logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 21. 7. 2023

Posledná aktualizácia21.7.2023 08:46

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_03.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 17.7.2023 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

OK/5/2023 – Odvolanie SV Strategy, s.r.o., v zastúpení JUDr. Monika Hubocká proti rozhodnutiu DK SFZ č. SFZ-DK-2022/2023-1219 (U1219) z 20.4.2023 zastavuje, podľa čl. 60, ods. 13, písm. a) stanov SFZ.

OK/6/2023 – Odvolanie MFK Dolný Kubín, podané voči uzneseniu disciplinárnej komisie SFZ č. U1287, zo dňa 27.4.2023 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

OK/7/2023 – podľa čl. 60, ods. 13, písm. c) stanov SFZ mení rozhodnutie DK SFZ č. U1353, zo dňa 3.5.2023 (FC Spartak Trnava) v časti, kde uložila disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 10 000 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP tak, že ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 7 500 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Vo zvyšnej časti ostáva rozhodnutie DK SFZ nedotknuté.

OK/8/2023 – Odvolanie FC Petržalka, podané voči uzneseniu disciplinárnej komisie SFZ č. U1500, zo dňa 20.4.2023 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

OK/9/2023 – Podnet FK Poprad na preskúmanie postupu ŠTK SFZ zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U7: Martin Baďura (ŠK Tomášov, Slovnaft Cup), od 20.7.2023.

Disciplinárne konania:

U8: Justen Kranthove (FK Humenné, 2. liga). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1536 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 200 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U9: Maksym Kuchynskyi (1461240, 1. FC Tatran Prešov). Na základe podnetu delegovanej osoby, za vylúčenie po ČK (narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou) počas prípravného stretnutia 1. FC Tatran Prešov – MKS Sandecja Nowy Sącz, hraného  dňa 14.7.2023,  podľa  čl. 45/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 45/2 a čl. 12/2 DP.

U10: Michal Hamuľak (1198700 / FK Humenné / 2. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS, uloženej U573 (súťažný ročník 2018/2019) rozhodla, že žiadosť zamieta, s poukazom na U129 (súťažný ročník 2022/2023).

U11: Sebastian Gembický (MŠK Rimavská Sobota, III. liga). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1686 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 100 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U12: Ľubomír Jaššo (MŠK Námestovo, III. liga). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1705 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 100 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U13: Maximilián Marko (ŠK Slovan Bratislava, I. LSD U19). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1605 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu vo výške 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

II. Oznamy DK SFZ:

Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/5/2023 (U1219 – SV Strategy, v zastúpení AK HUBOCKÁ & PARTNERS).

Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/6/2023 (U1287 – MFK Dolný Kubín).

Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/7/2023 (U1353 – FC Spartak Trnava).

Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/8/2023 (U1500 – FC Petržalka).

Opätovne oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futbal sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga: 300 eur

2. liga: 200 eur

III. liga: 100 eur

Dorast a žiaci: 30 eur

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:
NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur   
FEJ: 20 eur

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.7.2023 v sídle SFZ.                                          Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:

Schválené dohody o striedavom štarte hráčov mužov (SP, čl. 93): Humenné – Svidník, Prešov – Stropkov, Trenčín – Dubnica, Dunajská Streda – Šamorín, Banská Bystrica – Dolný Kubín, Spišská Nová Ves – Spišské Podhradie, Trnava – Malženice, FC Košice – TU Košice, Ružomberok – Rimavská Sobota, Petržalka – Malacky, Podbrezová – Kalinovo, Liptovský Mikuláš – Oravské Veselé.

Schvaľuje:

1. kolo: Trebišov – Slovan B 28.7. o 17:00

3. kolo: Komárno – L. Mikuláš 12.8. o 17:00 (Šaľa)

5. kolo: Pohronie – L. Mikuláš 26.8. o 16:30

7. kolo: Myjava – L. Mikuláš 8.9. o 19:00

9. kolo: P. Bystrica – L. Mikuláš 23.9. o 15:30

11. kolo: Trebišov – L. Mikuláš 7.10. o 15:00

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • Odhlásenie sa zo súťaže: MFK Slovan Giraltovce (III. LV) k 17.7.2023.
 • Jednota Bánová (III. LZ) bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrávať v SO v ÚHČ, okrem 2. kola, ktoré odohrá v NE o 10:30.
 • Bolo vyžrebované 1. kolo Prezidentského pohára (termín 30.8.2023). 2. kolo sa odohrá 13.9.2023.
Slovnaft Cup, 1. kolo:

Olcnava – Rudňany, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Rudňany.

U17/16, 1. kolo:

D. Streda – Ružomberok 9.9. o 11:00 / 13:15

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti  sa  podávajú po  splnení  požiadaviek  rozsahu  „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  zrušilo  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Do 31.7.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň konferencie samostatne) trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.

 KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:

Valent, Valentová 29.7., Mokrý 12.8., 20.8. a 25.8. – 1.9., Tramita 28. – 30.7., Svat 4. – 6.8. a 11. – 13.8., Cvengroš 5. – 9.8., Fedák 12.8., Marsal 7. – 14.8., Cisko 22. – 24., Polák 5. – 6.8., Smolák 4.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:

Čan 6. – 17.8., Tomášová 28.7. – 6.8., Dadykin 12. – 20.8.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

Pripomína extraligovým klubom povinnosti, vyplývajúce zo schváleného Rozpisu súťaže pre sezónu 2023/2024:

 • Pred začiatkom súťaže, najneskôr do 1.8.2023, si každý klub určí farbu dresov, trenírok a štulpní hráčov, brankárov a hráčov pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy;
 • Najneskôr do 15.8.2023 platí povinnosť prihlásiť do súťaže minimálne jedno žiacke alebo juniorské mužstvo.

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ  O  URČENIE  POKUTY  ZA  POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur  

FEJ: 20 eur

Komisia rozhodcov a komisia delegátov SF:
 • Oznamuje, že predsezónny seminár R a D SF sa uskutoční 26.8.2023 od 9:00 hod. Žiline. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • Potencionálni noví rozhodcovia futsalu sa môžu prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk
 • Žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:
 • Uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získať vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 • Platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa