logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

Posledná aktualizácia16.4.2021 09:22

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_36.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 13.4.2021 prijal za riadnych členov SFZ tieto futbalové kluby: FKM Svidník (OZ, Ondavský FZ), TJ Roma Drienovec (OZ, ObFZ Košice-okolie), ŠK Junior Ivanka pri Nitre (OZ, ObFZ Nitra) a FC Volkswagen Bratislava (OZ, ObFZ Bratislava-mesto).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U643: Tidiane Djiby Ba (FC Nitra, Fortuna liga), vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche – udretie súpera nadmernou silou lakťom do hlavy mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b, 36/2a, b DP, od 11.4.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U644: Slavomír Kapusniak (MŠK Púchov, II. liga), od 11.4.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 37/5a DP:

U645: Kristián Kolčák (FC Nitra, Fortuna liga).

U646: Jakub Nemec (FK Senica, Fortuna liga).

U647: Tomche Grozdanovski (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U648: Martin Šulek (AS Trenčín, Fortuna liga) – všetci od 11.4.2021.

U649: David Holman (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), od 12.4.2021.

U650: Ladislav Szöcs (KFC Komárno, II. liga), od 11.4.2021.

U651: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa. Berie na vedomie stanovisko klubu k U628 a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ (prítomnosť osoby Jozef Pavlík /1055439/ na lavičke náhradníkov počas trvania DS uloženej U597) v stretnutí 3. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FK Pohronie – ŠKF Sereď, podľa čl. 64/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U652: Jan Kameník (1442518 / FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa / Fortuna liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U629 a za porušenie čl. 10/e Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 3. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FK Pohronie – ŠKF Sereď, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/3 a čl. 11 DP.

U653: Jozef Pavlík (1055439 / FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa / Fortuna liga / AT). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U630 a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ (prítomnosť na lavičke náhradníkov počas trvania DS uloženej U597) počas stretnutia 3. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FK Pohronie – ŠKF Sereď, podľa čl. 64/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na 6 týždňov, podľa čl. 64/3, 36/2a a čl. 19/2 DP, od 4.4.2021. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U630.

U654: FC Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U631 a za nedostatočnú US (nezabezpečenie zákazu vstupu divákov a neoprávnených osôb do priestorov štadióna a hracej plochy, vhodenie predmetu na hraciu plochu, vulgárne výroky voči hráčom D a vynútené vyzlečenie dresov hráčov D) počas a po stretnutí 23. kola II. ligy FC Košice – FC Petržalka, podľa čl. 57/1a, c, a čl. 58/2a, d, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 57/2, 58/3 a čl. 12/6 DP.

U655: Antonio Asanović (1357979 / FK Senica / Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznam o činnosti náhradného rozhodcu a písomné stanovisko klubu v stretnutí 4. kola FL – nadstavbová časť o udržanie FK Senica – MFK Ružomberok, bez prijatia disciplinárnych sankcií.

U656: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za nedostatočnú US (umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na hre – Zsolt Kalmár – na hraciu plochu) po stretnutí 4. kola FL – nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 10 DP a čl. 71/5a.

U657: Ivan Kmotrík (1215198 / ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U379 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.9.2021.

U658: FC Nitra. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U618, vo veci č. k. KS/34/2020 navrhovateľa Martin Kuciak, v zast. JUDr. Andrea Janová, proti odporcovi FC Nitra.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.4.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga schvaľuje:

26. kolo: Slovan 21 – Šamorín 23.4. o 16:00 (Pasienky), Žilina B – L. Mikuláš 24.4. o 16:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft cup semifinále:

FC Košice – MŠK Žilina 28.4. o 15:30 (Čermeľ, RTVS);

ŠK Slovan Bratislava – MFK Dukla B. Bystrica 29.4. o 15:30 (RTVS);

MŠK Žilina – FC Košice 4.5. o 15:30 (RTVS);

MFK Dukla B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava 5.5. o 15:30 (Zvolen, RTVS).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje kluby FORTUNA ligy a II. ligy mužov, že písomné „Vyhlásenie predchádzajúce rozhodnutiu o udelení licencie“ (čl. 61, resp. 92 smernice KLS SFZ) musia vložiť do elektronického modulu licenčných konaní SFZ do 21.4.2021, 23:59 hod. Vyhlásenie nesmie mať skorší dátum vystavenia ako 21.4.2021, nakoľko zasadnutie POLK sa uskutoční 28.4.2021. Vyhlásenie sa nachádza v sekcii licenčnej komisie na webovom sídle SFZ  (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck), kde ho možno stiahnuť a vyplniť priamo v PC.

Všetky potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 8.5. 3.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 13.5. 7.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.5.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín jarných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (test 75-25m, umelá tráva, bez projektu Šanca):

27.4. od 09:00 v Dubnici n. Váhom (BFZ / ZsFZ);

4.5. od 11:00 v Tatranskej Lomnici (SsFZ / VsFZ).

Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Vitko 3. – 5.5.

SEKRETARIÁT

V zmysle smernice pre činnosť sprostredkovateľov absolvovali dňa 14.4.2021 pohovor títo záujemcovia o získanie oprávnenia na výkon funkcie sprostredkovateľa: Patrik Bujna, Andrea Cianti, Patrik Chovan, Peter Jurčo, Ľuboš Kováč, Kamil Málik, Miroslav Tóth, Róbert Valent, Zsolt Köles (Complete, s.r.o.) a Milan Lencséš (Elix Group, s.r.o.).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa