logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 14.1.2022

Posledná aktualizácia14.1.2022 10:08

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_26.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje riadne voľby na:

-    prezidenta SFZ;

-    člena VV SFZ – viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy;

-    člena VV SFZ – viceprezidenta pre profesionálny futbal;

-    troch členov VV SFZ – členov za profesionálny futbal;

-    štyroch členov VV SFZ – členov za amatérsky futbal (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ);

-    člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky;

-    člena VV SFZ – zástupcu trénerov;

-    člena VV SFZ – zástupcu hráčov;

-    člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov SFZ;

-    predsedu disciplinárnej komisie SFZ;

-    podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ;

-    predsedu odvolacej komisie SFZ;

-    podpredsedu odvolacej komisie SFZ;

-    predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania;

-    podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania;

-    predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania;

-    podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania.

Riadne voľby členov orgánov SFZ sa podľa čl. 40, ods. 5, čl. 42, ods. 3 písm. a), c), čl. 46, ods. 1, stanov SFZ uskutočnia v rámci programu volebnej konferencie SFZ, v piatok 25. februára 2022 v Senci.

Podľa čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.

Podľa čl. 48, ods. 4 stanov SFZ, pri voľbe štyroch členov výkonného výboru SFZ za amatérsky futbal musí byť dodržaný regionálny princíp. Pre dodržanie regionálneho princípu je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý konferenciou regionálneho zväzu, ktorý má vo výkonnom výbore zastupovať. Za každý región bude zvolený jeden člen výkonného výboru za amatérsky futbal.

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ podľa článku 48, ods. 2, písm. f) (zástupca hráčov), musí byť kandidát navrhnutý:

 1. združením hráčov, ktoré je členom SFZ; alebo
 2. najmenej 50 hráčmi, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 48, ods. 7 stanov SFZ, vo výkonnom výbore SFZ nemôžu byť viaceré osoby s rovnakou klubovou príslušnosťou.

Podľa čl. 58, ods. 2 stanov SFZ, za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 60, ods. 3. stanov SFZ, senát odvolacej komisie je zložený z predsedu, podpredsedu a troch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta (e-mail, mobil);
 4. označenie navrhovateľa (čitateľne), jeho kontaktné údaje a podpis.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Kandidáti na predsedu disciplinárnej komisie SFZ, podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ, predsedu odvolacej komisie SFZ, podpredsedu odvolacej komisie SFZ, predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania, podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania a podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania predkladajú k návrhu kandidáta aj vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácií. Vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov (čl. 2, ods. 5 písm. h) Volebného poriadku SFZ).

K návrhu kandidáta na funkciu, kde sa u zvoleného kandidáta vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odborná prax, je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu o vzdelaní kandidáta a doklad o odbornej praxi kandidáta.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ končí v sobotu 19. februára 2022 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty na predloženie návrhov doplniť prílohy podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ s požadovanými prílohami podľa čl. 2, ods. 5, písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) Volebného poriadku SFZ a tam kde to predpisy SFZ vyžadujú i s priloženou overenou kópiou dokladu o vzdelaní kandidáta a dokladom o odbornej praxi kandidáta, je podľa čl. 2, ods. 6 Volebného poriadku SFZ možné doručiť na Slovenský futbalový zväz výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu: volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2022“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta sú k dispozícii na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U465: Roberto Dias Correia Filho (ŠKF Sereď, Fortuna liga), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – použitie pohoršujúcich, urážlivých a ponižujúcich gest voči lavičke H, podľa čl. 47/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 47/2a DP, od 19.12.2021.

U466: Dominik Duda (FK Senica, Zimní Tipsport liga 2022), vylúčený za surovú hru – kopnutie do súpera nadmernou silou kolíkmi na lýtko v súboji o loptu v strede HP, podľa čl. 46/1 DP. DS – finančná pokuta 300 €, podľa čl. 46/2a a čl. 12/2 DP.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U467: Enis Fazlagikj (MŠK Žilina, Fortuna liga), od 20.12.2021.

U468: Gabriel Halabrín (FK Senica, Fortuna liga), od 19.12.2021.

U469: Miroslav Schneider (1045881). Berie na vedomie podanie navrhovateľa Miroslava Spišiaka, doručené dňa 17.12.2021, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U470: Miroslav Schneider (1045881). Berie na vedomie podanie navrhovateľa Borisa Marhefku st., doručené dňa 30.12.2021, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U471: Berie na vedomie žiadosť Miroslava Spišiaka, doručenú dňa 10.1.2022 a odkazuje na U469.

U472: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť klubu a zároveň vyzýva klub na predloženie dokladu o vysporiadaní finančných záväzkov v zmysle U434 a U456, v lehote 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 20.1.2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Odstupuje na DK SFZ MŠK Námestovo (II. liga muži), za odoslanie prihlášky do licenčného konania po stanovenom termíne.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že v ISSF boli na základe požiadavky TÚ SFZ zmenené termíny jednotlivých kôl jarnej časti mládeže a aj žien a dievčat, preto žiada všetky FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a o prípadné zmeny požiadali prostredníctvom ISSF – podanie na komisiu ŠTK. Tieto zmeny budú vykonané bez poplatku. Termín: do 31.1.2022.

Žiada všetky FK, aby si dohodli dohrávky jesennej časti do začiatku jarnej časti súťaže. Ak sa kluby na žiadnom termíne nedohodnú, určí im ho riadiaci orgán.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že obdržala prihlášky zo všetkých klubov, ktoré boli vyzvané na prihlásenie sa do niektorého licenčného konania SFZ v licenčnom cykle 2021/2022. V ďalšom priebehu licenčných konaní už bude komunikovať len s osobami, uvedenými v prihláškach klubov.

Termínom a spôsobom vykonania XVI. licenčného workshopu pre kluby FORTUNA ligy, sa bude zaoberať licenčná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 20.1.2022. 

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA C licencie v Prešove, v termíne 3.2. 31.5.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.1.2022.
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 2.3. 31.7.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.1.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formouformou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných stretnutí:

21.1.2022 o 13:00:

Ružomberok – Bielsko-Biala Gemzický, Jekkel, Poláček (ihrisko UT Ružomberok).

21.1.2022 o 13:00:

ŠK Slovan BA – Podbrezová Ruc, Straka, Roszbeck (ihrisko akadémia Prievoz).

Oznamuje nové termíny zimných licenčných seminárov R/AR/PR SFZ a žien FIFA:

 • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 29.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
 • seminár PR SFZ, 30.1.2022, Radava (frekventanti BFZ / ZsFZ);
 • seminár R/AR SFZ a žien FIFA, 5.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ);
 • seminár PR SFZ, 6.2.2022, Kežmarské Žľaby (frekventanti SsFZ / VsFZ).

Pozvánky, program seminárov a rozdelenie frekventantov do skupín bude zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Štofik 4. – 8.1., Ruc 4. – 9.1., Malárik 4. – 9.1., Ježík od 27.12. do prihlásenia, Ferenc 4. – 12.1., A. Somoláni 17. – 26.1., Kružliak 4. – 16.1., Marhefka 27. – 30.1., Poruban 18. – 20.2., Perát od 11.1. do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zimný doškoľovací seminár delegátov SFZ sa bude konať 5.2.2022 (sobota) v Žiline. Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom zaslaná elektronickou poštou.

Oznamuje zloženie skúšobnej komisie licenčného seminára pre delegátov zväzu, ktorý sa bude konať 15.1.2022 v Bratislave: Jaroslav Švarc – predseda, Pavol Páchnik – člen, Ján Farbula – člen.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • Oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 27.12.2021, na žiadosť predsedu SF, rozhodol o zvolaní mimoriadnej konferencie futsalu na deň 26.1.2022 o 19:00 hod. Konferencia prebehne online spôsobom per rollam, prostredníctvom ISSF.
 • Na návrh predsedu SF alebo delegáta môže byť program KSF pozmenený alebo doplnený na začiatku KSF pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.
 • Priebeh konferencie a navrhované voľby budú prebiehať v súlade so stanovami SF, volebným a rokovacím poriadkom SF.
 • Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané písomne na SF/elektronicky na office@futsalslovakia.sk, najmenej päť dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF. Viac informácií o konferencii a programe je na oficiálnom webovom sídle.

Športovo-technický úsek SF oznamuje klubom 1. SLF, že s okamžitou platnosťou reštartuje futsalovú extraligu v režime OP.

U59: Dohrávka 10. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Futsal Team Komárno sa po dohode klubov odohrá 18.1.2022 o 19:30 v ŠH Levice.

Komisia rozhodcov a delegátov SF oznamuje obsadenie dohrávky 10. kola 1. SLF: 

18.1.2022 o 19:30:

Futsal Team Levice – Futsal Team Komárno (Polomský, Rečka, Filkus, Ježík).

Ospravedlnenia: Peško 16.1. – 8.2., Filkus 15.1., 21.1., 22.1. a 29.1., Angyal 12.2., 7. – 13.4., Matula 11. – 18.2., Mózer 22.1., 29.1., 5.2., 12.2. a 19.2.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa