logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

Posledná aktualizácia26.3.2021 11:21

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_33.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle znenia stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, na základe návrhu prezidenta SFZ (v súlade s čl. 44, ods. 6 stanov SFZ), rozhodol o konaní konferencie SFZ uskutočňovanej hlasovaním per rollam.

Hlasovanie delegátov konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam sa uskutoční od 27. marca 2021 (sobota), 00:01 hod., do 1. apríla 2021 (štvrtok), 23:59 hod.

Na svojom zasadnutí dňa 2.3.2021 prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

2. Schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr

3. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021 / 2022

4. Schvaľovanie návrhu spoločnosti AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020

5. Schvaľovanie návrhu spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020

6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021

7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021

8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

9. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U594:  Draško Matej Marič-Bjekič (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti v pokutovom území sotením súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 21.3.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U595: Ian Soler Pino (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), od 21.3.2021.

U596: Róbert Polievka (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga), od 22.3.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/6b DP:

U597: Jozef Pavlík (1055439 / FK Pohronie / Fortuna liga / AT), od 21.3.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U598: Lukáš Kojnok (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U599: Marek Zsigmund (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U600: Pavol Rešetka (FK Dubnica n. Váhom, II. liga).

U601: Mikuláš Bakaľa (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), všetci od 21.3.2021.

U602: Tibor Slebodník (MŠK Žilina, II. liga), od 22.3.2021.

U603: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 2. kola FL – nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda.

U604: Jan Kameník (1442518 / FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa / Fortuna liga, T). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za porušenie čl. 11/m Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (nedodržanie ÚHČ a pokynu NR na skončenie rozcvičky v stanovenom čase pred stretnutím) počas stretnutia 2. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/3, čl. 11 a čl. 71/5a DP.

U605: Martin Junas (1258502 / MFK Skalica / II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS hráča (poškodenie dverí rukou na šatni maséra domáceho klubu) počas stretnutia 21. kola II. ligy FK Železiarne Podbrezová – MFK Skalica, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 47/2c, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP. Zároveň žiada menovaného o poskytnutie informácie o splnení povinnosti vo vzťahu k náhrade škody.

U606: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ doručeného elektronickou formou dňa 19.3.2021 a nových okolností prípadu, začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z porušenia čl. 10/c Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (ohlásenie zmeny člena realizačného tímu družstva TÚ SFZ), podľa čl. 71/1, 3f a čl. 71/9 DP a zároveň predvoláva generálneho manažéra klubu p. Róberta Rybníčka (1055559) na svoje zasadnutie dňa 8.4.2021 o 15:30 hod. v sídle SFZ.

U607: Marek Galo (1312311 / NR). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U592.

U608: Na základe podnetu doručeného SFZ, stanoviska delegáta stretnutia (U593) a stanoviska NR (U607) k udalosti uskutočnenej v šatni rozhodcov po stretnutí 6. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, dňa 12.9.2020 rozhodla, že disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5b DP zastavuje.

U609: Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KR SFZ k situácii z 92. minúty stretnutia 2. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina, uskutočneného dňa 20.3.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 31.3.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LEGISLATÍVNO – PRÁVNE ODDELENIE

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku, zasadala dňa 17.3.2021 operatívne pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30.4.2021.

Tento podklad bol dňa 23.3.2021 prostredníctvom hlasovania per rollam schválený členmi VV SFZ. Aktuálne znenie RaPP SFZ je zverejnené na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga

Odkladá (RS, čl.17/c):

stretnutie 22. kola Trebišov – Podbrezová, z dôvodu nominácie 5-tich hráčov Podbrezovej do reprezentačného výberu SR21. Náhradný termín stretnutia bude uvedený v nasledujúcej ÚS.

Schvaľuje:

24. kolo: Slovan 21 – FC Košice 10.4. o 14:30.

Odstupuje na DK SFZ:

MFK Skalica za nedodržanie RS, čl. 28/c, ods. 7 (nedostavenie sa trénera na pozápasový rozhovor v 21. kole).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft cup žreb osemfinále, 6. 7.4.2021 o 16:00:

B. Bystrica – Komárno, Slovan Bratislava – L. Mikuláš, FC Košice – Sereď, Pohronie – Petržalka, Ružomberok – D. Streda, Žilina – Podbrezová, Zlaté Moravce – Skalica, Trnava – Trenčín.

Schvaľuje:

Slovnaft cup FC Košice – ŠKF Sereď 6.4. o 16:00 v Čermeli.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Informuje všetky kluby žiadajúce o udelenie príslušnej licencie na licenčnú sezónu 2021/2022, že licenčná komisia na svojom zasadnutí dňa 25.3.2021 schválila termín doplnenia chýbajúcej / nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie predloženej klubmi k 15.3.2021 nasledovne:

Kluby FORTUNA ligy a II. ligy mužov musia príslušnú dokumentáciu vložiť do elektronického modulu licenčných konaní SFZ najneskôr do 9.4.2021, 23:59 hod.

Kluby žiadajúce o udelenie licencie pre UEFA ligu majstrov žien (UWCHL) a I. ligu žien a niektorú z licencií SFZ mládeže, musia príslušnú dokumentáciu doručiť elektronickou poštou najneskôr 9.4.2021 vrátane na emailové adresy milan.vojtek@futbalsfz.sk, natalia.mackovicova@futbalsfz.sk (UWCHL a I. liga žien) a martin.hasprun@futbalsfz.sk (licencie SFZ mládeže).

Všetky potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera /Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri/ Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 9.4. 28.6.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 23.4. 30.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave, v termíne 22.4. 23.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.4.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 23.4. 30.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 8.5. 3.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 13.5. 7.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.5.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

31.3.2021, webinár Rozvoj mentálnej odolnosti v tréningovom procese (pre trénerov UEFA A/Pro licencie v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.

KOMISIA ROZHODCOV

Pracovný seminár asistentov rozhodcov SFZ sa uskutoční 31.3.2021 od 17:00 hod. (app Microsoft Teams), pozvánka bola zaslaná elektronickou poštou.

Dôrazne upozorňuje rozhodcov SFZ na bezodkladné uzatváranie zápisov o stretnutí, v zmysle znenia Rozpisu republikových súťaží SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021.

Ospravedlnenie: Libiak od 22.3. k dispozícii KR.

Úsek PR:

Pracovný seminár pozorovateľov rozhodcov SFZ (systém VAR) sa uskutoční 1.4.2021 od 18:00 hod. (app Microsoft Teams), pozvánka bude zaslaná elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Vaňo od 17.3. PN, do prihlásenia.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie rámcovej zmluvy na dodanie predmetu obstarania „Výstavba lokálneho zdroja elektrickej energie (fotovoltika) a zhotovenie NN prepojov, rozvádzačov a odberných miest“ v budove sídla vyhlasovateľa.

Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov, ktorých presná špecifikácia s príslušnými usmerneniami je uvedená v Podmienkach súťaže.

Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa je od 26.2.2021 do 26.3.2021.  

Dátum vyhodnotenie súťaže je do 9.4.2021.   

Úplné znenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa www.futbalsfz.sk

Oznamuje, že dňa 14. apríla 2021 sa dištančnou formou uskutoční pohovor so záujemcami o získanie licencie sprostredkovateľa. Podmienky na získanie oprávnenia sú uvedené v Smernici pre činnosť sprostredkovateľov, článok 4. Prihlásených uchádzačov bude SFZ kontaktovať prostredníctvom emailu.

V zmysle Smernice pre činnosť sprostredkovateľov, článok 6, odsek 5 „SFZ je povinný na svojom webovom sídle vždy na konci marca príslušného kalendárneho roka verejne sprístupniť mená zaregistrovaných sprostredkovateľov a jednotlivé transakcie, na ktorých sa títo sprostredkovatelia podieľali za predchádzajúci kalendárny rok. SFZ ďalej zverejní aj celkovú sumu zaplatenú všetkým registrovaným sprostredkovateľom všetkými klubmi a všetkými hráčmi za dané obdobie“. Kompletný zoznam sprostredkovateľov je zverejnený na inom mieste webového sídla.

Registrované zmluvy o zastupovaní sprostredkovateľ hráč a realizované transfery: 

Augustín Andrej – Samuel Kozlovský, Patrik Vasiľ, Dobrivoj Rusov, Martin Koscelník, Alex Ferenčík, Sebastián Gemzický, Samuel Šarudi, Michal Dopater, Adrián Lehocký, Filip Mráz; Belecký Norbert – Marko Vujić a transfer menovaného hráča; Berrettini Mirko – Filip Krížik, Damién Clement Marie, Kalilou S. Trawally, Mário Zimáni, Lukáš Michaleje, Lukáš Valko; Bovan Jaroslav – sprostredkovateľské služby pre MFK Skalica, Čako Jakub – Jan Jonaš; Čech Richard – Tomáš Suslov, Alexander Selecký, Matúš Kmeť, Ján Krivák; Csontó Karol – Martin Gamboš, Marko Seufatu, Nikola Stamenic, Matej Moško, Milan Šimon Rehuš, Lukáš Mikulaj, Ladislav Almási, Vladimír Majdan, František Kóša, Adrian Fiala, Tomáš Bobček, Dominik Greif, Rudolf Božik, Matúš Repa, Oliver Petráš, Denis Potoma, Viktor Straka, Ján Bernát, Nicolas Kapuš a transfery hráčov Ivan Mesík, Denis Potoma, Matej Moško, Sabastián Kóša, Lorenzo Simić, Andrija Balić; Filipko Miroslav – René Kotrík; Geist Tomáš st. – Šimon Šimko, Alexander Mojžiš, Viktor Tóth, Ján Ferlaťák, Matej Franko, Mário Baláž, Oliver Luterán, Ivan Krajčírik, Patrik Rédeky; Holeščák Michal – Róbert Polievka, Dominik Javorček, Samuel Javorček, Adam Višvarda, Matúš Kuník, David Hrnčár a transfery hráčov Lukáš Pauschek, Marek Fábry, Ákos Szarka, Jakub Švec, Alen Mustafič, Timotej Záhumenský, Milan Kvocera, Matúš Hruška; Juhás Pavol – František Chmiel, Sebastián Homola, Marek Barát, Draško Matej Marič-Bjekič, Filip Tatranský, Jozef Gajdoš; Jurkovič Martin – Zoran Záhradník, Jakub Oráč, Rastislav Skalka, Dávid Petzrík, Peter Rokyta, Juraj Košút, Jakub Krupa, Michal Šurima, Lajos Szücs, Alexander Jaššo, Filip Hozza, Lukas Beňo, Filip Černák, Mikuláš Bakaľa, Tobias Raffay, Timotej Gavrecký, Samuel Prachar, Jakub Rakyta, Dominik Žúrek, Samuel Geschwandtner, Martin Lupták, Jakub Luka, Lúkáš Púček, Ivan Kostolný, Tamás Németh, Marián Šmatlák, Patrik Hanes, Samuel Ponik, Samuel Smolka; Kelemen Marián – Matúš Kira; Kovács Kristián – Dmytro Petryk; Kovarovič Emil – Ján Varga, Michal Šulla, Sebastian Nebyla, Adam Lami, Martin Trnovský, Miloš Lačný, Gergely Tumma, Kristian Urban, Simon Ozorovský, Simon Hulinek, Jakub Kováčik a transfery hráčov Kristian Urban, Alex Huževka, Michal Jonec, Matej Sabados, Matúš Katunský, Samuel Ford, Max Rizie, Sebastian Nebyla, Kristián Koštrna, Adam Kováč, Gergely Tumma; Lednický Milan – Robert Stareček, Filip Balaj, Dávid Šípoš, Mário Henyig, Nikolas Šivák, Jakub Kračunik, Adrián Kaprálik; Martvoň Lukáš – Erik Pačinda, Jaroslav Mihalík, Peter Voško, Tomáš Huk, Martin Adamec, Martin Polaček, Roman Procházka, Marek Václav, Jakub Buchel, Tomáš Digaňa, Michal Faško, Mário Mihál; Matovič Richard – Nicolas Kurej, Andrej Drozda, Jakub Tancík, Dušan Matúš Goleňa, Tomáš Šarmír; Neuschl Erik– Martin Bednár, Tomáš Filipiak, Samuel Šuľa, Laura Bieliková, Peter Čögley, Karen Mak a transfery hráčov Ivan Schranz, Vukan Savičević, Peter Kleščík, Martin Jindráček, Tomáš Filipiak, Jakub Kudlička a Viktor Jedinák, uzavretie profesionálnej zmluvy Jiří Bederka, Michal Kukučka; Olejár Peter– Adam Pajer, Matej Grešák, Marián Dzurjo, Oscar Castellano Matallana a transfery hráčov Adam Pajer, Marián Dzurjo, Enzo Arevalo, Oscar Castellano; Pavuk Ľubomír – Matúš Matej, Jakub Šulc, Erik Micovčák, Lukáš Fabiš, Nikolas Bajnóczi, Norbert Vidovič, Norbert Blaško, Kristián Bari, Frederik Valach, Šimon Dolinský, Matej Čurma, Sadan Sulley, Erik Prekop, Timotej Petrišák, Damián Kachút, Adrián Slávik, Sebastián Mlynár, Sebastián Prášek, Matej Riznič, transfery hráčov Kristian Bari, Erik Micovčák, Miloš Kopečný, profesionálna zmluva s hráčom Adam Tučný; Petráš Martin – Martin Králik, Benjamín Száraz, Denis Baumgartner, Stanislav Olejník, Matthias Leitl, Alex Mažár, Peter Martinec, Kristián Vallo; Sadlák Denis – Dalibor Takáč; Škutil Oliver – Filip Lichý, David Strelec, Jakub Kadák; Jozef Šoka – Christopher Jozef Tvrdík, Richard Sabol, Nikola Rybanská; Tokoš Jozef – Július Szöke, Richard Griglak, Peter Bača, Juraj Kotula; Tryzna Richard – Róbert Štefánek, Filip Baláž, Bernard Petrák, Martin Gomola, Adrián Kačerík, Boris Turčák, Viktor Sliacky a prestupy hráčov Miroslav Almaský, Róbert Štefánek; Varga Vladimír – Filip Maník, Lukáš Hrnčiar, Patrik Lukáč, Adrián Knurovský, Adrián Kačerík, Marcel Novák, Péter Varga; Vengloš Juraj – Lukáš Letenay, Dominik Holec, Dominik Veselovský, Patrik Korba, Vahan Bichakchyan, Vladimír Barbora, Filip Szetei, Adam Goljan, Matej Rosenberger, Michal Hreha, Richard Ludha, Adam Bobrovský, Filip Bobrovský, Adam Šútor, Marek Mičák, Jakub Rusko, Samuel Záhumenský, Dávid Guba, Martin Šuster, Lukáš Haraslín, Nicolas Mejri, Róbert Mak, Ľubomír Puzder, Lucas Demitra, Maxime Denko, Rastislav Korba, Marek Výbošťok, Filip Oršula, Roland Gerebenits, Erik Bašista; Vrťo Dušan – Marek Macho, Simeon Kohút, Dominik Daniš, Milan Kasza, Martin Rýzek, Lukáš Kučera; Zošák Štefan – Dávid Gallovič, Samuel Kuba, Jaroslav Kmec, Martin Šarišský, Marek Zsigmund, Matúš Smieško, Mário Mrva, Samuel Gladiš.

Sprostredkovatelia, ktorí nevykázali žiadnu transakciu

Ali Feras, Bacík Marcel, Bahník Tomáš, Balda David, Bališ Boris, Bortel Milan, Brunclík Roman, Bugár Viktor, Cicman Róbert, Csöllei Attila, Čierny Michal, Čikel Andrej, Furka Patrik, Gálffy Denis, Gažík Ivan, Geist Tomáš ml., Gergelyová Adriana, Gernát Marek, Halaj Peter, Havrilla Gabriel, Hodúl Filip, Holas Lukáš, Hricko Peter, Hrošovský Miroslav, Hudák Marek, Imrek Jaroslav, Ivan Matej, Jano Róbert, Jašurek Branislav, Jurišta Peter, Jurkovič Ivan, Kajzer Róbert, Kalina Andrej, Karakačanov Dragan, Klimek Roman, Kocher Thomas Max, Koiš Vojtech, Kondela Lukáš, Koprda Juraj, Košarišťan Ondrej, Košút Lukáš, Kovács Roland, Kováč Tomáš, Kozák Michal, Krištofičová Michaela, Krištofík Ondrej, Krob Martin, Kuráň Martin, Lednický Dominik, Martinka Lukáš, Mičura Ľubomír, Michalík Peter, Micheľ Ľuboš, Mlynár Radoslav, Mojsej Róbert, Mravec Michal, Mulač Martin, Nádašdi Eva, Nti-Addei Mark Kwame, Oravec Tomáš, Paugsch Loránt, Piaček Jozef, Piroha Ľuboš, Podolák Marcel, Poruba Anton, Pronaj Pavol, Pšenka Ľubomír, Radványi Dávid, Rechtorík Miloš, Sauer Július, Smorádek Daniel, Soják Rastislav, Stančík Marián, Širilla Ivan, Šmárik Ladislav, Šomský Martin, Štepanovský Martin, Švec Denis, Švitel Martin, Tabiš Igor, Takáč Tomáš, Timko Milan, Vágó Oliver, Vasek Lukáš, Vittek Róbert, Vojtek Roman, Weiss Ctibor, Zachariáš Alexander, Židovský Peter, Žitník Jozef, Žižlavský Jozef.

Sprostredkovatelia s činnosťou pozastavenou na vlastnú žiadosť

Bolech Branislav, Černý Marián, Foltín Jaroslav, Greguška Miroslav, Hanták Marián, Hrček Vladimír, Hrnčiarik Pavol, Kanku Didier, Magyarics Dominik, Mojto Marek, Moravčík Ľubomír, Pavlovič Ladislav, Pecze Karol, Švec Peter, Trutz Richard.

Sprostredkovatelia, ktorí požiadali o vyradenie zo zoznamu sprostredkovateľov

Borbély Balázs, Mošať Marek.

Kumulovaná suma, ktorú obdržali sprostredkovatelia: 221 800 €. Suma, ktorú vyplatili sprostredkovateľom kluby: 98 000 €.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa