logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

Posledná aktualizácia19.3.2021 10:42

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_32.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle znenia stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, na základe návrhu prezidenta SFZ (v súlade s čl. 44, ods. 6 stanov SFZ), rozhodol o konaní konferencie SFZ uskutočňovanej hlasovaním per rollam.

Hlasovanie delegátov konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam sa uskutoční od 27. marca 2021 (sobota), 00:01 hod., do 1. apríla 2021 (štvrtok), 23:59 hod.

Na svojom zasadnutí dňa 2. marca 2021 prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

2. Schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr

3. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021/2022

4. Schvaľovanie návrhu spoločnosti AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020

5. Schvaľovanie návrhu spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020

6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021

7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021

8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

9. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP

U578: Lukáš Jendrek (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 14.3.2021.

U579: Abdul Musa Zubairu (AS Trenčín, Fortuna liga), od 15.3.2021.

U580: Lukáš Fabiš (FC Nitra, Fortuna liga), od 14.3.2021.

U581: Jakub Sedláček (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 14.3.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U582: Hamza Čataković (AS Trenčín, Fortuna liga), od 15.3.2021.

U583: Adam Morong (ŠKF Sereď, Fortuna liga).

U584: James Michael Weir (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga).

U585: Slavomír Pagáč (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), všetci od 14.3.2021.

U586: Matej Marković (1436175 / MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS voči súperovi (hrubá urážka hráča hostí č. 39 v tuneli pri odchode z hracej plochy, so snahou o vyvolanie konfrontácie, s následným udretím päsťou do dverí) po stretnutí 1. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa MFK Zemplín Michalovce – FC Nitra, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 350 €, podľa čl. 47/2b, čl. 39/2, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.

U587: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za nedodržanie Manuálu organizácie zápasov II. ligy, v nadväznosti na opatrenia súvisiace s COVID-19 (nedostatočné prekrytie dýchacích ciest u osôb pôsobiacich na lavičke náhradníkov) počas stretnutia 20. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/5 a čl. 11 DP.

U588: FK Železiarne Podbrezová (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za nedodržanie Manuálu organizácie zápasov II. ligy, v nadväznosti na opatrenia súvisiace s COVID-19 (nedostatočné prekrytie dýchacích ciest u osôb pôsobiacich na lavičke náhradníkov) počas stretnutia 20. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/5 a čl. 10 DP.

U589: FK Poprad. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U537, v spojení s U575, vo veci č. k. KS-O/6/2020 navrhovateľa Miroslav Guza proti odporcovi Futbalový klub Poprad.

U590: Ján Čikoš-Pavličko (1184703 / Partizán Bardejov BŠK / II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U524 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 18.3. do 30.6.2021.

U591: Martin Regáli (1229859 / MFK Ružomberok / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U547 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 18.3. do 30.6.2021.

U592: Marek Galo (1312311 / NR). Na základe U440 a vlastných zistení, žiada menovaného o písomné stanovisko k udalosti uskutočnenej v šatni rozhodcov po stretnutí 6. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, zo dňa 12.9.2020, podľa čl. 74/2 DP, do 23.3.2021.

U593: Renáta Tomášová (1313555). Berie na vedomie osobné stanovisko menovanej k U441 na svojom zasadnutí a ďalej pokračuje v šetrení.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.3.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LEGISLATÍVNO – PRÁVNE ODDELENIE

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala dňa 17. marca 2021 operatívne pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30.4.2021.

Tento podklad bude predložený na schválenie členom VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam. O výsledku hlasovania bude SFZ futbalovú verejnosť informovať.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga

Berie na vedomie vyjadrenie FK Dubnica k nezabezpečeniu sanitky na stretnutí 18. kola, bez ďalších opatrení.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 69/3):

20. kolo: Trebišov – Skalica 31.3. o 15:30;

21. kolo: Bardejov – Trebišov 7.4. o 16:00.

Schvaľuje:

22. kolo: Slovan 21 – Púchov 27.3. o 10:30 na NFŠ Tehelné pole.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft cup pokračuje 4. kolom nasledovne:

Michalovce Košice 24.3. o 15:00 NTC Poprad

Šamorín Komárno 23.3. o 15:00, 

Dubnica Podbrezová 24.3. o 15:00 – obe stretnutia v Topoľčanoch.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Informuje všetky kluby žiadajúce o udelenie licencie pre štart vo FORTUNA lige a klubových súťažiach UEFA mužov a žien, že im je elektronickou poštou priebežne zasielaný protokol o vyhodnotení kompletnosti dokumentácie vloženej do elektronického modulu licenčných konaní (ELM) alebo zaslanej na SFZ k 15.3.2021.

ELM je do 25.3.2021, kedy licenčná komisia SFZ rozhodne o termíne doplnenia chýbajúcej / nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie, zatvorený. Termín doplnenia, ktorý býva spravidla 15 dní, bude klubom oznámený v úradnej správe SFZ a v sekcii lck na webovom sídle SFZ. 

Preverovanie dokumentácie v ostatných licenčných konaniach pokračuje.

Všetky potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prešove, v termíne 29.3. 19.6.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 24.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 30.3. 26.6. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 24.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 9.4. 28.6.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 23.4. 30.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave, v termíne 22.4. 23.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.4.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 23.4. 30.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 8.5. 3.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.4.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri /Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

31.3.2021, webinár Rozvoj mentálnej odolnosti v tréningovom procese (pre trénerov UEFA A/Pro licencie v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.

KOMISIA ROZHODCOV

Dôrazne upozorňuje rozhodcov SFZ na bezodkladné uzatváranie zápisov o stretnutí v zmysle znenia Rozpisu republikových súťaží SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021.

Ospravedlnenia: Holas od 15.3. PN, do prihlásenia, Ihring 15. – 31.3.

MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Juraj Košút (MFK Ružomberok).

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie rámcovej zmluvy na dodanie predmetu obstarania „Výstavba lokálneho zdroja elektrickej energie (fotovoltika) a zhotovenie NN prepojov, rozvádzačov a odberných miest“ v budove sídla vyhlasovateľa.

Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov, ktorých presná špecifikácia s príslušnými usmerneniami je uvedená v Podmienkach súťaže.

Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa je od 26.2.2021 do 26.3.2021.  

Dátum vyhodnotenie súťaže je do 9.4.2021.   

Úplné znenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa www.futbalsfz.sk

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa