Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 28.5.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 28.5.2021

Posledná aktualizácia28.5.2021 10:05

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_42.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol VV SFZ na základe návrhu prezidenta SFZ (v súlade s čl. 44, ods. 6, stanov SFZ) o uskutočnení konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam. Hlasovanie konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam sa uskutoční od 25. júna 2021, 00:01 hod., do 29. júna 2021, 23:59 hod.

Na svojom zasadnutí dňa 19. mája 2021 VV SFZ prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

2. Správa kontrolóra SFZ za rok 2020

3. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2020

4. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s. r. o. za obdobie roka 2020

5. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2020

6. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2020

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 10. júna 2021, 23:59 hod., v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátova náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, registračné číslo člena SFZ v ISSF a e-mailový kontakt).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U800: Martin Bukata (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu, čím ohrozil jeho bezpečnosť, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 23.5.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U801: Martin Mikovič (FC Spartak Trnava, Fortuna liga).

U802: Lukáš Kojnok (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U803: Naphthalene Frank Appiah (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), všetci od 23.5.2021.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/6a:

U804: Michal Kuruc (1129366 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / T), od 23.5.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U806: Lucas Lovat (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga).

U807: András Schäfer (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga).

U808: Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U809: Marko Totka (FK Senica, Fortuna liga).

U810: Boris Godál (FK Železiarne Podbrezová, II. liga).

U811: Matej Loduha (MŠK Púchov, II. liga).

U812: Mihajilo Popović (KFC Komárno, II. liga), všetci od 23.5.2021.

U813: Milan Corryn (AS Trenčín, Fortuna liga), od 26.5.2021.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U814: Dávid Gallovič (FK Senica, Fortuna liga), od 26.5.2021.

U815: Martin Mikovič (1196802 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí, za HNS voči delegovanej osobe (vulgárna urážka R pri odchode z hracej plochy) a odmietnutie opustenia HP po vylúčení počas stretnutia 10. kola FL – nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U801.

U816: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a počas stretnutia 10. kola FL – nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2b a čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U817: Michal Hamuľak (1198700). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U573 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U818: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vstupu neoprávnenej osoby do šatne rozhodcov) a k použitiu pyrotechniky počas barážového stretnutia o udržanie sa vo FL MFK Dukla B. Bystrica – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 1.6.2021. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby, ktorá po stretnutí vstúpila do šatne rozhodcov, s použitím hrubých urážok a vulgárnych výrazov voči rozhodcom.

U819: Berie na vedomie podanie Martina Peška (1047464) zo dňa 19.5.2021 a zároveň vyzýva menovaného na doplnenie predmetného podania o dôkazy, podporujúce tvrdené skutočnosti, do 1.6.2021.

U820: Opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že zásady ukladania a vykonávania DS, uplatňované v súťažnom ročníku 2020/2021 v rámci FL a II. ligy mužov, sa uplatňujú rovnako aj v barážovom dvojzápase o účasť vo FL, ako aj v kvalifikačných stretnutiach o Konferenčnú ligu UEFA.

U821: Oznamuje, že DS – pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie, uložené v prípade účastníkov súťaží mládeže a súťaží žien, dorasteniek a žiačok na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o ukončení všetkých súťaží mládeže a súťaží žien, dorasteniek a žiačok SFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021, sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2020/2021.

U822: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Fortuna liga: 250 eur

II. liga: 150 eur

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP:

U823: Peter Mútňan (TNF Prievidza, VARTA Futsal liga), od 22.5.2021.

U824: Gabriel Švec (Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U799 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 24.5.2021 do 23.12.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3.6.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že odvolací orgán licenčného konania (OOLK) na svojom zasadnutí dňa 27.5.2021 prerokoval odvolania klubu FC Nitra, a.s. voči rozhodnutiam prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) a prijal k nim nasledovné rozhodnutia:

1. Pre neplnenie požiadaviek infraštruktúrnych a finančných licenčných kritérií, OOLK rozhodol potvrdiť rozhodnutie POLK a neudeliť klubu FC Nitra, a.s. licenciu pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA v licenčnej sezóne 2021/2022.

2. Na základe preukázania v predloženej odvolacej dokumentácii, že dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie pre štart v I. lige žien v prvostupňovom konaní boli odstránené, OOLK rozhodol udeliť klubu FC Nitra, a.s. licenciu pre štart v I. lige žien v licenčnej sezóne 2021/2022.

3. Na základe preukázania v odvolacej dokumentácii, že dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie futbalovej akadémie v prvostupňovom konaní boli odstránené, OOLK rozhodol udeliť klubu FC Nitra, a.s. licenciu futbalovej akadémie na licenčnú sezónu 2021/2022.

Rozhodnutia OOLK v súvislosti s podanými odvolania klubu FC Nitra, a.s. sú konečné a nie je možné voči nim podať odvolanie futbalovému orgánu na území Slovenskej republiky.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že termín podania prihlášok do všetkých súťaží riadených ŠTK SFZ je od 1.6. do 20.6.2021, do 23:59 hod. (Slovnaft Cup, I. a II. DL, žiaci, prípravky).

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje, že termín podania prihlášok do všetkých súťaží žien je od 1.6. do 20.6.2021, do 23:59 hod. (I. a II. liga žien, WU19/15, Slovenský pohár).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Elite Youth A, v termíne 1.8.2021 30.6.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 11.6.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín licenčného seminára R a PR (licencia P): 26.6., 28.6. a 3.7.2021 (bez ubytovania).

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR/PR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 16. – 18.7.2021.

Ospravedlnenia: Jurenka 4. – 5.6. a 8. – 9.6., Haring 6.6., Ferenc od 26.5., do prihlásenia, A. Somoláni 21.6. – 4.7., 26. – 30.7. a 2. – 6.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zasadnutie KD sa bude konať 2.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bude zaslaná emailovou poštou.

Oznamuje, že Letný seminár delegátov SFZ sa bude konať 3.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Oznamuje, že licenčné semináre (prezenčné časti) pre odbornú prípravu, resp. opakovanú odbornú prípravu Delegátov zväzu licencia A sa budú konať 24.7.2021 v Košiciach (VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice) a 31.7.2021 v Nitre (Hotel Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra). Predpokladaná výška platby za seminár je 50 eur.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať na emailovej adrese člena KD Jaroslava Švarca - jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 20.6.2021. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov. Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Ďalšie pokyny, ako aj študijné materiály k seminárom, budú prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou. 

Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Ospravedlnenie: Schneider 28.5.

MATRIKA

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: Adam Krčík, Peter Mazan, Andrej Štrba, Libor Hrdlička (všetci FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy ( poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy ) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa