logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 16. 12. 2022

Posledná aktualizácia16.12.2022 09:17

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_25.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

Dňa 12.12.2022 schválila výsledok hlasovania doplňujúcej voľby člena komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu profesionálnych klubov, ktorá bola vykoná elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ v termíne od 00:01 hod. dňa 5.12.2022, do 23:59 hod. dňa 11.12.2022 a oznamuje, že za člena komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu profesionálnych klubov – bol zvolený JUDr. Martin Hermanovský.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:
U716: Marek Milo (1107425). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, s poukazom na čl. 70/5 DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia narušenia regulárnosti a integrity súťaže, podľa čl. 52/3a DP a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu akejkoľvek funkcie, podľa čl. 76a/1 DP, až do rozhodnutia DK, od 15.12.2022.
II. Oznamy DK SFZ:
Disciplinárna komisia SFZ želá všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom a fanúšikom futbalu príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastný Nový rok 2023, veľa zdravia, šťastia, športových a osobných úspechov.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že zatiaľ neobdržala prihlášky všetkých klubov, ktoré boli vyzvané na prihlásenie sa do niektorého licenčného konania v licenčnom cykle 2022/2023 k 15.12.2022. Kluby, ktorých sa to týka, boli kontaktované manažérom príslušného licenčného konania.

Oznamuje, že v sekcii licenčnej komisie na webovom sídle SFZ je zverejnená „Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2022“, schválená VV SFZ dňa 15.12.2022:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/12/smernica-kls-sfz-vydanie-2022-schvalena-15-12-2022.pdf

„Smernica SFZ pre štart v UEFA lige majstrov žien“, vydanie 2022, schválená VV SFZ dňa 6.12.2022:      https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/12/smernica-pre-start-v-uwchl-a-i-lige-zien-2022-schvalena-dna-6-12-2022.pdf

Želá všetkým pokojné vianočné sviatky a v Novom roku 2023 pevné zdravie, spokojnosť a mnoho futbalových a osobných úspechov.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  ruší  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA B licencie 2023 v Bratislave, v termíne 14.1. 26.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.1.2023.
  • Školenie UEFA C licencie 2023 v Leviciach, v termíne 14.1. 25.3.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.1.2023.
  • Školenie UEFA C licencie 2023 v D. Strede, v termíne 22.1. 8.4.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.1.2023.
  • Školenie UEFA B licencie 2023 v Košiciach, v termíne 6.2. 30.7.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné od 5.1. do 1.2.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
  • Od 22.12.2022 bude možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň Konferencie samostatne) trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov R/AR/PR SFZ, žien FIFA a projektu Šanca SFZ:

TOP skupina (FL): 15. 22.1.2023;

II. skupina (II. liga + ženy FIFA): 26. 28.1.2023;

PR SFZ: 29.1.2023;

III. skupina (III. liga): 25. 26.2.2023;   

Projekt Šanca SFZ: 26.2.2023.   

Zaradenie frekventantov do jednotlivých skupín, program a pozvánky budú zaslané elektronickou poštou.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

Na návrh exekutívy schvaľuje úpravu RS pre sezónu 2022/2023 v nasledovných bodoch:

Úprava SP Ženská Niké Futsal Liga:

B2/4/III/b: Základná časť súťaže sa hrá dlhodobo systémom každý s každým dvojkolovo, podľa vyžrebovania. Vypustiť bod c) ohľadom Final Four.

B2/5/f: Hracia doba stretnutí je 2 x 20 minút čistého času s 5-10 minútovou prestávkou medzi polčasmi. Hracia doba musí  byť odmeriavaná  elektronickou časomierou, pričom za

jej kvalifikovanú obsluhu zodpovedá usporiadateľ domáceho stretnutia.

Úprava SP Juniorská extraliga U17:

B2/4/II: Model pre 7 – 8 účastníkov úprava:

  1. FEJ U20 a U17 sa odohrá systémom dlhodobej súťaže.
  2. Základná časť súťaže sa hrá dlhodobo systémom každý s každým dvojkolovo, podľa vyžrebovania dvojičiek (14 kôl, 14, resp. 12 stretnutí).
  3. Majstrom Slovenska v kategóriách U20, U17 a U15 sa stane družstvo, ktoré sa po základnej časti ročníka 2022/2023 umiestni na prvom mieste v tabuľke. Najlepšie štyri družstvá vo FEJ U20 a U17 postupujú do Final Four Slovenského Pohára (SP).
Športovo-technická komisia:

U42: Odložený zápas 2. kola ŽNFL (z dôvodu snehovej kalamity na východe SR)  FK Prešov – Sport Ladies Club B. Bystrica, sa po dohode klubov odohrá 8.1.2023 o 15:00 v ŠH Baštová v Prešove.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Oznamuje obsadenie R a D dohrávky 10. kola Niké Futsal Extraligy:

Štvrtok 5.1.2023:

20:45 Futsal Team Komárno – Pinerola 1994 FA (Matula, Behančin, Badura)

Oznamuje obsadenie R a D v dohrávke 2. kola ŽNFL:

Nedeľa 8.1.2023, ŠH Prešov:

15:00 FK Ekoprim Prešov – Sport Ladies Club B. Bystrica futsal (Marko, Cisko, Kuspán)

Oznamuje zmenu obsadenia R 2. kola ŽNFL:

Nedeľa 18.12.2022, ŠH Badín:

16:00 Sport Ladies Club B. Bystrica futsal – Copyleaders Prievidza (Matula za Cisko)

Oznamuje zmenu obsadenia R 4. bloku FEJ U20:

Štvrtok 22.12.2022, ŠH Lučenec:

10:00 Podpor Pohyb Košice – MIBA B. Bystrica (Antalík za Polomský)

11:15 Mimel Lučenec – MIBA B. Bystrica (Antalík za Polomský)

12:30 Podpor Pohyb Košice – CopyLeaders Prievidza (Antalík za Polomský)

13:45 Mimel Lučenec – CopyLeaders Prievidza (Antalík za Polomský)

Oznamuje obsadenie R a D 4. bloku FEJ U20:

Štvrtok 22.12.2022, ŠH Rosinky Žilina:

14:00 Futsal Academy Žilina – Pinerola 1994 FA (Michna, Nemček, Ploštica)

15:15 ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 FA (Nemček, Michna, Ploštica)

16:30 Futsal Academy Žilina – 4FSC FTVŠ UK BA (Michna, Nemček, Ploštica)

17:30 ŠK Makroteam Žilina – 4FSC FTVŠ UK BA (Nemček, Michna, Ploštica)

Matrika:
Základná registrácia:

1242108 Matej Garay MŠK Mayerson N. Zámky,1364999 Andrej Farkaš MIBA B. Bystrica, 1276890 Monika Havranová, 1254515 Laura Pavlíková – obe Sport Ladies Club B. Bystrica futsal,1407860 Roman Borovička CopyLeaders Prievidza, 1344172 Tadeáš Zeleňák, 1373846 Šimon Kovaľ – obaja Podpor Pohyb Košice.

 SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz ďakuje futbalovým klubom, hráčom, trénerom, futbalovým činovníkom, zástupcom médií, fanúšikom, partnerom, podporovateľom, ako aj ostatnej športovej verejnosti za podporu a spoluprácu v roku 2022. Praje všetkým zdravé, pokojné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2023 veľa zdravia, osobných, pracovných a futbalových úspechov.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že v dňoch 23.12.2022 – 6.1.2023 vrátane, bude prerušená prevádzka sekretariátu v sídle SFZ v Bratislave. V neodkladných záležitostiach je potrebné telefonicky alebo e-mailom kontaktovať príslušného pracovníka SFZ. Riadna prevádzka sekretariátu SFZ začne od pondelka 9.1.2023. Prvá úradná správa SFZ v roku 2023 bude publikovaná v piatok 13.1.2023.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa