logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 13. 1. 2023

Posledná aktualizácia13.1.2023 09:37

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_26.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

FUTSAL:
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U717: Oliver Hegedüs (Futsal Team Komárno, Niké Futsal Extraliga), od 6.1.2023.

Disciplinárne konania:

U718: Miroslav Kunsch (1172252 / MŠK Žilina Futsal / VD). Na základe vlastných zistení a s poukazom na rozhodnutie OK SFZ č. 11/2022, za umožnenie neoprávneného štartu hráča – Andrej Tvrdý (1343872) v stretnutí 2. kola FEJ U20 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina Futsal, hraného dňa 17.10.2022, podľa čl. 53/1 DP ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 13.1.2023.

U719: MŠK Žilina Futsal (FEJ U20). Na základe vlastných zistení a s poukazom na rozhodnutie OK SFZ č. 11/2022, za umožnenie neoprávneného štartu hráča – Andrej Tvrdý (1343872) v stretnutiach 2. a 6. kola FEJ U20, hraných dňa 17.10.2022, podľa čl. 53/1 DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 53/5 a čl. 12/6 DP.

Najbližšie zasadnutia komisie sa uskutoční 19.1.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že na základe požiadavky technického úseku SFZ a reprezentačných trénerov bola upravená termínová listina súťaží dorastu, žiakov, ako aj dorasteniek a žiačok.

Žiada všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie súťaží a prípadné požadované zmeny nahlásili cez ISSF. Zmeny nahlásené do 10.2.2023 nebudú spoplatnené.

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že termín a spôsob vykonania XVII. Licenčného workshopu pre kluby FORTUNA ligy prerokuje licenčná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 19.1.2023.

Oznamuje, že v sekcii licenčnej komisie na webovom sídle SFZ je zverejnená „Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2022“, schválená VV SFZ dňa 15.12.2022:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/12/smernica-kls-sfz-vydanie-2022-schvalena-15-12-2022.pdf

„Smernica SFZ pre štart v UEFA lige majstrov žien“, vydanie 2022, schválená VV SFZ dňa 6.12.2022: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/12/smernica-pre-start-v-uwchl-a-i-lige-zien-2022-schvalena-dna-6-12-2022.pdf

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov zrušilo vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA B licencie v Bratislave, v termíne 15.1. 26.6.2023 je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.
  • Školenie UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 6.2. 30.7.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.2.2023.
  • Školenie UEFA C licencie v Košiciach, v termíne 7.2. 19.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.2.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
  • Od 22.12.2022 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň Konferencie samostatne) trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
  • 19.2.2023, Bobrovec (LM) Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) –organizátor TMK SsFZ / TMK LFZ. Prihlášky do 10.2.2023.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov R/AR/PR SFZ, žien FIFA a projektu Šanca SFZ:

TOP skupina (FL) - 15. 22.1.2023

II. skupina (II. liga + ženy FIFA) - 27. 28.1.2023 (nový termín)

PR SFZ - 29.1.2023

III. skupina (III. liga) - 25. 26.2.2023     

Projekt Šanca SFZ - 26.2.2023    

Zaradenie frekventantov do jednotlivých skupín bolo zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Hancko od 13.12. k dispozícii KR, Vašš 28.12. – 22.2., Somoláni od 27.12., do prihlásenia, Marhefka 6. – 16.2., Choreň od 2.1. k dispozícii KR, Poruban 6. – 13.2.

Úsek PR ospravedlnenia: Debnár od 9.1. k dispozícii KR.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Zimný seminár delegátov sa bude konať 4.2.2023 (sobota) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná neskôr.

Licenčný seminár delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 5.2.2023 (nedeľa) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Marcela Eperješiho – vedúceho sekretára VsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu marcel.eperjesi@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.1.2023.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 eur, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Ospravedlnenie: Dadykin 18. – 22.2.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia:

U48: Z dôvodu účasti hráčov na reprezentačnej akcii U19, v súlade s článkom B.3.j Rozpisu súťaže, odkladá stretnutie 13. kola Niké Futsal Extraligy ŠK Makroteam ŽilinaMŠK Mayerson N. Zámky. Termín bude stanovený po dohode súperov.

U49: Schvaľuje zmenu termínu 16. kola Niké Futsal Extraligy MŠK Mayerson N. Zámky – MIBA B. Bystrica na 10.2.2023 o 19:00 v ŠH Milénium N. Zámky.

U50: Schvaľuje zmenu termínu 14. kola Niké Futsal Extraligy MŠK Mayerson N. ZámkyPinerola 1994 Futsal Academy BA na 27.1.2023 o 19:00 v ŠH Milénium N. Zámky.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje obsadenie R a D 13. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 20.1.2023:       

20:00 MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec (Cisko, Šeršeň, Ploštica)       
20:30 Pinerola 1994 FA – Podpor Pohyb Košice (Belavý, Šlapka, Bohun, Badura)      
20:45 Futsal team Komárno – CopyLeaders Prievidza (Fischer, Antalík, Hlavenka)

Oznamuje obsadenie R a D 4. kola ŽNFL:

Nedeľa 15.1.2023, ŠH Podháj Martin:

11:30 CopyLeaders Prievidza – FK Ekoprim Prešov (Matula, Šlapka, Ježík)

Oznamuje obsadenie R a D 5. kola ŽNFL:

Sobota 21.1.2023, ŠH Rosinky Žilina:

18:45 ŠK Makroteam Žilina – CopyLeaders Prievidza (Behančin, Kováčik, Čuhár)

Nedeľa 22.1.2023, ŠH Badín:

16:00 SLC B. Bystrica futsal – FK Ekoprim Prešov (Polomský, Filkus, Kubinec)

Oznamuje obsadenie R a D 7. bloku FEJ U15:

Nedeľa 22.12.2022, ŠH Levice:

09:30 Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (Bohun, Fischer)     
10:45 FC Spartak Tlmače – Mimel Lučenec (Fischer, Bohun)      
12:00 Futsal Team Levice – CopyLeaders Prievidza (Bohun, Fischer)   
13:15 FC Spartak Tlmače – CopyLeaders Prievidza (Fischer, Bohun)

  • Oznamuje že licenčný seminár delegátov SF sa uskutoční 28.1.2023 v Žiline.
  • Oznamuje, že zimný seminár rozhodcov SF sa uskutoční 25. 26.2.2023 v Žiline.

Žiada všetkých R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

Ospravedlnenia: Peško 10. – 13.2., Filkus 20. – 21.1.

Matrika:

Základná registrácia:

1370558 Jakub Brštiak MIBA B. Bystrica,1240031 Filip Kis Podpor Pohyb Košice.

Prestup:

1342612 Adrián Kasák MŠK Žilina Futsal,1281869 Samuel Bakus 4FSC, o. z.

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa