logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

Posledná aktualizácia9.4.2021 09:36

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_35.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

Zverejňuje prijaté uznesenia konferencie SFZ uskutočňovanej hlasovaním per rollam v dňoch 27.3.2021 1.4.2021 k nasledovným bodom programu:

Bod programu 1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Návrh uznesenia: Konferencia SFZ schvaľuje návrh programu konferencie SFZ.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3 (potrebných 44 hlasov).

Bod programu 2. Schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr

Návrh uznesenia:  (1) Konferencia SFZ mení uznesenie konferencie SFZ zo dňa 28.2.2020 k bodu 11 tak, že schvaľuje reorganizáciu III. ligy mužov od súťažného ročníka 2022/2023.

(2) Konferencia SFZ mení uznesenie konferencie SFZ zo dňa 28.2.2020 k bodu 12 tak, že schvaľuje reorganizáciu II. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2022/2023.

Hlasovanie: Za: 78, proti: 4, zdržal sa: 1, nehlasoval: 3 (potrebných 61 hlasov).

Bod programu 3. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy

Návrh uznesenia: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie: Za: 76, proti: 3, zdržal sa: 4, nehlasoval: 3 (potrebných 61 hlasov).

Bod programu 4. Schvaľovanie návrhu spoločnosti AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020

Návrh uznesenia: Konferencia SFZ schvaľuje spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3 (potrebných 44 hlasov).

Bod programu 5. Schvaľovanie návrhu spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020

Návrh uznesenia: Konferencia SFZ schvaľuje spoločnosť Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020.

Hlasovanie: Za: 82, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 3 (potrebných 44 hlasov).

Bod programu 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021

Návrh uznesenia: Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 2021.

Hlasovanie: Za: 68, proti: 4, zdržal sa: 11, nehlasoval: 3 (potrebných 44 hlasov).

Bod programu 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021

Návrh uznesenia: Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021.

Hlasovanie: Za: 74, proti: 1, zdržal sa: 8, nehlasoval: 3 (potrebných 44 hlasov).

Bod programu 8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

Návrh uznesenia: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3 (potrebných 61 hlasov).

Bod programu 9. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 4, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Návrh uznesenia: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 4 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Hlasovanie: Za: 76, proti: 1, zdržal sa: 6, nehlasoval: 3 (potrebných 44 hlasov).

Všetky navrhované uznesenia konferencie boli schválené potrebným počtov hlasov. Kompletná zápisnica a ďalšie informácie, aj s prípadnými stanoviskami delegátov k hlasovaniam o jednotlivých bodoch programu, sú zverejnené na webovom sídle SFZ, na linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/04/zapisnica-hlasovanie-per-rollam-27_03_2021-do-01_04_2021---na-zverejnenie.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U622: Luciano Fabian Vera (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 5.4.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U623: Matej Kochan (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 4.4.2021.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie, podľa čl. 37/6a DP na 1 súťažné stretnutie:

U624: Peter Jakuš (1156211 / FK Dubnica / II. liga / T), od 4.4.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 37/5a DP:

U625: Róbert Polievka (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga), od 4.4.2021.

U626: Péter Varga (MŠK Púchov, II. liga), od 4.4.2021.

U627: Jannik Müller – Held (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 5.4.2021.

U628: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa. Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k účasti asistenta trénera domácich Jozefa Pavlíka (1055439) na lavičke náhradníkov počas trvania DS uloženej U597 počas stretnutia 3. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – ŠKF Sereď, podľa 71/1, 3a, b DP, do 13.4.2021.

U629: Jan Kameník (1442518 / FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa / Fortuna liga / T). Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí, žiada menovaného o písomné stanovisko k neoprávnenej účasti asistenta trénera domácich Jozefa Pavlíka (1055439) na lavičke náhradníkov (U597) počas stretnutia 3. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – ŠKF Sereď, do 13.4.2021.

U630: Jozef Pavlík (1055439 / FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k jeho účasti na lavičke náhradníkov počas trvania DS uloženej U597 počas stretnutia 3. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – ŠKF Sereď, podľa 71/1, 3a, b DP, do 13.4.2021. Zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a ukladá zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby, podľa čl. 43/1, 2a, g,4 DP, od 4.4. 2021, až do rozhodnutia DK.

U631: FC Košice (II. liga). Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za nedostatočnú US a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas a po stretnutí 23. kola II. ligy FC Košice – FC Petržalka, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 13.4.2021. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osôb, ktoré počas stretnutia násilím vnikli do hľadiska a po stretnutí vbehli na hraciu plochu.

U632:  MŠK Žilina (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za nedostatočnú US počas stretnutia 23. kola II. ligy MŠK Žilina B – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U633: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 3. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa MFK Zemplín Michalovce – FK Senica a odstupuje vec na doriešenie ÚLK, podľa čl. 71/5e DP.

U634: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 23. kola II. ligy FK Poprad – MFK Skalica a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U635: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 23. kola II. ligy MŠK Púchov – FK Dubnica a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U636: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft Cup-u MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová a odstupuje vec na doriešenie ŠTK SFZ, podľa čl. 71/5e DP.

U637: MFK Dukla Banská Bystrica (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neprítomnosť lekára) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u MFK Dukla B. Bystrica – KFC Komárno, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/5, čl. 10 a čl. 71/5a DP.

U638: KFC Komárno (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neprítomnosť lekára) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u MFK Dukla B. Bystrica – KFC Komárno, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/5, čl. 10 a čl. 71/5a DP.

U639: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft Cup-u FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Petržalka.

U640: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – AS Trenčín.

U641: Boris Gáll (1240024). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U572 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 8.4.2021, do 30.6.2021.

U642: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko generálneho manažéra klubu Róberta Rybníčka (1055559) k U606 a rozhodla, že upúšťa od uloženia DS, podľa čl. 78/2 DP.

Oznamuje, že s účinnosťou od 1.4.2021 nastala zmena v osobe tajomníka DK SFZ. Kontaktné údaje na nového tajomníka komisie: Tomáš Fodrek: e-mail: tomas.fodrek@futbalsfz.sk, MT: 0905 543 616.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.4.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup vyžrebovanie štvrťfinále:

FC Košice – AS Trenčín 13.4. o 13:30 (Futbalnet.TV);

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MŠK Žilina 13.4. o 15:30 (RTVS);

MFK Dukla B. Bystrica – FK DAC 1904 D. Streda 14.4. o 13:30 vo Zvolene (Futbalnet.TV);

ŠK Slovan Bratislava – FC Petržalka 14.4. o 15:30 (RTVS).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Informuje všetky kluby žiadajúce o udelenie príslušnej licencie na licenčnú sezónu 2021/2022, že licenčná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 25.3.2021 schválila termín doplnenia chýbajúcej / nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie predloženej klubmi k 15.3.2021 nasledovne:

Kluby FORTUNA ligy a II. ligy mužov musia príslušnú dokumentáciu vložiť do elektronického modulu licenčných konaní SFZ najneskôr do 9.4.2021, 23:59 hod.

Kluby žiadajúce o udelenie licencie pre UEFA ligu majstrov žien (UWCHL) a I. ligu žien a niektorú z licencií SFZ mládeže, musia príslušnú dokumentáciu doručiť elektronickou poštou najneskôr 9.4.2021 vrátane na emailové adresy milan.vojtek@futbalsfz.sk, natalia.mackovicova@futbalsfz.sk (UWCHL a I. liga žien) a martin.hasprun@futbalsfz.sk (licencie SFZ mládeže).

Všetky potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 23.4. 30.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave, v termíne 22.4. 23.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.4.2021;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 23.4. 30.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 8.5. 3.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 13.5. 7.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.5.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

9.4.2021, live webinár – Špecifiká tréningového procesu mladších žiakov (pre trénerov UEFA GC / B licencie, v rozsahu 2 hodín) – organizátor MŠK ZA, ObFZ ZA, ObFZ Kysúc.

10.4.2021, live webinár – Špecifiká tréningového procesu starších žiakov (pre trénerov UEFA GC / B licencie, v rozsahu 2 hodín) – organizátor MŠK ZA, ObFZ ZA, ObFZ Kysúc.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Košecký 19. – 23.4., Burger od 1.4. k dispozícii KR, Smolák 6.4., Borsányi 14.4., Bednár 6. – 9.4., Ralbovský 5. – 16.4.

MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Marián Chobot (ŠK Slovan Bratislava futbal).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa