logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

Posledná aktualizácia1.4.2021 18:29

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_34.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U610: Maroš Čurik (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), od 28.3.2021.

U611: Roman Kovalčík (Slavoj Trebišov, II. liga), od 1.4.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 37/5a DP:

U612: Lukáš Horváth (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 29.3.2021.
U613: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 22. kola II. ligy FK Dubnica – MFK Tatran L. Mikuláš a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U614: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 20. kola II. ligy Slavoj Trebišov – MFK Skalica.

U615:  MFK Skalica (II. liga). Na základe podnetu komisie SFZ pre riadenie II. ligy a vlastných zistení, za porušenie čl. 28/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 (nedostavenie sa na pozápasový rozhovor) po stretnutí 21. kola II. ligy FK Železiarne Podbrezová – MFK Skalica, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U616: KFC Komárno (II. liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 22. kola II. ligy KFC Komárno – FC Košice a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U617: Martin Junas (1258502 / MFK Skalica / II. liga). Berie na vedomie informáciu menovaného o splnení povinnosti U605, vo vzťahu k náhrade škody.

U618: FC Nitra. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/34/2020 o náhrade trov konania v právnej veci navrhovateľa Martin Kuciak, v zastúpení JUDr. Andrea Janová proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2021 a vykonateľnosť dňa 14.3.2021. Začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti,  pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U619: Ivan Kmotrík (1215198 / ŠK Slovan Bratislava futbal). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U379 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U620: Jakub Vígľaš (Futsal Team Levice, VARTA futsal liga), od 27.3.2021.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U621: Roman Sedlárik (1065434 / TNF Prievidza, VARTA futsal liga / T), od 27.3.2021.

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Oznamuje, že s účinnosťou od 1.4.2021 nastala zmena v osobe tajomníka DK SFZ. Kontaktné údaje na nového tajomníka komisie: Tomáš Fodrek: e-mail: tomas.fodrek @futbalsfz.sk, telefón: 0905 543 616.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8.4.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LEGISLATÍVNO – PRÁVNE ODDELENIE

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku, zasadala dňa 17.3.2021 operatívne pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30.4.2021.

Tento podklad bol dňa 23.3.2021 prostredníctvom hlasovania per rollam schválený členmi VV SFZ. Aktuálne znenie RaPP SFZ je zverejnené na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Schvaľuje:

22. kolo: Trebišov – Podbrezová 21.4. o 16:30;

25. kolo: Bardejov – Slovan 21 17.4. o 11:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft cup, 5. kolo ihriská a rozpis stretnutí:

Topoľčany: 6.4. FC Spartak Trnava – AS Trenčín o 11:00, FK Pohronie – FC Petržalka o 16:00; 7.4. MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová o 16:00;

NTC Senec: 6.4. MFK Dukla B. Bystrica – KFC Komárno o 16:00; 7.4. FC ViOn – MFK Skalica o 11:00, ŠK Slovan BA – MFK Tatran L. Mikuláš o 16:00;

Zvolen: 6.4. FC Košice – ŠKF Sereď o 16:00; 7.4. MFK Ružomberok – FK DAC 1904 D. Streda o 16:00.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Informuje všetky kluby žiadajúce o udelenie príslušnej licencie na licenčnú sezónu 2021 / 2022, že licenčná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 25.3.2021 schválila termín doplnenia chýbajúcej / nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie predloženej klubmi k 15.3.2021 nasledovne:

Kluby FORTUNA ligy a II. ligy mužov musia príslušnú dokumentáciu vložiť do elektronického modulu licenčných konaní SFZ najneskôr do 9.4.2021, 23:59 hod.

Kluby žiadajúce o udelenie licencie pre UEFA ligu majstrov žien (UWCHL) a I. ligu žien a niektorú z licencií SFZ mládeže, musia príslušnú dokumentáciu doručiť elektronickou poštou najneskôr 9.4.2021 vrátane na emailové adresy milan.vojtek@futbalsfz.sk, natalia.mackovicova@futbalsfz.sk (UWCHL a I. liga žien) a martin.hasprun@ futbalsfz.sk (licencie SFZ mládeže).

Všetky potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 23.4. 30.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave, v termíne 22.4. 23.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.4.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 23.4. 30.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 8.5. 3.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 13.5. 7.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.5.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

8.4.2021, live webinár – Špecifiká tréningového procesu prípraviek (pre trénerov UEFA GC / B licencie, v rozsahu 2 hodín) – organizátor MŠK ZA, ObFZ ZA, ObFZ Kysúc.

9.4.2021, live webinár – Špecifiká tréningového procesu mladších žiakov (pre trénerov UEFA GC / B licencie, v rozsahu 2 hodín) – organizátor MŠK ZA, ObFZ ZA, ObFZ Kysúc.

10.4.2021, live webinár – Špecifiká tréningového procesu starších žiakov (pre trénerov UEFA GC / B licencie, v rozsahu 2 hodín) – organizátor MŠK ZA, ObFZ ZA, ObFZ Kysúc.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenie: Pozor 6.4.

Úsek PR ospravedlnenie: Zábranský 29.3. – 7.4.

KOMISIA DELEGÁTOV

Želá celej futbalovej rodine príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa pohody, radosti a spokojnosti.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že dňa 14. apríla 2021 sa dištančnou formou uskutoční pohovor so záujemcami o získanie licencie sprostredkovateľa. Podmienky na získanie oprávnenia sú uvedené v Smernici pre činnosť sprostredkovateľov, článok 4. Prihlásených uchádzačov bude SFZ kontaktovať prostredníctvom emailu.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa