 25.9.2021, do 9.12.2021.

U439: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U423, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U440: Berie na vedomie podnet navrhovateľa Ivan Galád, v zast. Advokátska kancelária Stoklasa & Stoklasová zo dňa 18.11.2021 a odstupuje vec na doriešenie DK ZsFZ, podľa čl. 71/5e DP.

FUTSAL :  

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:                              

U441: Miloš Hubočan (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), od 21.11.2021.

U442: Jakub Mahút (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF). Na základe stanoviska KR SF, za telesné napadnutie (udretie súpera do tváre nadmernou silou v prerušenej hre) počas stretnutia 10. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 25.11.2021, s prerušením podľa čl. 34/7 DP.

U443: ŠK Makroteam Žilina (1. SLF). Berie na vedomie podnet klubu doručený prostred-níctvom ISSF dňa 23.11.2021 (ID 142606) a na základe stanoviska KR SF k situácii z 36. minúty a udeleniu ČK po 2. ŽK hráčovi domácich č. 9 Miloš Hubočan (1316483) počas stretnutia 10. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal, konaného dňa 20.11.2021, ponecháva v platnosti U441.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2.12.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Počas víkendu sú naplánované dohrávky 15. a 17. kola. Jarná časť sa začne 25.2.2022.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

Všetky stretnutia súťaží riadených SFZ, plánované v jesennej časti (U19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, I. a II. liga žien, WU19/15) sú odložené. Zápasy sa budú musieť dohrať do začiatku jarnej časti. Nové termíny budú priebežne zverejňované v ÚS. Termínová listina bude upravená aj v zmysle požiadaviek TÚ SFZ.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ.  

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 5.12.2021 12.3.2023, je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.
 • Školenie trénerov UEFA Pro licencie 2022/2023 (február 2022 – december 2023). Prijímacie skúšky sú plánované v termíne 14.1.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.12.2021.
 • Školenie trénerov UEFA A licencie 2022 (február – december). Prijímacie skúšky sú plánované v termíne 15.1.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.12.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • 12.12.2021, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD je z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie zrušený.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude „Konferencia trénerov SFZ 2021 orga- nizovaná dištančnou formou formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek na predĺženie všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na webovom sídle a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje nový termín seminára T&M SFZ: 5.12.2021 (app. Teams, len R/AR programu).

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích / licenčných seminárov R a PR SFZ:

 • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 27. 29.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
 • seminár PR SFZ, 30. 31.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
 • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 3. 5.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ);
 • seminár PR SFZ, 6. 7.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ).

Ospravedlnenia: Túma od 19.11., do prihlásenia, Mosor od 22.11. k dispozícii KR, Vitko 1. – 3.12. a 26.12. – 12.1.

KOMISIA DELEGÁTOV

Licenčné semináre pre delegátov zväzu Licencia "A" sa budú konať 15.1.2022 (BFZ) a 23.1.2022 (SsFZ). Bližšie informácie k seminárom budú uverejnené v ÚS príslušných RFZ, resp. ObFZ.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

Na základe vládnych opatrení, vyhlásenia núdzového stavu na 90 dní a prijatia lockdownu na území SR, odporúča prerušiť najvyššiu futsalovú súťaž 1. SLF na minimálne dva týždne, s účinnosťou od 24.11.2021.

Športovo-technický úsek:

Berie na vedomie rozhodnutie VV SF a prerušuje najvyššiu futsalovú súťaž 1. SLF na minimálne dva týždne, s účinnosťou od 24.11.2021. Kluby budú včas informované o ďalšom postupe.

U52: Za neuhradenie zbernej faktúry v lehote splatnosti udeľuje klubu Futsal team Komárno finančnú pokutu 50 € (RS C/1/b, C/3/a – 13. bod).

U53: Za neuhradenie zbernej faktúry v lehote splatnosti udeľuje klubu Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava finančnú pokutu 100 € (RS C/1/b, C/3/a – 13. bod). 

U54: Na základe dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 11. kola 1. SLF CopyLeaders Prievidza – MŠK Mayerson Nové Zámky na 28.1.2022 o 20:15.

Komisia rozhodcov a delegátov:

 • Na svojom zasadnutí dňa 23.11.2021 prerokovala námietku ŠK Makroteam Žilina voči udeleniu ČK po 2. ŽK hráčovi Miloš Hubočan (1316483) v stretnutí 10. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava. Námietku považuje za neopodstatnenú, nakoľko nespĺňa náležitosti podľa RS 1. SLF 2021/22 D/1/c. Avšak z dôvodu podania podnetu ŠK Makroteam Žilina na DK SFZ, sa udelenou ČK musela zaoberať a rozhodla, že R2 postupoval správne, ak za nedovolený zákrok na hosťujúceho brankára udelil v 35. min. ŽK hráčovi domácich č. 9 Miloš Hubočan. Jednalo sa o vrazenie do súpera riskantným spôsobom a nakoľko išlo o druhú ŽK, R2 správne previnilého hráča vylúčil.
 • Z vlastnej iniciatívy a podnetu R2 sa zaoberala nedovoleným zákrokom hráča domácich č. 6 Jakub Mahút (1329120) v stretnutí 10. kola ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy, zo dňa 20.11.2021, ktorý sa dopustil v 35. min. násilného správania voči súperovi, ktoré spočívalo v úmyselnom údere do tváre súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Hráčovi mal R2 udeliť ČK za telesné napadnutie súpera. V tejto súvislosti odstupuje hráča ŠK Makroteam Žilina Jakub Mahút (1329120) na DK SFZ, za telesné napadnutie – úder súpera do tváre nadmernou silou.
 • Zaoberala sa podnetmi R2 na hodnotenie pozorovateľa rozhodcov zo stretnutia 10. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy zo dňa 20.11.2021. Podnety prijala ako opodstatnené a vyhovela im.
 • Nariaďuje pozorovateľovi rozhodcov zo stretnutia 10. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy, hraného dňa 20.11.202, aby na základe bodov 1 a 2 opravil hodnotenie R2 a popis priestupkov v správe PR uvedeného stretnutia.

Matrika:

Základná registrácia:

1280268 Peter Terpaj Podpor Pohyb Košice

1280574 William Leško Podpor Pohyb Košice

Prestup:

1324434 Michal Ivanič Podpor Pohyb Košice

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa