logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 17.12.2021

Posledná aktualizácia17.12.2021 11:01

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_25.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U461: Martin Bukata (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 11.12.2021.

U462: Andrej Kadlec (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 12.12.2021.

U463: Marin Ljubičić (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 12.12.2021.

U464: Miroslav Schneider (1045881). Berie na vedomie odvolanie Miroslava Spišiaka voči U447, doručené dňa 14.12.2021. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/7 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

       ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ              

Komisia pre riadenie II. ligy oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021 schválila výsledky všetkých stretnutí v jesennej časti II. ligy mužov.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada všetky FK riadené ŠTK SFZ, aby si dohodli dohrávky jesennej časti do začiatku jarnej časti súťaží. Ak sa kluby na žiadnom termíne nedohodnú, určí im ho riadiaci orgán.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že zatiaľ neobdržala prihlášky všetkých klubov, ktoré boli vyzvané na prihlásenie sa do niektorého licenčného konania v licenčnom cykle 2021/2022. Kluby, ktorých sa to týka, budú kontaktované manažérom príslušného licenčného konania.

Ďakuje futbalovým klubom, Únii ligových klubov, Asociácii klubov II. futbalovej ligy a komisii SFZ pre riadenie II. ligy za spoluprácu v náročnom roku 2021. 

Želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku 2022 všetkým hráčom, trénerom a futbalovým činovníkom pevné zdravie a veľa športových a osobných úspechov.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. 

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude „Konferencia trénerov SFZ 2021 orga- nizovaná dištančnou formou formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek na predĺženie všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na webovom sídle a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích / licenčných seminárov R a PR SFZ:

  • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 27. 29.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
  • seminár PR SFZ, 30. 31.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
  • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 3. 5.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ);
  • seminár PR SFZ, 6. 7.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ).

Ospravedlnenia: Túma od 1.12. k dispozícii KR, Hrenák 30.11. – 14.12.

Úsek PRospravedlnenia: Balko od 29.11. k dispozícii KR, Jančovič 29.11. – 17.12.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zimný doškoľovací seminár delegátov SFZ sa bude konať 5.2.2022 (sobota) v Žiline. Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom zaslaná elektronickou poštou.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz ďakuje futbalovým klubom, hráčom, trénerom, futbalovým činovníkom, novinárom, fanúšikom, partnerom, podporovateľom, ako aj ostatnej športovej verejnosti za podporu a spoluprácu v náročnom a pandémiou COVID-19 poznamenanom roku 2021. Praje všetkým zdravé, pokojné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2022 pevné zdravie a veľa osobných, pracovných i športových úspechov.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že v dňoch 23.12.2021 – 7.1.2022 vrátane, bude prerušená prevádzka sekretariátu v sídle SFZ v Bratislave. V neodkladných záležitostiach je potrebné telefonicky alebo e-mailom kontaktovať príslušného pracovníka SFZ. Riadna prevádzka sekretariátu SFZ začne od 10.1.2022. Prvá úradná správa SFZ v roku 2022 vyjde 14.1.2022.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa