Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 21.5.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 21.5.2021

Posledná aktualizácia21.5.2021 10:23

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_41.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol VV SFZ na základe návrhu prezidenta SFZ (v súlade s čl. 44, ods. 6, stanov SFZ) o uskutočnení konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam. Hlasovanie konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam sa uskutoční od 25. júna 2021, 00:01 hod., do 29. júna 2021, 23:59 hod.

Na svojom zasadnutí dňa 19. mája 2021 VV SFZ prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

2. Správa kontrolóra SFZ za rok 2020

3. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2020

4. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s. r. o. za obdobie roka 2020

5. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2020

6. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2020

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 10. júna 2021, 23:59 hod., v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, registračné číslo člena SFZ v ISSF a e-mailový kontakt).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U766: Ján Minárik (MŠK Žilina, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 20.5.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/10 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U767: Jakub Sedláček (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 16.5.2021.

U768: Vladimír Weiss (ŠK Slovan Bratislava, Slovnaft cup), od 20.5.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/10 DP.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/9 DP:

U769: Leo Myenty Janna Abena (ŠK Slovan Bratislava, Slovnaft Cup), od 20.5.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/10 DP.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/6a:

U770: Štefan Rusnák (1044957 / MFK Dukla B. Bystrica / II. liga / AT), od 16.5.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U771: Dominik Javorček (MŠK Žilina, Fortuna liga).

U772: Jakub Paur (MŠK Žilina, Fortuna liga), obaja od 17.5.2021.

U773: Tihomir Kostadinov (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U774: Martin Mečiar (ŠKF Sereď, Fortuna liga).

U775: Kristóf Domonkos (KFC Komárno, II. liga), všetci od 16.5.2021.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U776: Enis Fazlagikj (MŠK Žilina, Fortuna liga).

U777: Kyriakos Savvidis (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), obaja od 17.5.2021.

U778: Filip Balaj (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U779: Matúš Mader (MFK Skalica, II. liga), obaja od 16.5.2021.

U780: Pawel Jan Jarzebak (1430637 / Partizán Bardejov BŠK / II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U734 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021.

U781: Peter Mazan (1196985 / FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U714 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021.

U782: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola II. ligy FC Petržalka – FK Dubnica, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U783: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 29. kola II. ligy ŠK Slovan Bratislava (21) – Slavoj Trebišov, bez prijatia ďalších DS, podľa čl. 71/5c DP.

U784: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí 9. kola FL – nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, bez prijatia ďalších DS, podľa čl. 71/5c DP.

U785: FK Dubnica n. Váhom (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, za porušenie čl. 28/b Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (pôsobenie kondičného trénera Adama Cisára v priestoroch extra sedenia bez preukazu IPRT) v stretnutiach 27. a 29. kola II. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U786: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U711, v spojení s U740 – v právnej veci navrhovateľa Maroš Ferenc, v zast. Tomáš Gábriš, proti odporcovi FK Senica vedenej na komore SFZ pre riešenie sporov pod sp. zn. KS/11/2020, v spojení so sp. zn. KS-O/11/2020 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/5d DP.

U787: FK Železiarne Podbrezová (II. liga). Berie na vedomie späťvzatie odvolania klubu k U758.

U788: Berie na vedomie podnet Dávida Šipoša (1269783), v zast. Monika Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U789: Berie na vedomie podnet Róberta Balážiho (1276029), v zast. Monika Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U790: Berie na vedomie podnet Lukáša Fabiša (1276197), v zast. Monika Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U791: Berie na vedomie podnet Mariána Chobota (1269865), v zast. Monika Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U792: Berie na vedomie podnet Patrika Daneka (1267054), v zast. Monika Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U793: Berie na vedomie podnet Ondreja Vrábela (1287824),  v zast. Monika Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U794: Berie na vedomie podnet Erika Šuľu (1249217), v zast. Monika Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U795: Upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že zásady ukladania a vykonávania DS, uplatňované v súťažnom ročníku 2020/2021 v rámci Fortuna ligy a II. ligy mužov, sa uplatňujú rovnako aj v barážovom dvojzápase o účasť vo Fortuna lige.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U796: David Taibl (Futsal Team Komárno, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre hlavou nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 17.5.2021 s prerušením (1 týždeň), podľa čl. 34/7 DP, od 31.5.2021, do začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U797: Dávid Trojan (ŠK Makroteam Žilina, VARTA Futsal liga).

U798: Dominik Mokrý (TNF Prievidza, VARTA Futsal liga), obaja od 17.5 2021.

U799: Gabriel Švec (1130614 / Futsal Team Levice / VARTA Futsal liga). Na základe podnetu v ISSF, správy delegáta a písomného stanoviska odbornej komisie Exekutívy SF, za HNS na hracej ploche (udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou v prerušenej hre) počas stretnutia 13. kola VARTA Futsal ligy Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 71/5a DP, od 17.5.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.5.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 19.5.2021 schválil návrh na ukončenie súťaží mládeže a žien súťažného ročníka 2020/2021 riadených SFZ.

Na základe predčasného ukončenia súťažného ročníka 2020/2021, budú kluby zaradené do klubových súťaží UEFA (Liga majstrov žien a mládežnícka liga majstrov), na základe uzavretej tabuľky ukončeného ročníka 2019/2020, schválenej VV SFZ nasledovne:

a) Mládežnícka liga majstrov 2021/2022 – U19 MŠK Žilina,

b) Ženská Liga majstrov 2021/2022 – ŠK Slovan Bratislava.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Elite Youth A, v termíne 1.8.2021 30.6.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 11.6.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín licenčného seminára R a PR (licencia P): 26.6., 28.6. a 3.7.2021 (bez ubytovania).

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR/PR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 16. – 18.7.2021.

Ospravedlnenia: Čiernik od 14.5., do prihlásenia, Kuba 15.5.

Úsek PR ospravedlnenie: Jakubec 21. – 23.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje predbežné termíny letného seminára delegátov SFZ:  25. 26.6.2021 alebo 2. 3.7.2021 (podľa aktuálnej pandemickej situácie). Miesto konania bude oznámené neskôr. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Plánuje uskutočniť v letnom období školenie pre Delegátov zväzu licencie A. Termín a miesto konania budú oznámené neskôr (podľa aktuálnej pandemickej situácie). Podmienky prihlasovania na školenie budú zverejnené v najbližších ÚS.

MATRIKA

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: Daniel Magda, Takuto Oshima (obaja MFK Zemplín Michalovce).

V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch, článok 14, odsek 3, oznámili úmysel uskutočniť právno-organizačné zmeny nasledovné kluby: ŠK Žolík Malacky a FC Malacky (zlúčenie), MFK Žarnovica a MFK Nová Baňa (zlúčenie, príp. iná forma splynutia) a MFK Dukla Banská Bystrica (zmena právnej subjektivity).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa