logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 23.7.2021

Posledná aktualizácia23.7.2021 09:01

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_04.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U10: Edmund Addo (1411015 / FK Senica / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U826) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U11: Michal Kuruc (1129366 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / T): Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie (U804) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vo výške 150 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U12: Matej Loduha (1231659 / MŠK Púchov / II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U811) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 150 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U13: Naphthalene Frank Appiah (1438267 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U803 a žiadosť zamieta.

U14: FK Železiarne Podbrezová (II. liga). Berie na vedomie späťvzatie podnetu klubu voči klubu FK Mesta Tornaľa.

U15: Berie na vedomie podnet FK Železiarne Podbrezová voči klubu FC Petržalka a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň klubu oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4, písm. b) Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U16: Berie na vedomie podnet Senec Football Academy voči klubu ŠK Slovan Bratislava futbal a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň klubu oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4, písm. b) Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U17: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Fortuna liga – 250 €

II. liga – 150 €.

U18: Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022, s výnimkou disciplinárnych sankcií uvedených U7.

U19: Oznamuje všetkým riadiacim zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 8. júna 2021 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2021. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ je prístupné na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky.

FUTSAL:

U20: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:  
VARTA Futsal liga – 50 €.

U21: Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022, s výnimkou disciplinárnych sankcií uvedených U7.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.7.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje:

Dohody o striedavom štarte hráčov (SP, čl. 20): Rohožník – Jablonové, Komárno –  Hurbanovo, FC Košice – Slávia TU Košice.

Schvaľuje:

2. kolo: Šamorín – Slovan „21“ 30.7. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada všetky FK, aby pri žiadosti o zmenu termínu uvádzali, ak sa zápas bude hrať po západe slnka, že stretnutie sa bude hrať pri umelom osvetlení. Je potrebné predložiť aj doklad o meraní intenzity osvetlenia.

Žiada všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie a požadované hracie dni a časy a zmeny nahlásili prostredníctvom ISSF, cez podanie na ŠTK. Zmeny nahlásené do 31.7.2021 budú vykonané bezplatne, po tomto termíne budú všetky zmeny spoplatnené v zmysle noriem. Hracími dňami sú sobota a nedeľa, resp. deň stanovený termínovou listinou. Zmena termínu pod 21 dní pred odohratím stretnutia musí byť schválená súperom cez ISSF (nie emailom). V pracovné dni je treba termín stretnutia dohodnúť čo najneskôr, z dôvodu nedostatku rozhodcov v doobedňajších hodinách.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Janček 15. – 23.7., Ježík 31.7., Kolofík 2. – 7.8. a 15. – 20.8.,Čiernik 1.8.

Úsek PR ospravedlnenia: Kopča 26.7. – 1.8., Likavský 28. – 30.7., Minarčík 20. – 24.7. a 27.7. – 6.8., Jančovič 5. – 15.8., Kováč 6. – 8.8., Bacsa 14. – 15.8., Hracho 14. – 15.8., Zábranský 26.7. – 1.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“ a „P“, ktorý sa bude konať 24.7.2021 v Košiciach, bude organizovaný v Technickej univerzite Košice, Letná ulica 1/9, Košice. Prednášky sa budú konať v Aule Maxima (vchod do auly je vpravo od hlavného vchodu).

Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“, ktorý sa bude konať 31.7.2021 v Nitre, bude organizovaný v priestoroch ZsFZ (Rázusova 23, Nitra). Program bol všetkým účastníkom zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Laco 11. – 19.8., Tomášová 30.7. – 22.8.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmeny názvov klubov VsFZ (v zátvorke je uvedený starý názov): Obecný futbalový klub Osikov (TJ Družstevník Osikov), Obecný futbalový klub Perín (TJ Družstevník Perín).

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: Nicolas Nguyen (FK Železiarne Podbrezová).

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2021/2022 aj s prílohami, je zverejnená na linku: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.