logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 16. 2. 2024

Posledná aktualizácia16.2.2024 10:23
logi.png

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_30.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle Stanov SFZ a Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 1. marca 2024 od 11:00 hod. v Hoteli AquaCity Poprad.

Na svojom januárovom zasadnutí prerokoval nasledovný návrh programu tejto konferencie, predložený generálnym sekretárom SFZ, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní́ v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Správa kontrolóra SFZ za rok 2023
 5. Schvaľovanie návrhu na doplnenie „B“ družstiev do súťaží riadených SFZ od súťažného ročníka 2025/2026
 6. Schvaľovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského na sezónu 2024/2025
 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 4, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2024
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2024
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Event, s.r.o. na rok 2024
 11. Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
 12. Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2023 – 2027
 13. Schvaľovanie návrhu na vylúčenie klubov, podľa čl. 26, ods. 1, písm. c) Stanov SFZ, z dôvodu riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ
 14. Diskusia
 15. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 1.3.2024 v Poprade, za účelom  riadneho  výkonu  práv a  povinností  delegátov konferencie  SFZ a v zmysle znenia Stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2023/2024. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie písomne na SFZ doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby do piatka 16.2. 2024, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (min. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a e-mailový kontakt).

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6, ods. 3, 4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadnu voľbu:

jedného člena Komory SFZ pre riešenie sporov za kluby amatérskeho futbalu,

ktorá sa v súlade s článkom 46, ods. 6 Stanov SFZ a článkom 6, ods. 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“), v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) uskutoční elektronickou formou, prostredníctvom ISSF v termíne:

od 25. februára 2024 00:01 hod., do 3. marca 2024 23:59 hod.

Podľa  článku 6, ods. 3  Poriadku  Komory,  kandidátov  na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu [1]. Každý klub má jeden hlas.

[1] Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa článku 38, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ, platí v SFZ nasledovný princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom,
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov,
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov, alebo
 6. S účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.

Podľa článku 59, ods. 5 Stanov SFZ, v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu [2].

[2] Ku dňu vyhlásenia riadnej voľby člena Komory za kluby amatérskeho futbalu má v Komore zastúpenie klub TJ Slovan Trenčianska Turná.

Podľa článku 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. Označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
 2. Titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 3. Kontaktné údaje kandidáta (e-mailová adresa, telefonický kontakt),
 4. Označenie navrhovateľa (názov amatérskeho klubu), IČO navrhovateľa, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa, kontaktné údaje, dátum a podpis.

Podľa článku 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. Životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení, športovej činnosti, spolu s motivačným listom,
 2. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,
 3. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
 6. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbou člena Komory za kluby amatérskeho futbalu.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedenú neobsadenú funkcii člena Komory za kluby amatérskeho futbalu s požadovanými prílohami doručili na SFZ:

elektronickou formou

na e-mailovú adresu: volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy: „Riadna voľba člena Komory SFZ pre riešenie sporov 2024“.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov  na vyššie  uvedenú  neobsadenú  funkciu člena Komory za kluby amatérskeho futbalu začína:

10. februára 2024 o 00:01 hod. a končí 18. februára 2024 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. Ďalšie informácie, inštrukcie a vzory podaní k voľbe člena Komory za kluby amatérskeho futbalu budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a prostredníctvom ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK – disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U803: Oleksandr Golikov (FC Košice, Niké liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 12.2.2024. 

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U804: Boris Godál (MFK Dukla B. Bystrica, Niké liga), od 11.2.2024.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U805: Lukáš Migaľa (MFK Dukla B. Bystrica, Niké liga), od 11.2.2024.

Disciplinárne konania:

U806: MŠK Žilina (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (urážlivé pokriky na adresu súpera a vhodenie plastového pohára s nápojom so zasiahnutím AR1) v stretnutí 19. kola NL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/2a, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada klub o zaslanie identifikačných údajov diváka, ktorý bol odovzdaný príslušníkom PZ po vhodení predmetu na HP, a to v lehote do 20.2.2024.

U807: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (vulgárne a urážlivé pokriky a vyhrážajúce odkazy) v stretnutí 19. kola NL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U808: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 19. kola NL FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 57/1b a 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 10 DP.

U809: MFK Dukla Banská Bystrica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (použitie pyrotechniky – delobuch) v stretnutí 19. kola NL FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U810: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky pred stretnutím) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 19. kola NL FK DAC 1904 D. Streda – MFK Skalica, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U811: FK Železiarne Podbrezová (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu delegovaných osôb) v stretnutí 19. kola NL FK Železiarne Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U812: AS Trenčín (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (vulgárne pokriky) v stretnutí 19. kola NL AS Trenčín – FC Košice, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U813: Ján Kozák (1115648 / FC Košice / Niké liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a podnetu AR SFZ, za urážlivé a zosmiešňujúce výroky na adresu rozhodcu na tlačovej konferencii po stretnutí 19. kola NL AS Trenčín – FC Košice, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U814: Marko Tolić (1478522 / ŠK Slovan Bratislava futbal / Niké liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS, uloženej U786 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U815: Dragan Andrić (1319623). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe žiadosti menovaného o zmenu DS, uloženej U2 rozhodol, že žiadosť zamieta, nakoľko nespĺňa náležitosti, podľa čl. 41/1 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.2.2024 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na DK SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:

Oznamuje, že Licenčný workshop klubov 2. ligy sa uskutoční 21.2.2024 od 10:00 hod. v sídle SsFZ v B. Bystrici. Pozvánka bola zaslaná emailovou poštou.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

18. kolo: Slovan BA 21 – Dolný Kubín 3.3. o 14:00 (JOJ šport).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že pracovné stretnutie klubov III. ligy východ sa uskutoční 19.2.2024 od 11:00 hod. a III. ligy západ 20.2.2024 od 10:00 hod., oba dni v sídle SsFZ v B. Bystrici. Pozvánka s programom bola zaslaná emailovou poštou

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

Slovnaft Cup, štvrťfinále: Michalovce – Trnava 6.3. o 17:30 (JOJ šport)

Schvaľuje:

III. liga, 16. kolo: HAMSIK Academy – Podkonice 1.3. o 16:00 na UT (Radvaň), Malacky – Dubnica 2.3. o 14:30

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje zmenu termínu pracovného stretnutia ženského futbalu, ktoré sa uskutoční 29.2.2024 od 10:30 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že v elektronickom module licenčných konaní (ELM) sú už otvorené licenčné konania pre kluby 1. a  2. ligy mužov, štart v UEFA Lige majstrov žien a licenciu Futbalovej akadémie. Žiada kluby o prijatie príslušného konania, nakoľko až po jeho prijatí je do ELM možné klubom nahrať uznanú dokumentáciu z predchádzajúcich licenčných konaní.  

Informuje, že všetky tlačivá a formuláre, potrebné k príprave licenčnej dokumentácie klubov, sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie  sa  budú  vydávať  na  vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA Goalkeeper B licencie 2024, v termíne marec september 2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 21.2.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Senici Skalici, v termíne 10.3. 19.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Považskej Bystrici, v termíne 6.4.  30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2024.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú  uznávané aj  webináre dištančnou formou.  Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí minimálne 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 4.3.2024, Žilina Psychológia Identita a rozvoj hráča 2 (pre trénerov UEFA B / A / PRO licencie v rozsahu 3 hodín) organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 3.4.2024.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje:
 • Termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR III. sk. a R/AR Šance: 23. 25.2.2024Starom Smokovci (R/AR Šance s účasťou 24.2.2024 – nový termín). Program a pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.
 • Termín zimných fyzických previerok rozhodcov/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR Šance): 5.3.2024 v Dubnici n. Váhom.
Ospravedlnenia:

Holp 1. – 3.3., Straka 1. – 4.3.

Úsek PRospravedlnenia:

Minárčik 22. – 25.2., Sluk 22. – 23.2., Pavlíková 1. – 8.3.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia SF:

U39: Po dohode klubov schvaľuje nový termín zápasu 16. kola Niké Futsal Extraligy Partizán Bardejov futsalFSC Prievidza na 8.3.2024 o 19:00 v MŠH Mier v Bardejove.

U40: Kontumuje zápas 14. kola Niké Futsal Extraligy MŠK Futsal N. ZámkyPartizán Bardejov futsal v prospech klubu MŠK Futsal N. Zámky a priznáva 3 body do tabuľky a skóre 5:0. Po dodaní dokumentácie upúšťa od sankcie odpočítania troch bodov, nezúčastnený klub uhradí domácemu klubu čiastku 750 eur ako refundáciu nákladov na organizáciu stretnutia podľa Rozpisu súťaže B/5/p3.       

U41: Kontumuje zápasy 9. bloku extraligy žiakov U15 MIMEL LučenecFSC Prievidza a Podpor Pohyb KošiceFSC Prievidza v prospech domácich klubov, klubom MIMEL Lučenec a Podpor Pohyb Košice priznáva 3 body do tabuľky a skóre 5:0. Klub Podpor Pohyb Košice žiada o dodanie podkladov ohľadom prenájmu ŠH Stará Jazdiareň na 9. blok zápasov extraligy U15.          

U42: Kontumuje zápasy 6. bloku extraligy juniorov U20 MIBA B. BystricaMŠK Futsal N. Zámky a MŠK Futsal N. ZámkyPinerola 1994 FA Bratislava v prospech klubov MIBA B. Bystrica a Pinerola 1994 FA Bratislava, priznáva im 3 body do tabuľky a skóre 5:0.

Exekutíva SF:
Oznamuje zmeny R na 15. kolo NFE:

Piatok 16.2.2024:

20:30 4FSC FTVŠ UK Bratislava – MIBA B. Bystrica (Bohun za Nagya)

Sobota 17.2.2024:

19:15 ŠK Makroteam Žilina – FSC Prievidza (Matula za Belavého)

Oznamuje obsadenie R a D na dohrávku 8. kola NFE:

Piatok 23.2.2024:

19:00 Podpor Pohyb Košice – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Matula, Michna, Kuspán)

Oznamuje obsadenie R a D na 7. blok extraligy U20:

Utorok 20.2.2024 (Stará Jazdiareň, Košice):

11:00 MIMEL Lučenec – MŠK Futsal N. Zámky (Nemček, Matula, Badura)

12:15 Podpor Pohyb Košice – MŠK Futsal N. Zámky (Matula, Nemček, Badura)

13:30 MIMEL Lučenec – Pinerola 1994 FA Bratislava (Nemček, Matula, Badura)

14:45 Podpor Pohyb Košice – Pinerola 1994 FA Bratislava (Matula, Nemček, Badura)

Oznamuje obsadenie R a D na 7. blok extraligy U20:

Pondelok 26.2.2024 (ŠH Rosinky, Žilina):

11:30 ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica (Matula, Michna, Badura)

12:45 FA Žilina – MIBA B. Bystrica (Michna, Matula, Badura)

14:00 ŠK Makroteam Žilina – FA Žilina (Matula, Michna, Badura)

Oznamuje obsadenie R na zápasy dvojičiek extraligy U15:

Nedeľa 25.2.2024 (ŠH ARENA, Lučenec):

10:00 MIMEL Lučenec – Podpor Pohyb Košice (Antalík)

11:00 MIMEL Lučenec – Podpor Pohyb Košice (Antalík)

Nedeľa 25.2.2024 (ŠH Rosinky, Žilina):

10:45 FA Žilina – FSC Prievidza (Botka, Charbuliak)

11:45 FSC Prievidza – FA Žilina (Charbuliak, Botka)

12:45 FA Žilina – FSC Prievidza (Botka, Charbuliak)

Oznamuje, že zimný seminár R a D SF sa uskutoční dňa 24.2.2024 v Žiline. Každý účastník seminára do 19.2.2024 uhradí účastnícky poplatok 20 eur na transparentný účet SF – SK8011000000002625762389.
Ospravedlnenia:

Botka 1. – 3.3., Mózer 24.2., Šlapka k dispozicii od 20.2.2024, okrem termínu 1. – 3.3.2024.

SEKRETARIÁT

Manažér zdravotnej starostlivosti SFZ oznamuje kontakty nových pracovísk, ktoré majú vybavenie a kvalifikáciu na vykonávanie lekárskych prehliadok:

Ružinovská poliklinika, a.s.,

Nemocnica s poliklinikou Bratislava - Ružinov, Ružinovská 10, 821 01 Bratislava, Ambulancia telovýchovného lekárstva,

MUDr. Lucia Knappková, kontakt na objednávanie 0911 642 989.

Kardiocentrum Nitra,

Špitálska 6, 949 01 Nitra, recepcia 037/69 33 211, 037/ 69 33 220, Ambulancia telovýchovného lekárstva,

MUDr. Ivan Štefanov, 0911 223 383.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa