logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

Posledná aktualizácia12.3.2021 10:50

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_31.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, na základe návrhu prezidenta SFZ (v súlade s čl. 44, ods. 6 stanov SFZ), rozhodol o uskutočnení konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam.

Hlasovanie konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam sa uskutoční od 27. marca 2021 (sobota), 00:01 hod., do 1. apríla 2021 (štvrtok), 23:59 hod.

Na svojom zasadnutí dňa 2. marca 2021 prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

2. Schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr

3. Schvaľovanie návrhu spoločnosti AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020

4. Schvaľovanie návrhu spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020

5. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021

6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021

7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

8. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 12. marca 2021, 23:59 hod., v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, registračné číslo člena SFZ v ISSF a emailový kontakt).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U562: Vernon De Marco Morlacchi (ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga).

U563: Eduvie Marho Ikoba (AS Trenčín, Fortuna liga).

U564: Patrik Prikryl (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga).

U565: Matúš Mader (MFK Skalica, II. liga).

U566: Richard Bartoš (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga).

U567: Juraj Pančík (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), všetci od 7.3.2021.

U568: Gábor Tóth (KFC Komárno, II. liga).

U569: Vladimír Kukoľ (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), obaja od 11.3.2021.

DS po 9. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U570: Stanislav Lacko (MŠK Púchov, II. liga), od 7.3.2021.

U571: Tidiane Djiby Ba (1238134 / FC Nitra / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS voči delegovanej osobe (vulgárna urážka delegovaných osôb pri odchode z hracej plochy na schodoch do hlavnej tribúny) po stretnutí 22. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FC Nitra, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 71/5a DP, od 11.3.2021.

U572: Boris Gáll (1240024 / FC Košice / II. liga). Na základe podnetu klubu Slavoj Trebišov, doručeného prostredníctvom ISSF (ID 129952) dňa 7.3.2021, vlastných zistení, stanoviska odbornej komisie KR SFZ a priloženého videozáznamu, za HNS (udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou v neprerušenej hre, bez snahy hrať s loptou a následným zranením súpera) počas stretnutia 19. kola II. ligy FC Košice – Slavoj Trebišov, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 45/2b a čl. 71/5a DP, od 11.3.2021.

U573: Andrej Hojer (1442702 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga / L). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (pôsobenie na lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT) počas stretnutia 22. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/3, čl. 10 a čl. 71/5a DP.

U574: Peter Lérant (1084821 / FC Nitra / Fortuna liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U549 a za HNS voči delegovaným osobám (kritika delegovaných osôb v denníku Šport dňa 1.3.2021) po stretnutí 21. kola FL FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 48/2a, čl. 10 a čl. 71/5a DP.

U575: FK Poprad. Opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej U537, v právnej veci č. k. KS-O/6/2020 navrhovateľa Miroslav Guza proti odporcovi Futbalový klub Poprad, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.12.2020. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U576: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť klubu o zmenu ochranného opatrenia, uloženého U452 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jeho zostatku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 11.3.2021 do 31.8.2021.

FUTSAL:

U577: Michal Čief (1218635 / MIBA B. Bystrica / VARTA Futsal liga). Na základe žiadosti klubu MIBA B. Bystrica doručenej e-mailom dňa 9.3.2021 oznamuje, že menovaný si disciplinárnu sankciu U326 vykonal.

Disciplinárne sankcie uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.3.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga

Žiada FK Dubnica o písomné vyjadrenie, z akého dôvodu nebola na stretnutí 18. kola sanitka s posádkou, do 17.3.2021.

Odkladá stretnutia (SP, čl. 37/1):

20. kolo Trebišov – Skalica a 21. kolo Bardejov – Trebišov, z dôvodu výskytu ochorenia Covid19 a karantény hráčov Trebišova. Nové termíny stretnutí budú zverejnené v nasledujúcej ÚS.

Schvaľuje:

20. kolo: ŠK Slovan 21 – Poprad, v pôvodnom termíne, ale o 13:00 na UT Prievoz.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že Slovnaft cup bude pokračovať 4. kolom (23. – 24.3.2021), len s družstvami FORTUNA ligy a II. ligy, bez mužstiev z RFZ. Kluby z RFZ budú v nasledujúcom ročníku zaradené do toho kola, v ktorom skončili v tomto ročníku.

Do 4. kola sú zaradené: Michalovce, Podbrezová, Košice, Dubnica, Šamorín a Komárno. Vyžrebovanie bude uverejnené na Futbalnete. Štadióny, na ktorých sa bude hrať, určí SFZ.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje všetky kluby žiadajúce o udelenie licencie pre štart vo FORTUNA lige / klubových súťažiach UEFA mužov a v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2021/2022, že termín vloženia dokumentácie do elektronického modulu licenčných konaní SFZ je PONDELOK 15.3.2021, do 23:59 hod.

Po tomto termíne bude systém zatvorený, až do určenia termínu doplnenia chýbajúcej alebo nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie klubov, vloženej k 15.3.2021, o ktorom na svojom marcovom zasadnutí rozhodne licenčná komisia SFZ. Termín doplnenia / nahradenia dokumentácie bude klubom oznámený v úradnej správe SFZ a v sekcii lck na webovom sídle SFZ.

Dokumentácia klubov pre UEFA ligu majstrov žien, I. ligu žien a licencie SFZ mládeže, musí byť na SFZ odoslaná doporučenou poštou, na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“ (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke), najneskôr v pondelok 15.3.2021  na USB nosiči. Osobné doručenie dokumentácie nie je možné.

Všetky potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera /Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v P. Bystrici, v termíne 27.3. 22.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prešove, v termíne 29.3. 19.6.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 24.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 30.3. 26.6. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 24.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 9.4. 28.6.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri /Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

31.3.2021, webinár Rozvoj mentálnej odolnosti v tréningovom procese (pre trénerov UEFA A/Pro licencie v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.

KOMISIA ROZHODCOV

Dôrazne upozorňuje rozhodcov SFZ na bezodkladné uzatváranie zápisov o stretnutí v zmysle znenia Rozpisu republikových súťaží SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021.

Ospravedlnenia: Hrčka 2. – 15.3., Ihring 5. – 18.3., Jurenka 5. – 8.3., Libiak 8. – 21.3., Mosor od 10.3. k dispozícii KR.

Úsek PRospravedlnenia: Likavský 5. – 18.3.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Budáč 25. – 28.3.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie rámcovej zmluvy na dodanie predmetu obstarania „Výstavba lokálneho zdroja elektrickej energie (fotovoltika) a zhotovenie NN prepojov, rozvádzačov a odberných miest“ v budove sídla vyhlasovateľa.

Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov, ktorých presná špecifikácia s príslušnými usmerneniami je uvedená v Podmienkach súťaže.

Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa je od 26.2.2021 do 26.3.2021.  Dátum vyhodnotenie súťaže je do 9.4.2021. Úplné znenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa www.futbalsfz.sk

Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ) je v zmysle Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov, článok 6, ods. 5 povinný na svojom webovom sídle vždy na konci marca príslušného kalendárneho roka verejne sprístupniť mená zaregistrovaných sprostredkovateľov a jednotlivé transakcie, na ktorých sa títo sprostredkovatelia podieľali za predchádzajúci kalendárny rok. SFZ ďalej zverejní aj celkovú sumu zaplatenú všetkým registrovaným sprostredkovateľom.

SFZ preto  žiada všetkých, ktorých sa vyššie uvedené ustanovenie týka, aby najneskôr do 15. marca 2021 matrike SFZ zaslali:

1. „Vyhlásenie sprostredkovateľa ako fyzickej osoby“, resp. „Vyhlásenie sprostredkovateľa ako právnickej osoby“;

2. Prehľad transakcií (napr. uzatvorené zmluvy o zastupovaní hráčov, príp. klubov), s uvedením výšky obdržaných provízií za rok 2020.

Požadované doklady je možné odoslať aj elektronicky vo formáte pdf.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa