logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 3.12.2021

Posledná aktualizácia3.12.2021 09:57

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_23.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 16.11.2021, po preskúmaní návrhov kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len Komora) s ich prílohami, doručených v lehote na predloženie návrhov kandidátov, do zoznamu kandidátov zaradila a schválila nasledovných kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry v rámci riadnych a doplňujúcich volieb členov Komory, ktoré sa uskutočnia v termíne od 00:01 hod. dňa 23.11.2021, do 23:59 hod. dňa 3.12.2021, elektronickou formou, prostredníctvom ISSF.

I. Riadne voľby členov Komory na 5-ročné funkčné obdobie:

A. Kandidáti na dve voľné pozície členov Komory – zástupcov profesionálnych klubov:

1) Ivan Biacovský – navrhovateľ: FK DAC 1904 Dunajská Streda

2) Anna Peťovská – navrhovateľ: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa

B. Kandidáti na dve voľné pozície členov Komory – zástupcov profesionálnych hráčov:

1)   Soňa Gewisslerová – navrhovatelia: Erik Jendrišek a Libor Hrdlička

2)   Ivan Kojnok – navrhovateľ: Michal Obročník

3)   Vojtech Milošovič – navrhovateľ: Erik Jendrišek

4)   Miroslav Viazanko – navrhovateľ: Libor Hrdlička

II. Doplňujúca voľba člena Komory na funkčné obdobie do októbra 2023:

A. Kandidát na jednu voľnú pozíciu člena Komory – zástupcu profesionálnych klubov

1)   Michal Bobák – navrhovateľ: MŠK Žilina

Ďalšie informácie k voľbám členov Komory, spolu so „Zoznamom kandidátov“, sú dostupné na oficiálnom webovom sídle futbalsfz.sk, v sekcii “Voľby” a v ISSF.

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 1.12.2021 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Odvolanie GFC Topoľčany proti rozhodnutiu ŠTK SFZ zo dňa 17.9.2021, uverejnenom v ÚS SFZ č. 12 o kontumácii stretnutia 3. kola II. ligy žien GFC Topoľčany – Kopčany zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

Zrušuje podľa čl. 60, ods. 13, písm. d) stanov SFZ rozhodnutie odvolacej komisie LFZ zo dňa 23.9.2021, ktorým prerokovala odvolanie FC 34 Liptovský Mikuláš–Palúdzka voči rozhodnutiu ŠTK LFZ (ÚS LFZ č. 8 zo dňa 20.8.2021) a vec vracia odvolacej komisii LFZ na ďalšie konanie.

Odvolanie FC Spartak Trnava proti rozhodnutiu Prezídia ÚLK zo dňa 20.10.2021 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

Podnet ŠK Prameň Kováčová na preskúmanie rozhodnutia odvolacej komisie SsFZ zo dňa 2.11.2021 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie FC Spartak Trnava proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ – U360 zo dňa 28.10.2021 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

Konanie o odvolaní Denisa Baumgartnera proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ – U339 zo dňa 21.10.2021 zastavuje, podľa čl. 60, ods. 13, písm. a) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a 37/3 DP:

U444: Zyen Jones (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 29.11.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U445: Martin Regáli (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 29.11.2021.

U446: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie podnet Advokátskej kancelárie Hubocká & Partners zo dňa 26.11.2021 pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia, podľa čl. 54 DP a zároveň žiada klub o podrobné písomné stanovisko do 14.12.2021.

U447: Miroslav Schneider (1045881). Na základe U414 rozhodla, že disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/4c DP.

U448: Miroslav Spišiak (1311494). Na základe U424 rozhodla, že disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/4c DP.

U449: Ivan Roštár (1311863). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U438 a rozhodla, že disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/4c DP.

U450: Branislav Bolech (1154752). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U425 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U451: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a doplnok správy delegáta zväzu zo stretnutia 16. kola FL FK Senica – MŠK Žilina, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U452: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe stanoviska KR SFZ (k udeleniu ČK po 2. ŽK hráčovi domácich č. 70 Zyen Jones počas stretnutia 16. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Ružomberok), podľa čl. 71/5c berie podnet klubu na vedomie, bez prijatia ďalších opatrení a odkazuje na U444.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.12.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft cup žreb osemfinále 2.3.2022 o 14:00:

FC ŠTK 1914 Šamorín – MFK Skalica, MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava, MFK Vranov – FK Pohronie, FC Košice – FC Spartak Trnava, AS Trenčín – FK Humenné, ŠK Sásová – FK Senica, MŠK Žilina – KFC Komárno, MŠK Spišské Podhradie – FC ViOn Zlaté Moravce / MŠK Tesla Stropkov – MŠK Púchov.

ŠTK ženský futbal:

Slovenský pohár žreb semifinále:

1. zápas: FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava 16.3. o 14.30.

1. zápas: MŠK Žilina – FC Košice 16.3. o 14.30.

2. zápas: Slovan Bratislava – FC Petržalka 6.4. o 16:00.

2. zápas: FC Košice – MŠK Žilina 6.4. o 16:00.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že klubom boli poštou odoslané pokyny a dokumentácia pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2021/2022.

Najneskôr 15. decembra 2021 (rozhoduje dátum pečiatky odosielajúcej pošty) musí byť na adresu Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava doporučenou poštou odoslaná táto dokumentácia:

 1. Vyplnená prihláška do licenčného konania (licenčných konaní), s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.
 2. Meno a kontaktné údaje (vrátane vygenerovaného Sportnet identifikátora) minimálne jedného zástupcu klubu, zodpovedného za plnenie úloh klubového licenčného systému v klube a/alebo prípravu licenčnej dokumentácie.
 3. Jeden exemplár štatutárom(mi) klubu podpísanej „Dohody o mlčanlivosti“ medzi SFZ a klubom, v súvislosti s licenčným konaním v licenčnom cykle 2021/2022 (za každý druh licenčného konania, do ktorého sa klub prihlasuje).
 4. Vyhlásenie žiadateľa o licenciu – súhlas s preverovaním, s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu (podľa druhu licenčného konania – súťaže UEFA / súťaže SFZ).

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. 

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 5.12.2021 12.3.2023, je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.
 • Školenie trénerov UEFA Pro licencie 2022/2023 (február 2022 – december 2023). Prijímacie skúšky sú plánované v termíne 14.1.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.12.2021.
 • Školenie trénerov UEFA A licencie 2022 (február – december). Prijímacie skúšky sú plánované v termíne 15.1.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.12.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

12.12.2021, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD je z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie zrušený.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude „Konferencia trénerov SFZ 2021 orga- nizovaná dištančnou formou formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek na predĺženie všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na webovom sídle a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o začiatku licenčného konania mládeže pre súťažný ročník 2022/2023.                                                                                                           

Všetkým FK, pôsobiacim vo FORTUNA lige a v II. lige mužov, ako aj ostatným FK, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ a I. ligu žien, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní. Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ, I. liga žien) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty len v jednom exemplári a zašlú ich v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 15. decembra 2021 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada.

OMaKRF upozorňuje všetkých žiadateľov o licenciu mládeže SFZ a I. ligy žien, aby si pozorne prečítali sprievodný list, ktorý im bol zaslaný poštou aj e-mailom a dodržali všetky pokyny a termíny v ňom uvedené. V prípade, ak uvedené dokumenty nebudú FK doručené do 6.12.2021, je potrebné bezodkladne kontaktovať p. Martina Hasprúna na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

V prihláške je potrebné požadovaným spôsobom označiť, o ktoré typy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak požadovaným spôsobom označí obe políčka, aj s podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie. Podobne sa postupuje aj v prípade I. ligy žien.            

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa, označia v prihláške políčko s názvom: „Dozorovanie plnenia podmienok udelenej licencie ÚTM a Čakateľa“, s podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, sú dostupné na webovom sídle SFZ: https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck Súčasne však, pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam, SFZ postupne pripravuje elektronický licenčný systém, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do I. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2022.

Aktualizovaná smernica o licenčnom systéme mládeže aj s prílohami, je zverejnená na webovom sídle SFZ: https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese martin.hasprun@futbalsfz.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín seminára T&M SFZ: 5.12.2021 (app. Teams, len R/AR programu). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích / licenčných seminárov R a PR SFZ:

 • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 27. 29.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
 • seminár PR SFZ, 30. 31.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
 • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 3. 5.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ);
 • seminár PR SFZ, 6. 7.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ).

Ospravedlnenia: Túma od 1.12. k dispozícii KR, Hrenák od 30.11. do prihlásenia.

Úsek PR ospravedlnenia: Balko od 29.11. k dispozícii KR, Jančovič od 29.11. do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Licenčné semináre pre delegátov zväzu Licencia "A" sa budú konať 15.1.2022 (BFZ) a 23.1.2022 (SsFZ). Bližšie informácie k seminárom budú uverejnené v ÚS príslušných RFZ, resp. ObFZ.

 MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Reuben Yem (AS Trenčín).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

Z dôvodu rovnakých poplatkov klubov za zápasy 1. SLF, hlasovaním per rollam schválil úpravu Rozpisu súťaže, s účinnosťou od zápasov 1. kola, C/1 - b) Náklady na činnosť klubu sú kluby povinné uhrádzať na základe MZF za uplynulý kalendárny mesiac, a to v lehote splatnosti uvedenej v tejto faktúre. Tieto mesačné náklady pripadajúce na činnosť jednotlivého klubu sa vypočítajú ako súčet súčinu priemernej výšky nákladov na rozhodcov na jedno stretnutie a počtu skutočne odohratých zápasov jednotlivého klubu v tomto mesiaci. Súčasťou MZF sú aj prípadné iné poplatky a pokuty spojené s činnosťou klubu v danom mesiaci.

Športovo-technický úsek:

U55: Poplatky za delegované osoby za 11/21 podľa uznesenia.

 SEKRETARIÁT

Oznamuje, že dňa 18.11.2021 absolvovali pohovor a sú oprávnení vykonávať činnosť sprostredkovateľa nasledujúce právnické a fyzické osoby: Robert Vörös (RV Sports Management), Dávid Nagy (Alpha Football Agency), Ľubomír Mezovský, Marcel Paulík a Peter Chrappan.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa