logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 23. 2. 2024

Posledná aktualizácia23.2.2024 10:16
logi.png

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_31.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle Stanov SFZ a Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 1. marca 2024 od 11:00 hod. v Hoteli AquaCity Poprad.

Na svojom januárovom a februárovom zasadnutí prerokoval nasledovný návrh programu tejto konferencie, predložený generálnym sekretárom SFZ a odporučil ho jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní́ v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Správa kontrolóra SFZ za rok 2023
 5. Schvaľovanie návrhu na doplnenie „B“ družstiev do súťaží riadených SFZ od súťažného ročníka 2025/2026
 6. Schvaľovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského na sezónu 2024/2025
 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 4, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2024
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2024
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Event, s.r.o. na rok 2024
 11. Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
 12. Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2023 – 2027
 13. Schvaľovanie návrhu na vylúčenie klubov, podľa čl. 26, ods. 1, písm. c) Stanov SFZ, z dôvodu riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ
 14. Diskusia
 15. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 1.3.2024 v Poprade, za účelom  riadneho  výkonu  práv a  povinností  delegátov konferencie  SFZ a v zmysle znenia Stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2023/2024. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

 VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6, ods. 3, 4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadnu voľbu:

jedného člena Komory SFZ pre riešenie sporov za kluby amatérskeho futbalu,

ktorá sa v súlade s článkom 46, ods. 6 Stanov SFZ a článkom 6, ods. 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“), v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) uskutoční elektronickou formou, prostredníctvom ISSF v termíne:

od 25. februára 2024 00:01 hod., do 3. marca 2024 23:59 hod.

Podľa  článku 6, ods. 3  Poriadku  Komory,  kandidátov  na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu [1]. Každý klub má jeden hlas.

[1] Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa článku 38, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ, platí v SFZ nasledovný princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom,
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov,
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov, alebo
 6. S účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.

Podľa článku 59, ods. 5 Stanov SFZ, v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu [2].

[2] Ku dňu vyhlásenia riadnej voľby člena Komory za kluby amatérskeho futbalu má v Komore zastúpenie klub TJ Slovan Trenčianska Turná.

  DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U816: Henry Franck Bahi (MFK Zemplín Michalovce, Niké liga), od 18.2.2024.

U817: Martin Chrien (MFK Ružomberok, Niké liga), od 18.2.2024.

U818: Samuel Lavrinčík (MFK Ružomberok, Niké liga), od 18.2.2024.

U819: Matej Trusa (FK DAC 1904 Dunajská Streda, Niké liga), od 19.2.2024.

Disciplinárne konania:

U820: Martin Šulek (1293222 / FC Spartak Trnava / Niké liga). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 22.2.2024, za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, čím ohrozil bezpečnosť a zdravie súpera v stretnutí 20. kola NL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.2.2024.

U821: Levan Nonikashvili (1491234 / FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Niké liga). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 22.2.2024, za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, čím ohrozil bezpečnosť a zdravie súpera v stretnutí 20. kola NL ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce, podľa čl. 46/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 23.2.2024.

U822: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (vulgárne a urážlivé pokriky) v stretnutí 20. kola NL ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 10 DP.

U823: FC Spartak Trnava (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie vo veci HNS divákov (vulgárne a urážlivé pokriky na adresu súpera a SFZ, prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti a vyvesenie transparentu provokatívneho charakteru) a nedostatočnej US (neprijatie opatrení na zabránenie provokatívnych prejavov vizuálnej povahy) v stretnutí 20. kola NL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda podľa čl. 71/1, 3b, d DP. Zároveň predvoláva zástupcu klubu a BM klubu na svoje zasadnutie dňa 27.2.2024 (utorok) o 15:00 hod. v sídle SFZ.

U824: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie vo veci HNS divákov (vulgárne, urážlivé pokriky na adresu súpera a provokatívne prejavy) v stretnutí 20. kola NL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b, d DP. Zároveň predvoláva zástupcu klubu a BM klubu na svoje zasadnutie dňa 27.2.2024 (utorok) o 15:30 hod. v sídle SFZ.

U825: Peter Visokay (1380768 / 1. FC Tatran Prešov, I. LMD U16). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U663 rozhodla, že žiadosť zamieta.

FUTSAL:
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U826: Adam Vrábel (FSC Prievidza, Niké Futsal Extraliga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 10.2.2024. DS už bola vykonaná.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U827: Lukáš Nemček (ŠK Makroteam Žilina, Niké Futsal Extraliga), od 10.2.2024. DS už bola vykonaná.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U828: Milan Nestorík (Pinerola 1994 FA, Niké Futsal Extraliga), od 17.2.2024.

U829: Jakub Mahút (ŠK Makroteam Žilina, Niké Futsal Extraliga), od 18. 2.2024

Disciplinárne konania:

U830: Lukáš Ríša (1252403 / MIBA B. Bystrica / Niké Futsal Extraliga). Na základe stanoviska KR SF zo dňa 20.2.2024, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 15. kola NFE 4FSC, o. z. (A) – MIBA B. Bystrica zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U831: Futsal Team Levice (Niké Futsal Extraliga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta stretnutia o nedostatkoch v stretnutí, podnetu v ISSF, písomného stanoviska klubu, stanovísk rozhodcov stretnutia a priloženej video-dokumentácie, za nedostatočnú US (nezabránenie telesnému napadnutiu hráča súpera divákom mimo HP) počas stretnutia 15. kola NFE Futsal Team Levice – MŠK Mayerson N. Zámky, podľa čl. 57/1f DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 eur, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP a DS – odohratie 1 súťažného stretnutia Niké Futsal Extraligy bez divákov, podľa čl. 26/1, 2 DP s podmienečným odkladom do 31.12.2024, podľa čl. 40/1, 2 DP, od 23.2.2024. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti zvýšiť počet členov US na 7, z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach NFE, a to od 23.2.2024 do 31.12.2024, podľa čl. 43/2m DP.

U832: Robert Čík (1355633 / Futsal Team Levice). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej video-dokumentácie, písomného stanoviska menovaného a rozhodcov stretnutia, za telesné napadnutie hráča súpera v prerušenej hre mimo HP počas stretnutia 15. kola NFE Futsal Team Levice – MŠK Mayerson N. Zámky, podľa čl. 50/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov LN, do priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na 6 mesiacov, podľa čl. 50/2a, čl. 19/1 a čl. 36/2a, h DP, od 23.2.2024.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.2.2024 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na DK SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Schvaľuje:

18. kolo: Prešov – Malženice 2.3. o 14:00 na UT (Vranov)

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že ŠKF Sereď (III. liga západ) bude svoje doma vyžrebované stretnutia jarnej časti hrať v NE v ÚHČ.
Schvaľuje:
III. liga:

17. kolo: Hamsik Academy – Malacky 10.3. o 13:30 na UT (Radvaň)

U19:

16. kolo: FC Košice – Zlaté Moravce, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.)

U17/16:

15. kolo: Pohronie – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT,

16. kolo: Zlaté Moravce – FC Košice, v pôvodnom termíne, ale na UT,

24. kolo: Zlaté Moravce – Slovan BA 28.3. o 11:00 / 13:15.

U19/17:

17. kolo: Dubnica – Senec 3.3. o 10:00 / 12:30 na UT, Skalica – Nitra 3.3. o 11:00 / 13:30 na UT

U15/14:

15. kolo: Púchov – Trnava 24.2. o 13:15 / 15:15 na UT (P. Bystrica), Prievidza – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT (Nováky),

16. kolo: Trenčín – Prievidza, v pôvodnom termíne, ale na UT (This is my sen academy),

2. kolo NČ: FC Košice – Martin 2.3. o 12:00 / 14:00 na UT (Užhorodská ul.),

3. kolo NČ: Spišská Nová Ves – Stropkov 7.3. o 13:00 / 15:00 na UT, Snina – L. Košice 5.3. o 15:00 / 17:00, Hamsik Academy – FC Košice 9.3. o 11:00 / 13:00 na UT (Rudlová)

U13/12:

15. kolo: Slovan BA – Levice 24.2. o 15:00 / 13:30 na UT (Pasienky),

16. kolo: Prievidza – Trenčín sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. Trenčín – Prievidza 29.2. o 16:00 / 16:00 na UT (This is my sen academy)

ŠTK ženský futbal:
Oznamuje zmenu termínu pracovného stretnutia ženského futbalu, ktoré sa uskutoční 29.2.2024 od 10:30 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene.
Schvaľuje:
Demišport liga:

15. kolo: Trenčín – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT (This is my sen academy)

WU19 / WU15:

14. kolo: Komárno – N. Zámky, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Čalovec.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že v elektronickom module licenčných konaní (ELM) sú už otvorené licenčné konania pre kluby 1. a  2. ligy mužov, štart v UEFA Lige majstrov žien a licenciu Futbalovej akadémie. Žiada kluby o prijatie príslušného konania, nakoľko až po jeho prijatí je do ELM možné klubom nahrať uznanú dokumentáciu z predchádzajúcich licenčných konaní.  

Informuje, že všetky tlačivá a formuláre, potrebné k príprave licenčnej dokumentácie klubov, sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie  si  môže  tréner  vytlačiť  priamo  vo  vlastnom  profile  trénera  po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie  sa  budú  vydávať  na  vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Senici Skalici, v termíne 10.3. 19.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Košiciach, v termíne 23.3. 2.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Považskej Bystrici, v termíne 6.4.  30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2024.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú  uznávané aj  webináre dištančnou formou.  Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí minimálne 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 4.3.2024, Žilina Psychológia Identita a rozvoj hráča 2 (pre trénerov UEFA B / A / PRO licencie v rozsahu 3 hodín) organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 3.4.2024.

 KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie:

Prípravné stretnutia SR WU15 (ihrisko OK Častkovce):

5.3. o 15:00 SR – Trnava WU19 Hulínek, Čaja, Tupý (všetci ZsFZ)

6.3. o 10:30 SR – Myjava WU19 Hulínek, Čaja, Tupý (všetci ZsFZ)

Oznamuje termín zimných fyzických previerok rozhodcov/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR Šance): 5.3.2024 v Dubnici n. Váhom. Pozvánka a rozpis behov budú  zaslané elektronickou poštou.
Ospravedlnenia:

Fedák 2.3., Plavecký od 17.2., do prihlásenia, Tokoš 16.3., Pati Nagy 1. – 4.3., Slatárovič 2.3., Adamčo 2.3., Tománek od 1.3. k dispozícii KR, Čiernik 23. –     24.3., Mihalík 23.3., Sučka 23.3., Cisko 23.3., Havira 23.3., Henček 6. – 8.3., Kolesnáč 1.3., Konček 29.2. – 4.3. (zrušenie ospravedlnenia), Šandrik 9.3.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Benedikovič 23.3., Tomášová 15. – 17.3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia SF:

U43: Z dôvodu obsadenia ŠH Milénium v N. Zámkoch a po dohode klubov schvaľuje zmenu termínu 17. kola NFE MŠK Futsal N. Zámky – MIBA B. Bystrica, na 8.3.2024 o 19:30 hod. v N. Zámkoch.  

U44: Po dohode klubov schvaľuje zmenu miesta konania stretnutia 16. kola NFE a zápas Pinerola 1994 FA Bratislava – ŠK Makroteam Žilina sa odohrá 1.3.2024 o 19:15 hod. v Tipos aréne v Bratislave.

Exekutíva SF:
Oznamuje obsadenie R a D na 16. kolo NFE:

Štvrtok 29.2.2024:

20:00 MIBA B. Bystrica – MIMEL Lučenec (Botka, Šlapka, Čuhár)

Piatok 1.3.2024:

19:00 Podpor Pohyb Košice – Futsal Team Levice (Polomský, Marko, Hrmo)         
19:15 Pinerola 1994 FA Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Budáč, Badura)

19:30 MŠK Futsal N. Zámky - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Belavý, Bublávek, Kubinec)

Exekutíva sa zaoberala podaním klubu MŠK Futsal N. Zámky na udalosti v zápase v Leviciach dňa 16.2.2024. Podanie nesplnilo podmienky podľa Rozpisu Súťaží riadených SF pre sezónu 2023/2024 D/1/c a z tohto dôvodu ho zamieta. Rovnako pristupuje k inštruovaniu delegovaných osôb na dôsledné sledovanie zákrokov počas stretnutí NFE, aj mimo hry, všetky sporné situácie z predmetného stretnutia budú podrobne rozobrané na priebežnom seminári R a D v Žiline 24.2.2024.

Ospravedlnenia:

Botka 1. – 3.3., Mózer 24.2., Šlapka k dispozícii od 20.2.2024, okrem termínu 1. – 3.3.2024.

SEKRETARIÁT

Manažér zdravotnej starostlivosti SFZ oznamuje kontakty nových pracovísk, ktoré majú vybavenie a kvalifikáciu na vykonávanie lekárskych prehliadok:

Ružinovská poliklinika,

Nemocnica s poliklinikou, Bratislava-Ružinov, Ružinovská 10, 821 01 Bratislava, Ambulancia telovýchovného lekárstva,

MUDr. Lucia Knappková, kontakt na objednávanie 0911 642 989.

Kardiocentrum Nitra,

Špitálska 6, 949 01 Nitra, recepcia 037/69 33 211, 037/ 69 33 220, Ambulancia telovýchovného lekárstva,

MUDr. Ivan Štefanov, 0911 223 383.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa