logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 10.12.2021

Posledná aktualizácia10.12.2021 10:09

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_24.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

Na základe „Správy o príprave, priebehu a výsledku hlasovania v riadnych a doplňujúcich voľbách členov Komory SFZ pre riešenie sporov“ (ďalej len komora), vypracovanej správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len ISSF) dňa 4.12.2021 a na základe vlastných zistení

  1. Konštatuje, že riadne a doplňujúce voľby členov komory, vykonané elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v termíne od 23.11.2021 do 3.12.2021, boli realizované v súlade s predpismi SFZ a potvrdzuje výsledky hlasovania.
  2. Vyhlasuje nasledovné výsledky hlasovania v riadnych a doplňujúcich voľbách členov komory:

I. V riadnych voľbách bol aktívnymi hráčmi profesionálneho futbalu, kandidátom na členov komory – zástupcom profesionálnych hráčov – daný počet hlasov 282

Poradové číslo / meno a priezvisko / počet hlasov

1. Soňa Gewisslerová 79

2. Vojtech Milošovič 101

3. Miroslav Viazanko 102

4. Ivan Kojnok 0

Z vyššie uvedených kandidátov boli v riadnych voľbách za členov komory – zástupcov profesionálnych hráčov – zvolení nasledovní dvaja (2) kandidáti: Miroslav Viazanko a Vojtech Milošovič. 

II. V riadnych voľbách bol klubmi profesionálneho futbalu, kandidátom na členov komory – zástupcom profesionálnych klubov – daný počet hlasov 12.

Poradové číslo / meno a priezvisko / počet hlasov

1. Anna Peťovská 6

2. Ivan Biacovský 6

Z vyššie uvedených kandidátov boli v riadnych voľbách za členov komory – zástupcov profesionálnych klubov, zvolení nasledovní dvaja (2) kandidáti: Anna Peťovská a Ivan Biacovský.

III. V doplňujúcej voľbe bol klubmi profesionálneho futbalu kandidátovi na člena komory – zástupcovi profesionálnych klubov – daný počet hlasov 4.

 Poradové číslo / meno a priezvisko / počet hlasov

1. Michal Bobák 4

V doplňujúcej voľbe bol za člena komory – zástupcu profesionálnych klubov – zvolený Michal Bobák.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U453: Reuben Yem (AS Trenčín, Fortuna liga), od 5.12.2021.

U454: Vahan Bichakhchyan (1389407 / MŠK Žilina / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (poškodenie dverí na šatni DZ) po stretnutí 17. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 47/1c DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 36/2a, 47/2c a čl. 12/2 DP.

U455: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U419 v právnej veci navrhovateľa Anton Šoltis proti odporcovi FK Senica, a.s., vedenej pod sp. zn. KS/22/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/4d DP.

U456: FK Senica (Fortuna liga). Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/43/2020 zo dňa 19.3.2021 v právnej veci navrhovateľa Ján Bíreš, v zastúpení Rastislav Sopóci proti odporcovi FK Senica, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.11.2021 a vykonateľnosť dňa 12.11.2021 (v spojení s uznesením KS-O/7/2021 zo dňa 11.10.2021). Začína disciplinárne konanie podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov do klubu, podľa čl. 43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 4 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky.

U457: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu k U446, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U458: Juraj Krajči (1311345). Na základe U190 DK SsFZ vracia vec na ďalšie konanie DK SsFZ.

U459: Miroslav Spišiak (1311494). Na základe U248 DK SsFZ vracia vec na ďalšie konanie DK SsFZ.

U460: Ivan Roštár (1311863). Berie na vedomie odvolanie Miroslava Spišiaka voči U449 (doručené dňa 6.12.2021). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/7 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.12.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že klubom boli poštou odoslané pokyny a dokumentácia pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2021/2022.

Najneskôr 15. decembra 2021 (rozhoduje dátum pečiatky odosielajúcej pošty) musí byť na adresu Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava doporučenou poštou odoslaná táto dokumentácia:

  1. Vyplnená prihláška do licenčného konania (licenčných konaní), s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.
  2. Meno a kontaktné údaje (vrátane vygenerovaného Sportnet identifikátora) minimálne jedného zástupcu klubu, zodpovedného za plnenie úloh klubového licenčného systému v klube a/alebo prípravu licenčnej dokumentácie.
  3. Jeden exemplár štatutárom(mi) klubu podpísanej „Dohody o mlčanlivosti“ medzi SFZ a klubom, v súvislosti s licenčným konaním v licenčnom cykle 2021/2022 (za každé licenčné konanie, do ktorého sa klub prihlasuje ! ).
  4. Vyhlásenie žiadateľa o licenciu – súhlas s preverovaním, s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu (podľa druhu licenčného konania – 11-bodové pre súťaže UEFA / 9-bodové pre súťaže SFZ).

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ.  

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude „Konferencia trénerov SFZ 2021 orga- nizovaná dištančnou formou formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek na predĺženie všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na webovom sídle a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o začiatku licenčného konania mládeže pre súťažný ročník 2022/2023.

Všetkým FK, pôsobiacim vo FORTUNA lige a v II. lige mužov, ako aj ostatným FK, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ a I. ligu žien, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní. Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ, I. liga žien) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty len v jednom exemplári a zašlú ich v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 15. decembra 2021 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada.

OMaKRF upozorňuje všetkých žiadateľov o licenciu mládeže SFZ a I. ligy žien, aby si pozorne prečítali sprievodný list, ktorý im bol zaslaný poštou aj e-mailom a dodržali všetky pokyny a termíny v ňom uvedené. V prípade, ak uvedené dokumenty neboli FK doručené do 10.12.2021, je potrebné bezodkladne kontaktovať p. Martina Hasprúna na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

V prihláške je potrebné požadovaným spôsobom označiť, o ktoré typy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak požadovaným spôsobom označí obe políčka, aj s podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie. Podobne sa postupuje aj v prípade I. ligy žien.             

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa, označia v prihláške políčko s názvom: „Dozorovanie plnenia podmienok udelenej licencie ÚTM a Čakateľa“, s podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, sú dostupné na webovom sídle SFZ: https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck      Súčasne však, pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam, SFZ postupne pripravuje elektronický licenčný systém, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do I. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2022.

Aktualizovaná smernica o licenčnom systéme mládeže aj s prílohami, je zverejnená na webovom sídle SFZ: https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese martin.hasprun@futbalsfz.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích / licenčných seminárov R a PR SFZ:

  • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 27. 29.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
  • seminár PR SFZ, 30. 31.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
  • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 3. 5.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ);
  • seminár PR SFZ, 6. 7.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ).

  KOMISIA DELEGÁTOV

Licenčné semináre pre delegátov zväzu Licencia "A" sa budú konať 15.1.2022 (BFZ) a 23.1.2022 (SsFZ). Bližšie informácie k seminárom budú uverejnené v ÚS príslušných RFZ, resp. ObFZ.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje obsadenie R a D na 4Futsal Nations v Piešťanoch:

15.12.2021:

17:45 Česko – Rakúsko (Peško, Behančin, Matula, Badura), ŠH Piešťany

20:15 Slovensko – Bosna a Hercegovina (Behančin, Matula, Peško, Badura), ŠH Piešťany

16.12.2021:

17:45 Bosna a Hercegovina – Česko (Matula, Peško, Behančin, Ježík), ŠH Piešťany

20:15 Slovensko – Rakúsko (Peško, Behančin, Matula, Ježík), ŠH Piešťany

17.12.2021:

14:30 Rakúsko – Bosna a Hercegovina (Behančin, Peško, Bohun, Čuhár), ŠH Piešťany

20:00 Česko – Slovensko (ČR, Matula), Brno

Matrika:

Schválila zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu:

Petterson Bruno Moura Da Silva (1384544) ZPH/08666

Alves Rodrigues Woslley (1419706) ZPH/08665

Marcilio Max Alves Da Silva (1454144) ZPH/08664

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa