logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 15. 7. 2022

Posledná aktualizácia15.7.2022 08:39

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_03.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ disciplinárne konania:

U5: Dragan Karakačanov (1375711). Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U1113 (súťažný ročník 2021/2022) a konanie zastavuje, podľa 78/4d DP.

U6: Filip Hodúl (1242311). Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U1006 (súťažný ročník 2021/2022) a konanie zastavuje, podľa 78/4d DP.

U7: Martin Kuráň (1155018). Na základe U1115 (súťažný ročník 2021/2022), za porušenie predpisu SFZ, podľa čl. 64/1a DP, s poukazom na čl. 8 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ a čl. 14 Etického kódexu SFZ, ukladá disciplinárnu sankciu – upozornenie, podľa čl. 64/2 a čl. 10 DP. Zároveň menovanému podľa čl. 43/2a DP pozastavuje výkon činnosti sprostredkovateľa SFZ, a to až do odstránenia protiprávneho stavu, spočívajúceho v konflikte záujmov a súčasne, podľa čl. 43/2q DP ukladá povinnosť odstrániť protiprávny stav vzniknutý v dôsledku disciplinárneho previnenia v lehote do 31.8.2022.

U8: Jaroslav Imrek (1388880). Na základe U1112 (súťažný ročník 2021/2022), za porušenie predpisu SFZ, podľa čl. 64/1a DP, s poukazom na čl. 8 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ a čl. 14 Etického kódexu SFZ, ukladá disciplinárnu sankciu – upozornenie, podľa čl. 64/2 a čl. 10 DP. Zároveň menovanému podľa čl. 43/2a DP pozastavuje výkon činnosti sprostredkovateľa SFZ, a to až do odstránenia protiprávneho stavu, spočívajúceho v konflikte záujmov a súčasne podľa čl. 43/2q DP ukladá povinnosť odstrániť protiprávny stav vzniknutý v dôsledku disciplinárneho previnenia v lehote do 31.8.2022.

U9: FK Senica. Podľa čl. 73/4 DP spája disciplinárne konania vedené pod U1088 a U1155 na spoločné konanie a zároveň vyzýva klub na predloženie dokladu o splnení povinností, vyplývajúcich z príslušných rozhodnutí Komory SFZ pre riešenie sporov, do 21.7.2022.

U10: Na základe U4 berie na vedomie stanovisko navrhovateľa Michala Petráša, v zast. Andrea Janová vo vzťahu k splneniu povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/70/2021 zo dňa 24.3.2022, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

II. Oznamy DK SFZ:

Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga: 300 eur

II. liga: 200 eur

Dorastenci: 30 eur 

Opätovne upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21. 7. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Oznamuje:

Dohody o striedavom štarte, v zmysle SP, čl. 20: Trenčín – Púchov, B. Bystrica – D. Kubín, Humenné – Medzilaborce, D. Streda – Šamorín, Ružomberok – R. Sobota, Rača – Ivanka pri Dunaji, 1. FC Tatran Prešov – 1. FK Svidník, L. Mikuláš – Oravské Veselé, FC Košice – Slávia TU Košice, Trnava – Malženice, Podbrezová – Kalinovo, Petržalka – Vrakuňa, Komárno – Hurbanovo, Dubnica – ŠK LR Crystal, Bardejov – Bardejovská Nová Ves.

Schvaľuje:

5. kolo: P. Bystrica – Žilina B 12.8. o 17:00.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada všetky FK, aby si priebežne kontrolovali vyžrebovanie a prípadné zmeny nahlásili cez ISSF.

Oznamuje, že striedavé štarty musia byť nahodené v ISSF min. 3 dni pred začiatkom súťaže, ktorá začína skôr. Pri nedodržaní termínu bude žiadosť zamietnutá.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerovPeter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávaniatrénerské licencieMichal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Trenčíne, v termíne 27.8. 30.10.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 Čadci, v termíne 7.9. 21.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Senici, v termíne 10.9. 17.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formouformou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ, (Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané emailom registrovaným trénerov v ISSF.

 KOMISIA ROZHODCOV

Zmena adresára RS 2022/2023: Miroslav Holas, Rybničná 6488/10, 984 01 Lučenec.

Ospravedlnenia: Marhefka od 7.7. k dispozícii KR, Hrenák od 9.7. k dispozícii KR, Slatárovič od 8.7. do prihlásenia, Maslen v pracovné dni, 31.7., 27. – 28.8. a 3.9., Alezárová 25.7. – 9.8., Mokrý 29. – 31.7., 20.8. a 26. – 29.8., Gabštur 17.7. – 4.9., Henček 23.7. – 6.8., Ihring 23.7., Horváth 29. – 30.7. a 6. – 7.8., Končár 17.7. – 5.8., Cisko 23. – 25.8., Baláž 1. – 2.8. a 14. – 15.8.

Úsek PRospravedlnenia: Minárčik 15. – 19.7., Hracho 13.8. a 20. – 21.8., Fašung 2.8. a 10. – 19.8., Sekereš 3. – 12.8., Šípoš 4. – 8.8., Špila 5. – 15.8., Straka 30.7.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Zdechovan 20. – 29.7., Čan 6. – 17.8., Farbula 26. – 31.7.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF oznamuje klubom, že prihlášku do extraligy je nutné poslať výlučne prostredníctvom ISSF do 15.7.2022. Rovnako treba osobitne prihlásiť družstvá v extralige juniorov v kategóriách U17 a U20. Termín prihlásenia v kategórii U15 je do 31.7.2022.

Komisia rozhodcov a delegátov :
  • oznamuje že letný seminár R a D z nominačnej listiny sezóny 2021/2022 sa uskutoční 27.8.2022 od 10:00 hod. v Žiline a žiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
  • potenciálni noví rozhodcovia sa môžu prihlásiť na emailovú adresu rozhodcovia@ futsalslovakia.sk. Podmienkou je vek do 35 rokov.
  • žiada R a D o vykonanie / skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2022/2023:
  1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe je možné získať vygenerovaním faktúry vo vlastnom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
  2. platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).
Matrika SF:

Prestup:                                                                                                        

1309218 Adam Vrábel – CopyLeaders Prievidza    
1181978
Peter Serbin – Podpor Pohyb Košice        
1282405
Sebastián Bačo – Mimel Lučenec

Prestup s obmedzením:                                                                                 

1209706 Patrik Chamilla – Futsal Team Levice

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ / ÚLK na súťažný ročník 2022/2023 je dostupná na webovom sídle SFZ, v sekcii:        https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy/

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa