logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 9. 2. 2024

Posledná aktualizácia9.2.2024 09:25
logi.png

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_29.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle Stanov SFZ a Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 1. marca 2024 od 11:00 hod. v Hoteli AquaCity Poprad.

Na svojom januárovom zasadnutí prerokoval nasledovný návrh programu tejto konferencie, predložený generálnym sekretárom SFZ, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní́ v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení́ SFZ
 5. Správa kontrolóra SFZ za rok 2023
 6. Schvaľovanie návrhu na doplnenie „B“ družstiev do súťaží riadených SFZ od súťažného ročníka 2025/2026
 7. Schvaľovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského na sezónu 2024/2025
 8. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 4, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2024
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2024
 11. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Event, s.r.o. na rok 2024
 12. Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
 13. Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2023 – 2027
 14. Schvaľovanie návrhu na vylúčenie klubov, podľa čl. 26, ods. 1, písm. c) Stanov SFZ, z dôvodu riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ
 15. Diskusia
 16. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 1.3.2024 v Poprade, za účelom  riadneho  výkonu  práv a  povinností  delegátov konferencie  SFZ a v zmysle znenia Stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2023/2024. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie písomne na SFZ doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby do piatka 16.2.2024, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (min. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a e-mailový kontakt).

 VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6, ods. 3, 4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadnu voľbu:

jedného člena Komory SFZ pre riešenie sporov za kluby amatérskeho futbalu,

ktorá sa v súlade s článkom 46, ods. 6 Stanov SFZ a článkom 6, ods. 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“), v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) uskutoční elektronickou formou, prostredníctvom ISSF v termíne:

od 25. februára 2024 00:01 hod., do 3. marca 2024 23:59 hod.

Podľa  článku 6, ods. 3  Poriadku  Komory,  kandidátov  na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu [1]. Každý klub má jeden hlas.

[1] Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa článku 38, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ, platí v SFZ nasledovný princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom,
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov,
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov, alebo
 6. S účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.

Podľa článku 59, ods. 5 Stanov SFZ, v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu [2].

[2] Ku dňu vyhlásenia riadnej voľby člena Komory za kluby amatérskeho futbalu má v Komore zastúpenie klub TJ Slovan Trenčianska Turná.

Podľa článku 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. Označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
 2. Titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 3. Kontaktné údaje kandidáta (e-mailová adresa, telefonický kontakt),
 4. Označenie navrhovateľa (názov amatérskeho klubu), IČO navrhovateľa, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa, kontaktné údaje, dátum a podpis.

Podľa článku 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. Životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení, športovej činnosti, spolu s motivačným listom,
 2. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,
 3. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
 6. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbou člena Komory za kluby amatérskeho futbalu.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedenú neobsadenú funkcii člena Komory za kluby amatérskeho futbalu s požadovanými prílohami doručili na SFZ:

elektronickou formou

na e-mailovú adresu: volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy: „Riadna voľba člena Komory SFZ pre riešenie sporov 2024“.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov  na vyššie  uvedenú  neobsadenú  funkciu člena Komory za kluby amatérskeho futbalu začína:

10. februára 2024 o 00:01 hod. a končí 18. februára 2024 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. Ďalšie informácie, inštrukcie a vzory podaní k voľbe člena Komory za kluby amatérskeho futbalu budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a prostredníctvom ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:

U800: FC Košice (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 5. kola Slovnaft Cupu FC Košice – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b a 58/2a, b DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 300 eur,  podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U801: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, vhadzovanie predmetov na HP a poškodzovanie zariadenia štadióna) v stretnutí 5. kola Slovnaft Cupu FC Košice – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, c, f DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť vysporiadať vzniknutú škodu na majetku v zmysle Správy delegáta zo stretnutia.

FUTSAL:
Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U802: Peter Jaborek (4FSC, o. z. (A), Niké Futsal Extraliga), od 3.2.2024.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.2.2024 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na DK SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Oznamuje:
 • Pracovné stretnutie klubov 2. ligy sa uskutoční 14.2.2024 od 11:00 hod. v sídle SsFZ v B. Bystrici;
 • Licenčný workshop klubov 2. ligy sa uskutoční 21.2.2024 od 10:00 hod. v sídle SsFZ v B. Bystrici. Pozvánka bola zaslaná emailovou poštou.
 • Spartak Myjava bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať v PIA o 19:00.
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

19. kolo: D. Kubín – Myjava, v pôvodnom termíne, ale o 15:00 (JOJ šport)

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že pracovné stretnutie klubov III. ligy východ sa uskutoční 19.2.2024 od 11:00 hod. a III. ligy západ 20.2.2024 od 10:00 hod., oba dni v sídle SsFZ v B. Bystrici.

Schvaľuje:

III. liga, 20. kolo: Malacky – Sereď 29.3. o 15:00, Rača – Podkonice 29.3. o 12:00

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje,  že pracovné stretnutie ženského futbalu sa uskutoční 15.2.2024 od 10:30 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje:

 • XVIII. Licenčný workshop klubov Niké ligy sa uskutoční v utorok 20.2.2024 od 10:30 hod. v City Hoteli Bratislava. Na základe doručených návratiek z klubov, bude prihláseným osobám zaslaná pozvánka s programom.
 • V elektronickom module licenčných konaní (ELM) sú už otvorené licenčné konania pre kluby Niké ligy, 2. ligy mužov a štart v UEFA Lige majstrov žien. Žiada kluby o prijatie príslušného konania, nakoľko až po jeho prijatí je do ELM možné klubom nahrať uznanú dokumentáciu z predchádzajúcich licenčných konaní.  

Informuje, že všetky tlačivá a formuláre, potrebné k príprave licenčnej dokumentácie klubov, sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie  sa  budú  vydávať  na  vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA Goalkeeper B licencie 2024, v termíne marec september 2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 21.2.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Senici Skalici, v termíne 10.3. 19.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Považskej Bystrici, v termíne 6.4.  30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2024.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú  uznávané aj  webináre dištančnou formou.  Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí minimálne 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 18.2.2024, Bobrovec Seminár trénerov UEFA GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK SsFZ a TMK LFZ. Prihlášky do 10.2.2024.
 • 4.3.2024, Žilina Psychológia Identita a rozvoj hráča 2 (pre trénerov UEFA B / A / PRO licencie v rozsahu 3 hodín) organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 3.4.2024

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje:

Termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR III. sk. a R/AR Šance: 23. 25.2.2024Starom Smokovci (R/AR Šance s účasťou 24.2.2024 – nový termín). Program a pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia:

Zemko 24.2., D. Bobko 26.2. – 1.3. a 20. – 21.4., Henček od 5.2. k dispozícii KR, Dobrík 2. – 4.3., Konček 29.2. – 4.3., Kružliak od 6.2. PN do prihlásenia.

Úsek PRospravedlnenia:

Migaľová 17.2., 27.2. – 4.3. a 16. – 24.3., Hracho 6. – 9.3.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Kiss 5. – 11.2.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia SF:

U37: Schvaľuje termín predohrávky 16. kola NFE MIBA B. Bystrica – MIMEL Lučenec, z dôvodu obsadenia ŠH Dukla, na 29.2.2024 o 20:00 hod.

U38: Poplatky za delegované osoby v Niké Futsal Extralige 2023/24, extralige U20 2023/24 a extralige U17 2023/24 za mesiac január 2024, nájdu kluby v najbližších zberných faktúrach.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Oznamuje obsadenie R a D na 15. kolo NFE:

Piatok 16.2.2024:

19:00 MIMEL Lučenec – Pinerola 1994 FA BA (Behančín, Matula, Kuspán)         
19:00 Podpor Pohyb Košice – Partizán Bardejov futsal (Botka, Marko, Cimprich)   
19:00 Futsal Team Levice – MŠK Nové Zámky (Budáč, Filkus, Hlavenka)         
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA – MIBA B. Bystrica (Fischer, Nagy, Kubinec)

Sobota 17.2.2024:

19:15 Makroteam Žilina – FSC Prievidza (Belavý, Nemček, Krchňavý)

Oznamuje obsadenie R a D 6. bloku extraligy juniorov U20:

Pondelok 12.2.2024, Stará jazdiareň, Košice:

11:00 MIMEL Lučenec – Makroteam Žilina (Marko, Cisko, Hrmo)

12:15 Podpor Pohyb Košice – Makroteam Žilina (Cisko, Marko, Hrmo)

13:30 MIMEL Lučenec – Futsal Academy Žilina (Marko, Cisko, Hrmo)

14:45 Podpor Pohyb Košice – Futsal Academy Žilina (Cisko, Marko, Hrmo)

Utorok 13.2.2024, ŠH Badín:

11:30 MIBA B. Bystrica – MŠK N. Zámky (Polomský, Mózer, Krchňavý)

12:45 MŠK N. Zámky – Pinerola 1994 FA BA (Mózer, Polomský, Krchňavý)

14:00 MIBA B. Bystrica – Pinerola 1994 FA BA (Polomský, Mózer, Krchňavý)

Ospravedlnenia:

R: Polomský 18.2. – 27.2., Bublávek 17. a 18.2., Michna 16. – 22.2.

DZ: Badura, Hrmo 16. a 17.2., Cimprich 17.2., Ježík – do odvolania.

Oznamuje, že zimný seminár R a D SF sa uskutoční dňa 24.2.2024 v Žiline. Každý účastník seminára do 19.2.2024 uhradí účastnícky poplatok 20 eur na transparentný účet SF – SK8011000000002625762389.

SEKRETARIÁT

Manažér zdravotnej starostlivosti SFZ oznamuje kontakty nových pracovísk, ktoré majú vybavenie a kvalifikáciu na vykonávanie lekárskych prehliadok:

Ružinovská poliklinika, a. s., Nemocnica s poliklinikou Bratislava - Ružinov, Ružinovská 10, 821 01 Bratislava, Ambulancia telovýchovného lekárstva.

Kontakt na objednávanie: MUDr. Lucia Knappková, 0911 642 989.

Kardiocentrum Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra, recepcia 037/69 33 211, 037/ 69 33 220, Ambulancia telovýchovného lekárstva.

Kontakt: MUDr. Ivan Štefanov, 0911 223 383.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa