logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 9. 12. 2022

Posledná aktualizácia9.12.2022 10:14

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_24.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 stanov SFZ, čl. 6, ods. 3 a nasl. poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, vyhlasuje doplňujúcu voľbu na nasledovnú neobsadenú funkciu v komore SFZ pre riešenie sporov:

jedného člena komory SFZ pre riešenie sporov zástupcu profesionálnych klubov,

ktorá sa v súlade s čl. 46, ods. 6 stanov SFZ, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len ISSF) vykoná elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ v termíne od 00:01 hod. dňa 5.12.2022 (pondelok) do 23:59 hod. dňa 11.12.2022 (nedeľa).

Podľa čl. 6, ods. 6 poriadku komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len komora SFZ), ak zanikne funkcia člena komory SFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia a nie je zvolený náhradník, vykoná sa doplňujúca voľba.

Podľa čl. 6, ods. 3 poriadku komory SFZ, kandidátov na jej člena – zástupcu profesionálnych klubov – navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu.* Každý klub má jeden hlas.

* Klub profesionálneho futbalu je časť organizovaného futbalu, ktorá sa spája s futbalovými klubmi, súťažiacimi v prvej a druhej najvyššej súťaži v kategórii mužov, ako aj s ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane Únie ligových klubov.

Podľa čl. 59, ods. 5 stanov SFZ v komore SFZ nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu. V komore SFZ už aktuálne majú zvolených zástupcov tieto kluby profesionálneho futbalu: FK DAC 1904 D. Streda, MŠK Žilina, Inter Bratislava,

Spočítavanie hlasov elektronicky sa vykoná s použitím elektronickej aplikácie v rámci ISSF, pod dohľadom volebnej komisie SFZ – v zmysle čl. 23, ods. 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ.

Oznámenie o výsledku hlasovania zverejní volebná komisia SFZ dňa 13.12.2022 na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a členom SFZ, oprávneným navrhovať a voliť členov komory SFZ, aj prostredníctvom ISSF.

Ďalšie informácie, inštrukcie a pokyny k doplňujúcej voľbe člena komory SFZ – zástupcu profesionálnych klubov, budú priebežne zverejňované na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“ a členom SFZ, oprávneným navrhovať kandidátov a voliť členov komory SFZ, aj prostredníctvom ISSF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:
U709: MFK Ružomberok (I. LMD U17). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu a na základe U707, za hrubé nešportové prejavy (poškodenie dverí na šatni hostí) po stretnutí 14. kola I. LMD U17 FC Košice – MFK Ružomberok, podľa čl. 47/1c DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 47/4 DP.
FUTSAL:
Vylúčenie po ČK – disciplinárna sankcia (ďalej len DS) pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U710: Michal Konder (MIBA B. Bystrica, Slovenský pohár – futsal), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.12.2022.

U711: Vojtech Kuľha (Vakatanka Košice, Slovenský pohár – futsal), vylúčenie za telesné napadnutie – sotenie súpera do tváre v prerušenej hre nadmernou silou, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 4.12.2022. DS si vykoná v najbližších majstrovských stretnutiach II. ligy Východ (F), podľa čl. 37/10 DP.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/3 DP:

U712: Michal Čief (MIBA B. Bystrica, Slovenský pohár – futsal), od 3.12.2022.

U713: Lukáš Nemček (ŠK Makroteam Žilina, Slovenský pohár – futsal), od 4.12.2022.

U714: Martin Málik (CopyLeaders Prievidza, FEJ U20), od 8.12.2022.

U715: Dominik Mokrý (CopyLeaders Prievidza, FEJ U20), od 8.12.2022.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.12.2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že klubom boli poštou zaslané pokyny a dokumentácia pre prihlásenie sa do príslušných licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2022/2023.

Najneskôr 15.12.2022 (rozhoduje dátum pečiatky odosielajúcej pošty) musí byť na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“ doporučenou poštou odoslaná táto dokumentácia:

 1. Vyplnená „Prihláška do licenčného konania“s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.
 2. Meno a kontaktné údaje (vrátane Sportnet identifikátora) minimálne jedného zástupcu klubu, zodpovedného za plnenie úloh klubového licenčného systému v klube a/alebo prípravu licenčnej dokumentácie (v tabuľke k prihláške).
 3. Jeden exemplár štatutárom(mi) klubu podpísanej „Dohody o mlčanlivosti“ medzi SFZ a klubom, v súvislosti s licenčným konaním v licenčnom cykle 2022/2023 (pre každé licenčné konanie, do ktorého sa klub prihlasuje ! ).
 4. „Súhlas s preverovaním“s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu (podľa druhu licenčného konania – 13-bodové pre FORTUNA ligu a klubové súťaže UEFA mužov a žien, 9-bodové pre súťaže SFZ (I. liga ženy, II. liga muži, licencie SFZ mládeže).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že na svojom zasadnutí, v zmysle SP, čl. 23/e, schválila výsledky v jesennej časti súťaží:

➢   III. liga muži, sk. západ a východ – 15 kôl;

➢   I. LSMD U19/17/16 – 14 kôl;

➢   II. LSMD U19/17, sk. západ a východ – 15 kôl;

➢   I. LSŽ U15/14, sk. západ – 10, resp. 11 kôl;

➢   I. LSŽ U15/14, sk. stred a východ – 11 kôl (koniec základnej časti);

➢   I. LMŽ U13/12, sk. západ – 9, resp. 10 kôl;

➢   I. LMŽ U13/12, sk. stred a východ – 11 kôl;

➢   Demišport I. liga ženy – 14 kôl;

➢   II. liga ženy, sk. A – 10 kôl;

➢   II. liga ženy, sk. B – 7, resp. 8 kôl;

➢   I. LDaŽ WU19/15, sk. západ – 10 kôl;

➢   I. LDaŽ WU19/15, sk. stred – 9 kôl;

➢   I. LDaŽ WU19/15, sk. východ – 8, resp. 9 kôl.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup – osemfinále: B. Bystrica – Slovan BA 4.2. o 13:00 na UT (Radvaň).

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  ruší  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie v B. Bystrici, v termíne 11.1. 27.3.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.12.2022.
 • Školenie UEFA B licencie 2023 v Bratislave, v termíne 14.1. 26.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.1.2023.
 • Školenie UEFA C licencie 2023 v Leviciach, v termíne 14.1. 25.3.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.1.2023.
 • Školenie UEFA C licencie 2023 v D. Strede, v termíne 22.1. 8.4.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.1.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
 • 12.12.2022, Senec Prezentácie zahraničných stáží študentov UEFA PRO licencie (pre trénerov PRO/A/B licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor SFZ. Prihlášky do 11.12.2022.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov R/AR/PR SFZ, žien FIFA a projektu Šanca SFZ:

TOP skupina (FL): 15. 22.1.2023;

II. skupina (II. liga + ženy FIFA): 26. 28.1.2023;

PR SFZ: 29.1.2023;

III. skupina (III. liga): 25. 26.2.2023;   

Projekt Šanca SFZ: 26.2.2023.   

Zaradenie frekventantov do jednotlivých skupín, program a pozvánky budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Choreň od 7.12. – do prihlásenia, Hancko od 5.12. – do prihlásenia.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia:

U39: Po porade s legislatívnym oddelením, za vylúčenie mužstva ŠK Makroteam Žilina z extraligy žiakov U15, ukladá sankciu 25 eur, podľa B/ bod 5, písm. x) „Klubu, ktorý sa odhlási (odstúpi, resp. je vylúčený) po vyžrebovaní súťaže, je uložený finančný postih, podľa C/3/a RS, na základe čl. 17, bod 5 SP“.

U40: Z dôvodu účasti hráčov na reprezentačnej akcii U21 vo Francúzsku, odkladá zápas 12. kola Niké Futsal Extraligy 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA – Pinerola 1994 Futsal Academy BA na neurčito.

U41: Kontumuje stretnutie 17. kola Futsalovej extraligy žiakov U15, Mimel Lučenec – Futsal Team Komárno a priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech Mimel Lučenec, v zmysle SP, čl. 11/2, v nadväznosti na SP, čl. 82/1.

U42: Z dôvodu účasti hráčov na reprezentačnej akcii U21 vo Francúzsku odkladá zápas 12. kola Niké Futsal Extraligy CopyLeaders Prievidza – MŠK Mayerson N. Zámky na 24.2. 2023 o 19:45 v CITY aréne v Prievidzi.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Oznamuje zmenu obsadenia R 11. kola Niké Futsal Extraligy:
Nedeľa 11.12.2022:
20:45 MŠK Mayerson N. Zámky – Podpor Pohyb Košice (Bohun za Kováčik)
Oznamuje zmenu obsadenia R 2. kola ŽNFL:

Nedeľa 11.12.2022, ŠH Prešov:

15:00 FK Prešov – Sport Ladies Club B. Bystrica futsal (Cisko za Havrila)

Oznamuje zmenu obsadenia R 3. bloku FEJ U15:

Nedeľa 11.12.2022, ŠH Lučenec:

14:00 MIMEL Lučenec – CopyLeaders Prievidza (Matula za Antalík)

15:15 CopyLeaders Prievidza – Futsal Academy Žilina (Matula za Antalík)

16:30 MIMEL Lučenec – Futsal Academy Žilina (Matula za Antalík)

Oznamuje zmenu dejiska a nové obsadenie R 4. bloku FEJ U15:

Nedeľa 11.12.2022, ŠH Levice:

08:00 Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice (Fischer, Angyal)

09:15 Futsal Team Komárno – FC Spartak Tlmače (Angyal, Fischer)

10:30 Futsal Team Levice – FC Spartak Tlmače (Fischer, Angyal)

Oznamuje obsadenie R a D 12. kola Niké Futsal Extraligy:

Štvrtok 15.12.2022:

20:00 Futsal Team Komárno – MIBA B. Bystrica (Polomský, Mózer, Hlavenka)

Piatok 16.12.2022:

19:00 MIMEL Lučenec – Futsal Team Levice (Fischer, Antalík, Krchňavý)

Oznamuje obsadenie R a D 3. kola ŽNFL:

Sobota 17.12.2022, ŠH Rosinská cesta ZA:

17:30 ŠK Makroteam Žilina – FK Prešov (Michna, Nemček, Ploštica)

Nedeľa 18.12.2022, ŠH Badín:

16:00 SLC B. Bystrica futsal – Copyleaders Prievidza (Marko, Cisko, Kubinec)

Oznamuje obsadenie R a D 4. bloku FEJ U20:

Štvrtok 22.12.2022, ŠH Lučenec:

10:00 Podpor Pohyb Košice – MIBA B. Bystrica (Polomský, Mózer, Hrmo)

11:15 MIMEL Lučenec – MIBA B. Bystrica (Mózer, Polomský, Hrmo)

12:30 Podpor Pohyb Košice – CopyLeaders Prievidza (Polomský, Mózer, Hrmo)

13:45 MIMEL Lučenec – CopyLeaders Prievidza (Mózer, Polomský, Hrmo)

Oznamuje obsadenie R a D 3. bloku FEJ U17:

Streda 14.12.2022, ŠH Badín:

12:00 MIBA B. Bystrica – MIMEL Lučenec (Matula, Behančin, Ježík)

13:15 CopyLeaders Prievidza – MIMEL Lučenec (Behančin, Matula, Ježík)

14:30 MIBA B. Bystrica – Podpor Pohyb Košice (Matula, Behančin, Ježík)

15:45 CopyLeaders Prievidza – Podpor Pohyb Košice (Behančin, Matula, Ježík)

Oznamy:
 • Licenčný seminár delegátov SF sa uskutoční dňa 28.1.2023 v Žiline.
 • Zimný seminár rozhodcov SF sa uskutoční v dňoch 25. 26.2.2023 v Žiline.
Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť.
Ospravedlnenia:

Kováčik 11.12. – neskoro, Polomský 16.12.

Matrika:
Základná registrácia:

1388078 Luka Bartulovič, 1374104 Viktor Szibilla,1324713 Ema Kluvancová, 1378269 Timea Kupcová, 1291451 Simona Duchoňová, 1311438 Veronika Luteránová,1388081 Jozef Štrbák, 1323576 Zuzana Tomčíková, 1377888 Sofia Dupkalová,1380698 Tobias Benkovič, 1313069 Erik Jurík – všetci CopyLeaders Prievidza, 1303783 Matúš Almáši 4FSC, o. z., 1374827 Viktória Hanková ŠK Makroteam Žilina, 1400856 Ela Vojteková, 1280669 Patrícia Cimermanová, 1398194 Dominika Dvorská – všetky Sport Ladies Club B. Bystrica futsal, 1305670 Juraj Jurica MIBA B. Bystrica.

Prestup:

1272238 Patrícia Mudráková, 1358765 Klaudia Tyčiaková – obe ŠK Makroteam Žilina.

 SEKRETARIÁT

Oznamuje, že dňa 15.12.2022 od 10:30 hod. sa v sídle SFZ (Tomášikova 30C, Bratislava, 5. poschodie) uskutoční pohovor so záujemcami o získanie licencie sprostredkovateľa.

Záujemcovia o účasť na pohovore povinní do 12.12.2022 predložiť dokumenty, požadované Smernicou SFZ o činnosti sprostredkovateľov, čl. 4.  

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa