logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 26. 1. 2024

Posledná aktualizácia26.1.2024 09:31

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_27.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 stanov SFZ a čl. 6, ods. 3, 4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, vyhlasuje riadnu voľbu:

jedného člena Komory SFZ pre riešenie sporov za kluby amatérskeho futbalu,

ktorá sa v súlade s článkom 46, ods. 6 Stanov SFZ a článkom 6, ods. 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“), v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) uskutoční elektronickou formou, prostredníctvom ISSF v termíne:

od 25. februára 2024 00:01 hod., do 3. marca 2024 23:59 hod.

Podľa článku 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu [1]. Každý klub má jeden hlas.

[1]  Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa článku 38, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ, platí v SFZ nasledovný princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom,
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov,
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby, zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov, alebo
 6. S účastníctvom v združení, vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.

Podľa článku 59, ods. 5 Stanov SFZ, v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu [2]

[2]  Ku dňu vyhlásenia riadnej voľby člena Komory SFZ pre riešenie sporov za kluby amatérskeho futbalu má v Komore SFZ pre riešenie sporov zastúpenie klub: TJ Slovan Trenčianska Turná.

Podľa článku 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. Označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
 2. Titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 3. Kontaktné údaje kandidáta (e-mailová adresa, telefonický kontakt),
 4. Označenie navrhovateľa (názov amatérskeho klubu), IČO navrhovateľa, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa, kontaktné údaje, dátum a podpis.

Podľa článku 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. Životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení, športovej činnosti, spolu s motivačným listom,
 2. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,
 3. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
 6. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbou člena Komory za kluby amatérskeho futbalu.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, oprávnených navrhovať kandidátov na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedenú neobsadenú funkcii člena Komory za kluby amatérskeho futbalu, s požadovanými prílohami doručili na SFZ:

elektronickou formou

na e-mailovú adresu: volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy: Riadna voľba člena Komory SFZ pre riešenie sporov 2024“.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedenú neobsadenú funkciu člena Komory za kluby amatérskeho futbalu začína

10. februára 2024 o 00:01 hod. a končí 18. februára 2024 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. Ďalšie informácie, inštrukcie a vzory podaní k voľbe člena Komory za kluby amatérskeho futbalu, budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“ a prostredníctvom ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK:
Disciplinárne konania:

U796: Spartak Myjava (2. liga). Na základe podnetu Komisie SFZ pre riadenie 2. ligy, za nenastúpenie družstva na stretnutie 17. kola 2. ligy Slavoj Trebišov – Spartak Myjava, podľa čl. 59 DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 1500 eur, podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

FUTSAL:
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U797: Adam Vrábel (FSC Prievidza, Niké Futsal Extraliga) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 20.1.2024.

U798: Dominik Šoška (MŠK Žilina Futsal, FEŽ U15) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.1.2024.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 1.2.2024 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Oznamuje:

Dolný Kubín bude v jarnej časti súťažného ročníka svoje doma vyžrebované stretnutia hrávať v NE v ÚHČ.

Schvaľuje:

18. kolo: L. Mikuláš – Komárno 2.3. o 14:30 na UT MŠK Žilina.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
Slovnaft Cup:

ŠK Slovan BA – MŠK Žilina 28.2. o 17:30, D. Streda – Ružomberok 28.2. o 17:30.

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:

Slovenský pohár, semifinále: Košice – ŠK 2011 7.3. o 15:00.

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že XVIII. Licenčný workshop klubov Niké ligy sa uskutoční v utorok 20.2.2024 od 10:30 hod. v City Hoteli Bratislava. Predbežný program bol klubom zaslaný v oficiálnom oznámení o konaní workshopu, s návratkou pre nahlásenie účastníkov, ktorú treba vyplnenú a potvrdenú zaslať emailom na SFZ najneskôr 5.2.2024.

Informuje, že všetky tlačivá a formuláre, potrebné k príprave licenčnej dokumentácie klubov, sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie  sa  budú  vydávať  na  vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA  C  licencie  2024  v Bratislave, v termíne 4.2.  25.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.1.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Stropkove, v termíne 1.2.  31.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 29.1.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Bardejove, v termíne 1.2.  31.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 29.1.2024.
 • Školenie UEFA C licencie v Ružomberku Dolnom Kubíne, v termíne 28.2. – 13.5. 2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.1.2024.
 • Školenie SFZ Futsal  Certifikát v Lučenci, v termíne 12.2.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.2.2024.
 • Školenie UEFA Goalkeeper B licencie 2024, v termíne marec september 2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 21.2.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Považskej Bystrici, v termíne 6.4.  30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2024.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú  uznávané aj  webináre dištančnou formou.  Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí minimálne 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 18.2.2024, Bobrovec Seminár trénerov UEFA GC / C / B licencie ( v rozsahu 5 hodín ) organizátor TMK SsFZ a TMK LFZ. Prihlášky do 10.2.2024.
 • 4.3.2024, Žilina Psychológia Identita a rozvoj hráča 2 ( pre trénerov UEFA B / A / PRO licencie v rozsahu 3 hodín ) organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 3.4.2024.

 KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie:

Prípravné stretnutie (MOL Academy D. Streda, UT):

31.1. o 12:00 SR 16 – Puskás Academy Budapešť 16/17 Henček, Hudy, Tománek  

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov:
 1. II. skupina R/AR SFZ a ženy FIFA: 2. 4.2.2024 v Starom Smokovci,
 2. III. skupina R/AR SFZ a R/AR Šance: 23. 25.2.2024 v Starom Smokovci (upravený termín).
Ospravedlnenia:

Parilák 20.1., Sučka 22. – 30.1., Poruban 16. – 19.2.

Úsek PR:
Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 27.1.2024Banskej Bystrici.
Ospravedlnenia:

Makový od 22.1. k dispozícii KR, Kopča 15. – 21.2., Pastorek 16. – 17.2. a 1. – 3.3.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že Zimný seminár delegátov sa bude konať 3.2.2024 (sobota) v Krásne n. Kysucou (MM Aréna, SNP 7373/85). Pozvánka  s  programom  bola  všetkým účastníkom zaslaná elektronickou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

Po schválení VV SF per rollam, dopĺňa Rozpis súťaže 2023/2024 pre Niké Futsal Extraligu:

B) FUTSALOVÁ EXTRALIGA (Niké Futsal Extraliga)
5. O STRETNUTÍ   
dd) Mužstvá sú povinné dodržiavať časový rozpis o stretnutí, ktorý je prílohou Rozpisu súťaže č. 5. V prípade nedodržania plánovaného začiatku stretnutia a uvedenia tejto skutočnosti delegátom SF v správe po stretnutí, bude klubu/klubom udelená sankcia podľa C/3/b.

Po schválení VV SF per rollam mení Rozpis súťaže pre juniorské súťaže 2023/2024:

3) HRACIE DNI A ÚRADNÉ ČASY „FEJ“        
dd) Ak klub nenastúpi, prípadne oznámi nenastúpenie na blok zápasov v kratšej lehote ako 7 dní, riadiaci orgán určí nenastúpenému klubu povinnosť uhradiť finančnú refundáciu preukázateľných nákladov a SF, maximálne do výšky 300 eur. V prípade, že klub oznámi nenastúpenie na blok zápasov v kratšej lehote ako 48 hodín, zápasy mu budú automaticky kontumované a bude musieť uhradiť náklady na delegované osoby v neodohratých zápasoch bloku, to neplatí za splnenia podmienky písmena h) tohto článku. 
(h) V prípade predloženia potvrdenia o epidémii vyhlásenej príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prípadne potvrdenia o PN, v čase konania príslušného bloku, alebo v prípade problémov s uvoľňovaním hráčov počas vyučovania zo školy (potrebné je dokladovať potvrdenie školy o neuvoľnení žiaka z vyučovacieho procesu), a to u nadpolovičnej väčšiny hráčov uvedených na súpiske družstva. Riadiaci orgán príslušný blok stretnutí preloží na najbližší ňou určený termín.)

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Oznamuje obsadenie R a D 14. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 2.2.2024:   
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – Futsal team Levice (Budáč, Bublávek, Krchňavý)

Oznamuje obsadenie R 3. bloku FEJ U20:

Pondelok 29.1.2024, ŠH N. Zámky:

10:00 MŠK Mayerson N. Zámky – MIBA B. Bystrica (Bublávek,Janidžár, Čuhár)        
11:15 Pinerola 1994 Futsal Academy – MIBA B. Bystrica (Janidžár, Bublávek, Čuhár)

12:30 MŠK Mayerson N. Zámky – Pinerola 1994 FA (Bublávek, Janidžár, Čuhár)

Oznamuje obsadenie R 5. bloku FEJ U17:

Pondelok 29.1.2024, ŠH Stará jazdiareň, Košice:

10:30 Podpor Pohyb Košice – MIMEL Lučenec (Matula, Nemček)

11:45 MIMEL Lučenec – Futsal Academy Žilina (Nemček, Matula)         
12:00 Podpor Pohyb Košice – Futsal Academy Žilina (Matula, Nemček)

Oznamuje obsadenie R 8. bloku FEJ U15:

Nedeľa 4.2.2024, ŠH starý Dom športu, Bratislava:

10:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – FT Levice/Spartak Tlmače (Fischer, Nagy)
11:45 FT Levice/Spartak Tlmače – Futsal Academy Žilina (Nagy, Fischer)         
12:45 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – Futsal Academy Žilina (Fischer, Nagy)         
13:45 FT Levice/Spartak Tlmače – FSC Prievidza (Nagy, Fischer)         
14:45 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – FSC Prievidza (Fischer, Nagy)

Ospravedlnenia:

Mózer 3.2., 8. – 10.2., Polomský 2. - 3.2.

Matrika SF:
Základná registrácia:

Mimel Lučenec Maxim Búlik 1411782, Boris Kolník 1479500, Karolína Eva Suszterová 1488552, Dominika Ovariova 1460236,  Karolína Gergelyová 1461110, Tobiáš Zábudlý 1405604, Adrian Herda 1402312, Sebastián Masný 1410676 – všetci Futsal Team Levice, MŠK Mayerson N. Zámky Matej Juhás 1228962, Tamara Gamrátová 1411669, Vanessa Vass 1372142, Anna Nagyová 1347260 – všetky OZ Futsal KE, FC Spartak Tlmače Damián Rimóci 1487199, MŠK Žilina Futsal Ondrej Kutlik 1391959, 4FSC, o. z. Keith Viljoen 1400768, MIBA B. Bystrica Erik Jurík 1313069, Henrich Burghardt 1073151, Andrej Šurkala 1396377, Julianna Gajdošová 1385686 – všetci FSC Prievidza, Futsal Team Komárno Csaba Takács 1214952, MIBA B. Bystrica Matej Zelina 1350629, 1385686, Laura Lovásová 1357919, Laura Bučková 1408960, Alena Marušová 1355275 – všetky FK Ekoprim Prešov, ŠK Makroteam Žilina Juraj Hlivka 1290998, 4FSC, o. z. Michal Matula 1405565, Marko Brenkus 1383065, Jonáš Volner 1416471 – obaja Podpor Pohyb Košice, Ján Čikoš 1184703, Patrik Gončár 1317148 – obaja Partizán Bardejov BŠK – futsal.

Prestupy:

Samo Marušinec (1234071) - prestup s obmedzením - Pinerola 1994 Futsal,

Kristína Tipulová (1326291) - prestup - CopyLeaders Prievidza,

Dalibor Tkáč (1156994) - prestup - CopyLeaders Prievidza,

Dominik Mokrý (1230063) - prestup - CopyLeaders Prievidza,

Matúš Sobota (1196962) - prestup - CopyLeaders Prievidza.

Oznamuje, že zimný seminár R a D SF sa uskutoční dňa 24.2.2024. Miesto konania bude upresnené v nasledujúcich ÚS. Každý účastník seminára do 19.2.2024 uhradí  účastnícky poplatok 20 eur na transparentný účet SF – SK6609000000000011495643.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa